Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

V rámci činnosti L9 je možné realizovať nasledovné aktivity:

V rámci činnosti L9 je možné realizovať jednu alebo viac nasledovných hlavných aktivít:

 1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;
 2. zateplenie/výmena strechy;
 3. výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena);
 4. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia;

V prípade realizácie hlavných aktivít je povinné realizovať podaktivitu:

a) práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory (napr. netopiere, bocian biely, belorítka domová, dážďovník tmavý a pod., ktoré hniezdia na budovách).

Iba v prípade realizácie hlavných aktivít je možné realizovať nasledovné podaktivity:

b) modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody:

 • kotol na biomasu/plyn/elektrickú energiu (kotol na biomasu nemôže byť v oblastiach riadenia kvality ovzdušia[1]),
 • fotovoltické panely na účely výroby elektriny pre zdroj tepla,
 • solárne kolektory,
 • tepelné čerpadlo,

c) aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu:

 • rekuperácia – napr. aktívna, pasívna,
 • výmenníky na využitie odpadného tepla,
 • rekuperácia tepla z odpadovej vody,

d) opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov:

 • zelená vegetačná stena,
 • zelená extenzívna strecha,
 • vonkajšie tieniace prvky okien a dverí – pergoly, vonkajšie žalúzie, a pod.;

e) prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy na pozemku vo vlastníctve a v správe žiadateľa:

 • dočasné jazierka s dočasnou vodnou hladinou,
 • podzemné nádrže na dažďovú vodu vrátane čerpadla,

f) výsadba stromov v okolí budovy na pozemku vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa,

g) dažďová záhrada[2] (terénne úpravy, nákup a výsadba rastlín),

h) realizácia priepustných povrchov v okolí budovy na pozemku vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, napr.: zatrávňovacia dlažba[3] (príprava lôžka, nákup a uloženie zatrávňovacej dlažby, obrubníky, nákup trávnej zmesi), vodopriepustná dlažba, plne priepustné povrchy zo zmesi živice a kremičitého štrku, mlatový povrch.

 

[1] https://www.shmu.sk/sk/?page=2186

[2] Dažďová záhrada  – depresia s vegetačným povrchom (prirodzene alebo umelo vytvorená) určená na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených nepriepustných plôch, ako sú strechy, chodníky, parkoviská či cesty akejkoľvek kategórie; dažďová voda následne infiltruje do podložia (do podzemných vôd), alebo je časť z nej prijímaná koreňovým systémom tunajších rastlín, ktoré ju potom v procese transpirácie uvoľnia do ovzdušia ako vodnú paru. Podrobný postup zakladania dažďových záhrad a typy vhodných rastlín sú uvedené v „Katalógu vybraných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny“.

[3] Zatrávňovacia dlažba slúži na vytváranie pojazdných zelených plôch pre automobily, odstavných plôch alebo na zabezpečenie povrchu vo svahovitých oblastiach; označuje sa tiež ako ekodlažba alebo vegetačná dlažba.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Je potrebné vystaviť faktúru osobitne na dotáciu a na spoluúčasť? (implementácia projektu A, L)

Nie je to potrebné, spolufinancovanie je možné uhradiť z celkovej faktúry.

Určuje Environmentálny fond splatnosť faktúry od dodávateľa? (implementácia projektu A, L)

Environmentálny fond splatnosť faktúry neurčuje, vzhľadom k časovo zdĺhavejším interným procesom pri spracovaní účtovných dokladov však odporúčame uvádzať minimálne 2-mesačnú splatnosť faktúr.

Je možné presunúť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch do žiadostí predkladaných v rámci aktuálnej Špecifikácie činností podpory?

Spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí nie je možné presunúť do nasledujúceho kalendárneho roka. Zároveň akúkoľvek spisovú dokumentáciu nie je možné ani vrátiť, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti o podporu?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí podpory a k jej uzatvoreniu je potrebné doložiť doklady k vykonanému verejnému obstarávaniu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy), pričom o termíne a rozsahu predkladaných dokumentov je žiadateľ informovaný prostredníctvom Oznámenia o schválení podpory, ktoré je zasielané spolu s Rozhodnutím ministra o schválení podpory.

Predloženie dokladov k fakturácií/ čerpaniu- predložená faktúra musí byť originál alebo overená fotokópia?

Ak sa faktúra odvoláva na súpis vykonaných prác a predložili rozpočet je potrebné zosúladiť doklady s faktúrou.

Kontakty

 • 02/212 909 35
 • 02/212 909 15
 • 02/212 909 31
 • 02/212 909 33
 • 02/212 909 30