Žiadosti

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)

Podpora je určená na podporu aktivít

V rámci činnosti L8 je možné realizovať nasledovné aktivity:

V rámci činnosti L8 je možné realizovať jednu alebo viac nasledovných hlavných aktivít:

 1. zateplenie obvodových stien a plášťa budovy;
 2. zateplenie/výmena strechy;
 3. výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena);
 4. zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia;

V prípade realizácie hlavných aktivít je povinné realizovať podaktivitu:

 1. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory alebo práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na vytvorenie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočícha, pokiaľ sú tieto miesta dotknuté aktivitou, ktorá je predmetom podpory (napr. netopiere a dážďovník tmavý, ktoré hniezdia na budovách). Pri rekonštrukcii strechy je potrebné tam, kde hniezdi belorítka obyčajná, pokiaľ je to technicky možné, aj vzhľadom na existujúci stav budovy, realizovať okraj strechy prečnievajúci minimálne 10 cm od fasády, aby bolo možné opätovné zahniezdenie belorítky po rekonštrukcii strechy.

Iba v prípade realizácie hlavných aktivít je možné realizovať nasledovné podaktivity:

 1. modernizácia/výmena zdroja tepla (aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie, okrem biomasy v oblastiach riadenia kvality ovzdušia[1]) a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody;
 2. aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu vzduchu (rekuperácia – napr. aktívna, pasívna, výmenníky na využitie odpadného tepla, rekuperácia tepla z odpadovej vody a pod.);
 3. opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov (zelená vegetačná stena, realizácia zelenej extenzívnej strechy, vonkajšie tieniace prvky okien a dverí na fasádach – pergoly, vonkajšie žalúzie, a pod.);
 4. prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa – dočasné jazierka s dočasnou vodnou hladinou, podzemné nádrže na dažďovú vodu, z ktorých sa bude polievať okolitá vegetácia v čase sucha;
 5. výsadba stromov v okolí budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa (na západnej a južnej strane), ktoré budú po vyrastení tieniť fasádu budovy (domáce druhy drevín[2]), a tým budú znižovať spotrebu energie na chladenie.

[1] https://www.shmu.sk/sk/?page=2186

[2] Príloha č. 36 k Vyhláške č. 170/2021 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme eGrant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Je potrebné vystaviť faktúru osobitne na dotáciu a na spoluúčasť? (implementácia projektu A, L)

Nie je to potrebné, spolufinancovanie je možné uhradiť z celkovej faktúry.

Určuje Environmentálny fond splatnosť faktúry od dodávateľa? (implementácia projektu A, L)

Environmentálny fond splatnosť faktúry neurčuje, vzhľadom k časovo zdĺhavejším interným procesom pri spracovaní účtovných dokladov však odporúčame uvádzať minimálne 2-mesačnú splatnosť faktúr.

Je možné presunúť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí predložených v minulých rokoch do žiadostí predkladaných v rámci aktuálnej Špecifikácie činností podpory?

Spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí nie je možné presunúť do nasledujúceho kalendárneho roka. Zároveň akúkoľvek spisovú dokumentáciu nie je možné ani vrátiť, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti o podporu?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond na základe Rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky uzatvorí so žiadateľom zmluvu o poskytnutí podpory a k jej uzatvoreniu je potrebné doložiť doklady k vykonanému verejnému obstarávaniu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy), pričom o termíne a rozsahu predkladaných dokumentov je žiadateľ informovaný prostredníctvom Oznámenia o schválení podpory, ktoré je zasielané spolu s Rozhodnutím ministra o schválení podpory.

Predloženie dokladov k fakturácií/ čerpaniu- predložená faktúra musí byť originál alebo overená fotokópia?

Ak sa faktúra odvoláva na súpis vykonaných prác a predložili rozpočet je potrebné zosúladiť doklady s faktúrou.

Kontakty

 • 02/212 909 16
 • 02/212 909 15
 • 02/212 909 39
 • 02/212 909 35
 • 02/212 909 36