BK1 - Čistiareň odpadových vôd – budovanie, rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia

Podpora je určená na intenzifikáciu, rekonštrukciu alebo rozšírenie čistiarní odpadových vôd.

V rámci činnosti BK1 je možné realizovať nasledujúce aktivity

 1. Budovanie/Dobudovanie ČOV v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú ČOV, alebo ČOV nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd podľa požiadaviek stanovených v smernici 91/271/EHS a v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov alebo ČOV sa nachádza v inej obci..

 2. Rekonštrukcia, intenzifikácia alebo rozšírenie ČOV so zameraním na splnenie požiadaviek stanovených v smernici 91/271/EHS a v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.
Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci výzvy / špecifikácie.

 

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v dokumentoch výzvy/špecifikácie alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie a taktiež sú súčasťou príloh k špecifikácii alebo výzvy.

 

Kontakty

 • 02/212 909 26
 • 02/212 909 32
 • 02/212 909 66
 • 02/212 909 24
 • 02/212 909 20
BK2 - Stoková sieť – budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukcia

Podpora je určená na budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukciu stokovej siete, v rámci činnosti je možná realizácia kanalizačných prípojok umiestnených na verejnom priestranstve.

V rámci činnosti BK2 je možné realizovať nasledujúce aktivity

 1. Budovanie/Dobudovanie systému stokových sietí v aglomeráciách, kde podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej ČOV (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 3.).

 2. Rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete, kde podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej ČOV (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 3.).

 3. Budovanie kanalizačných prípojok, pričom z dotácie EF bude financovaná len tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 1., alebo č. 2.).
Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci výzvy / špecifikácie.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v dokumentoch výzvy/špecifikácie alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie a taktiež sú súčasťou príloh k špecifikácii alebo výzvy.

 

Kontakty

 • 02/212 909 66
 • 02/212 909 32
 • 02/212 909 26
 • 02/212 909 24
 • 02/212 909 20
BK3 – Budovanie verejných kanalizácii

Podpora je určená na realizáciu prác na čistiarni odpadových vôd a súčasne prác na stokovej sieti, pričom je možná realizácia kanalizačných prípojok umiestnených na verejnom priestranstve.

V rámci činnosti BK3 je možné realizovať nasledujúce aktivity

Podpora je určená na realizáciu aspoň jednej aktivity č. 1., 2. a súčasne aspoň jednej aktivity č. 3., 4. (v prípade realizovania aktivity č. 5. je potrebné dodržať podmienku realizácie tejto aktivity)

 1. Budovanie/Dobudovanie ČOV v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú ČOV, alebo ČOV nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd podľa požiadaviek stanovených v smernici 91/271/EHS a v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov alebo ČOV sa nachádza v inej obci.

 2. Rekonštrukcia, intenzifikácia alebo rozšírenie ČOV so zameraním na splnenie požiadaviek stanovených v smernici 91/271/EHS a v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.

 3. Budovanie/Dobudovanie stokových sietí v aglomeráciách, kde podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej ČOV (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 5.).

 4. Rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete, kde podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej ČOV (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 5.).

 5. Budovanie kanalizačných prípojok, <b<pričom z dotácie EF bude financovaná len tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 3., alebo č. 4.).
Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci výzvy / špecifikácie.

 

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Ako vyplniť prílohu Finančná analýza v prípade, ak žiadateľ kanalizáciu/ČOV neprevádzkuje a nevie vyčísliť prevádzkové náklady a výnosy?

V prípade, že žiadateľ neprevádzkuje kanalizáciu/ČOV alebo plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou, v prílohe Finančná analýza vypĺňa iba tabuľku “Časový horizont“ a “Priebeh vynakladania investičných nákladov“. Zároveň v „Opise finančnej analýzy“ uvedie informáciu, z akého dôvodu údaje o prevádzkových nákladoch a výnosoch nevypĺňa, napr., že plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou. Avšak v tomto prípade je potrebné túto skutočnosť doložiť relevantnými dokladmi, napr. zmluvou o budúcej zmluve alebo zmluvou o prevádzke stavby. V prípade, že žiadateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu s iným subjektom o budúcej prevádzke stavby, vypĺňa prílohu Finančná analýza celú.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v dokumentoch výzvy/špecifikácie alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie a taktiež sú súčasťou príloh k špecifikácii alebo výzvy.

Kontakty

 • 02/212 909 26
 • 02/212 909 32
 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 23
 • 02/212 909 20
BV1 – Vodárenský zdroj – budovanie, úprava a rekonštrukcia

Podpora je určená na budovanie, úpravu alebo rekonštrukciu vodárenského zdroja.

V rámci činnosti BV1 je možné realizovať nasledovné aktivity

 1. Budovanie nového, doteraz nerealizovaného vodárenského zdroja, ktorý musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.

 2. Úprava a rekonštrukcia existujúceho vodárenského zdroja a s tým spojených zariadení tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu ustanovené smernicou Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v platnom znení a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z.. Existujúci vodárenský zdroj musí mať v súčasnosti výdatnosť minimálne 0,5 l/s
Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci výzvy / špecifikácie.

 

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v dokumentoch výzvy/špecifikácie alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie a taktiež sú súčasťou príloh k špecifikácii alebo výzvy.

 

Kontakty

 • 02/212 909 23
 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 24
 • 02/212 909 26
 • 02/212 909 32
BV2 - Vodovodná sieť (verejný vodovod) – budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukcia

Podpora je určená na budovanie, rozšírenie alebo rekonštrukciu vodovodnej siete, v rámci činnosti je možná realizácia vodovodných prípojok umiestnených na verejnom priestranstve.

V rámci činnosti BV2 je možné realizovať nasledovné aktivity

 1. Budovanie/Dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity v prípade, keď je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov (zvyšovanie percentuálnej využiteľnosti vybudovaných vodárenských zdrojov). Vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 4.).

 2. Budovanie/Dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou s využitím malých vodárenských zdrojov v prípade, kedy nie je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov. Vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 4.).

 3. Rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukcia v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete. Existujúci vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 4.).

 4. Budovanie vodovodných prípojok, pričom z dotácie EF bude financovaná len tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 1., alebo č. 2., alebo č. 3.).
Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci výzvy / špecifikácie.

 

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v dokumentoch výzvy/špecifikácie alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie a taktiež sú súčasťou príloh k špecifikácii alebo výzvy.

Kontakty

 • 02/212 909 20
 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 24
 • 02/212 909 26
 • 02/212 909 66
BV3 – Budovanie systému verejných vodovodov

Podpora je určená na realizáciu prác na vodárenskom zdroji a súčasne prác na stokovej sieti, pričom je možná realizácia vodovodných prípojok umiestnených na verejnom priestranstve.

V rámci činnosti BV3 je možné realizovať nasledovné aktivity

Podpora je určená na realizáciu aspoň jednej aktivity č. 1., 2., 3. a súčasne aspoň jednej aktivity č. 5., 6. (v prípade realizovania aktivity č. 4. je potrebné dodržať podmienku realizácie tejto aktivity)

 1. Budovanie/Dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou využívajúce už existujúce vodárenské kapacity v prípade, keď je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov (zvyšovanie percentuálnej využiteľnosti vybudovaných vodárenských zdrojov). Vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 4.).

 2. Budovanie/Dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou s využitím malých vodárenských zdrojov v prípade, kedy nie je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov. Nový vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 4.).

 3. Rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukcia v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete. Existujúci vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 4.).

 4. Budovanie vodovodných prípojok, pričom z dotácie EF bude financovaná len tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 1., alebo č. 2., alebo č. 3.).

 5. Budovanie nového, doteraz nerealizovaného vodárenského zdroja, ktorý musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.

 6. Úprava a rekonštrukcia existujúceho vodárenského zdroja a s tým spojených zariadení tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu ustanovené smernicou Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v platnom znení a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. Existujúci vodárenský zdroj musí mať v súčasnosti výdatnosť minimálne 0,5 l/s.
Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci výzvy / špecifikácie.

 

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v dokumentoch výzvy/špecifikácie alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie a taktiež sú súčasťou príloh k špecifikácii alebo výzvy.

 

Kontakty

 • 02/212 909 26
 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 32
 • 02/212 909 24
 • 02/212 909 20
BKV – Realizácia vodovodu a kanalizácie v jednej ryhe

Podpora je určená na realizáciu vodovodnej siete, jej rozšírenie, budovanie, dobudovanie alebo rekonštrukciu a súčasne realizáciu stokovej siete, jej rozšírenie budovanie, dobudovanie alebo rekonštrukciu za dodržania podmienok, že tieto aktivity budú realizované v jednej ryhe. V rámci činnosti je možná realizácia vodovodných a kanalizačných prípojok na verejnom priestranstve.

V rámci činnosti BKV je možné realizovať nasledujúce aktivity

Podpora je určená na realizáciu aspoň jednej aktivity č. 1., 2., 3. a súčasne aspoň jednej aktivity č. 5., 6. za podmienky, že tieto aktivity budú realizované v jednej ryhe (v prípade realizovania aktivity č. 4. a 7. je potrebné dodržať podmienku realizácie tejto aktivity)

 1. Budovanie/Dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou využívajúce už existujúce vodárenské kapacity v prípade, keď je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov (zvyšovanie percentuálnej využiteľnosti vybudovaných vodárenských zdrojov). Vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 4.).

 2. Budovanie/Dobudovanie systému zásobovania pitnou vodou s využitím malých vodárenských zdrojov v prípade, kedy nie je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov. Vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 4.).

 3. Rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukcia v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete. Existujúci vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 4.).

 4. Revitalizácia rybársky využívaných ostatných vodných plôch (prečistenie, prehĺbenie, úpravu koryta, zvýšenie prietoku a pod.).

 5. Budovanie vodovodných prípojok, pričom z dotácie EF bude financovaná len tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 1., alebo č. 2., alebo č. 3.)

 6. R5. Budovanie/Dobudovanie systému stokových sietí v aglomeráciách, kde podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej ČOV (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 7.).

 7. 6. Rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete, kde podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej ČOV (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 7.).

 8. 7. Budovanie kanalizačných prípojok, pričom z dotácie EF bude financovaná len tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa, (túto aktivitu je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať s aktivitou č. 5., alebo č. 6.).
Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci výzvy / špecifikácie.

 

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Ako vyplniť prílohu Finančná analýza v prípade, ak žiadateľ kanalizáciu/ČOV neprevádzkuje a nevie vyčísliť prevádzkové náklady a výnosy?

V prípade, že žiadateľ neprevádzkuje kanalizáciu/ČOV alebo plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou, v prílohe Finančná analýza vypĺňa iba tabuľku “Časový horizont“ a “Priebeh vynakladania investičných nákladov“. Zároveň v „Opise finančnej analýzy“ uvedie informáciu, z akého dôvodu údaje o prevádzkových nákladoch a výnosoch nevypĺňa, napr., že plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou. Avšak v tomto prípade je potrebné túto skutočnosť doložiť relevantnými dokladmi, napr. zmluvou o budúcej zmluve alebo zmluvou o prevádzke stavby. V prípade, že žiadateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu s iným subjektom o budúcej prevádzke stavby, vypĺňa prílohu Finančná analýza celú.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v dokumentoch výzvy/špecifikácie alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie a taktiež sú súčasťou príloh k špecifikácii alebo výzvy.

 

Kontakty

 • 02/212 909 20
 • 02/212 909 32
 • 02/212 909 26
 • 02/212 909 23
 • 02/212 909 66
BVO – Realizácia vodozádržných opatrení v krajine a sídlach

Podpora je určená na spomalenie odtoku povrchovej vody, zadržanej vody v krajine a zníženie pôdnej erózie.

V rámci činnosti BVO je možné realizovať nasledujúce aktivity

 1. Opatrenia v eróznych ryhách pre spomalenie odplavovania pôdy spôsobených zrážkovou vodou (protierózne zipsy, protierózne stehy, zdrsnenie dna, protierózne konkávne výstuhy, drenážne zásypy).

 2. Vodozádržné opatrenia na plochách určené na zamedzenie a/alebo vsakovanie a/alebo spomalenie (retenciu) a/alebo zadržanie (akumuláciu) odtoku zrážkovej vody (prevencia vzniku zrážkového odtoku a vsakovanie, retencia/ zdržanie vody alebo akumulácia zrážkovej vody a jej využívanie), retenčné a vsakovacie prieľahy (prielohy).

 3. Opatrenia pri vodných tokoch – výsadba sprievodnej vegetácie vodných tokov, ktorej druhová skladba čo najviac reprezentuje skladbu porastov vzniknutých v daných podmienkach prirodzeným vývojom, bez využitia introdukovaných a nepôvodných druhov rastlín.

 4. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci výzvy / špecifikácie.

 

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v dokumentoch výzvy/špecifikácie alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie a taktiež sú súčasťou príloh k špecifikácii alebo výzvy.

 

Kontakty

 • 02/212 909 20
 • 02/212 909 32
 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 24
 • 02/212 909 23