Žiadosti

BK1 - Rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd

Podpora je určená na intenzifikáciu, rekonštrukciu alebo rozšírenie čistiarní odpadových vôd so zameraním na splnenie požiadaviek stanovených v smernici Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v platnom znení a v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov.

V rámci činnosti BK1 je možné realizovať nasledovnú aktivitu:

 • Rozšírenie, rekonštrukciu alebo intenzifikácia existujúcej čistiarne odpadových vôd.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Je potrebné, aby bola pre každú oblasť/činnosť podaná zo strany žiadateľa samostatná žiadosť o poskytnutie dotácie.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Ako vyplniť prílohu Finančná analýza v prípade, ak žiadateľ kanalizáciu/ČOV neprevádzkuje a nevie vyčísliť prevádzkové náklady a výnosy?

V prípade, že žiadateľ neprevádzkuje kanalizáciu/ČOV alebo plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou, v prílohe Finančná analýza vypĺňa iba tabuľku “Časový horizont“ a “Priebeh vynakladania investičných nákladov“. Zároveň v „Opise finančnej analýzy“ uvedie informáciu, z akého dôvodu údaje o prevádzkových nákladoch a výnosoch nevypĺňa, napr., že plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou. Avšak v tomto prípade je potrebné túto skutočnosť doložiť relevantnými dokladmi, napr. zmluvou o budúcej zmluve alebo zmluvou o prevádzke stavby. V prípade, že žiadateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu s iným subjektom o budúcej prevádzke stavby, vypĺňa prílohu Finančná analýza celú.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie

Kontakty

 • 02/212 909 32
 • 02/212 909 24
 • 02/212 909 26
 • 02/212 909 64
 • 02/212 909 66
BK2 - Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov

Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd podľa požiadaviek stanovených v smernici Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v platnom znení a v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov alebo sa čistiareň odpadových vôd nachádza v inej obci.Podpora je ďalej určená na budovanie kanalizačných prípojok. Z prostriedkov Environmentálneho fondu bude financovaná tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

V rámci činnosti BK2 je možné realizovať nasledovnú aktivitu:

 • Budovanie stokovej siete.
 • Budovanie čistiarne odpadových vôd.
 • Budovanie kanalizačnej prípojky.
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Je potrebné, aby bola pre každú oblasť/činnosť podaná zo strany žiadateľa samostatná žiadosť o poskytnutie dotácie.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Ako vyplniť prílohu Finančná analýza v prípade, ak žiadateľ kanalizáciu/ČOV neprevádzkuje a nevie vyčísliť prevádzkové náklady a výnosy?

V prípade, že žiadateľ neprevádzkuje kanalizáciu/ČOV alebo plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou, v prílohe Finančná analýza vypĺňa iba tabuľku “Časový horizont“ a “Priebeh vynakladania investičných nákladov“. Zároveň v „Opise finančnej analýzy“ uvedie informáciu, z akého dôvodu údaje o prevádzkových nákladoch a výnosoch nevypĺňa, napr., že plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou. Avšak v tomto prípade je potrebné túto skutočnosť doložiť relevantnými dokladmi, napr. zmluvou o budúcej zmluve alebo zmluvou o prevádzke stavby. V prípade, že žiadateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu s iným subjektom o budúcej prevádzke stavby, vypĺňa prílohu Finančná analýza celú.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie

Kontakty

 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 66
 • 02/212 909 11
 • 02/212 909 26
 • 02/212 909 64
BK4 - Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov

Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd podľa požiadaviek stanovených v smernici Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v platnom znení a v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov alebo sa čistiareň odpadových vôd nachádza v inej obci.Podpora je ďalej určená na budovanie kanalizačných prípojok. Z prostriedkov Environmentálneho fondu bude financovaná tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

V rámci činnosti BK4 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Budovanie stokovej siete.
 • Budovanie čistiarne odpadových vôd.
 • Budovanie kanalizačnej prípojky.
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Je potrebné, aby bola pre každú oblasť/činnosť podaná zo strany žiadateľa samostatná žiadosť o poskytnutie dotácie.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Ako vyplniť prílohu Finančná analýza v prípade, ak žiadateľ kanalizáciu/ČOV neprevádzkuje a nevie vyčísliť prevádzkové náklady a výnosy?

V prípade, že žiadateľ neprevádzkuje kanalizáciu/ČOV alebo plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou, v prílohe Finančná analýza vypĺňa iba tabuľku “Časový horizont“ a “Priebeh vynakladania investičných nákladov“. Zároveň v „Opise finančnej analýzy“ uvedie informáciu, z akého dôvodu údaje o prevádzkových nákladoch a výnosoch nevypĺňa, napr., že plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou. Avšak v tomto prípade je potrebné túto skutočnosť doložiť relevantnými dokladmi, napr. zmluvou o budúcej zmluve alebo zmluvou o prevádzke stavby. V prípade, že žiadateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu s iným subjektom o budúcej prevádzke stavby, vypĺňa prílohu Finančná analýza celú.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie

Kontakty

 • 02/212 909 20
 • 02/212 909 26
 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 24
 • 02/212 909 32
BK5 - Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

Podpora je určená na rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej kanalizácie). Podmienkou poskytnutia podpory je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd.Podpora je ďalej určená na budovanie kanalizačných prípojok. Z prostriedkov Environmentálneho fondu bude financovaná tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

V rámci činnosti BK5 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete.
 • Budovanie kanalizačnej prípojky.
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Je potrebné, aby bola pre každú oblasť/činnosť podaná zo strany žiadateľa samostatná žiadosť o poskytnutie dotácie.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Ako vyplniť prílohu Finančná analýza v prípade, ak žiadateľ kanalizáciu/ČOV neprevádzkuje a nevie vyčísliť prevádzkové náklady a výnosy?

V prípade, že žiadateľ neprevádzkuje kanalizáciu/ČOV alebo plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou, v prílohe Finančná analýza vypĺňa iba tabuľku “Časový horizont“ a “Priebeh vynakladania investičných nákladov“. Zároveň v „Opise finančnej analýzy“ uvedie informáciu, z akého dôvodu údaje o prevádzkových nákladoch a výnosoch nevypĺňa, napr., že plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou. Avšak v tomto prípade je potrebné túto skutočnosť doložiť relevantnými dokladmi, napr. zmluvou o budúcej zmluve alebo zmluvou o prevádzke stavby. V prípade, že žiadateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu s iným subjektom o budúcej prevádzke stavby, vypĺňa prílohu Finančná analýza celú.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie

Kontakty

 • 02/212 909 23
 • 02/212 909 32
 • 02/212 909 24
 • 02/212 909 66
 • 02/212 909 64
BV1 - Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity

Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, keď je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov (zvyšovanie % využiteľnosti vybudovaných vodárenských zdrojov). Vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.

Podpora je ďalej určená na budovanie vodovodných prípojok. Z prostriedkov Environmentálneho fondu bude financovaná tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

V rámci činnosti BV1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Budovanie vodovodnej siete.
 • Budovanie prívodných vodovodných radov.
 • Budovanie vodovodnej prípojky.
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Je potrebné, aby bola pre každú oblasť/činnosť podaná zo strany žiadateľa samostatná žiadosť o poskytnutie dotácie.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Ako vyplniť prílohu Finančná analýza v prípade, ak žiadateľ kanalizáciu/ČOV neprevádzkuje a nevie vyčísliť prevádzkové náklady a výnosy?

V prípade, že žiadateľ neprevádzkuje kanalizáciu/ČOV alebo plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou, v prílohe Finančná analýza vypĺňa iba tabuľku “Časový horizont“ a “Priebeh vynakladania investičných nákladov“. Zároveň v „Opise finančnej analýzy“ uvedie informáciu, z akého dôvodu údaje o prevádzkových nákladoch a výnosoch nevypĺňa, napr., že plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou. Avšak v tomto prípade je potrebné túto skutočnosť doložiť relevantnými dokladmi, napr. zmluvou o budúcej zmluve alebo zmluvou o prevádzke stavby. V prípade, že žiadateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu s iným subjektom o budúcej prevádzke stavby, vypĺňa prílohu Finančná analýza celú.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie

Kontakty

 • 02/212 909 64
 • 02/212 909 11
 • 02/212 909 20
 • 02/212 909 32
 • 02/212 909 24
BV2 - Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov

Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, kedy nie je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov. Nový vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.

Podpora je ďalej určená na budovanie vodovodných prípojok. Z prostriedkov Environmentálneho fondu bude financovaná tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

V rámci činnosti BV2 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Budovanie vodovodnej siete.
 • Budovanie prívodných vodovodných radov.
 • Budovanie vodárenských zdrojov.
 • Budovanie vodovodnej prípojky.
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Je potrebné, aby bola pre každú oblasť/činnosť podaná zo strany žiadateľa samostatná žiadosť o poskytnutie dotácie.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Ako vyplniť prílohu Finančná analýza v prípade, ak žiadateľ kanalizáciu/ČOV neprevádzkuje a nevie vyčísliť prevádzkové náklady a výnosy?

V prípade, že žiadateľ neprevádzkuje kanalizáciu/ČOV alebo plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou, v prílohe Finančná analýza vypĺňa iba tabuľku “Časový horizont“ a “Priebeh vynakladania investičných nákladov“. Zároveň v „Opise finančnej analýzy“ uvedie informáciu, z akého dôvodu údaje o prevádzkových nákladoch a výnosoch nevypĺňa, napr., že plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou. Avšak v tomto prípade je potrebné túto skutočnosť doložiť relevantnými dokladmi, napr. zmluvou o budúcej zmluve alebo zmluvou o prevádzke stavby. V prípade, že žiadateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu s iným subjektom o budúcej prevádzke stavby, vypĺňa prílohu Finančná analýza celú.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie

Kontakty

 • 02/212 909 20
 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 24
 • 02/212 909 64
 • 02/212 909 26
BV3 - Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

Podpora je určená na rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukciu v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete. Existujúci vodárenský zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.

Podpora je ďalej určená na budovanie vodovodných prípojok. Z prostriedkov Environmentálneho fondu bude financovaná tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

V rámci činnosti BV3 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Rozšírenie alebo rekonštrukcia vodovodnej siete.
 • Budovanie vodovodnej prípojky.
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Je potrebné, aby bola pre každú oblasť/činnosť podaná zo strany žiadateľa samostatná žiadosť o poskytnutie dotácie.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Ako vyplniť prílohu Finančná analýza v prípade, ak žiadateľ kanalizáciu/ČOV neprevádzkuje a nevie vyčísliť prevádzkové náklady a výnosy?

V prípade, že žiadateľ neprevádzkuje kanalizáciu/ČOV alebo plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou, v prílohe Finančná analýza vypĺňa iba tabuľku “Časový horizont“ a “Priebeh vynakladania investičných nákladov“. Zároveň v „Opise finančnej analýzy“ uvedie informáciu, z akého dôvodu údaje o prevádzkových nákladoch a výnosoch nevypĺňa, napr., že plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou. Avšak v tomto prípade je potrebné túto skutočnosť doložiť relevantnými dokladmi, napr. zmluvou o budúcej zmluve alebo zmluvou o prevádzke stavby. V prípade, že žiadateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu s iným subjektom o budúcej prevádzke stavby, vypĺňa prílohu Finančná analýza celú.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie

Kontakty

 • 02/212 909 11
 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 32
 • 02/212 909 66
 • 02/212 909 20
BV4 - Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení

Podpora je určená na úpravu a rekonštrukciu existujúcich vodárenských zdrojov a zariadení tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu v zmysle smernice Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v platnom znení, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z.. Existujúci vodárenský zdroj musí mať v súčasnosti výdatnosť minimálne 0,5 l/s.

V rámci činnosti BV4 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Je potrebné, aby bola pre každú oblasť/činnosť podaná zo strany žiadateľa samostatná žiadosť o poskytnutie dotácie.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Ako vyplniť prílohu Finančná analýza v prípade, ak žiadateľ kanalizáciu/ČOV neprevádzkuje a nevie vyčísliť prevádzkové náklady a výnosy?

V prípade, že žiadateľ neprevádzkuje kanalizáciu/ČOV alebo plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou, v prílohe Finančná analýza vypĺňa iba tabuľku “Časový horizont“ a “Priebeh vynakladania investičných nákladov“. Zároveň v „Opise finančnej analýzy“ uvedie informáciu, z akého dôvodu údaje o prevádzkových nákladoch a výnosoch nevypĺňa, napr., že plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou. Avšak v tomto prípade je potrebné túto skutočnosť doložiť relevantnými dokladmi, napr. zmluvou o budúcej zmluve alebo zmluvou o prevádzke stavby. V prípade, že žiadateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu s iným subjektom o budúcej prevádzke stavby, vypĺňa prílohu Finančná analýza celú.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie

Kontakty

 • 02/212 909 20
 • 02/212 909 26
 • 02/212 909 64
 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 23
BR1 - Rybárstvo

Podpora je určená na ochranu rybárstva, ktoré je v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov súhrnom činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä pôvodných druhov rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Podpora je ďalej určená na aktivity zamerané na revitalizáciu vodných tokov (prečistenie, prehĺbenie, úpravu koryta, zvýšenie prietoku a pod.) realizované osobami priamo sa zaoberajúcimi problematikou rybárstva v rámci Slovenskej republiky (osoby sú vedené v zozname Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 383/2018 Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov), v úzkej súčinnosti so správcom vodného toku a len na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu štátnej vodnej správy a na revitalizáciu rybársky využívaných ostatných vodných plôch na účely rybárskeho využitia.

V rámci činnosti BR1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Vytváranie vhodných podmienok na reprodukciu najmä pôvodných druhov rýb.
 • Reintrodukcia pôvodných druhov rýb prostredníctvom vysadzovania ikier a rýb vo všetkých vekových kategóriách do vodných tokov. 
 • Revitalizácia vodných tokov (prečistenie, prehĺbenie, úpravu koryta, zvýšenie prietoku a pod.).
 • Revitalizácia rybársky využívaných ostatných vodných plôch (prečistenie, prehĺbenie, úpravu koryta, zvýšenie prietoku a pod.).
 • Rekonštrukcia alebo dobudovanie rybníkov a rybochovných zariadení slúžiacich na odchov násad pôvodných druhov rýb určených na zarybnenie vodných plôch s rybárskym využitím.
 • Regulačný lov inváznych nepôvodných druhov rýb uvedených v § 10 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 • Zarybnenie v dôsledku mimoriadnej udalosti.
 • Ichtyologický prieskum vykonávaný v súvislosti s niektorou z aktivít.
 • Monitoring vybraných druhov rýb a rybích populácií vo vodných tokoch nachádzajúcich sa v chránenom území (§ 17 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov).
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Je potrebné, aby bola pre každú oblasť/činnosť podaná zo strany žiadateľa samostatná žiadosť o poskytnutie dotácie.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Ako vyplniť prílohu Finančná analýza v prípade, ak žiadateľ kanalizáciu/ČOV neprevádzkuje a nevie vyčísliť prevádzkové náklady a výnosy?

V prípade, že žiadateľ neprevádzkuje kanalizáciu/ČOV alebo plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou, v prílohe Finančná analýza vypĺňa iba tabuľku “Časový horizont“ a “Priebeh vynakladania investičných nákladov“. Zároveň v „Opise finančnej analýzy“ uvedie informáciu, z akého dôvodu údaje o prevádzkových nákladoch a výnosoch nevypĺňa, napr., že plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou. Avšak v tomto prípade je potrebné túto skutočnosť doložiť relevantnými dokladmi, napr. zmluvou o budúcej zmluve alebo zmluvou o prevádzke stavby. V prípade, že žiadateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu s iným subjektom o budúcej prevádzke stavby, vypĺňa prílohu Finančná analýza celú.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie

Kontakty

 • 02/212 909 23
 • 02/212 909 32
 • 02/212 909 20
 • 02/212 909 64
 • 02/212 909 11
BP1 - Opatrenia na vodnom toku

Podpora je určená na realizáciu projektov, ktoré prispievajú k adaptácii na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, riešia technické a biotechnické opatrenia na vodnom toku zamerané na zvýšenie prietokovej kapacity koryta toku a zabezpečenie retenčnej schopnosti krajiny. Podpora je určená pre žiadateľov, ktorým správca vodného toku prenechal drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek do nájmu alebo výpožičky podľa § 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Nájom alebo výpožička je realizovaná za trhové ceny a za trhových podmienok. Žiadateľ o podporu je povinný postupovať podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík v platnom znení, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci činnosti BP1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Opatrenia, ktoré zmenšujú maximálny prietok vo vodnom toku, ako je výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia vodných stavieb a poldrov.
 • Opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku, ako je úprava vodných tokov, výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia ochranných hrádzí.
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Je potrebné, aby bola pre každú oblasť/činnosť podaná zo strany žiadateľa samostatná žiadosť o poskytnutie dotácie.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Ako vyplniť prílohu Finančná analýza v prípade, ak žiadateľ kanalizáciu/ČOV neprevádzkuje a nevie vyčísliť prevádzkové náklady a výnosy?

V prípade, že žiadateľ neprevádzkuje kanalizáciu/ČOV alebo plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou, v prílohe Finančná analýza vypĺňa iba tabuľku “Časový horizont“ a “Priebeh vynakladania investičných nákladov“. Zároveň v „Opise finančnej analýzy“ uvedie informáciu, z akého dôvodu údaje o prevádzkových nákladoch a výnosoch nevypĺňa, napr., že plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou. Avšak v tomto prípade je potrebné túto skutočnosť doložiť relevantnými dokladmi, napr. zmluvou o budúcej zmluve alebo zmluvou o prevádzke stavby. V prípade, že žiadateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu s iným subjektom o budúcej prevádzke stavby, vypĺňa prílohu Finančná analýza celú.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie

Kontakty

 • 02/212 909 64
 • 02/212 909 23
 • 02/212 909 26
 • 02/212 909 11
 • 02/212 909 20
BP2 - Opatrenia mimo vodného toku

Podpora je určená na vybudovanie najmä prvkov zelenej infraštruktúry pre zachytávanie a zadržiavanie vody v území (ide o vodu zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a ktorá je odvádzaná z terénu alebo z vonkajších častí budov do povrchových vôd alebo do podzemných vôd), ktorá má charakter všeobecnej infraštruktúry pre následné využitie takto zachytenej a zadržiavanej vody. Podpora je ďalej určená na opatrenia mimo vodného toku, ktoré spomaľujú odtok vody z územia do vodného toku, čím prispievajú k zníženiu maximálneho prietoku vo vodnom toku počas stupňov povodňovej aktivity a ktoré sú zamerané na zníženie následkov intenzívnych zrážok, hromadenia sa vody z topiaceho snehu alebo dôsledkov vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu v území, chránenom vodnou stavbou alebo inou stavbou.

Žiadateľ o podporu je povinný postupovať podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík v platnom znení, zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V rámci činnosti BP2 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 • Opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov (zasakávacie pásy, zemné poldre).
 • Opatrenia, ktoré zvyšujú retenčnú schopnosť povodia (výsadba stromov pozdĺž tokov, vytváranie mokradí).
 • Opatrenia, ktoré podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných a ktoré chránia územie pred zaplavením povrchovým odtokom.
 • Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

Dokumenty k oblasti

Často kladené otázky

Ako vyplniť žiadosť o dotáciu v systéme Grant?

Ako podať žiadosť o dotáciu?

Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť o poskytnutie dotácie?

Je potrebné, aby bola pre každú oblasť/činnosť podaná zo strany žiadateľa samostatná žiadosť o poskytnutie dotácie.

Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.

Ako vyplniť prílohu Finančná analýza v prípade, ak žiadateľ kanalizáciu/ČOV neprevádzkuje a nevie vyčísliť prevádzkové náklady a výnosy?

V prípade, že žiadateľ neprevádzkuje kanalizáciu/ČOV alebo plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou, v prílohe Finančná analýza vypĺňa iba tabuľku “Časový horizont“ a “Priebeh vynakladania investičných nákladov“. Zároveň v „Opise finančnej analýzy“ uvedie informáciu, z akého dôvodu údaje o prevádzkových nákladoch a výnosoch nevypĺňa, napr., že plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou. Avšak v tomto prípade je potrebné túto skutočnosť doložiť relevantnými dokladmi, napr. zmluvou o budúcej zmluve alebo zmluvou o prevádzke stavby. V prípade, že žiadateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu s iným subjektom o budúcej prevádzke stavby, vypĺňa prílohu Finančná analýza celú.

Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v „Špecifikácii činností podpory na rok 2022“ alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?

Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/dotacie

Kontakty

 • 02/212 909 66
 • 02/212 909 32
 • 02/212 909 22
 • 02/212 909 64
 • 02/212 909 26