Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu s číslom príslušného rozhodnutia nájdete tu…

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie na rok 2019, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu…

V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2019, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019.

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly:
a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy, 
b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne, 
c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne, 
d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá,
e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z. 
boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 do zoznamu žiadostí o podporu na rok 2019. 
Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly nájdete tu…
V prípade otázok či nejasností píšte na e-mail: podatelna@envirofond.sk

(29. 04. 2019)