Nerozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA

Činnosti A1 až A3:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 134066 Obec Moravany nad Váhom Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ a MŠ Moravany nad Váhom 169 412,00
2 134074 Mesto Nové Zámky Zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste Nové Zámky 127 808,00
3 134113 Obec Bracovce Rekonštrukcia kultúrneho domu v Bracovciach 50 580,00
4 134132 Mesto Dolný Kubín Skvalitnenie ovzdušia nákupom zametacieho vozidla 200 000,00
5 134223 Obec Lutila Ochrana ovzdušia v obci Lutila - nákup multifunkčného čistiaceho vozidla 163 000,00
6 134256 Obec Strečno Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Strečno 136 002,00
7 134276 Obec Liptovská Osada Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Liptovská Osada 105 279,00
8 134302 Mesto Kežmarok Údržba historického centra elektrickými prístrojmi s nulovými emisiami 166 098,00
9 134365 Obec Drienica Obnova viacúčelového spoločenského domu, Drienica 99 711,00
10 134367 Obec Krajná Poľana Kotolňa na biomasu ZŠ - Krajná Poľana 162 815,00
11 134369 Obec Dúbrava Zníženie náročnosti objektov a zmena zdrojov tepla v objektoch OcÚ, KD a MŠ v obci Dúbrava zavedením obnoviteľného zdroja - biomasy 200 000,00
12 134378 Obec Jedľové Kostoľany Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jedľové Kostoľany 121 980,00
13 134383 Obec Mníšek nad Popradom Rekonštrukcia kotolne pre ZŠ Mníšek nad Popradom - inštalácia kotla na biomasu 200 000,00
14 134385 Obec Ladce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ladce 121 980,00
15 134386 Obec Lesnica Lesnica ZŠ súp čísla 148 - Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie objektu 89 289,00
16 134408 Mesto Nová Dubnica Doplnenie zelene ku škole a k cestným komunikáciám v intraviláne mesta a výsadba zelenej bariéry okolo stojísk kontajnerov 28 630,00
17 134415 Obec Kostoľany nad Hornádom Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Kostoľany nad Hornádom 112 062,00
18 134468 Mesto Štúrovo Zlepšenie kvality ovzdušia v Meste Štúrovo 166 212,00
19 134475 Obec Prakovce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Prakovce 199 500,00
20 134499 Obec Nižná Olšava Fotovoltaické zariadenie - Budova škôl a školských zariadení 54 816,00
21 134501 Obec Dolná Súča Technika pre zdravú a čistú obec Dolná Súča 195 016,00
22 134510 Mesto Tvrdošín Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Tvrdošín nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácí 189 958,00
23 134533 Mesto Vráble Zlepšenie ovzdušia v meste Vráble prostredníctvom nákupu novej technológie 186 960,00
24 134535 Obec Kláštor pod Znievom Zlepšenie kvality ovzdušia elimináciou prašnosti v obci Kláštor pod Znievom 141 900,00
25 134653 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Environmentálna technika pre kvalitné ovzdušie obce Nitrianske Hrnčiarovce 44 916,00
26 134663 Obec Veľké Ludince Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Veľké Ludince 121 980,00
27 134703 Obec Kravany nad Dunajom Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov 170 700,00
28 134711 Mesto Galanta Zlepšenie ovzdušia v meste Galanta 167 200,00
29 134718 Obec Liptovská Porúbka Zakúpenie techniky na údržbu miestnych komunikácií v obci Liptovská Porúbka 115 140,00
30 134752 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Umývanie plôch a komunikácií v správe hlavného mesta SR Bratislavy 200 000,00
31 134779 Obec Pusté Úľany Zlepšenie ovzdušia v obci Pusté Úľany 116 280,00
32 134831 Obec Hrnčiarovce nad Parnou Údržba komunikácií a zelených plôch Hrnčiarovce nad Parnou 110 580,00
33 134869 Obec Madunice Madunice - Dosadba drevín v parku a vytvorenie izolačnej zelene 162 166,00
34 134878 Obec Tvrdošovce Zvýšenie kvality ovzdušia v obci Tvrdošovce 73 329,00
35 134889 Obec Solčany Využitie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Solčany 38 838,00
36 134892 Obec Bíňa Využitie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Bíňa 38 838,00
37 134907 Obec Oravská Polhora Zlepšenie kvality ovzdušia v najsevernejšej obci Slovenska - Oravskej Polhore 85 000,00
38 134917 Obec Hladovka Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 190 038,00
39 134918 Obec Liesek Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 190 038,00
40 134919 Obec Pribiš Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 113 350,00
41 134922 Obec Predajná Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 90 362,00
42 134925 Obec Vitanová Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 190 038,00
43 134932 Obec Malé Ozorovce Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu a priľahlých verejných priestranstiev v obci Malé Ozorovce 157 700,00
44 135026 Mesto Stará Ľubovňa Zlepšenie kvality ovzdušia inováciou čistiacej techniky v meste Stará Ľubovňa 189 447,00
45 135036 Obec Iža Zníženie prašnosti v obci Iža 111 720,00
46 135079 Obec Valaliky Nákup zariadenia na zníženie znečistenia ovzdušia zo zaprášených povrchov v obci Valaliky 142 461,00
47 135111 Obec Turie Výmena zdrojov tepla v kotolni Kultúrneho domu Turie 18 787,00
48 135129 Obec Topoľníky Nákup komunálneho elektronického vozidla pre obec Topoľníky 44 916,00
49 135131 Obec Dlhá nad Váhom Obstaranie komunálneho elektronického vozidla – Obec Dlhá nad Váhom 44 916,00
50 135132 Obec Dolný Štál Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Dolný Štál, nákup elektrického komunálneho vozidla 44 916,00
51 135134 Obec Cífer Green technology zo zameraním na zlepšenie kvality ovzdušia obce Cífer 44 916,00
52 135136 Obec Čierna Voda Zlepšovanie kvality ovzdušia v obci Čierna Voda 44 916,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosti BK1AP až BK5AP:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 133734 Obec Ostrov Ostrov-obecná kanalizácia 200 000,00
2 133884 Obec Šandal ŠANDAL - kanalizácia a ČOV 200 000,00
3 134003 Obec Višňov Obec Višňov - kanalizácia 200 000,00
4 134089 Obec Koromľa Kanalizácia Koromľa 172 340,00
5 134094 Obec Bukovce Kanalizácia a ČOV obce Bukovce 200 000,00
6 134102 Obec Nový Ruskov Nový Ruskov - kanalizácia 200 000,00
7 134103 Obec Horňa HORŇA - KANALIZÁCIA - 1ETAPA 180 498,00
8 134125 Obec Rovňany Intenzifikácia ČOV Rovňany 200 000,00
9 134147 Obec Soľ Kanalizácia a ČOV Soľ, 2 etapa - rozšírenie kanalizácie Soľ 70 622,00
10 134155 Obec Huncovce Kanalizácia a ČOV Huncovce - I etapa 200 000,00
11 134158 Obec Budkovce Kanalizácia Budkovce - 1stavba 130 340,00
12 134159 Obec Sedliská Kanalizácia a ČOV Sedliská 200 000,00
13 134186 Obec Drahňov Drahňov - Splašková kanalizácia a ČOV 200 000,00
14 134187 Obec Uzovské Pekľany Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany 200 000,00
15 134200 Obec Toporec Kanalizácia a ČOV Toporec 200 000,00
16 134209 Obec Osikov Osikov -rozšírenie kanalizácie 170 940,00
17 134212 Obec Lovinobaňa Lovinobaňa - Intenzifikácia ČOV 190 690,00
18 134214 Obec Borša Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša 170 847,00
19 134240 Obec Nacina Ves Kanalizácia a ČOV Nacina Ves 200 000,00
20 134269 Obec Bunkovce Kanalizácia Bunkovce 200 000,00
21 134271 Obec Chotča Kanalizácia a ČOV Chotča 200 000,00
22 134327 Obec Veľké Zlievce Rekonštrukcia ČOV Veľké Zlievce 111 531,00
23 134328 Obec Veľký Blh Veľký Blh splašková kanalizácia II Stavba 163 784,00
24 134368 Obec Krčava Intenzifikácia ČOV Krčava 200 000,00
25 134373 Obec Betliar Čistiareň odpadových vôd Betliar 200 000,00
26 134379 Obec Sokoľ Sokoľ - Kanalizácia a ČOV 200 000,00
27 134381 Obec Bijacovce Kanalizácia a ČOV Bijacovce - časť kanalizácia I etapa 88 584,00
28 134400 Obec Záhor Kanalizácia Záhor 200 000,00
29 134418 Obec Poloma Kanalizácia v obci Poloma 200 000,00
30 134423 Obec Dravce Obec Dravce - obecný vodovod, kanalizácia a ČOV Dravce 200 000,00
31 134433 Obec Nižná Rybnica Kanalizácia Nižná Rybnica - 1stavba 200 000,00
32 134437 Obec Kurimany Kurimany - vodovod, kanalizácia a ČOV 200 000,00
33 134458 Obec Kamenica Kamenica Kanalizácia 200 000,00
34 134470 Obec Vyšná Myšľa ČOV BCTS 6, Bytový dom, parc č 267/2, Vyšná Myšľa 56 989,00
35 134477 Obec Breznica Kanalizácia a ČOV Breznica 200 000,00
36 134492 Obec Dlhé Klčovo Tlaková kanalizácia Presskan a ČOV - Dlhé Klčovo 198 116,00
37 134495 Obec Bátorová BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - I ETAPA 200 000,00
38 134540 Obec Nemešany Splašková kanalizácia Nemešany, ČOV pre obec Nemešany 180 500,00
39 134554 Obec Uloža Kanalizácia a ČOV Uloža 200 000,00
40 134567 Obec Oľšavica Kanalizácia Olšavica a ČOV Olšavica 185 331,00
41 134574 Obec Dlhé Stráže Kanalizácia a ČOV Dlhé Stráže 200 000,00
42 134591 Obec Hodkovce Kanalizácia Hodkovce 200 000,00
43 134594 Obec Rožkovany Rekonštrukcia ČOV a ČS Rožkovany 138 303,00
44 134617 Obec Málinec Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie Málinec 200 000,00
45 134624 Obec Buglovce Buglovce - inžinierske siete pre IBV Konopiska - SO 02 Splašková kanalizácia 59 135,00
46 134629 Obec Beniakovce ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce - kanalizácia 200 000,00
47 134630 Obec Svidnička Kanalizácia Svidnička 200 000,00
48 134631 Obec Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom, Kanalizácia Horb, ČOV 200 000,00
49 134640 Obec Nižná Kamenica Odkanalizovanie a výstavba ČOV pre Olšavský mikroregión 200 000,00
50 134646 Obec Slovenské Kľačany Kanalizácia pre obec Slovenské Kľačany 168 740,00
51 134659 Obec Kučín Kanalizácia v obci Kučín 200 000,00
52 134660 Obec Kuková Kanalizácia Kuková a ČOV 200 000,00
53 134705 Obec Domaňovce Kanalizácia a ČOV Domaňovce 137 808,00
54 134708 Obec Červenica pri Sabinove Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove, rozšírenie vodovodnej a stokovej siete - 2 etapa SO 02-Splašková kanalizácia 58 525,00
55 134751 Obec Hažlín Kanalizácia a ČOV Hažlín 200 000,00
56 134756 Obec Nováčany Nováčany - ČOV a kanalizácia obce, 1etapa 200 000,00
57 134783 Obec Kalša Kalša - rozšírenie kanalizácie 200 000,00
58 134785 Obec Veľké Revištia Kanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia 161 377,00
59 134854 Obec Čebovce Čebovce, splašková kanalizácia IV etapa 199 700,00
60 134981 Obec Cabov Cabov - kanalizácia 200 000,00
61 134990 Obec Vojčice ČOV a kanalizácia Vojčice 200 000,00
62 134991 Obec Vlková IBV Vlková - ČOV II, III, IV etapa 164 401,00
63 134996 Obec Závada Závada - rekonštrukcia ČOV 200 000,00
64 135000 Obec Stuľany Kanalizácia a ČOV Koprivnica - Stuľany 200 000,00
65 135006 Obec Bretka Kanalizácia a ČOV Bretka 199 903,00
66 135007 Obec Koprivnica Kanalizácia a ČOV Koprivnica-Stuľany 173 550,00
67 135016 Obec Slivník Kuzmice, Slivník kanalizácia a ČOV, Slivník kanalizácia 200 000,00
68 135025 Obec Jakubovany Kanalizácia a ČOV Jakubovany 200 000,00
69 135088 Obec Jablonov Obecná kanalizácia a ČOV Jablonov - stavebný objekt SO 01 - kanalizačná sieť, ČOV Jablonov 185 043,00
70 135101 Obec Laškovce Kanalizácia Laškovce - 1stavba 31 900,00
71 135128 Obec Holumnica ČOV Holumnica, rekonštrukcia strojnotechnologickej časti 188 407,00

Činnosti BK1a, BK1b, BK1c až BK5a, BK5b, BK5c:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 133745 Obec Záborské Záborské - kanalizácia a rozšírenie vodovodu, časť kanalizácia 200 000,00
2 133793 Obec Čimhová Čimhová - Kanalizácia - I, II, III etapa, stoka A2-1 156 800,00
3 133838 Obec Častá Častá - splašková kanalizácia a ČOV 170 371,00
4 133919 Obec Iliašovce Výstavba obecnej kanalizácie a ČOV 200 000,00
5 134083 Obec Hronské Kosihy Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 3 stavba súboru stavieb: Hronské Kosihy - obecná kanalizácia 200 000,00
6 134084 Združenie obcí Mikroregión Dolná Svinka Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, kanalizačná sústava obci Radatice, Janov, Ľubovec 188 610,00
7 134097 Obec Podlužany Aglomerácia Podlužany - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 2 stavba súboru stavieb: Podlužany - obecná kanalizácia 200 000,00
8 134099 Obec Ličartovce LIČARTOVCE - rozšírenie stokovej siete 200 000,00
9 134108 Obec Žemberovce Žemberovce - obecná kanalizácia, I stavba súboru stavieb 200 000,00
10 134119 Obec Kyjov Splašková kanalizácia v obci Kyjov a ČOV v obci Kyjov 193 700,00
11 134121 Obec Vyhne Vyhne- splašková kanalizácia 200 000,00
12 134128 Obec Nová Dedina Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 5 stavba súbor u stavieb: Nová Dedina - obecná kanalizácia 200 000,00
13 134142 Obec Jamník Splašková kanalizácia a ČOV - Jamník 199 000,00
14 134154 Obec Nové Sady Nové Sady - kanalizácia 200 000,00
15 134183 Obec Čajkov Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 4 stavba súboru stavieb: Čajkov - obecná kanalizácia 118 750,00
16 134194 Obec Tekovské Nemce ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce 200 000,00
17 134206 Obec Hankovce Splašková kanalizácia obce Hankovce 200 000,00
18 134207 Obec Plášťovce Obecná kanalizácia Plášťovce, III etapa 200 000,00
19 134208 Obec Obyce Obyce - kanalizácia 199 388,00
20 134217 Obec Hrabovec nad Laborcom Hrabovec nad Laborcom - Kanalizácia 200 000,00
21 134219 Obec Búč Búč - biologická ČOV 1600 EO 200 000,00
22 134225 Obec Mankovce Mankovce - kanalizácia a ČOV, I etapa 200 000,00
23 134261 Obec Tekolďany Kanalizačná sieť - Tekoľďany 200 000,00
24 134278 Obec Slovenská Nová Ves Slovenská Nová Ves - splašková kanalizácia 200 000,00
25 134284 Obec Dolné Trhovište Dolné Trhovište - kanalizačná sieť 200 000,00
26 134290 Obec Betlanovce ČOV a kanalizácia Betlanovce 173 400,00
27 134296 Obec Mlynica SO 601 Splašková kanalizácia 154 440,00
28 134300 Mesto Dudince Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince 64 826,00
29 134308 Obec Lesnica Intenzifikácia ČOV BCTS4 24 507,00
30 134319 Obec Nižné Ružbachy Kanalizácia Nižné Ružbachy 200 000,00
31 134325 Obec Hontianske Nemce Rozšírenie ČOV Hontianske Nemce 191 773,00
32 134332 Obec Povoda Kanalizácia Povoda 169 086,00
33 134336 Obec Krahule SO 01 Splašková kanalizácia zberač AA, SO 2 Výtlačné potrubie+ČS, SO 03 Splašková kanalizácia zberač AA-1, SO 04 NN prípojka k ČS 200 000,00
34 134337 Obec Batizovce Rekonštrukcia ČOV Batizovce 165 003,00
35 134375 Obec Jabloň Jabloň - obecná kanalizácia I etapa, ČOV + kanalizácia II etapa, Jabloň 165 430,00
36 134384 Obec Malý Šariš Kanalizácia obce Malý šariš II etapa 199 233,00
37 134387 Obec Banské Rekonštrukcia čerpacej stanice pre stavbu: Infraštruktúra pre rómske osady 128 849,00
38 134388 Obec Ruská Nová Ves Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves 200 000,00
39 134389 Obec Prečín Rozšírenie inžinierskych sietí Obec Prečín 104 544,00
40 134394 Obec Kuchyňa Kuchyňa - kanalizácia a ČOV (zberač AF od šachty 220 po šachtu 227) 199 396,00
41 134396 Obec Hontianske Moravce Hontianske Moravce - Riešenie havarijného stavu ČOV 190 059,00
42 134399 Obec Hrádok Hrádok - kanalizácia 170 557,00
43 134401 Obec Dolné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť 200 000,00
44 134407 Obec Jahodná Intenzifikácia ČOV Jahodná 160 000,00
45 134410 Obec Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia 199 999,00
46 134411 Obec Dolné Otrokovce Dolné Otrokovce - kanalizačná sieť 200 000,00
47 134422 Obec Kátlovce Obce v povodí Blavy II, splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice 127 000,00
48 134424 Obec Hokovce Hokovce splašková kanalizácia a napojenie na ČOV Dudince 200 000,00
49 134426 Obec Trstice Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd obce Trstice 20 170,00
50 134452 Obec Jelenec Jelenec - kanalizácia 199 999,00
51 134467 Obec Ivanka pri Nitre Ivanka pri Nitre - kanalizačná sieť 199 999,00
52 134476 Obec Martovce Martovce, obecná ČOV DUCI pre 1000 EO 97 300,00
53 134478 Obec Orešany Orešany - Vodovod - kanalizácia a ČOV 139 869,00
54 134479 Obec Kozárovce Kozárovce - rozšírenie kanalizačnej siete 200 000,00
55 134481 Obec Vydrná Vydrná-kanalizácia 200 000,00
56 134484 Obec Záriečie Kanalizácia a ČOV - Mestečko a Záriečie 200 000,00
57 134486 Obec Bádice Bádice - kanalizácia 199 997,00
58 134491 Obec Neverice Neverice kanalizačná sieť 200 000,00
59 134500 Obec Šútovo Šútovo - kanalizácia 200 000,00
60 134532 Obec Podhradie Podhradie - kanalizácia 200 000,00
61 134539 Obec Veľký Lipník Kanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník 200 000,00
62 134561 Obec Liptovský Trnovec Kanalizácia a ČOV Liptovský Trnovec I a II etapa 171 638,00
63 134578 Mesto Stupava Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Stupava 77 520,00
64 134579 Obec Zuberec lnžinierske siete IBV Zuberec Hrady za Milotínom I etapa - SO 07 Vonkajšia splašková kanalizácia 178 627,00
65 134580 Obec Bory Kanalizácia obce Bory 170 781,00
66 134584 Obec Pakostov Pakostov - kanalizácia a ČOV, II etapa 60 152,00
67 134606 Obec Paňa Kanalizácia Paňa I etapa, Kanalizácia Paňa II etapa 200 000,00
68 134608 Obec Malý Lapáš ČOV Malý Lapáš - rozšírenie kapacity 192 896,00
69 134612 Obec Horné Otrokovce Horné Otrokovce - kanalizácia 200 000,00
70 134621 Obec Bardoňovo Bardoňovo, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 191 500,00
71 134634 Obec Šindliar Kanalizácia Lipovce - Šindliar 188 126,00
72 134637 Obec Hybe Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova - Hybe, Východná, Važec 189 884,00
73 134643 Obec Dolná Seč ČOV a kanalizácia obce Dolná Seč 200 000,00
74 134656 Obec Lipovec Lipovec - Turčianske Kľačany, kanalizácia 200 000,00
75 134662 Obec Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička - kanalizácia 200 000,00
76 134669 Obec Breza Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa2, Aktivita I: Námestovo - kanalizácia a ČOV: SS 14 Breza 197 846,00
77 134676 Obec Bešeňov Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd 200 000,00
78 134681 Obec Veľké Vozokany Veľké Vozokany - prečerpávanie splaškových odpadových vôd do ČOV 25 227,00
79 134695 Obec Moravský Svätý Ján Moravský Svätý Ján - intenzifikácia ČOV 166 748,00
80 134696 Obec Limbach ČOV LIMBACH - ROZŠÍRENIE 200 000,00
81 134712 Obec Čermany Čermany - kanalizácia 199 992,00
82 134719 Obec Mlynky Kanalizácia a ČOV Mlynky - Prostredný Hámor 188 736,00
83 134720 Obec Červený Hrádok Červený Hrádok - kanalizácia, kanalizačné odbočenia 131 842,00
84 134729 Obec Kapušany ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba 126 091,00
85 134745 Obec Sedliacka Dubová SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová 177 441,00
86 134748 Obec Látky Látky - Kanalizácia a ČOV 200 000,00
87 134759 Obec Baďan Kanalizácia a ČOV- Baďan, Klastava 200 000,00
88 134781 Obec Lackovce Inžinierske siete pre IBV Za Kordoškovou, SO 01 - Kanalizácia 62 099,00
89 134786 Obec Iža Iža - Čistiareň odpadových vôd - vybudovanie II etapy stavby 151 936,00
90 134787 Obec Dulov Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov 16 264,00
91 134809 Obec Marianka Kanalizácia - Borinská ulica 170 583,00
92 134829 Obec Liptovská Osada SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce 124 113,00
93 134850 Obec Pružina Pružina - kanalizácia a ČOV, rozšírenie kanalizačnej siete Pružina a Ďurďové 200 000,00
94 134883 Obec Veterná Poruba Kanalizácia a ČOV Veterná Poruba 200 000,00
95 134908 Obec Horná Potôň Kanalizácia obce Horná Potôň 189 981,00
96 134975 Obec Hosťová Kanalizácia obce Hosťová a prečerpávanie odpadových vôd do regionálnej ČOV v Dolných Obdokovciach 200 000,00
97 134976 Obec Senohrad Senohrad Verejná kanalizácia a ČOV 200 000,00
98 134977 Obec Bzovská Lehôtka Obec Bzovská Lehôtka-IBV Pod Vrškom-Splašková kanalizácia a ČOV 200 000,00
99 134978 Obec Arnutovce ČOV 2, kanalizácia a vodovodná prípojka v lokalite Krivé - Arnutovce 155 578,00
100 134979 Obec Vyšný Kubín Jasenová-Vyšný Kubín-Dolný Kubín-splašková kanalizácia 200 000,00
101 134980 Obec Myslina Myslina - Kanalizácia a ČOV 200 000,00
102 134982 Obec Jarok Obec Jarok -kanalizácia Školská ulica, ČOV Jarok-IIetapa 187 308,00
103 134984 Obec Pukanec Pukanec - obecná kanalizácia, I stavba 200 000,00
104 134998 Obec Veľký Slavkov Obecná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd Veľký Slavkov 200 000,00
105 135008 Obec Chmeľov Intenzifikácia ČOV Chmeľov 200 000,00
106 135009 Obec Kokošovce Kokošovce, miestna komunikácia Štreka SO 04 Vodovod a SO 05 Splašková kanalizácia - časť kanalizácia 93 000,00
107 135027 Obec Vinosady Vinosady - čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 124 662,00
108 135030 Obec Budmerice Budmerice - ČOV a kanalizácia 200 000,00
109 135038 Obec Slovenský Grob Slovenský Grob, kanalizácia I etapa, Chorvátska ulica (prepracovanie) a rozšírenie kanalizácie ulica Pri štadióne 200 000,00
110 135073 Obec Chminianska Nová Ves Intenzifikácia ČOV Chminianska Nová Ves 87 003,00
111 135087 Obec Ovčie Kanalizácia a ČOV Ovčie 200 000,00
112 135090 Obec Hruboňovo Šurianky - Hruboňovo, čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 200 000,00
113 135091 Obec Andovce Andovce - Infrakštruktúra Pod kalváriou II etapa - Objekty SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 07 Rozšírenie verejnej kanalizácie - časť kanalizácia 200 000,00
114 135092 Obec Forbasy FORBASY - ČOV 49 500,00
115 135093 Obec Velčice Velčice - ČOV a kanalizácia 200 000,00
116 135098 Obec Veľké Lovce Veľké Lovce, ČOV a kanalizácia I 200 000,00
117 135100 Obec Hruštín IBV Hruštín, lokalita Kutina - Dielnice, inžinierske siete 200 000,00
118 135103 Obec Padáň Padáň Kanalizácia 113 757,00
119 135105 Obec Dojč Dojč – Rozšírenie splaškovej kanalizácie 200 000,00
120 135106 Obec Kolíňany ČOV Kolíňany - II Etapa 200 000,00
121 135107 Obec Oravský Podzámok Rekonštrukcia ČOV MČ 500 189 724,00
122 135110 Obec Soblahov Soblahov - splašková kanalizácia 200 000,00
123 135117 Obec Vrádište Odkanalizovanie združených obcí Viesky 150 000,00
124 135124 Obec Veselé Intenzifikácia a zvýšenie kapacity ČOV Veselé 168 036,00
125 135127 Obec Gánovce SO 03 Kanalizácia splašková a dažďová pre IBV Gánovce 109 490,00
126 135140 Obec Bobrovník Rekreačný s športový areál LIVE PARK k ú Bobrovník 200 000,00
127 135147 Obec Podkonice Kanalizácia - lokalita Pod Bukovinou, Podkonice - I etapa 188 973,00
128 135150 Obec Pliešovce PLIEŠOVCE SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKY A2, A2-4 136 587,00
129 135171 Obec Oponice OPONICE - KANALIZÁCIA - IIETAPA 200 000,00
130 135175 ČOV ŠIŠOV Odkanalizovanie kaštieľa, ZŠ, MŠ 159 493,00
131 135182 Obec Kravany Kanalizácia a ČOV Kravany 200 000,00
132 135211 Obec Ťapešovo Rozšírenie kanalizácie časť Kajánkove - Ťapešovo 53 439,00

Činnosti BP1 až BP2:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 133815 Obec Nová Polianka Úprava potoka Nová Polianka 200 000,00
2 134007 Obec Pleš Protipovodňová ochrana v obci Pleš 186 918,00
3 134067 Obec Kladzany Protipovodňové opatrenia v obci Kladzany 199 500,00
4 134131 Obec Kráľov Brod Protipovodňová ochrana Kráľov Brod 70 139,00
5 134416 Obec Hraničné Protipovodňové úpravy v obci Hraničné 119 659,00
6 134432 Obec Biel Biel - rekonštrukcia obecných rigolov a záchytných mokradí 170 937,00
7 134444 Obec Lysica Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lysica 200 000,00
8 134503 Obec Dúbrava Dúbrava - protipovodňové opatrenia 200 000,00
9 134592 Obec Stanča Rekonštrukcia rigolov v obci Stanča 200 000,00
10 134609 Obec Ostrá Lúka Protipovodňové opatrenia - IIETAPA 196 000,00
11 134616 Obec Donovaly Rekonštrukcia systému odvodňovacieho zariadenia slúžiaceho na odvedenie vôd z povrchového odtoku 80 612,00
12 134652 Obec Sirník Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník 95 944,00
13 134654 Obec Babindol Vybudovanie dažďovej kanalizácie v obci Babindol 170 917,00
14 134655 Obec Veľaty Úprava obecných rigolov a chodníka 37 362,00
15 134657 Obec Kechnec Opatrenie na zachytenie vôd z povrchového odtoku 104 038,00
16 134710 Obec Malé Zálužie Malé Zálužie - odvedenie prívalových povrchových vôd 11 013,00
17 134732 Obec Radoma Zachytenie zrážkových vôd a ochrana športového areálu kanalizáciou v obci Radoma 199 446,00
18 134948 Obec Sap Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Sap 200 000,00
19 134953 Obec Kráľová nad Váhom Protipovodňová ochrana obce - Revitalizácia odvodňovacích rigolov 89 176,00
20 134955 Obec Pozba Protipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci Pozba 13 904,00
21 134956 Obec Jasenie Odvodňovacie rigoly v obci Jasenie 153 806,00
22 135051 Obec Dobrá Niva Dobrá Niva - protipovodňové opatrenia v lokalite Cesnakový jarok 200 000,00
23 135064 Obec Lieskovec Úprava priľahlých priekop potoka Lieskovčík 151 978,00
24 135080 Obec Krásny Brod Úprava potoka Krásny Brod 190 000,00
25 135165 Obec Čierny Balog Prehrádzka Brôtovo km 1,828 a ZB Veľká dolina - prehrádzka 116 000,00

Činnosti BR1:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 134130 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Rybársky manažment druhu lipeň tymiánový na vybraných rybárskych revíroch SRZ a materiálno-technické vybavenie odborných pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu 194 370,00
2 134299 Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Podbrezová Odchovné zariadenia pstruha potočného a pstruha dúhového - Richtárovo 180 969,00
3 134544 NaturAqua Revitalizácia mŕtveho ramena rieky Váh v obci Žihárec 65 094,00

Činnosti BV1AP až BV4AP:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 134026 Obec Hriadky Skupinový vodovod Vojčice - Hriadky 200 000,00
2 134133 Obec Lastovce Vodovod Lastovce 158 111,00
3 134157 Obec Vislava Vodovod Vislava 115 603,00
4 134179 Obec Horovce Horovce - obecný vodovod 200 000,00
5 134224 Obec Brzotín Brzotín - rozšírenie vodovodu 200 000,00
6 134251 Obec Sliepkovce Vodovod Sliepkovce 43 268,00
7 134335 Obec Rapovce Rapovce - rozšírenie vodovodu za železnicou 200 000,00
8 134419 Obec Blatná Polianka Obecný vodovod Blatná Polianka 199 990,00
9 134449 Obec Blatné Revištia Obecný vodovod Veľké Revištia a Blatné Revištia 176 925,00
10 134463 Obec Kristy Kristy - obecný vodovod 199 830,00
11 134496 Obec Hýľov Vodovod Hýľov - zásobné vodovodné potrubie 200 000,00
12 134545 Obec Rejdová Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Rejdová - I etapa 169 810,00
13 134550 Obec Mašková Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné potrubie 190 790,00
14 134575 Obec Vyšné Repaše Obecný vodovod v obci Vyšné Repaše 157 417,00
15 134595 Obec Andrejová Andrejová - rekonštrukcia vodovodu 200 000,00
16 134622 Obec Buglovce Buglovce - Inžinierske siete pre IBV Konopiska - SO 03 Vodovod 32 455,00
17 134714 Obec Pavlovce Oprava verejného vodovodu a vodovodných prípojok v obci Pavlovce 94 957,00
18 134716 Obec Ondavské Matiašovce Vodovod Ondavské Matiašovce 200 000,00
19 134754 Obec Volica Volica - obecný vodovod, obnova vodovodných rozvodov 200 000,00
20 134771 Obec Egreš V stavba - Rozvod vody v obci Egreš 96 139,00
21 134789 Obec Dukovce Rekonštrukcia verejného vodovodu Dukovce - Želmanovce 170 200,00
22 134790 Obec Lopúchov Lopúchov - vodovod II etapa 200 000,00
23 134999 Obec Blažice Blažice - vodovod 195 000,00
24 135001 Obec Svätuš Obecný vodovod Svätuš 199 990,00
25 135004 Obec Stebnícka Huta Stebnícka Huta vodovod - rozšírenie 200 000,00
26 135005 Mesto Tisovec Tisovec - Losinec, vodovod a kanalizácia - časť vodovod 199 900,00
27 135018 Obec Vojčice Vovodod Vojčice 200 000,00
28 135028 Obec Gemerská Panica Vodovod Gemerská Panica - dokončenie 86 465,00
29 135032 Obec Porostov Porostov - obecný vodovod - prívodný rad 200 000,00
30 135033 Obec Holiša Vodovod Holiša 200 000,00
31 135074 Obec Tušice Vodovodná sieť obce Tušice 169 757,00
32 135076 Obec Svinica Svinica - vodovod - II etapa 200 000,00

Činnosti BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 133839 Obec Víťaz Víťaz - obecný vodovod 200 000,00
2 134077 Obec Proč Proč - verejný vodovod 120 550,00
3 134082 Obec Janov Janov - verejný vodovod 131 396,00
4 134087 Obec Haláčovce Vodovod Haláčovce - Otrhánky 197 016,00
5 134105 Obec Rabča Výstavba vodovodu v obci Rabča - Rozšírenie vodovodu III etapa 149 416,00
6 134107 Obec Potônske Lúky Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu 171 000,00
7 134116 Obec Drženice Vodovod Drženice 200 000,00
8 134145 Obec Rohov Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2 etapa - 2 časť 187 676,00
9 134146 Obec Lopašov Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2 etapa - 2 časť 200 000,00
10 134156 Obec Kaľava Vodovod obce Kaľava I etapa - gravitačný vodovod a čerpacia stanica 177 396,00
11 134162 Obec Uhliská Uhliská - čiastkový vodovod, Rozšírenie vodovodu do miestnej časti Majere 200 000,00
12 134180 Obec Krpeľany IBV - Krpeľany - Juh 29 438,00
13 134210 Obec Lednica Lednica - vodovod II stavba 191 650,00
14 134211 Obec Čeľadince Vodovod Čeľadince 2 125 092,00
15 134258 Obec Bohdanovce nad Trnavou IO 03 - Vodovod, IO 04 - Kanalizácia splašková, IO 05 - Kanalizácia dažďová 78 699,00
16 134286 Obec Svederník SVEDERNÍK - CELOOBECNÝ VODOVOD II ETAPA 200 000,00
17 134287 Obec Bíňovce Celoobecný vodovod Bíňovce - 1 etapa 200 000,00
18 134316 Mesto Krupina Dostavba vodovodnej siete Krupina - Kopanice a vodojem Krupina - Kopanice 200 000,00
19 134333 Obec Trnavá Hora Vodovod Trnavá Hora 200 000,00
20 134376 Obec Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou Rozšírenie vodovodu, lokalita Roveň - II etapa 180 000,00
21 134382 Obec Šurianky SO 01 Rozšírenie vodovodu 32 247,00
22 134409 Obec Krasňany Regionálny rozvoj obce Krasňany - Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba infraštruktúry - II etapa 173 033,00
23 134446 Obec Oravská Jasenica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici SO 51: Paseka - rozšírenie vodovodu 136 992,00
24 134480 Obec Orešany Orešany - Vodovod - kanalizácia a ČOV 152 250,00
25 134489 Obec Fričovce Verejný vodovod Fričovce 170 502,00
26 134542 Mesto Tvrdošín Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice 188 423,00
27 134543 Obec Jankovce Výstavba vodovodu Jankovce, zmena napojenia 147 789,00
28 134588 Obec Vrchteplá Celoobecný vodovod, vodojem, kanalizácia a ČOV 178 911,00
29 134600 Obec Svätoplukovo Svätoplukovo - celoobecný vodovod 120 676,00
30 134602 Obec Sokolovce Predĺženie verejného vodovodu Vysoká ulica, Sokolovce, II etapa 133 090,00
31 134628 Obec Otrhánky Haláčovce - Otrhánky - vodovod 12 207,00
32 134638 Obec Klin Klin, Grúň - rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete 55 131,00
33 134641 Mesto Sliač SLIAČ - KANALIZÁCIA TOVÁRENSKÁ, MLYNSKÁ ULICA 179 959,00
34 134648 Združenie obcí Horná Krupá - Bíňovce Skupinový vodovod - Trstín, Horná Krupá, Bíňovce - 3 stavba 200 000,00
35 134674 Obec Poľný Kesov Poľný Kesov - rozšírenie vodovodnej siete 138 198,00
36 134675 Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená - zásobovanie vodou 200 000,00
37 134715 Obec Zbehy Verejný vodovod Zbehy - Andač 199 999,00
38 134724 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica - Rozvod vody 200 000,00
39 134736 Obec Brestov Brestov – rekonštrukcia vodovodu 184 670,00
40 134749 Obec Vysočany Vysočany vodovod - I etapa 70 932,00
41 134761 Obec Uhrovec SO 02 - Verejný vodovod a SO 01 - Vrt a čerpacia stanica - rekonštrukcia 140 894,00
42 134792 Obec Veľké Držkovce Veľké Držkovce - napojenie vodovodu na SKV - 1 etapa 107 051,00
43 134801 Obec Marianka Marianka - vodovod - Borinská ulica 59 545,00
44 134832 Obec Trebatice SO 02 Verejný vodovod - RAD 1, RAD 3, SO 031 Verejná kanalizácia - STOKA A, STOKA B - časť vodovod 22 445,00
45 134836 Obec Popudinské Močidľany Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2 etapa - 2 časť 197 851,00
46 134844 Obec Brestovec Brestovec - IBV Kržle II - vodovod 130 632,00
47 135034 Mesto Nemšová Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy A, A-1, A-1-1 200 000,00
48 135037 Mesto Vrútky Vrútky, Ul Karvaša-Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie 200 000,00
49 135039 Obec Trávnik Rekonštrukcia vodovodu Trávnik - ul Školská a ul Viharos 1 170 000,00
50 135044 Obec Lazany Rozšírenie vodovodu v obci Lazany ulica Prieložky 139 116,00
51 135046 Obec Oreské Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. časť 191 891,00
52 135048 Obec Pohranice Pohranice, verejné siete pre 9 RD 88 912,00
53 135052 Obec Zborov nad Bystricou Rekonštrukcia vodojemu Zborov nad Bystricou 137 211,00
54 135056 Obec Horné Hámre Rekonštrukcia obecného vodovodu 200 000,00
55 135058 Obec Ľubotín Vodovod Ľubotín 198 000,00
56 135060 Obec Vyšný Hrušov Rovné, Vyšný Hrušov - Zásobovanie vodou 200 000,00
57 135063 Obec Lipníky Lipníky - rozšírenie verejného vodovodu 51 147,00
58 135065 Obec Kostolná - Záriečie Rozšírenie inžinierskych sietí v Kostolná-Záriečie 12 281,00
59 135067 Obec Moravany nad Váhom Predĺženie vodovodu Moravany nad Váhom, Nadbrežná ulica 89 765,00
60 135070 Obec Čierna Voda Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 41 802,00
61 135075 Obec Norovce Norovce - obecný vodovod 136 197,00
62 135081 Obec Rovné Rovné, Vyšný Hrušov - Zásobovanie vodou 143 099,00
63 135094 LBG MULTISPORT CLUB Prekládka verejného vodovodu DN 800 194 822,00
64 135169 Obec Žaškov Žaškov, Rozšírenie vodovodu - lokalita Tepeľ 121 224,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV

Činnosti C1 až C3:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 133679 Obec Malá Čierna Triedený zber KO v obci Malá Čierna 75 992,00
2 133682 Obec Kľače Predchádzanie vzniku BRKO v obci Kľače 37 773,00
3 133746 Obec Jasenové Predchádzanie vzniku BRKO v obci Jasenové 48 683,00
4 133791 Obec Chminianska Nová Ves Kompostáreň Chminianska Nová Ves 50 000,00
5 134029 Obec Plavé Vozokany Zberný dvor Plavé Vozokany 150 000,00
6 134069 Obec Jastrabie pri Michalovciach Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Jastrabie pri Michalovciach 19 152,00
7 134071 Mesto Nové Zámky Zavedenie domáceho kompostovania v meste Nové Zámky 150 000,00
8 134085 Obec Somotor Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Somotor 68 970,00
9 134086 Obec Haláčovce Kompostovanie v obci Haláčovce 6 175,00
10 134100 Obec Senné Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Senné 31 920,00
11 134115 Obec Hažín Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hažín 31 920,00
12 134117 Obec Kačanov Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kačanov 55 100,00
13 134127 Obec Bežovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce 24 700,00
14 134134 Obec Iňačovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Iňačovce 68 590,00
15 134136 Obec Borčany Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov z domácnosti 19 760,00
16 134137 Obec Šarovce Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Šarovce 66 120,00
17 134148 Obec Zemplínska Nová Ves Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zemplínska Nová Ves 36 100,00
18 134150 Obec Čerhov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čerhov 102 916,00
19 134151 Obec Tehla Zavedenie domáceho kompostovania BRKO v obci Tehla 25 422,00
20 134160 Obec Fačkov Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Fačkov 67 930,00
21 134184 Obec Malé Trakany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Trakany 52 098,00
22 134196 Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne Podpora triedeného zberu - nákup a uloženie veľkoobjemových kontajnerov 150 000,00
23 134201 Obec Borša Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Borša 80 000,00
24 134202 Obec Vrchteplá Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Vrchteplá 56 728,00
25 134204 Obec Vyšná Slaná Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu 79 013,00
26 134264 Obec Pavlovce nad Uhom Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom 52 440,00
27 134294 Obec Komárovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Komárovce 79 325,00
28 134295 Obec Zázrivá Technológia pre zavedenie triedeného zberu v obci 80 000,00
29 134303 Obec Veľké Raškovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Raškovce 44 830,00
30 134370 Združenie pre rozvoj turizmu v mikroregióne Koromľa a okolie Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v združení obcí Koromľa 139 080,00
31 134404 Obec Hamuliakovo Triedenie komunálneho odpadu v obci Hamuliakovo 70 300,00
32 134420 Obec Slovenská Ves Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Slovenská Ves 56 658,00
33 134493 Obec Tupá Doplnenie technickej infraštruktúry na ZD Tupá 49 609,00
34 134497 Mesto Trstená Nákup malotraktora pre zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Trstená 52 970,00
35 134504 Obec Žihárec Podpora domáceho kompostovania - nákup kompostérov do domácnosti v obci Žihárec 91 485,00
36 134547 Obec Osádka Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Osádka 37 683,00
37 134549 Obec Petrovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Petrovce 50 825,00
38 134569 Obec Dvorec Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v obci Dvorec 7 000,00
39 134570 Obec Beniakovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Beniakovce 52 725,00
40 134571 Obec Beša Nákup domácich kompostérov pre obec Beša 30 381,00
41 134583 Obec Strážne Zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Strážne 56 886,00
42 134585 Obec Ipeľské Úľany Doplnenie technickej infraštruktúra na ZD Ipeľské Úľany 49 609,00
43 134589 Obec Závod Nákup malotraktora 30 400,00
44 134598 Mesto Komárno Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno 56 760,00
45 134604 Obec Lúčky Kompostér pre každého 65 400,00
46 134613 Obec Brestovany Spevnená plocha a garáž, Brestovany 12 166,00
47 134615 Obec Donovaly Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Donovaly 58 406,00
48 134620 Obec Báhoň Zberný dvor v obci Báhoň 103 600,00
49 134642 Obec Veľká Čalomija Triedený zber komunálneho odpadu v obci Veľká Čalomija 56 886,00
50 134677 Obec Horný Lieskov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Horný Lieskov 47 462,00
51 134679 Obec Mútne Zberný dvor - Obec Mútne 150 000,00
52 134717 Obec Červený Hrádok Podpora domáceho kompostovania v obci Červený Hrádok 15 675,00
53 134721 Obec Bohunice Technológia pre zavedenie triedeného zberu v obci 95 018,00
54 134722 Obec Lutiše Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 100 874,00
55 134730 Obec Šalgovce Vybudovanie zberného dvora Šalgovce 139 886,00
56 134744 Obec Zábiedovo Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu obce Zábiedovo 18 000,00
57 134765 Obec Pucov Predchádzanie vzniku BRKO v obci Pucov 71 010,00
58 134766 Mesto Podolínec Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v meste Podolínec 23 883,00
59 134767 Obec Svinná Obstaranie dopravného prostriedku pre triedený zber KO 75 365,00
60 134772 Obec Neporadza Zberný dvor Neporadza 141 451,00
61 134773 Obec Liptovský Ondrej Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Liptovský Ondrej 64 159,00
62 134778 Mesto Liptovský Mikuláš Dobudovanie technickej infraštruktúry triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Liptovský Mikuláš 52 896,00
63 134780 Obec Krivá Obec Krivá - skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu 25 998,00
64 134793 Obec Kovarce Účinné triedenie zberu komunálneho odpadu v obci Kovarce 34 865,00
65 134794 Obec Moravské Lieskové Zlepšenie technickej infraštruktúry zberu a triedenia komunálneho odpadu v obci Moravské Lieskové 43 424,00
66 134815 Obec Hermanovce nad Topľou Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hermanovce nad Topľou 80 000,00
67 134818 Obec Pravenec Dobudovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva obce prostredníctvom obstarania malotraktora 56 886,00
68 134819 Obec Chtelnica Zberný dvor obce Chtelnica 150 000,00
69 134823 Obec Kamenný Most Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kamenný Most 76 000,00
70 134833 Obec Kamenín Nákup technického vybavenia na zber triedeného komunálneho odpadu v obci Kamenín 67 450,00
71 134837 Obec Bátovce Nákup techniky na triedený zber komunálneho odpadu 76 000,00
72 134838 Obec Strekov Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Strekov 76 000,00
73 134841 Obec Dolný Ohaj Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Dolný Ohaj 76 000,00
74 134842 Obec Ardanovce Zlepšenie existujúceho systému triedeného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom technického zabezpečenia v obci Ardanovce 79 439,00
75 134843 Obec Ivanovce Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu pomocou dobudovania technickej infraštruktúry v obci Ivanovce 41 819,00
76 134847 Obec Horné Vestenice Efektívne triedenie komunálneho odpadu v obci Horné Vestenice 56 886,00
77 134849 Obec Malinová Dobudovanie technickej infraštruktúry pre efektívne triedenie zberu KO v obci Malinová 20 520,00
78 134851 Obec Dolné Naštice Zvýšenie triedenia zberu komunálneho odpadu prostredníctvom technického zabezpečenia v obci Dolné Naštice 15 371,00
79 134852 Obec Zlatníky Rozšírenie technického vybavenia pre skvalitnenie systému nakladania s komunálnym odpadom v obci Zlatníky 28 025,00
80 134877 Obec Brestov Zavedenie domáceho kompostovania bioodpadov v obci Brestov 28 595,00
81 134879 Obec Vavrišovo Obstaranie kompostérov na zhodnocovanie BRKO v obci Vavrišovo 26 600,00
82 134881 Spoločenstvo obcí mikroregiónu Považský Inovec Predchádzanie vzniku odpadu – zhodnocovaním BRKO v Spoločenstve obcí mikroregiónu Považský Inovec 109 117,00
83 134884 Združenie mikroregiónu BEBRAVA Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Združení mikroregiónu BEBRAVA 146 129,00
84 134897 Obec Bardoňovo Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bardoňovo 21 876,00
85 134898 Združenie obcí mikroregiónu BÚČKY Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v mikroregióne Búčky 125 286,00
86 134927 Obec Kalameny Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva v obci Kalameny nákupom techniky 74 385,00
87 134940 Obec Pribiš Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 100 874,00
88 134941 Obec Predajná Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 100 874,00
89 134942 Obec Nemecká Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 100 874,00
90 134943 Obec Čalovec Triedený zber komunálneho odpadu v obci Čalovec 56 886,00
91 134944 Obec Zádiel Zádiel-ekodvor 150 000,00
92 135010 Obec Hradište Technika pre potreby triedeného zberu komunálneho odpadu 56 800,00
93 135012 Obec Skačany Technika týkajúca sa triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni 56 800,00
94 135054 Obec Perín - Chym Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Perín-Chym 75 838,00
95 135068 Obec Pružina Vybudovanie zberného dvora v obci Pružina 107 348,00
96 135071 Obec Bátorove Kosihy Kompostáreň Bátorove Kosihy - oplotenie, Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bátorove Kosihy 108 000,00
97 135137 Obec Borský Svätý Jur Obstaranie záhradných kompostérov v obci Borský Svätý Jur 79 071,00
98 135142 Obec Žabokreky Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 100 874,00
99 135143 Obec Hladovka Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 100 874,00
100 135174 Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi Obstaranie mobilného drviča BRO 150 000,00
101 135181 Obec Vitanová Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 100 874,00

D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Činnosti D1 až D6:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 134068 Zoologická záhrada Košice Voliéry pre ohrozené druhy vtákov - Malá a veľká voliéra 180 000,00
2 134188 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves Chovné zariadenie pre Leva 94 984,00
3 134596 Mesto Komárno Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP - Pevnosť (časť Stará pevnosť) v Komárne 51 999,00
4 134649 PRALES Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry a jeho blízkom okolí 56 880,00
5 135121 Obec Moravany nad Váhom Rekultivácia trávnatých porastov v Obecnom chránenom území Barania zem a opatrenia pre zlepšenie možností migrácie obojživelníkov na VN Striebornica v katastrálnom území Moravany nad Váhom - 1 etapa 109 881,00

E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Činnosť E1:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 134436 Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied Žiadosť o poskytnutie dotácie na tlač časopisov Ekológia (Bratislava) a Životné prostredie 2 850,00
2 134439 Mesto Krompachy Lesnícky náučný chodník Líščí vrch 13 394,00
3 134709 Universitataes Prešov, n o Didaktický park 140 855,00
4 134758 FORFOLK sro SINE AQUA DEEST VITA - BEZ VODY NIET ŽIVOTA, cyklus dokumentárnych filmov zameraných na problematiku vody v krajine 60 000,00
5 134763 dive 2000 production, sro Požičaná planéta vzdelávanie a príprava pedagógov na podporu plnenia cieľov programu Agenda 2030 v SR 111 342,00
6 134888 Združenie obcí mestskej oblasti Trnava Sieť náučných chodníkov ZOMOT 88 424,00
7 134946 RAMCAS, sro Podpora projektu Náučná lokalita Medveďov 119 244,00
8 134958 Národný energetický klaster NEK Region project ECO & Innovation 20 501,00
9 134962 PARADOX X oz Centrum environmentálneho vzdelávania - Zvolen 194 541,00
10 134965 Audentes, s r o Environmentálne vzdelávanie a výchova neformálnou formou pre deti základných škôl - Pilotný projekt 153 710,00
11 134966 Sayrus sro Centrum environmentálneho vzdelávania - Trnava 194 541,00
12 134967 Last solution sro Environmentálne vzdelávanie - permakultúra na záhrade 145 635,00
13 134968 VOX terra Environmentálna propagácia - ekoturizmus 164 255,00
14 134987 Kristína Švecová Zvýšme environmentálne povedomie 200 000,00
15 135114 Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane č. 128 Workshopy v ekoučebniach ZŠ s MŠ Maximilána Hella v Štiavnických Baniach 38 284,00
16 135138 Teach for Creativity, oz Kvalitnejšie environmentálne povedomie 83 600,00
17 135154 Spoločnosť mladých pre tretie tisícročie CHKO Vihorlat ako na dlani 83 641,00
18 135394 FORFOLK sro FOREST FOR FOLK - hudobný festival ekologickej a ľudovej piesne o prírode a životnom prostredí 40 000,00

L. Oblasť: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Činnosť L5AP:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 136302 Obec Jenkovce Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti 72 033,00
2 139890 Obec Ptrukša Zníženie energetickej náročnosti obecných budov - Ptrukša SO 01 Materská škola 103 632,00
3 140081 Obec Čerhov Zateplenie objektu ZŠ v obci Čerhov a rekonštrukcia kotolne 191 830,00
4 140082 Obec Pavlovce nad Uhom Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Pavlovce nad Uhom 91 044,00
5 140083 Obec Brehov Kultúrny dom Brehov - SO 01 Zateplenie a SO 02 Stavebné úpravy 107 909,00
6 140092 Obec Vislava Zateplenie a výmena okien Domu smútku v obci Vislava 187 769,00
7 140111 Obec Lipovník Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy 135 479,00
8 140114 Obec Hermanovce nad Topľou Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Zš a MŠ Hermanovce nad Topľou 189 170,00
9 140125 Obec Sokoľ Obecný úrad a Kultúrny dom - Sokoľ zateplenie 200 000,00
10 140138 Obec Žbince Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v obci Žbince 115 614,00
11 140146 Obec Kapišová Obecný úrad - zateplenie, výmena okien, výmena strechy 200 000,00
12 140150 Obec Boľ Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Boľ 189 871,00
13 140159 Obec Senné Senné: Obecný úrad a materská škola – stavebné úpravy. Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania. 29 523,00
14 140161 Obec Vyšná Hutka Zateplenie a obnova Obecného úradu s kultúrnym domom vo Vyšnej Hutke 181 086,00
15 140175 Obec Stročín Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Stročín 183 701,00
16 140177 Obec Zemplínska Teplica Rekonštrukcia základnej školy 101 686,00
17 140181 Obec Bunkovce Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov 199 989,00
18 140195 Obec Perín - Chym Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v Chyme 177 501,00
19 140198 Obec Remetské Hámre Materská škola Remetské Hámre - Výmena strechy a otvorových výplní v MŠ Obce Remetské Hámre 58 703,00
20 140199 Obec Kľušov Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívno-správnej budovy v obci Kľušov 200 000,00
21 140200 Obec Hunkovce Budova obecného úradu - rekonštrukcia Hunkovce 81 200 000,00
22 140201 Obec Slavkovce Obecný úrad Slavkovce - Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy - Stavebné úpravy 162 967,00
23 140215 Mesto Veľký Krtíš Výmena otvorových konštrukcií Kultúrneho domu vo Veľkom Krtíši 153 785,00
24 140259 Obec Tušice Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu Tušice, SO 01 Zateplenie kultúrneho domu 198 422,00
25 140262 Obec Veľká Ves Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrno - spoločenskej budovy v obci Veľká Ves 60 105,00
26 140267 Obec Lužany pri Topli Obecný úrad, KSB - zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy 195 831,00
27 140274 Obec Bajany Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany 106 544,00
28 140275 Obec Kaluža Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy obecného úradu v Kaluži vrátane zateplovania 107 180,00
29 140282 Obec Kalnište Materská škola Kalnište - úspora energie a využitie OZE 139 774,00
30 140288 Obec Čučma Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy 144 294,00
31 140290 Obec Chotča Zateplenie budovy základnej školy 198 445,00
32 140312 Obec Šimonovce Zníženie energetickej náročnosti MŠ a ZŠ - Šimonovce 50 300,00
33 140324 Obec Padarovce Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Padarovce - zníženie energetickej náročnosti 169 183,00
34 140327 Obec Hajnáčka Obecný úrad - Zateplenie budovy obecného úradu Hajnáčka 200 000,00
35 140329 Obec Tisinec Zateplenie podlahy OcÚ Tisinec 128 800,00
36 140342 Obec Komárovce Zlepšenie tepelno - technických vlastností obalových konštrukcií školy 94 872,00
37 140343 Obec Tokajík Zateplenie strechy OcÚ Tokajík 200 000,00
38 140346 Mesto Modrý Kameň Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu v Modrom Kameni 166 942,00
39 140352 Obec Veľké Trakany ZATEPLENIE A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM, VEĽKÉ TRAKANY 159 438,00
40 140353 Obec Košické Oľšany KOŠICKÉ OĽŠANY – Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu 181 900,00
41 140359 Mesto Poltár Knižnica Poltár-modernizácia 200 000,00
42 140363 Obec Tušická Nová Ves Kultúrny Dom Tušická Nová Ves-zníženie energetickej náročnosti objektu 200 000,00
43 140364 Mesto Kežmarok Rekonštrukcia kotolne Základnej školy - Grundschule 166 362,00
44 140365 Obec Rimavské Zalužany Zvýšenie energetickej účinnosti budovy 60 574,00
45 140367 Obec Hrnčiarske Zalužany Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ v obci Hrnčiarske Zalužany 200 000,00
46 140369 Obec Petrovce nad Laborcom Zateplenie objektu polyfunkčného objektu v obci Petrovce nad Laborcom 200 000,00
47 140378 Obec Zbudza Energetické zhodnotenie budovy Materskej školy a kultúrneho zariadenia v obci Zbudza 177 900,00
48 140393 Obec Brutovce Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Brutovce 200 000,00
49 140399 Obec Nižná Jedľová ZATEPLENIE KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY NIŽNÁ JEDĽOVÁ 62 308,00
50 140404 Obec Vyšný Mirošov ZŠ Vyšný Mirošov - zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy 192 216,00
51 140410 Obec Slanec Rekonštrukcia a modernizácia - stavebné úpravy Základnej školy s materskou školou Slanec, zateplenie fasády budovy 169 824,00
52 140411 Obec Muráň Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Muráň 138 053,00
53 140412 Obec Potoky Zateplenie budovy obecného úradu 195 700,00
54 140414 Obec Pichne Zvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ Pichne 58 097,00
55 140415 Obec Širkovce Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Širkovce s.č.184 170 200,00
56 140421 Obec Veľké Zlievce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej školy-Veľké Zlievce 82 737,00
57 140424 Obec Vyšný Klátov Kultúrny dom - rekonštruckia kultúrneho domu v Obci Vyšný Klátov 189 737,00
58 140427 Obec Vagrinec Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu 183 201,00
59 140428 Obec Vyšná Slaná Rekonštrukcia kultúrneho domu - SO 01 č.p. 75, k.ú. Vyšná Slaná 117 156,00
60 140431 Obec Becherov Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy v obci Becherov 66 085,00
61 140444 Obec Sliepkovce Obec Sliepkovce-rekonštrukcia kultúrneho domu 200 000,00
62 140451 Obec Rudník Zateplenie a výmena okien budovy ZŠ, MŠ a OcÚ 187 353,00
63 140452 Obec Oľšavica Rekonštrukcia materskej školy Oľšavica, parc. č. 325, 327 200 000,00
64 140453 Obec Slovenské Kľačany Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločenského domu obce Slovenské Kľačany 129 285,00
65 140463 Obec Hubošovce Kultúrny dom 142 457,00
66 140477 Obec Veľké Slemence Zateplenie a obnova obalových konštrukcií obecnej budovy, Veľké Slemence 43 296,00
67 140479 Obec Ratvaj budova obecného úradu súp. č. 33 36 010,00
68 140486 Mesto Spišské Podhradie Zateplenie požiarnej zbrojnice v Spišskom Podhradí 103 608,00
69 140491 Obec Smilno Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy materskej školy 95 173,00
70 140497 Obec Nižný Čaj Zníženie energetickej náročnosti v objekte obecného úradu obce Nižný Čaj 40 332,00
71 140508 Obec Petrovce Petrovce - zateplenie objektu obecného úradu 52 065,00
72 140510 Obec Lascov Materská škola Lascov - stavebná úprava 200 000,00
73 140514 Obec Kuková Obecný úrad, KSB - zateplenie fasády, výmena okien, výmena strechy 195 675,00
74 140515 Mesto Spišská Stará Ves Zateplenie a rekonštrukcia kultúrneho domu 200 000,00
75 140516 Obec Gemerská Poloma Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu stavebnými úpravami-Gemerská Poloma, Hviezdoslavova 453 194 873,00
76 140518 Obec Nižný Slavkov Vykurovanie objektu Hasičskej zbrojnice a pošty Nižný Slavkov 68 616,00
77 140528 Obec Čierne Pole Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu - Čierne Pole 198 362,00
78 140537 Mesto Tisovec Tisovec - rekonštrukcia základnej školy, objekt budova školy 40 110,00
79 140540 Obec Hervartov Stavebné úpravy a investície do znižovania energetickej náročnosti budovy v rámci miestnych služieb ZŠ a MŠ Hervartov 104 499,00
80 140543 Obec Dargov Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu – Dargov 177 317,00
81 140551 Obec Ratkovské Bystré Rekonštrukcia obecného úradu v obci Ratkovské Bystré 160 627,00
82 140554 Obec Parchovany Rekonštrukcia a oprava Základnej školy Parchovany - SO 003-rekonštrukcia telocvičńí a kotolne -blok "G" 187 947,00
83 140560 Obec Držkovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Držkovce 127 700,00
84 140570 Obec Pečovská Nová Ves Rekonštrukcia prevádzkej budovy sociálneho podniku na ul. Hlavná 2, Pečovská Nová Ves 200 000,00
85 140572 Obec Ulič Rekonštrukcia kultúrno správnej budovy v obci Ulič 189 732,00
86 140585 Obec Miňovce Rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy Materskej školy 153 975,00
87 140590 Obec Koprivnica Zvyšovanie energetickej účinnosti KSB Koprivnica 186 914,00
88 140593 Obec Vojka Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - Kultúrny dom Vojka 141 500,00
89 140597 Obec Krásnohorská Dlhá Lúka Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Krásnohorská Dlhá Lúka 187 957,00
90 140604 Obec Drnava Projekt zníženia energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Drnave 197 081,00
91 140612 Obec Hrhov Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ 120 577,00
92 140613 Obec Kalonda Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Kalonda 197 567,00
93 140619 Obec Šurice Zvýšenie energetickej účinnosti multifunkčného domu 84 792,00
94 140634 Obec Vojčice Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej školy 194 968,00
95 140643 Mesto Spišská Belá Modernizácia plynovej kotolne a vykurovania v budove mestského úradu Spišská Belá 127 000,00
96 140645 Obec Nižný Klátov Obecný úrad Nižný Klátov - zvýšenie energetickej účinnosti 197 980,00
97 140661 Obec Husiná Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu Husiná 137 904,00
98 140662 Obec Sirk Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne 115 846,00
99 140666 Obec Svätá Mária Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu 116 468,00
100 140673 Mesto Rožňava MŠ Ernesta Rótha 4 - Zníženie energetickej náročnosti budovy Rožňava 152 000,00
101 140678 Obec Rejdová Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ Rejdová - Pavilón C 158 049,00
102 140680 Obec Novosad Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy základnej školy 182 281,00
103 140684 Obec Zemplín Kultúrny dom - rekonštrukcia 88 746,00
104 140685 Obec Suché Suché - Obecný úrad Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania 51 938,00
105 140686 Obec České Brezovo Zníženie energetickej náročnosti budovy knižnice v obci České Brezovo 87 609,00
106 140688 Obec Holiša Zateplenie a stavebné úpravy budovy kultúrneho domu v obci Holiša č. 132, parc. č. 252, 985 57 Holiša 106 246,00
107 140697 Obec Nová Bašta Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Nová Bašta vrátane zatepľovania 200 000,00
108 140701 Obec Dražice Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu vrátane zatepľovania 177 506,00
109 140713 Obec Kružlov Rekonštrukcia multifunkčnej budovy v obci Kružlov 181 670,00
110 140732 Obec Vlachovo Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy spoločenského domu Vlachovo, Spoločenský dom 102 715,00
111 140739 Obec Vlkovce Zvýšenie energetickej efektívnosti Základnej školy s materskou školou, Vlkovce - 1.etapa zateplenie zvislých a vodorovných konštrukcií budovy 113 900,00
112 140745 Obec Cinobaňa Zateplenie materskej školy Cinobaňa - objekt AB 161 161,00
113 140749 Obec Teplý Vrch Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Teplý Vrch 188 166,00
114 140751 Obec Hrnčiarska Ves Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-spoločenského centra 173 507,00
115 140764 Obec Veľký Blh Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ v obci Veľký Blh vrátane zatepľovania 171 700,00
116 140799 Mesto Giraltovce Obnova a prístavba základnej školy Giraltovce 200 000,00
117 140819 Obec Nižný Tvarožec Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nižný Tvarožec 137 507,00
118 140837 Obec Jasenovce Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Jasenovce 182 291,00
119 140841 Obec Kazimír Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - Kultúrny dom v obci Kazimír 134 589,00
120 140856 Obec Abrahámovce Zateplenie objektu základnej školy 47 155,00
121 140859 Obec Závada vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy materskej školy a Obecného úradu Závada 72 014,00
122 140877 Obec Čičava Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Čičava 39 954,00
123 140894 Mesto Trebišov Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, Trebišov 174 496,00
124 140896 Obec Čeľovce Čeľovce – Kultúrny dom a obecný úrad, Zníženie energetickej náročnosti objektu, Rekonštrukcia kultúrneho domu 200 000,00
125 140899 Obec Kvakovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Kvakovce 64 115,00

L. Oblasť: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Činnosť L5:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 136257 Obec Nedožery - Brezany Zateplenie objektu obecného úradu Nedožery-Brezany 200 000,00
2 136282 Obec Priepasné Materská škola Priepasné - zníženie energetickej náročnosti 145 245,00
3 140080 Obec Čalovec Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu 162 423,00
4 140086 Obec Horné Turovce Rekonštrukcia domu smútku 26 116,00
5 140087 Obec Lieskovec Zvyšovanie energetickej účinnosti Materskej školy, Lieskovec 141 017,00
6 140098 Obec Kaplna Obnova, zateplenie fasády objektu škôlky a modernizácia vykurovacieho systému objektu 70 526,00
7 140103 Obec Horná Súča Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy materskej školy Dúbrava 102 190,00
8 140104 Obec Imeľ Zateplenie fasády, výmena okien a dverí na budove telocvične 183 741,00
9 140105 Mesto Šaľa Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali 200 000,00
10 140106 Obec Považany Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Považanoch 149 313,00
11 140108 Mestské kultúrne stredisko Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MsKS v Kolárove 189 851,00
12 140110 Mesto Levice ZŠ Saratovská 85, Levice, zlepšenie tepelnotechnických vlastností základnej školy pavilónu F a G 74 835,00
13 140112 Obec Jahodná Zvýšenie energetickej hospodárnosti domu smútku (márnica) v Jahodnej 58 300,00
14 140113 Obec Kostolná - Záriečie Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu obecného úradu Kostolná - Záriečie 50 099,00
15 140118 Obec Vígľaš Základná škola - jedáleň 155 000,00
16 140127 Obec Bošáca Zateplenie a rekonštrukcia kultúrneho domu 152 800,00
17 140133 Obec Tuhrina Rekonštrukcia kultúrneho domu s.č. 87 OcÚ Tuhriná 40 668,00
18 140134 Obec Lukáčovce Modernizácia výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla 14 209,00
19 140135 Mesto Kremnica OBNOVA A ZATEPLENIE TELOCVIČNE PRI I.ZŠ KREMNICA 79 607,00
20 140136 Obec Veľká Paka Centrum voľného času súp. č. 301 200 000,00
21 140140 Obec Mlynica Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Mlynica 200 000,00
22 140145 Obec Pribeta Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu súp. č. 628 169 589,00
23 140148 Obec Vrbová nad Váhom Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu 167 400,00
24 140158 Obec Turová Zateplenie objektu materskej školy TUROVÁ 96 262,00
25 140160 Obec Dulovce Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Spoločenského domu Dulovce 200 000,00
26 140164 Obec Oščadnica Zníženie energetickej náročnosti budovy č. 751 - Kultúrny dom 160 024,00
27 140165 Obec Topoľnica Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy základnej školy a materskej školy v obci Topoľnica 170 302,00
28 140167 Obec Podkriváň Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a priľahlej budovy obradnej siene v obci Podkriváň 113 400,00
29 140168 Obec Pribylina Znižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke ZŠ a MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline 78 298,00
30 140174 Obec Harichovce Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Harichovce 159 882,00
31 140180 Obec Blatné Zvýšenie energetickej bilancie obecného úradu 200 000,00
32 140182 Obec Lehota pod Vtáčnikom Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materská škola ll., Školská ulica 748, Lehota pod Vtáčnikom 132 150,00
33 140188 Obec Sokolce ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI SOKOLCE 200 000,00
34 140190 Mesto Čadca Základná škola J. A. Komenského, ul. Komenského 752, Čadca - stavebné úpravy. 168 028,00
35 140192 Obec Horné Lefantovce Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ v obci Horné Lefantovce 169 476,00
36 140202 Obec Špačince Obecný úrad Špačince - zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa 193 887,00
37 140211 Obec Trakovice Obnova a zateplenie strešného plášťa 128 667,00
38 140220 Obec Nitrianske Pravno Sanácia hasičskej zbrojnice 164 287,00
39 140224 Obec Lodno Nadstavba objektu ZŠ s MŠ Lodno 60 140,00
40 140237 Obec Topoľčianky Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu obce Topoľčianky, jeho zateplenie a modernizácia plynovej kotolne 200 000,00
41 140258 Obec Medveďov Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy 200 000,00
42 140264 Obec Nevoľné Zníženie energetickej náročnosti - Materská škola v obci Nevoľné 170 954,00
43 140269 Obec Jakubov Obnova kultúrneho domu, Jakubov - Zateplenie obalového plášťa budovy a modernizácia vykurovacej sústavy 200 000,00
44 140270 Obec Martovce Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy miestnych spolkov a združení súp. č. 146 154 000,00
45 140273 Obec Poluvsie Zateplenie objektu materskej školy, Poluvsie 147 956,00
46 140276 Obec Veľké Uherce Materská škola Veľké Uherce, výmena ústredného kúrenia 40 000,00
47 140281 Obec Ješkova Ves Materská škola v obci Ješkova Ves - zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vrátane zateplenia 45 486,00
48 140283 Obec Žikava Komunitné centrum - zateplenie 65 177,00
49 140286 Obec Báč Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč 145 000,00
50 140291 Obec Prietržka Zníženie energetickej náročnosti budovy OU v obci Prietržka 160 761,00
51 140292 Obec Nová Ľubovňa Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni 190 000,00
52 140293 Obec Neporadza Zníženie energetickej náročnosti materskej školy Neporadza 178 552,00
53 140295 Obec Ludrová Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Ludrová 134 917,00
54 140299 Obec Borová Rekonštrukcia kultúrneho domu 168 739,00
55 140302 Obec Orlov Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Orlov 47 500,00
56 140304 Obec Pozba Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy 198 700,00
57 140306 Obec Svinná Zvyšovanie energetickej účinnosti Zariadenia sociálnych služieb v obci Svinná 60 699,00
58 140309 Obec Veľký Slivník ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VEĽKÝ SLIVNÍK 89 046,00
59 140310 Obec Šarišská Trstená Zvýšenie energetickej účinnosti KD a OcÚ Šarišská Trstená 79 990,00
60 140313 Obec Moravany nad Váhom Zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, osvetľovacej sústavy a bezbariérový prístup klubu dôchodcov, Moravany nad Váhom 129 643,00
61 140314 Obec Krušetnica Zmena zdroja vykurovania v MŠ Krušetnica 94 293,00
62 140316 Obec Horný Bar Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu 164 600,00
63 140317 Obec Strečno Budova obecného úradu a kultúrneho domu Strečno, stavebné úpravy a zatepľovanie 185 210,00
64 140319 Mesto Liptovský Mikuláš Stavebné úpravy a prístavba ZŠ Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 200 000,00
65 140321 Obec Mníchova Lehota Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Mníchova Lehota 200 000,00
66 140322 Obec Pušovce Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ 82 040,00
67 140328 Obec Čiližská Radvaň Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - Základná škola Móra Kóczána s VJM Čiližská Radvaň č. 258 SO 01 telocvičňa 141 440,00
68 140331 Obec Telgárt Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu v obci Telgárt 200 000,00
69 140332 Obec Hontianske Nemce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Hontianske Nemce 180 482,00
70 140335 Obec Jarabina Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Centra voľného času 165 811,00
71 140336 Obec Sokolovce Rekonštrukcia materskej školy 157 726,00
72 140337 Obec Brestov Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného domu - Brestov 181 090,00
73 140340 Obec Veľký Slavkov Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu 200 000,00
74 140345 Obec Hrabičov Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy spoločenského domuv obci Hrabičov 194 009,00
75 140348 Obec Velčice Rekonštrukcia OÚ Velčice 86 782,00
76 140349 Obec Vislanka Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Vislanka 110 935,00
77 140368 Obec Beňuš Rekonštrukcia zdroja tepla a stavebné úpravy ZŠ Beňuš 199 636,00
78 140370 Obec Hronské Kosihy ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU HRONSKÉ KOSIHY 200 000,00
79 140371 Obec Spišský Štiavnik Zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy Obecného úradu Spišský Štiavnik 124 488,00
80 140372 Obec Zubrohlava Obecný úrad Zubrohlava - stavebné úpravy 136 639,00
81 140385 Obec Pravenec Stavebné úpravy na objekte obecného domu - obecného úradu, Pravenec 189 499,00
82 140386 Obec Lúky Zateplenie materskej škôlky - Lúky 125 615,00
83 140387 Obec Slovany Modernizácia a stavebné úpravy Obecného úradu II 167 203,00
84 140388 Obec Hladovka Využitie nadstavby budovy základnej školy v Hladovke 21 396,00
85 140390 Obec Kanianka SO-01 Viacúčelová budova 157 180,00
86 140391 Obec Mútne Zníženie energetickej náročnosti objektu kuchyne s jedálňou ZŠ a MŠ Mútne 65 765,00
87 140392 Obec Čeľadice Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu 144 083,00
88 140397 Obec Krivá Kultúrny dom - stavebné úpravy 132 410,00
89 140398 Obec Tešedíkovo Rekonštrukcia a modernizácia budovy domova dôchodcov v obci Tešedíkovo 181 987,00
90 140402 Obec Kľúčovec Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy obce Kľúčovec č.p. 162/9 117 325,00
91 140407 Obec Malý Šariš Obnova obecného úradu Malý Šariš 154 587,00
92 140408 Obec Horné Dubové Obecný úrad Horné Dubové-rekonštrukcia budovy za účelom zníženia energetickej náročnosti verejných budov 81 579,00
93 140417 Obec Bzenica Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy súpisné číslo č.193 182 311,00
94 140418 Obec Miezgovce Zateplenie kultúrneho domu 161 200,00
95 140419 Mesto Púchov Projekt zateplenia ZŠ Ul. Slovanská, Púchov, parc.č. 128 200 000,00
96 140420 Obec Kvačany Rekonštrukcia Kultúrneho domu - prístavba a stavebné úpravy Obecného úradu súp.č. 100 77 520,00
97 140423 Obec Pokryváč Zateplenie Obecného úradu v obci Pokrývač 107 450,00
98 140426 Obec Jankovce Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu obce Jankovce 200 000,00
99 140433 Obec Ruskovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Ruskovce 113 744,00
100 140437 Obec Gerlachov Zvýšenie energetickej účinnosbudovy ZŠv Gerlachove 156 291,00
101 140442 Mestská časť Bratislava - Dúbravka Zateplenie fasády a strechy - budova Miestneho úradu ul.Žatevná 4 - Dúbravka 200 000,00
102 140443 Obec Dolná Krupá Zateplenie budovy obecného športového klubu v Dolnej Krupej 149 670,00
103 140445 Mesto Humenné Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom 200 000,00
104 140447 Obec Matúškovo Centrum voľného času a knižnica Matúškovo - Zlepšenie energetickej účinnosti budovy 149 067,00
105 140449 Obec Veľký Biel Zníženie energetickej náročnosti objektu obecný úrad - Veľký Biel 82 266,00
106 140454 Obec Veľké Dvorníky Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu 176 600,00
107 140455 Obec Veľké Blahovo Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy 180 000,00
108 140457 Obec Bátorove Kosihy Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - Dom dôchodcov Bátorove Kosihy 200 000,00
109 140464 Obec Bzince pod Javorinou OBECNÝ ÚRAD - Zníženie energetickej náročnosti stavby 177 510,00
110 140468 Obec Kremnické Bane Zateplenie Obecného domu a výmena strešnej krytiny, Kremnické Bane 200 000,00
111 140469 Obec Kravany nad Dunajom Spaľovanie biomasy v obci Kravany nad Dunajom a zvyšovanie energetickej efektívnosti obecných budov 152 897,00
112 140470 Obec Okoč Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v Okoči 187 463,00
113 140471 Obec Lehota Zvýšenie energetickej účinnosti a zateplenie obvodového plášťa na budove materskej škôlky v Lehote 128 744,00
114 140474 Obec Trstená na Ostrove Zníženie energetickej náročnosti centra voľného času - budova 164 300,00
115 140475 Obec Šarkan Zmena dokončenej stavby - Zateplenie a výmena strechy obecného úradu, Zateplenie obecného úradu - SO 01 Obecný úrad 92 006,00
116 140480 Mesto Martin MsÚ Martin - veľká zasadačka - výmena výplní otvorov 163 080,00
117 140482 Obec Horná Potôň Viacúčelový objekt Obecný dom - zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy 172 900,00
118 140483 Obec Kamenín Riešenie havarijnej situácie fasády a strechy budovy obecného úradu v obci Kamenín 200 000,00
119 140484 Mesto Modra Zateplenie obvodového, strešného plášťa a stavebné úpravy - Materská škola, SNP 14, Modra 196 520,00
120 140488 Obec Lada Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Lada na pozemku KN C p. č. 150/1 k. ú. Lada 59 199,00
121 140489 Obec Potônske Lúky Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Potônske Lúky 73 000,00
122 140490 Mesto Šaštín-Stráže Obnova mestského úradu č. 549 200 000,00
123 140493 Obec Trenčianske Mitice Obnova kultúrneho domu Trenčianske Mitice 189 983,00
124 140494 Obec Belá - Dulice Obnova ekologického vykurovania a zeteplenie objektov MŠ v Belej-Duliciach č.87, zateplenie a vybudovanie teplovodného vykurovania telocvične v Belej-Duliciach č.148 200 000,00
125 140502 Obec Zliechov Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Zliechov 200 000,00
126 140503 Obec Rudňany Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy zdravotného strediska v obci Rudňany 59 452,00
127 140505 Obec Brestov Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Brestov 200 000,00
128 140507 Obec Kvašov Stavebné úpravy materskej školy 128 396,00
129 140511 Mesto Krompachy Krompachy - Zateplenie hlavnej budovy MŠ Hlavná 3 195 555,00
130 140512 Obec Dlhé Pole Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy - Dlhé Pole 185 599,00
131 140521 Obec Tôň Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 136 776,00
132 140527 Obec Lesnica Stavebné úpravy polyfunkčnej budovy v obci Lesnica 146 300,00
133 140529 Obec Čirč Školská jedáleň Čirč - Zníženie energetickej náročnosti budovy 93 463,00
134 140530 Obec Kostolec Kostelec - Kultúrny dom, Zníženie energetickej náročnosti objektu stavebnými úpravami 119 975,00
135 140532 Mesto Vysoké Tatry Obnova budovy Základnej školy Tatranská Lomnica - I. etapa 200 000,00
136 140533 Mesto Vráble Výmena okien a dverí v ZŠ Levická 903 27 184,00
137 140534 Obec Baka Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 113 000,00
138 140535 Obec Hradište Obecný úrad Hradište - zvyšovanie energetickej účinnosti vrátane zateplenia 182 694,00
139 140538 Obec Bohunice Zateplenie obecného úradu - zvyšovanie energetickej účinnosti stavby 82 556,00
140 140539 Obec Nová Bošáca Zateplenie školy v Novej Bošáci č. 76 179 000,00
141 140542 Mesto Dolný Kubín Zníženie energetickej náročnosti budov Materskej Školy ul. Na Sihoti súp.č.1163 a hospodársky pavilón súp. č.2580 95 640,00
142 140544 Obec Nová Ves nad Váhom Kultúrny dom Nová Ves nad Váhom č. 122 122 062,00
143 140545 Mesto Senica Rekonštrukcia a modernizácia mestských jaslí Senica, SNP 784, Senica 199 500,00
144 140546 Obec Gruzovce ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI KULTÚRNEHO DOMU V GRUZOVCIACH 200 000,00
145 140549 Obec Oľšavka Zvýšenie energetickej účinnosti obecnej budovy 79 248,00
146 140550 Obec Brestovany Zateplenie obvodového plášťa objektu futbalového štadióna, Brestovany 104 917,00
147 140552 Obec Slepčany Zateplenie budovy Základnej a Materskej školy v obci Slepčany 64 942,00
148 140555 Obec Veľký Lipník Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník 185 000,00
149 140556 Obec Báhoň ZŠ Báhoň - obnova budovy zateplením obvodového plášťa 200 000,00
150 140562 Obec Bátovce Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu 185 394,00
151 140563 Obec Diakovce Výmena otvorených výplní na budove Obecného úradu v Diakovciach 59 543,00
152 140564 Mesto Rajec Zateplenie budovy klubu dôchodcov ul. Nádražná 294/23, Rajec 66 741,00
153 140568 Obec Chrenovec - Brusno Zvyšovanie energetickej účinnosti, základná škola Chrenovec-Brusno, zateplenie budovy 144 444,00
154 140569 Obec Jasová ZŠ Jasová, zateplenie budovy 176 174,00
155 140573 Obec Lipovce Vykurovanie a zdroj tepla na plynné palivo v budove OÚ 24 946,00
156 140574 Obec Beluša Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia 200 000,00
157 140576 Obec Adamovské Kochanovce Prestavba a zateplenie OcÚ v rámci energetickej úspory obce 94 022,00
158 140577 Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava Technické zhodnotenie CVČ Bratislava - Petržalka 47 105,00
159 140578 Obec Ličartovce Zníženie energetickej náročnosti športového klubu 162 980,00
160 140579 Obec Tesárske Mlyňany Zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov - MŠ Tesárske Mlyňany 125 368,00
161 140580 Obec Jedľové Kostoľany Obecný úrad - zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 134 534,00
162 140582 Obec Lúka Rekonštrukcia Materskej školy v obci Lúka 92 660,00
163 140587 Obec Pucov Zvýšenie efektívnosti kultúrno prevádzkového centra 136 271,00
164 140588 Obec Hôrka Zvýšenie energetickej účinnosti objektu ZŠ Hôrka 78 940,00
165 140589 Obec Hrubá Borša Zateplenie obecného úradu v Hrubej Borši 153 592,00
166 140591 Obec Holice Zníženie energetickej náročnosti telocvične pri ZŠ v Holiciach 154 550,00
167 140594 Mesto Sliač 2. ETAPA - Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy - Cikkerova ul. 651/2, 962 31 Sliač 185 286,00
168 140595 Obec Starina Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci STARINA 85 000,00
169 140600 Obec Zemianske Podhradie Zvyšovanie energetickej účinnosti Obecného úradu Zemianske Podhradie 89 600,00
170 140601 Obec Dolné Srnie Zateplenie kultúrneho domu Dolné Srnie. 200 000,00
171 140602 Obec Lednické Rovne Obnova strechy budovy obecného úradu Lednické Rovne 175 551,00
172 140606 Obec Jarok Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične ZŠ v obci Jarok 178 290,00
173 140607 Obec Černík Zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov v Černíku 153 606,00
174 140614 Obec Mankovce Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného domu 153 031,00
175 140617 Obec Záriečie Rekonštrukcia-stavebné úpravy administratívnej budovy 167 260,00
176 140618 Mestská časť Bratislava - Rača Materská škola, Cyprichova 74, Bratislava 117 405,00
177 140621 Obec Veľký Kýr Zateplenie stavby obecného úradu 157 493,00
178 140623 Obec Trnovec nad Váhom Zariadenie opatrovateľskej služby pre dlhodobý pobyt starých občanov Trnovec nad Váhom, modernizácia 182 400,00
179 140625 Obec Kamenica nad Cirochou Riešenie energetickej úspornosti objektu OÚ v obci Kamenica nad Cirochou 59 597,00
180 140626 Obec Kláštor pod Znievom Vybudovanie vykurovacieho systému a zdroja tepla v budove osvetovej besedy 33 668,00
181 140627 Obec Olcnava Zateplenie budovy centra voľného času súp. č. 349 73 530,00
182 140630 Mesto Skalica Zvýšenie energetickej účinnosti objektu telocvične - ZŠ Strážnická, Skalica 181 889,00
183 140633 Obec Santovka Rekonštrukcia a modernizácia Obecného úradu v Santovke - zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu v Santovke 141 708,00
184 140637 Obec Ďurčiná Obecný úrad a Kultúrny dom Ďurčiná s.č. 77, zateplenie fasády obecného úradu a kultúrneho domu, zateplenie sokla, zateplenie časti krovu nad obecným úradom a sálou kultúrneho domu, výmena kúrenia na t 175 939,00
185 140638 Obec Ladce Zvyšovanie energetickej účinnosti Materskej škôlky v obci Ladce 99 503,00
186 140640 Základná umelecká škola Rekonštrukcia budovy Základnej umeleckej školy Komárno 196 278,00
187 140641 Obec Jelenec Zvýšenie energetickej účinnosti viacúčelovej budovy - Jelenec 158 803,00
188 140646 Mesto Handlová Rekonštrukcia budov MŠ v Handlovej, SO 102 Cintorínska 474/11, SO 103 MŠ Dimitrovova 374/24, SO 104-108 MŠ Moravianska cesta 1793/6 172 298,00
189 140647 Obec Horovce Hasičská zbrojnica - zateplenie objektu a stavebné úpravy 154 375,00
190 140648 Mesto Hurbanovo Stavebné úpravy domova dôchodcov SMARAGD 158 972,00
191 140649 Obec Dubová Zateplenie vonkajšieho plášťa, výmena a zateplenie strechy, výmena kotla a rekonštrukcia rozvodu kúrenia. 200 000,00
192 140655 Mesto Želiezovce Zvýšenie energetickej účinnosti prevádzkovej budovy na štadióne v Želiezovciach zateplením 166 719,00
193 140656 Obec Láb Revitalizácia budovy bývalej školy 200 000,00
194 140658 Mesto Spišská Nová Ves Prístavba a stavebné úpravy na obvodovom plášti MŠ Lipová Spišská Nová Ves 199 986,00
195 140659 Obec Kostolná Ves Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - Klub mládeže Kostolná Ves 188 126,00
196 140660 Obec Trstín Materská škola, Trstín pre Obec Trstín 7 213,00
197 140664 Obec Modrovka Rekonštrukcia strechy budovy Materskej školy Modrovka, Modrovka s.č. 75 174 745,00
198 140665 Obec Dulov Zateplenie budovy ZŠ Dulov 179 000,00
199 140668 Obec Zbyňov Prestavba Základnej školy so zmenou na Požiarnu zbrojnicu 173 841,00
200 140669 Obec Nová Ves nad Žitavou Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ Nová Ves nad Žitavou 89 165,00
201 140674 Obec Košecké Podhradie Viacúčelová budova č. s. 359 - obecný úrad, požiarna zbrojnica, kultúrny dom 112 178,00
202 140675 Obec Záhorská Ves Zvýšenie energetickej efektívnosti - Centrum voľného času spolkov a združení 180 319,00
203 140676 Obec Mojtín Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Mojtín 135 569,00
204 140677 Obec Liptovské Sliače Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu a Obecný úrad Liptovské Sliače 183 727,00
205 140681 Obec Makov Obecný úrad Makov č. 60 - zníženie energetickej náročnosti 126 181,00
206 140683 Obec Drahovce Zníženie energetickej náročnosti budovy kina a centra voľného času 189 700,00
207 140687 Obec Vyhne Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Klub Vyhne 182 057,00
208 140689 Obec Vyškovce nad Ipľom Základná škola vo Vyškovciach nad Ipľom - Zateplenie stien a strechy, výmena výplní otvorov v obvodovom múre 164 874,00
209 140692 Obec Poráč Stavebné úpravy školy v obci Poráč s. č. 125 125 450,00
210 140695 Obec Malé Ripňany Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu 70 559,00
211 140696 Obec Dvory nad Žitavou Zníženie energetickej náročnosti telocvične v obci Dvory nad Žitavou 200 000,00
212 140698 Obec Čakany Prístavba a rekonštrukcia domu smútku a cintorína, pozostávajúca z prístavby krytej terasy na železobetónových stĺpoch, vytvorenia miestnosti WC, výmeny výplní otvorov, zateplenia celého objektu a výs 45 549,00
213 140699 Obec Podkylava Výmena okien a dverí na budove obecného úradu a kultúrneho domu 54 099,00
214 140703 Obec Vrbovce Rekonštrukcia obecného úradu zameraná na zníženie energetickej náročnosti 83 006,00
215 140705 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy OA Sereď - prístavba pavilónu učební a šatní - výmena otvorových výplní 60 799,00
216 140707 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Rekonštrukcia a modernizácia AB za účelom zníženia energetickej náročnosti 200 000,00
217 140708 Mestská časť Bratislava - Petržalka Zateplenie fasády objektu materskej školy Ševčenkova 35, Bratislava - Petržalka 149 706,00
218 140710 Obec Kolíňany Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Kolíňany 194 664,00
219 140712 Obec Kordíky Rekonštrukcia obecného úradu obce Kordíky 183 404,00
220 140716 Obec Štiavnické Bane Základná škola- zlepšenie tepelnotechnických vlastností 91 351,00
221 140717 Obec Žaškov Modernizácia a obnova požiarnej zbrojnice Žaškov súp.č. 478 56 257,00
222 140718 Obec Tŕnie Rekonštrukcia obecného úradu Tŕnie, Zvýšenie energetickej účinnosti budovy 171 161,00
223 140719 Obec Rúbaň Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy 117 480,00
224 140726 Obec Kozárovce Zateplenie požiarnej zbrojnice parc. č. 606/2, Kozárovce 68 425,00
225 140728 Obec Švošov Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice s garážou 199 339,00
226 140730 Mesto Turzovka Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS v Turzovke 200 000,00
227 140731 Obec Ľubietová Zníženie energetickej náročnosti budovy CVČ Ľubietová 148 796,00
228 140733 Obec Hajná Nová Ves Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu 200 000,00
229 140734 Obec Horná Ves Zníženie energetickej náročnosti objektu KD - Horná Ves 198 090,00
230 140740 Obec Staré Hory Rekonštrukcia Obecného úradu - Staré Hory 113 425,00
231 140741 Obec Divinka Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu súp.č. 114 - Lalinok 79 697,00
232 140742 Obec Cabaj - Čápor Rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy, časť Cabaj 560 162 797,00
233 140743 Mestská časť Bratislava - Rusovce Materská škola, Vývojová 228, 851 10 Bratislava-Rusovce 46 960,00
234 140746 Obec Horná Kráľová Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy s. č. 372 v Hornej Kráľovej 104 260,00
235 140748 Obec Nová Dedinka Zateplenie základnej školy Nová Dedinka 199 420,00
236 140750 Obec Hontianske Moravce Rekonštrukcia objektu školskej telocvočne 198 371,00
237 140752 Obec Komoča Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Komoči 197 097,00
238 140753 Obec Topoľníky Kultúrny dom - Zvýšenie energetickej účinnosti 186 652,00
239 140754 Obec Prečín Prečín - zateplenie budovy šatní č.s. 448 188 803,00
240 140757 Mesto Komárno Zvýšenie energetickej účinnosti budovy - Centrum voľného času 181 225,00
241 140760 Obec Bzovík Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík 186 165,00
242 140761 Obec Krnča Zníženie energetickej náročnosti budovy - Materská škola v Krnči súp.č. 504 200 000,00
243 140762 Obec Veľké Ripňany Hasičská zbrojnica 85 063,00
244 140768 Obec Čeľadince ZŠ a MŠ Čeľadince - zníženie energetickej náročnosti objektu 200 000,00
245 140770 Obec Most pri Bratislave ZATEPLENIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY v obci Most pri Bratislave 138 166,00
246 140771 Mesto Veľký Meder Zvyšovanie energetickej účinnosti budov MsÚ vrátane zatepľovania 150 375,00
247 140774 Obec Vaďovce Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ v obci Vaďovce 200 000,00
248 140779 Obec Jabloňovce Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Jabloňovce 200 000,00
249 140780 Obec Moravský Svätý Ján Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Obci Moravský Svätý Ján 200 000,00
250 140781 Obec Bystrany Požiarna Zbrojnica Zníženie energetickej náročnosti budovy 56 303,00
251 140782 Obec Kalinkovo Zateplenie Obecného úradu v Kalinkove a rekonštrukcia ústredného kúrenia v budove 191 840,00
252 140784 Mesto Brezno Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ na ul. B. Němcovej 198 082,00
253 140785 Obec Pataš Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy 101 715,00
254 140786 Obec Šrobárová Zníženie energetickej náročnosti budovy škôlky v Šrobárovej 64 696,00
255 140789 Obec Brehy Zateplenie budovy Základnej školy Brehy 200 000,00
256 140790 Obec Sklabiňa Zateplenie fasády s rekonštrukciou bleskozvodu, osadenie konzol pre tepelné čerpadlo, rekonštrukcia vykurovacieho zariadenia, výplne otvorov v obvodových stenách 177 362,00
257 140791 Obec Hájske ZASTREŠENIE ZŠ HÁJSKE 200 000,00
258 140792 Mesto Trstená Nadstavba a stavebné úpravy Základnej umeleckej školy v Trstenej 200 000,00
259 140794 Obec Kuraľany Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu v Kuraľanoch. 200 000,00
260 140795 Mesto Nová Baňa Zateplenie Domu služieb Nová Baňa 198 047,00
261 140796 Obec Lazy pod Makytou Školský areál - Lazy pod Makytou, SO - 02 - Základná škola s. č. 148, zníženie energetickej náročnosti stavby 183 266,00
262 140797 Obec Pohronský Ruskov Zateplenie materskej školy parcela č. 1180/88 152 874,00
263 140798 Obec Oravská Lesná Zvýšenie energetickej účinnosti objektu budovy pre šport a na rekreačné účely 139 287,00
264 140802 Obec Plavé Vozokany Zateplenie obvodového plášťa a výmena výplní otvorov budovy Základnej školy v Plavých Vozokanoch 157 060,00
265 140804 Obec Horná Maríková Horná Mariková-obecný úrad-zníženie energetickej náročnosti objektu stavebnými úpravami 189 657,00
266 140805 Obec Hlboké Rekonštrukcia fasády na ZŠ v Hlbokom, súp. číslo 259, parcela č. 538/2 v k. ú. Hlboké, LV č. 893 57 675,00
267 140806 Obec Budmerice Obnova budov ZŠ a MŠ 200 000,00
268 140807 Obec Bielovce Zvyšovanie energetickej účinnosti exustujúcej budovy požiarnej zbrojnice - Obec Bielovce 32 519,00
269 140808 Obec Kočovce Základná škola a materská škola Kočovce, rekonštrukcia a modernizácia 156 574,00
270 140809 Obec Dunajská Lužná ZATEPLENIE BUDOVY A VÝMENA OKIEN: STACIONÁR DUNAJSKÁ LUŽNÁ 83 891,00
271 140810 Obec Slopná OBECNÝ ÚRAD-KULTÚRNY DOM, Slopná 159 - Zníženie energetickej náročnosti objektu, využitie OZE, p. č. 144/2, v k. ú. Obce Slopná 161 942,00
272 140815 Obec Urmince Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu obci Urmince 194 774,00
273 140816 Obec Čachtice Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice 40 654,00
274 140817 Obec Dolné Saliby Rekonštrukcia Obecného úradu v obci Dolné Saliby 31 351,00
275 140818 Mestská časť Bratislava Staré mesto Rekonštrukcia strechy na objekte MÚ MČ BA SM Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 200 000,00
276 140820 Obec Veľké Úľany Zníženie energetickej náročnosti domu služieb 93 367,00
277 140822 Mesto Trenčín Zateplenie piatich objektov a zateplenie striech pavilónov, výmena okien a dverí v areáli MŠ M.Turkovej, Trenčín 200 000,00
278 140824 Obec Kátlovce Stavebné úpravy - rekonštrukcia budovy kultúrneho domu 184 177,00
279 140825 Obec Kuchyňa Základná škola Kuchyňa - zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy 200 000,00
280 140827 Mesto Dunajská Streda Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Dunajskej Strede 170 730,00
281 140828 Obec Dolný Ohaj Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Dolný Ohaj 158 744,00
282 140829 Obec Veľké Leváre Základná škola s Materskou školou Veľké Leváre, s. č. 650, projekt pre zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy 200 000,00
283 140830 Mesto Brezová pod Bradlom Základná škola Brezová pod Bradlom, Pavilón A, Pavilón B 200 000,00
284 140831 Obec Hradište pod Vrátnom Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ a MŠ 197 652,00
285 140832 Obec Žitavce Modernizácia a zateplenie kultúrneho domu v obci Žitavce 126 000,00
286 140838 Obec Vištuk Budova Základnej školy 153 000,00
287 140840 Obec Maršová - Rašov Materská škola - Maršová-Rašov- zvyšovanie energetickej účinnosti budov 82 532,00
288 140844 Obec Trhová Hradská ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZDRAVOTNÉHO STREDISKA V OBCI TRHOVÁ HRADSKÁ 165 571,00
289 140845 Obec Veľké Vozokany Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Veľké Vozokany 120 450,00
290 140846 Stredná odborná škola elektrotechnická Výmena okien a dverí na budove SOŠE Gbely 33 239,00
291 140849 Obec Dlhá nad Váhom Stavba - iná budova s.č. 53 65 541,00
292 140850 Obec Nevidzany Rekonštrukcia kultúrneho domu 53 750,00
293 140853 Mesto Trenčianske Teplice Energetické zhodnotenie budovy Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach 154 550,00
294 140854 Obec Čabradský Vrbovok Rekonštrukcia kultúrneho domu Čabradský Vrbovok, okr. Krupina - Vykurovanie 74 159,00
295 140855 Obec Hostie Centrum voľného času- Budova pre kultúru a na verejnú zábavu Hostie súp. č. 536 172 536,00
296 140858 Obec Veľké Dvorany Zateplenie a inštalácia obnoviteľných zdrojov energie objektu TJ Veľké Dvorany 124 092,00
297 140860 Obec Čavoj Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 196 585,00
298 140863 Obec Kľačany Obnova základnej a materskej školy 159 526,00
299 140864 Obec Nitrianska Streda Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nitrianska Streda 200 000,00
300 140865 Obec Drietoma Základná škola s materskou školou Drietoma zvýšenie energetickej účinnosti budovy 197 890,00
301 140866 Obec Krajné Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy v obci Krajné- budova požiarnej stanice DHZ Krajné- výmena výplní okenných a dverných konštrukcií 30 583,00
302 140867 Obec Ľubiša Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy (multifunkčnej budovy) v obci Ľubiša 111 170,00
303 140868 Obec Horné Štitáre Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Horné Štitáre 99 315,00
304 140869 Obec Svodín Zvyšovanie energetickej účinnosti Základnej školy v obci Svodín 185 250,00
305 140872 Obec Trstice Obecný úrad Trstice - Zlepšenie energetickej náročnosti budovy 180 475,00
306 140873 Obec Úľany nad Žitavou Stavebé úpravy Materskej školy - Úľany nad Žitavou 175 022,00
307 140874 Obec Radošina Stavebné úpravy obecného polyfunkčného domu 200 000,00
308 140875 Základná škola s materskou školou Vlčany 1547 Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ s MŠ Vlčany 200 000,00
309 140879 Obec Veľký Grob Rekonštrukcia materskej školy - Zateplenie budovy 163 856,00
310 140882 Obec Iža Rekonštrukcia a modernizácia budovy hasičskej zbrojnice v Iži 63 667,00
311 140883 Obec Červený Kameň ZŠ Červený Kameň – výmena otvorových výplní (okná, dvere) - vonkajšie 88 144,00
312 140885 Mesto Tvrdošín Zníženie energetickej náročnosti - výmena okien MsÚ 91 504,00
313 140888 Obec Ivanka pri Dunaji Rekonštrukcia objektov MŠ Slnečná 136 728,00
314 140892 Obec Ladomerská Vieska Spoločenský dom - Ladomerská Vieska 137 000,00
315 140897 Obec Chminianska Nová Ves Zníženie spotreby energie administratívnej budovy 81 290,00
316 140898 Obec Teriakovce Rekonštrukcia materskej školky Teriakovce 164 991,00