Nerozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA

Činnosti A1 až A3:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 134066 Obec Moravany nad Váhom Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ a MŠ Moravany nad Váhom 169 412,00
2 134074 Mesto Nové Zámky Zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste Nové Zámky 127 808,00
3 134113 Obec Bracovce Rekonštrukcia kultúrneho domu v Bracovciach 50 580,00
4 134132 Mesto Dolný Kubín Skvalitnenie ovzdušia nákupom zametacieho vozidla 200 000,00
5 134223 Obec Lutila Ochrana ovzdušia v obci Lutila - nákup multifunkčného čistiaceho vozidla 163 000,00
6 134256 Obec Strečno Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Strečno 136 002,00
7 134276 Obec Liptovská Osada Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Liptovská Osada 105 279,00
8 134302 Mesto Kežmarok Údržba historického centra elektrickými prístrojmi s nulovými emisiami 166 098,00
9 134365 Obec Drienica Obnova viacúčelového spoločenského domu, Drienica 99 711,00
10 134367 Obec Krajná Poľana Kotolňa na biomasu ZŠ - Krajná Poľana 162 815,00
11 134369 Obec Dúbrava Zníženie náročnosti objektov a zmena zdrojov tepla v objektoch OcÚ, KD a MŠ v obci Dúbrava zavedením obnoviteľného zdroja - biomasy 200 000,00
12 134378 Obec Jedľové Kostoľany Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jedľové Kostoľany 121 980,00
13 134383 Obec Mníšek nad Popradom Rekonštrukcia kotolne pre ZŠ Mníšek nad Popradom - inštalácia kotla na biomasu 200 000,00
14 134385 Obec Ladce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ladce 121 980,00
15 134386 Obec Lesnica Lesnica ZŠ súp čísla 148 - Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie objektu 89 289,00
16 134408 Mesto Nová Dubnica Doplnenie zelene ku škole a k cestným komunikáciám v intraviláne mesta a výsadba zelenej bariéry okolo stojísk kontajnerov 28 630,00
17 134415 Obec Kostoľany nad Hornádom Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Kostoľany nad Hornádom 112 062,00
18 134468 Mesto Štúrovo Zlepšenie kvality ovzdušia v Meste Štúrovo 166 212,00
19 134475 Obec Prakovce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Prakovce 199 500,00
20 134499 Obec Nižná Olšava Fotovoltaické zariadenie - Budova škôl a školských zariadení 54 816,00
21 134501 Obec Dolná Súča Technika pre zdravú a čistú obec Dolná Súča 195 016,00
22 134510 Mesto Tvrdošín Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Tvrdošín nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácí 189 958,00
23 134533 Mesto Vráble Zlepšenie ovzdušia v meste Vráble prostredníctvom nákupu novej technológie 186 960,00
24 134535 Obec Kláštor pod Znievom Zlepšenie kvality ovzdušia elimináciou prašnosti v obci Kláštor pod Znievom 141 900,00
25 134653 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Environmentálna technika pre kvalitné ovzdušie obce Nitrianske Hrnčiarovce 44 916,00
26 134663 Obec Veľké Ludince Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Veľké Ludince 121 980,00
27 134703 Obec Kravany nad Dunajom Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov 170 700,00
28 134711 Mesto Galanta Zlepšenie ovzdušia v meste Galanta 167 200,00
29 134718 Obec Liptovská Porúbka Zakúpenie techniky na údržbu miestnych komunikácií v obci Liptovská Porúbka 115 140,00
30 134752 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Umývanie plôch a komunikácií v správe hlavného mesta SR Bratislavy 200 000,00
31 134779 Obec Pusté Úľany Zlepšenie ovzdušia v obci Pusté Úľany 116 280,00
32 134831 Obec Hrnčiarovce nad Parnou Údržba komunikácií a zelených plôch Hrnčiarovce nad Parnou 110 580,00
33 134869 Obec Madunice Madunice - Dosadba drevín v parku a vytvorenie izolačnej zelene 162 166,00
34 134878 Obec Tvrdošovce Zvýšenie kvality ovzdušia v obci Tvrdošovce 73 329,00
35 134889 Obec Solčany Využitie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Solčany 38 838,00
36 134892 Obec Bíňa Využitie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Bíňa 38 838,00
37 134907 Obec Oravská Polhora Zlepšenie kvality ovzdušia v najsevernejšej obci Slovenska - Oravskej Polhore 85 000,00
38 134917 Obec Hladovka Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 190 038,00
39 134918 Obec Liesek Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 190 038,00
40 134919 Obec Pribiš Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 113 350,00
41 134922 Obec Predajná Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 90 362,00
42 134925 Obec Vitanová Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 190 038,00
43 134932 Obec Malé Ozorovce Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu a priľahlých verejných priestranstiev v obci Malé Ozorovce 157 700,00
44 135026 Mesto Stará Ľubovňa Zlepšenie kvality ovzdušia inováciou čistiacej techniky v meste Stará Ľubovňa 189 447,00
45 135036 Obec Iža Zníženie prašnosti v obci Iža 111 720,00
46 135079 Obec Valaliky Nákup zariadenia na zníženie znečistenia ovzdušia zo zaprášených povrchov v obci Valaliky 142 461,00
47 135111 Obec Turie Výmena zdrojov tepla v kotolni Kultúrneho domu Turie 18 787,00
48 135129 Obec Topoľníky Nákup komunálneho elektronického vozidla pre obec Topoľníky 44 916,00
49 135131 Obec Dlhá nad Váhom Obstaranie komunálneho elektronického vozidla – Obec Dlhá nad Váhom 44 916,00
50 135132 Obec Dolný Štál Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Dolný Štál, nákup elektrického komunálneho vozidla 44 916,00
51 135134 Obec Cífer Green technology zo zameraním na zlepšenie kvality ovzdušia obce Cífer 44 916,00
52 135136 Obec Čierna Voda Zlepšovanie kvality ovzdušia v obci Čierna Voda 44 916,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosti BK1AP až BK5AP:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 133734 Obec Ostrov Ostrov-obecná kanalizácia 200 000,00
2 133884 Obec Šandal ŠANDAL - kanalizácia a ČOV 200 000,00
3 134003 Obec Višňov Obec Višňov - kanalizácia 200 000,00
4 134089 Obec Koromľa Kanalizácia Koromľa 172 340,00
5 134094 Obec Bukovce Kanalizácia a ČOV obce Bukovce 200 000,00
6 134102 Obec Nový Ruskov Nový Ruskov - kanalizácia 200 000,00
7 134103 Obec Horňa HORŇA - KANALIZÁCIA - 1ETAPA 180 498,00
8 134125 Obec Rovňany Intenzifikácia ČOV Rovňany 200 000,00
9 134147 Obec Soľ Kanalizácia a ČOV Soľ, 2 etapa - rozšírenie kanalizácie Soľ 70 622,00
10 134155 Obec Huncovce Kanalizácia a ČOV Huncovce - I etapa 200 000,00
11 134158 Obec Budkovce Kanalizácia Budkovce - 1stavba 130 340,00
12 134159 Obec Sedliská Kanalizácia a ČOV Sedliská 200 000,00
13 134186 Obec Drahňov Drahňov - Splašková kanalizácia a ČOV 200 000,00
14 134187 Obec Uzovské Pekľany Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany 200 000,00
15 134200 Obec Toporec Kanalizácia a ČOV Toporec 200 000,00
16 134209 Obec Osikov Osikov -rozšírenie kanalizácie 170 940,00
17 134212 Obec Lovinobaňa Lovinobaňa - Intenzifikácia ČOV 190 690,00
18 134214 Obec Borša Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša 170 847,00
19 134240 Obec Nacina Ves Kanalizácia a ČOV Nacina Ves 200 000,00
20 134269 Obec Bunkovce Kanalizácia Bunkovce 200 000,00
21 134271 Obec Chotča Kanalizácia a ČOV Chotča 200 000,00
22 134327 Obec Veľké Zlievce Rekonštrukcia ČOV Veľké Zlievce 111 531,00
23 134328 Obec Veľký Blh Veľký Blh splašková kanalizácia II Stavba 163 784,00
24 134368 Obec Krčava Intenzifikácia ČOV Krčava 200 000,00
25 134373 Obec Betliar Čistiareň odpadových vôd Betliar 200 000,00
26 134379 Obec Sokoľ Sokoľ - Kanalizácia a ČOV 200 000,00
27 134381 Obec Bijacovce Kanalizácia a ČOV Bijacovce - časť kanalizácia I etapa 88 584,00
28 134400 Obec Záhor Kanalizácia Záhor 200 000,00
29 134418 Obec Poloma Kanalizácia v obci Poloma 200 000,00
30 134423 Obec Dravce Obec Dravce - obecný vodovod, kanalizácia a ČOV Dravce 200 000,00
31 134433 Obec Nižná Rybnica Kanalizácia Nižná Rybnica - 1stavba 200 000,00
32 134437 Obec Kurimany Kurimany - vodovod, kanalizácia a ČOV 200 000,00
33 134458 Obec Kamenica Kamenica Kanalizácia 200 000,00
34 134470 Obec Vyšná Myšľa ČOV BCTS 6, Bytový dom, parc č 267/2, Vyšná Myšľa 56 989,00
35 134477 Obec Breznica Kanalizácia a ČOV Breznica 200 000,00
36 134492 Obec Dlhé Klčovo Tlaková kanalizácia Presskan a ČOV - Dlhé Klčovo 198 116,00
37 134495 Obec Bátorová BÁTOROVÁ, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - I ETAPA 200 000,00
38 134540 Obec Nemešany Splašková kanalizácia Nemešany, ČOV pre obec Nemešany 180 500,00
39 134554 Obec Uloža Kanalizácia a ČOV Uloža 200 000,00
40 134567 Obec Oľšavica Kanalizácia Olšavica a ČOV Olšavica 185 331,00
41 134574 Obec Dlhé Stráže Kanalizácia a ČOV Dlhé Stráže 200 000,00
42 134591 Obec Hodkovce Kanalizácia Hodkovce 200 000,00
43 134594 Obec Rožkovany Rekonštrukcia ČOV a ČS Rožkovany 138 303,00
44 134617 Obec Málinec Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie Málinec 200 000,00
45 134624 Obec Buglovce Buglovce - inžinierske siete pre IBV Konopiska - SO 02 Splašková kanalizácia 59 135,00
46 134629 Obec Beniakovce ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce - kanalizácia 200 000,00
47 134630 Obec Svidnička Kanalizácia Svidnička 200 000,00
48 134631 Obec Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom, Kanalizácia Horb, ČOV 200 000,00
49 134640 Obec Nižná Kamenica Odkanalizovanie a výstavba ČOV pre Olšavský mikroregión 200 000,00
50 134646 Obec Slovenské Kľačany Kanalizácia pre obec Slovenské Kľačany 168 740,00
51 134659 Obec Kučín Kanalizácia v obci Kučín 200 000,00
52 134660 Obec Kuková Kanalizácia Kuková a ČOV 200 000,00
53 134705 Obec Domaňovce Kanalizácia a ČOV Domaňovce 137 808,00
54 134708 Obec Červenica pri Sabinove Verejný vodovod a verejná kanalizácia Červenica pri Sabinove, rozšírenie vodovodnej a stokovej siete - 2 etapa SO 02-Splašková kanalizácia 58 525,00
55 134751 Obec Hažlín Kanalizácia a ČOV Hažlín 200 000,00
56 134756 Obec Nováčany Nováčany - ČOV a kanalizácia obce, 1etapa 200 000,00
57 134783 Obec Kalša Kalša - rozšírenie kanalizácie 200 000,00
58 134785 Obec Veľké Revištia Kanalizácia a ČOV Veľké Revištia a Blatné Revištia 161 377,00
59 134854 Obec Čebovce Čebovce, splašková kanalizácia IV etapa 199 700,00
60 134981 Obec Cabov Cabov - kanalizácia 200 000,00
61 134990 Obec Vojčice ČOV a kanalizácia Vojčice 200 000,00
62 134991 Obec Vlková IBV Vlková - ČOV II, III, IV etapa 164 401,00
63 134996 Obec Závada Závada - rekonštrukcia ČOV 200 000,00
64 135000 Obec Stuľany Kanalizácia a ČOV Koprivnica - Stuľany 200 000,00
65 135006 Obec Bretka Kanalizácia a ČOV Bretka 199 903,00
66 135007 Obec Koprivnica Kanalizácia a ČOV Koprivnica-Stuľany 173 550,00
67 135016 Obec Slivník Kuzmice, Slivník kanalizácia a ČOV, Slivník kanalizácia 200 000,00
68 135025 Obec Jakubovany Kanalizácia a ČOV Jakubovany 200 000,00
69 135088 Obec Jablonov Obecná kanalizácia a ČOV Jablonov - stavebný objekt SO 01 - kanalizačná sieť, ČOV Jablonov 185 043,00
70 135101 Obec Laškovce Kanalizácia Laškovce - 1stavba 31 900,00
71 135128 Obec Holumnica ČOV Holumnica, rekonštrukcia strojnotechnologickej časti 188 407,00

Činnosti BK1a, BK1b, BK1c až BK5a, BK5b, BK5c:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 133745 Obec Záborské Záborské - kanalizácia a rozšírenie vodovodu, časť kanalizácia 200 000,00
2 133793 Obec Čimhová Čimhová - Kanalizácia - I, II, III etapa, stoka A2-1 156 800,00
3 133838 Obec Častá Častá - splašková kanalizácia a ČOV 170 371,00
4 133919 Obec Iliašovce Výstavba obecnej kanalizácie a ČOV 200 000,00
5 134083 Obec Hronské Kosihy Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 3 stavba súboru stavieb: Hronské Kosihy - obecná kanalizácia 200 000,00
6 134084 Združenie obcí Mikroregión Dolná Svinka Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, kanalizačná sústava obci Radatice, Janov, Ľubovec 188 610,00
7 134097 Obec Podlužany Aglomerácia Podlužany - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 2 stavba súboru stavieb: Podlužany - obecná kanalizácia 200 000,00
8 134099 Obec Ličartovce LIČARTOVCE - rozšírenie stokovej siete 200 000,00
9 134108 Obec Žemberovce Žemberovce - obecná kanalizácia, I stavba súboru stavieb 200 000,00
10 134119 Obec Kyjov Splašková kanalizácia v obci Kyjov a ČOV v obci Kyjov 193 700,00
11 134121 Obec Vyhne Vyhne- splašková kanalizácia 200 000,00
12 134128 Obec Nová Dedina Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 5 stavba súbor u stavieb: Nová Dedina - obecná kanalizácia 200 000,00
13 134142 Obec Jamník Splašková kanalizácia a ČOV - Jamník 199 000,00
14 134154 Obec Nové Sady Nové Sady - kanalizácia 200 000,00
15 134183 Obec Čajkov Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 4 stavba súboru stavieb: Čajkov - obecná kanalizácia 118 750,00
16 134194 Obec Tekovské Nemce ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce 200 000,00
17 134206 Obec Hankovce Splašková kanalizácia obce Hankovce 200 000,00
18 134207 Obec Plášťovce Obecná kanalizácia Plášťovce, III etapa 200 000,00
19 134208 Obec Obyce Obyce - kanalizácia 199 388,00
20 134217 Obec Hrabovec nad Laborcom Hrabovec nad Laborcom - Kanalizácia 200 000,00
21 134219 Obec Búč Búč - biologická ČOV 1600 EO 200 000,00
22 134225 Obec Mankovce Mankovce - kanalizácia a ČOV, I etapa 200 000,00
23 134261 Obec Tekolďany Kanalizačná sieť - Tekoľďany 200 000,00
24 134278 Obec Slovenská Nová Ves Slovenská Nová Ves - splašková kanalizácia 200 000,00
25 134284 Obec Dolné Trhovište Dolné Trhovište - kanalizačná sieť 200 000,00
26 134290 Obec Betlanovce ČOV a kanalizácia Betlanovce 173 400,00
27 134296 Obec Mlynica SO 601 Splašková kanalizácia 154 440,00
28 134300 Mesto Dudince Stoková sieť a vodovod - IBV Dudince 64 826,00
29 134308 Obec Lesnica Intenzifikácia ČOV BCTS4 24 507,00
30 134319 Obec Nižné Ružbachy Kanalizácia Nižné Ružbachy 200 000,00
31 134325 Obec Hontianske Nemce Rozšírenie ČOV Hontianske Nemce 191 773,00
32 134332 Obec Povoda Kanalizácia Povoda 169 086,00
33 134336 Obec Krahule SO 01 Splašková kanalizácia zberač AA, SO 2 Výtlačné potrubie+ČS, SO 03 Splašková kanalizácia zberač AA-1, SO 04 NN prípojka k ČS 200 000,00
34 134337 Obec Batizovce Rekonštrukcia ČOV Batizovce 165 003,00
35 134375 Obec Jabloň Jabloň - obecná kanalizácia I etapa, ČOV + kanalizácia II etapa, Jabloň 165 430,00
36 134384 Obec Malý Šariš Kanalizácia obce Malý šariš II etapa 199 233,00
37 134387 Obec Banské Rekonštrukcia čerpacej stanice pre stavbu: Infraštruktúra pre rómske osady 128 849,00
38 134388 Obec Ruská Nová Ves Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves 200 000,00
39 134389 Obec Prečín Rozšírenie inžinierskych sietí Obec Prečín 104 544,00
40 134394 Obec Kuchyňa Kuchyňa - kanalizácia a ČOV (zberač AF od šachty 220 po šachtu 227) 199 396,00
41 134396 Obec Hontianske Moravce Hontianske Moravce - Riešenie havarijného stavu ČOV 190 059,00
42 134399 Obec Hrádok Hrádok - kanalizácia 170 557,00
43 134401 Obec Dolné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť 200 000,00
44 134407 Obec Jahodná Intenzifikácia ČOV Jahodná 160 000,00
45 134410 Obec Nová Ves nad Žitavou Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia 199 999,00
46 134411 Obec Dolné Otrokovce Dolné Otrokovce - kanalizačná sieť 200 000,00
47 134422 Obec Kátlovce Obce v povodí Blavy II, splašková kanalizácia, obce napojené na ČOV Dechtice 127 000,00
48 134424 Obec Hokovce Hokovce splašková kanalizácia a napojenie na ČOV Dudince 200 000,00
49 134426 Obec Trstice Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd obce Trstice 20 170,00
50 134452 Obec Jelenec Jelenec - kanalizácia 199 999,00
51 134467 Obec Ivanka pri Nitre Ivanka pri Nitre - kanalizačná sieť 199 999,00
52 134476 Obec Martovce Martovce, obecná ČOV DUCI pre 1000 EO 97 300,00
53 134478 Obec Orešany Orešany - Vodovod - kanalizácia a ČOV 139 869,00
54 134479 Obec Kozárovce Kozárovce - rozšírenie kanalizačnej siete 200 000,00
55 134481 Obec Vydrná Vydrná-kanalizácia 200 000,00
56 134484 Obec Záriečie Kanalizácia a ČOV - Mestečko a Záriečie 200 000,00
57 134486 Obec Bádice Bádice - kanalizácia 199 997,00
58 134491 Obec Neverice Neverice kanalizačná sieť 200 000,00
59 134500 Obec Šútovo Šútovo - kanalizácia 200 000,00
60 134532 Obec Podhradie Podhradie - kanalizácia 200 000,00
61 134539 Obec Veľký Lipník Kanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník 200 000,00
62 134561 Obec Liptovský Trnovec Kanalizácia a ČOV Liptovský Trnovec I a II etapa 171 638,00
63 134578 Mesto Stupava Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Stupava 77 520,00
64 134579 Obec Zuberec lnžinierske siete IBV Zuberec Hrady za Milotínom I etapa - SO 07 Vonkajšia splašková kanalizácia 178 627,00
65 134580 Obec Bory Kanalizácia obce Bory 170 781,00
66 134584 Obec Pakostov Pakostov - kanalizácia a ČOV, II etapa 60 152,00
67 134606 Obec Paňa Kanalizácia Paňa I etapa, Kanalizácia Paňa II etapa 200 000,00
68 134608 Obec Malý Lapáš ČOV Malý Lapáš - rozšírenie kapacity 192 896,00
69 134612 Obec Horné Otrokovce Horné Otrokovce - kanalizácia 200 000,00
70 134621 Obec Bardoňovo Bardoňovo, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 191 500,00
71 134634 Obec Šindliar Kanalizácia Lipovce - Šindliar 188 126,00
72 134637 Obec Hybe Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova - Hybe, Východná, Važec 189 884,00
73 134643 Obec Dolná Seč ČOV a kanalizácia obce Dolná Seč 200 000,00
74 134656 Obec Lipovec Lipovec - Turčianske Kľačany, kanalizácia 200 000,00
75 134662 Obec Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička - kanalizácia 200 000,00
76 134669 Obec Breza Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa2, Aktivita I: Námestovo - kanalizácia a ČOV: SS 14 Breza 197 846,00
77 134676 Obec Bešeňov Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd 200 000,00
78 134681 Obec Veľké Vozokany Veľké Vozokany - prečerpávanie splaškových odpadových vôd do ČOV 25 227,00
79 134695 Obec Moravský Svätý Ján Moravský Svätý Ján - intenzifikácia ČOV 166 748,00
80 134696 Obec Limbach ČOV LIMBACH - ROZŠÍRENIE 200 000,00
81 134712 Obec Čermany Čermany - kanalizácia 199 992,00
82 134719 Obec Mlynky Kanalizácia a ČOV Mlynky - Prostredný Hámor 188 736,00
83 134720 Obec Červený Hrádok Červený Hrádok - kanalizácia, kanalizačné odbočenia 131 842,00
84 134729 Obec Kapušany ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba 126 091,00
85 134745 Obec Sedliacka Dubová SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová 177 441,00
86 134748 Obec Látky Látky - Kanalizácia a ČOV 200 000,00
87 134759 Obec Baďan Kanalizácia a ČOV- Baďan, Klastava 200 000,00
88 134781 Obec Lackovce Inžinierske siete pre IBV Za Kordoškovou, SO 01 - Kanalizácia 62 099,00
89 134786 Obec Iža Iža - Čistiareň odpadových vôd - vybudovanie II etapy stavby 151 936,00
90 134787 Obec Dulov Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov 16 264,00
91 134809 Obec Marianka Kanalizácia - Borinská ulica 170 583,00
92 134829 Obec Liptovská Osada SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce 124 113,00
93 134850 Obec Pružina Pružina - kanalizácia a ČOV, rozšírenie kanalizačnej siete Pružina a Ďurďové 200 000,00
94 134883 Obec Veterná Poruba Kanalizácia a ČOV Veterná Poruba 200 000,00
95 134908 Obec Horná Potôň Kanalizácia obce Horná Potôň 189 981,00
96 134975 Obec Hosťová Kanalizácia obce Hosťová a prečerpávanie odpadových vôd do regionálnej ČOV v Dolných Obdokovciach 200 000,00
97 134976 Obec Senohrad Senohrad Verejná kanalizácia a ČOV 200 000,00
98 134977 Obec Bzovská Lehôtka Obec Bzovská Lehôtka-IBV Pod Vrškom-Splašková kanalizácia a ČOV 200 000,00
99 134978 Obec Arnutovce ČOV 2, kanalizácia a vodovodná prípojka v lokalite Krivé - Arnutovce 155 578,00
100 134979 Obec Vyšný Kubín Jasenová-Vyšný Kubín-Dolný Kubín-splašková kanalizácia 200 000,00
101 134980 Obec Myslina Myslina - Kanalizácia a ČOV 200 000,00
102 134982 Obec Jarok Obec Jarok -kanalizácia Školská ulica, ČOV Jarok-IIetapa 187 308,00
103 134984 Obec Pukanec Pukanec - obecná kanalizácia, I stavba 200 000,00
104 134998 Obec Veľký Slavkov Obecná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd Veľký Slavkov 200 000,00
105 135008 Obec Chmeľov Intenzifikácia ČOV Chmeľov 200 000,00
106 135009 Obec Kokošovce Kokošovce, miestna komunikácia Štreka SO 04 Vodovod a SO 05 Splašková kanalizácia - časť kanalizácia 93 000,00
107 135027 Obec Vinosady Vinosady - čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 124 662,00
108 135030 Obec Budmerice Budmerice - ČOV a kanalizácia 200 000,00
109 135038 Obec Slovenský Grob Slovenský Grob, kanalizácia I etapa, Chorvátska ulica (prepracovanie) a rozšírenie kanalizácie ulica Pri štadióne 200 000,00
110 135073 Obec Chminianska Nová Ves Intenzifikácia ČOV Chminianska Nová Ves 87 003,00
111 135087 Obec Ovčie Kanalizácia a ČOV Ovčie 200 000,00
112 135090 Obec Hruboňovo Šurianky - Hruboňovo, čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 200 000,00
113 135091 Obec Andovce Andovce - Infrakštruktúra Pod kalváriou II etapa - Objekty SO 05 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 07 Rozšírenie verejnej kanalizácie - časť kanalizácia 200 000,00
114 135092 Obec Forbasy FORBASY - ČOV 49 500,00
115 135093 Obec Velčice Velčice - ČOV a kanalizácia 200 000,00
116 135098 Obec Veľké Lovce Veľké Lovce, ČOV a kanalizácia I 200 000,00
117 135100 Obec Hruštín IBV Hruštín, lokalita Kutina - Dielnice, inžinierske siete 200 000,00
118 135103 Obec Padáň Padáň Kanalizácia 113 757,00
119 135105 Obec Dojč Dojč – Rozšírenie splaškovej kanalizácie 200 000,00
120 135106 Obec Kolíňany ČOV Kolíňany - II Etapa 200 000,00
121 135107 Obec Oravský Podzámok Rekonštrukcia ČOV MČ 500 189 724,00
122 135110 Obec Soblahov Soblahov - splašková kanalizácia 200 000,00
123 135117 Obec Vrádište Odkanalizovanie združených obcí Viesky 150 000,00
124 135124 Obec Veselé Intenzifikácia a zvýšenie kapacity ČOV Veselé 168 036,00
125 135127 Obec Gánovce SO 03 Kanalizácia splašková a dažďová pre IBV Gánovce 109 490,00
126 135140 Obec Bobrovník Rekreačný s športový areál LIVE PARK k ú Bobrovník 200 000,00
127 135147 Obec Podkonice Kanalizácia - lokalita Pod Bukovinou, Podkonice - I etapa 188 973,00
128 135150 Obec Pliešovce PLIEŠOVCE SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA STOKY A2, A2-4 136 587,00
129 135171 Obec Oponice OPONICE - KANALIZÁCIA - IIETAPA 200 000,00
130 135175 ČOV ŠIŠOV Odkanalizovanie kaštieľa, ZŠ, MŠ 159 493,00
131 135182 Obec Kravany Kanalizácia a ČOV Kravany 200 000,00
132 135211 Obec Ťapešovo Rozšírenie kanalizácie časť Kajánkove - Ťapešovo 53 439,00

Činnosti BP1 až BP2:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 133815 Obec Nová Polianka Úprava potoka Nová Polianka 200 000,00
2 134007 Obec Pleš Protipovodňová ochrana v obci Pleš 186 918,00
3 134067 Obec Kladzany Protipovodňové opatrenia v obci Kladzany 199 500,00
4 134131 Obec Kráľov Brod Protipovodňová ochrana Kráľov Brod 70 139,00
5 134416 Obec Hraničné Protipovodňové úpravy v obci Hraničné 119 659,00
6 134432 Obec Biel Biel - rekonštrukcia obecných rigolov a záchytných mokradí 170 937,00
7 134444 Obec Lysica Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lysica 200 000,00
8 134503 Obec Dúbrava Dúbrava - protipovodňové opatrenia 200 000,00
9 134592 Obec Stanča Rekonštrukcia rigolov v obci Stanča 200 000,00
10 134609 Obec Ostrá Lúka Protipovodňové opatrenia - IIETAPA 196 000,00
11 134616 Obec Donovaly Rekonštrukcia systému odvodňovacieho zariadenia slúžiaceho na odvedenie vôd z povrchového odtoku 80 612,00
12 134652 Obec Sirník Rekonštrukcia rigolov v obci Sirník 95 944,00
13 134654 Obec Babindol Vybudovanie dažďovej kanalizácie v obci Babindol 170 917,00
14 134655 Obec Veľaty Úprava obecných rigolov a chodníka 37 362,00
15 134657 Obec Kechnec Opatrenie na zachytenie vôd z povrchového odtoku 104 038,00
16 134710 Obec Malé Zálužie Malé Zálužie - odvedenie prívalových povrchových vôd 11 013,00
17 134732 Obec Radoma Zachytenie zrážkových vôd a ochrana športového areálu kanalizáciou v obci Radoma 199 446,00
18 134948 Obec Sap Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Sap 200 000,00
19 134953 Obec Kráľová nad Váhom Protipovodňová ochrana obce - Revitalizácia odvodňovacích rigolov 89 176,00
20 134955 Obec Pozba Protipovodňová ochrana územia pred vnútornými vodami v obci Pozba 13 904,00
21 134956 Obec Jasenie Odvodňovacie rigoly v obci Jasenie 153 806,00
22 135051 Obec Dobrá Niva Dobrá Niva - protipovodňové opatrenia v lokalite Cesnakový jarok 200 000,00
23 135064 Obec Lieskovec Úprava priľahlých priekop potoka Lieskovčík 151 978,00
24 135080 Obec Krásny Brod Úprava potoka Krásny Brod 190 000,00
25 135165 Obec Čierny Balog Prehrádzka Brôtovo km 1,828 a ZB Veľká dolina - prehrádzka 116 000,00

Činnosti BR1:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 134130 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Rybársky manažment druhu lipeň tymiánový na vybraných rybárskych revíroch SRZ a materiálno-technické vybavenie odborných pracovníkov Slovenského rybárskeho zväzu 194 370,00
2 134299 Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Podbrezová Odchovné zariadenia pstruha potočného a pstruha dúhového - Richtárovo 180 969,00
3 134544 NaturAqua Revitalizácia mŕtveho ramena rieky Váh v obci Žihárec 65 094,00

Činnosti BV1AP až BV4AP:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 134026 Obec Hriadky Skupinový vodovod Vojčice - Hriadky 200 000,00
2 134133 Obec Lastovce Vodovod Lastovce 158 111,00
3 134157 Obec Vislava Vodovod Vislava 115 603,00
4 134179 Obec Horovce Horovce - obecný vodovod 200 000,00
5 134224 Obec Brzotín Brzotín - rozšírenie vodovodu 200 000,00
6 134251 Obec Sliepkovce Vodovod Sliepkovce 43 268,00
7 134335 Obec Rapovce Rapovce - rozšírenie vodovodu za železnicou 200 000,00
8 134419 Obec Blatná Polianka Obecný vodovod Blatná Polianka 199 990,00
9 134449 Obec Blatné Revištia Obecný vodovod Veľké Revištia a Blatné Revištia 176 925,00
10 134463 Obec Kristy Kristy - obecný vodovod 199 830,00
11 134496 Obec Hýľov Vodovod Hýľov - zásobné vodovodné potrubie 200 000,00
12 134545 Obec Rejdová Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Rejdová - I etapa 169 810,00
13 134550 Obec Mašková Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné potrubie 190 790,00
14 134575 Obec Vyšné Repaše Obecný vodovod v obci Vyšné Repaše 157 417,00
15 134595 Obec Andrejová Andrejová - rekonštrukcia vodovodu 200 000,00
16 134622 Obec Buglovce Buglovce - Inžinierske siete pre IBV Konopiska - SO 03 Vodovod 32 455,00
17 134714 Obec Pavlovce Oprava verejného vodovodu a vodovodných prípojok v obci Pavlovce 94 957,00
18 134716 Obec Ondavské Matiašovce Vodovod Ondavské Matiašovce 200 000,00
19 134754 Obec Volica Volica - obecný vodovod, obnova vodovodných rozvodov 200 000,00
20 134771 Obec Egreš V stavba - Rozvod vody v obci Egreš 96 139,00
21 134789 Obec Dukovce Rekonštrukcia verejného vodovodu Dukovce - Želmanovce 170 200,00
22 134790 Obec Lopúchov Lopúchov - vodovod II etapa 200 000,00
23 134999 Obec Blažice Blažice - vodovod 195 000,00
24 135001 Obec Svätuš Obecný vodovod Svätuš 199 990,00
25 135004 Obec Stebnícka Huta Stebnícka Huta vodovod - rozšírenie 200 000,00
26 135005 Mesto Tisovec Tisovec - Losinec, vodovod a kanalizácia - časť vodovod 199 900,00
27 135018 Obec Vojčice Vovodod Vojčice 200 000,00
28 135028 Obec Gemerská Panica Vodovod Gemerská Panica - dokončenie 86 465,00
29 135032 Obec Porostov Porostov - obecný vodovod - prívodný rad 200 000,00
30 135033 Obec Holiša Vodovod Holiša 200 000,00
31 135074 Obec Tušice Vodovodná sieť obce Tušice 169 757,00
32 135076 Obec Svinica Svinica - vodovod - II etapa 200 000,00

Činnosti BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 133839 Obec Víťaz Víťaz - obecný vodovod 200 000,00
2 134077 Obec Proč Proč - verejný vodovod 120 550,00
3 134082 Obec Janov Janov - verejný vodovod 131 396,00
4 134087 Obec Haláčovce Vodovod Haláčovce - Otrhánky 197 016,00
5 134105 Obec Rabča Výstavba vodovodu v obci Rabča - Rozšírenie vodovodu III etapa 149 416,00
6 134107 Obec Potônske Lúky Rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu 171 000,00
7 134116 Obec Drženice Vodovod Drženice 200 000,00
8 134145 Obec Rohov Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2 etapa - 2 časť 187 676,00
9 134146 Obec Lopašov Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2 etapa - 2 časť 200 000,00
10 134156 Obec Kaľava Vodovod obce Kaľava I etapa - gravitačný vodovod a čerpacia stanica 177 396,00
11 134162 Obec Uhliská Uhliská - čiastkový vodovod, Rozšírenie vodovodu do miestnej časti Majere 200 000,00
12 134180 Obec Krpeľany IBV - Krpeľany - Juh 29 438,00
13 134210 Obec Lednica Lednica - vodovod II stavba 191 650,00
14 134211 Obec Čeľadince Vodovod Čeľadince 2 125 092,00
15 134258 Obec Bohdanovce nad Trnavou IO 03 - Vodovod, IO 04 - Kanalizácia splašková, IO 05 - Kanalizácia dažďová 78 699,00
16 134286 Obec Svederník SVEDERNÍK - CELOOBECNÝ VODOVOD II ETAPA 200 000,00
17 134287 Obec Bíňovce Celoobecný vodovod Bíňovce - 1 etapa 200 000,00
18 134316 Mesto Krupina Dostavba vodovodnej siete Krupina - Kopanice a vodojem Krupina - Kopanice 200 000,00
19 134333 Obec Trnavá Hora Vodovod Trnavá Hora 200 000,00
20 134376 Obec Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou Rozšírenie vodovodu, lokalita Roveň - II etapa 180 000,00
21 134382 Obec Šurianky SO 01 Rozšírenie vodovodu 32 247,00
22 134409 Obec Krasňany Regionálny rozvoj obce Krasňany - Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba infraštruktúry - II etapa 173 033,00
23 134446 Obec Oravská Jasenica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v Oravskej Jasenici SO 51: Paseka - rozšírenie vodovodu 136 992,00
24 134480 Obec Orešany Orešany - Vodovod - kanalizácia a ČOV 152 250,00
25 134489 Obec Fričovce Verejný vodovod Fričovce 170 502,00
26 134542 Mesto Tvrdošín Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice 188 423,00
27 134543 Obec Jankovce Výstavba vodovodu Jankovce, zmena napojenia 147 789,00
28 134588 Obec Vrchteplá Celoobecný vodovod, vodojem, kanalizácia a ČOV 178 911,00
29 134600 Obec Svätoplukovo Svätoplukovo - celoobecný vodovod 120 676,00
30 134602 Obec Sokolovce Predĺženie verejného vodovodu Vysoká ulica, Sokolovce, II etapa 133 090,00
31 134628 Obec Otrhánky Haláčovce - Otrhánky - vodovod 12 207,00
32 134638 Obec Klin Klin, Grúň - rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete 55 131,00
33 134641 Mesto Sliač SLIAČ - KANALIZÁCIA TOVÁRENSKÁ, MLYNSKÁ ULICA 179 959,00
34 134648 Združenie obcí Horná Krupá - Bíňovce Skupinový vodovod - Trstín, Horná Krupá, Bíňovce - 3 stavba 200 000,00
35 134674 Obec Poľný Kesov Poľný Kesov - rozšírenie vodovodnej siete 138 198,00
36 134675 Obec Šarišská Trstená Šarišská Trstená - zásobovanie vodou 200 000,00
37 134715 Obec Zbehy Verejný vodovod Zbehy - Andač 199 999,00
38 134724 Obec Dolná Breznica Dolná Breznica - Rozvod vody 200 000,00
39 134736 Obec Brestov Brestov – rekonštrukcia vodovodu 184 670,00
40 134749 Obec Vysočany Vysočany vodovod - I etapa 70 932,00
41 134761 Obec Uhrovec SO 02 - Verejný vodovod a SO 01 - Vrt a čerpacia stanica - rekonštrukcia 140 894,00
42 134792 Obec Veľké Držkovce Veľké Držkovce - napojenie vodovodu na SKV - 1 etapa 107 051,00
43 134801 Obec Marianka Marianka - vodovod - Borinská ulica 59 545,00
44 134832 Obec Trebatice SO 02 Verejný vodovod - RAD 1, RAD 3, SO 031 Verejná kanalizácia - STOKA A, STOKA B - časť vodovod 22 445,00
45 134836 Obec Popudinské Močidľany Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2 etapa - 2 časť 197 851,00
46 134844 Obec Brestovec Brestovec - IBV Kržle II - vodovod 130 632,00
47 135034 Mesto Nemšová Rekonštrukcia vodovodnej siete mesta Nemšová, vetvy A, A-1, A-1-1 200 000,00
48 135037 Mesto Vrútky Vrútky, Ul Karvaša-Bláhovca, rozšírenie vodovodu a kanalizácie 200 000,00
49 135039 Obec Trávnik Rekonštrukcia vodovodu Trávnik - ul Školská a ul Viharos 1 170 000,00
50 135044 Obec Lazany Rozšírenie vodovodu v obci Lazany ulica Prieložky 139 116,00
51 135046 Obec Oreské Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. časť 191 891,00
52 135048 Obec Pohranice Pohranice, verejné siete pre 9 RD 88 912,00
53 135052 Obec Zborov nad Bystricou Rekonštrukcia vodojemu Zborov nad Bystricou 137 211,00
54 135056 Obec Horné Hámre Rekonštrukcia obecného vodovodu 200 000,00
55 135058 Obec Ľubotín Vodovod Ľubotín 198 000,00
56 135060 Obec Vyšný Hrušov Rovné, Vyšný Hrušov - Zásobovanie vodou 200 000,00
57 135063 Obec Lipníky Lipníky - rozšírenie verejného vodovodu 51 147,00
58 135065 Obec Kostolná - Záriečie Rozšírenie inžinierskych sietí v Kostolná-Záriečie 12 281,00
59 135067 Obec Moravany nad Váhom Predĺženie vodovodu Moravany nad Váhom, Nadbrežná ulica 89 765,00
60 135070 Obec Čierna Voda Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 41 802,00
61 135075 Obec Norovce Norovce - obecný vodovod 136 197,00
62 135081 Obec Rovné Rovné, Vyšný Hrušov - Zásobovanie vodou 143 099,00
63 135094 LBG MULTISPORT CLUB Prekládka verejného vodovodu DN 800 194 822,00
64 135169 Obec Žaškov Žaškov, Rozšírenie vodovodu - lokalita Tepeľ 121 224,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV

Činnosti C1 až C3:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 133679 Obec Malá Čierna Triedený zber KO v obci Malá Čierna 75 992,00
2 133682 Obec Kľače Predchádzanie vzniku BRKO v obci Kľače 37 773,00
3 133746 Obec Jasenové Predchádzanie vzniku BRKO v obci Jasenové 48 683,00
4 133791 Obec Chminianska Nová Ves Kompostáreň Chminianska Nová Ves 50 000,00
5 134029 Obec Plavé Vozokany Zberný dvor Plavé Vozokany 150 000,00
6 134069 Obec Jastrabie pri Michalovciach Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Jastrabie pri Michalovciach 19 152,00
7 134071 Mesto Nové Zámky Zavedenie domáceho kompostovania v meste Nové Zámky 150 000,00
8 134085 Obec Somotor Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Somotor 68 970,00
9 134086 Obec Haláčovce Kompostovanie v obci Haláčovce 6 175,00
10 134100 Obec Senné Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Senné 31 920,00
11 134115 Obec Hažín Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hažín 31 920,00
12 134117 Obec Kačanov Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Kačanov 55 100,00
13 134127 Obec Bežovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce 24 700,00
14 134134 Obec Iňačovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Iňačovce 68 590,00
15 134136 Obec Borčany Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov z domácnosti 19 760,00
16 134137 Obec Šarovce Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Šarovce 66 120,00
17 134148 Obec Zemplínska Nová Ves Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Zemplínska Nová Ves 36 100,00
18 134150 Obec Čerhov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čerhov 102 916,00
19 134151 Obec Tehla Zavedenie domáceho kompostovania BRKO v obci Tehla 25 422,00
20 134160 Obec Fačkov Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Fačkov 67 930,00
21 134184 Obec Malé Trakany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Trakany 52 098,00
22 134196 Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne Podpora triedeného zberu - nákup a uloženie veľkoobjemových kontajnerov 150 000,00
23 134201 Obec Borša Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Borša 80 000,00
24 134202 Obec Vrchteplá Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Vrchteplá 56 728,00
25 134204 Obec Vyšná Slaná Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu komunálneho odpadu 79 013,00
26 134264 Obec Pavlovce nad Uhom Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Pavlovce nad Uhom 52 440,00
27 134294 Obec Komárovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Komárovce 79 325,00
28 134295 Obec Zázrivá Technológia pre zavedenie triedeného zberu v obci 80 000,00
29 134303 Obec Veľké Raškovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Raškovce 44 830,00
30 134370 Združenie pre rozvoj turizmu v mikroregióne Koromľa a okolie Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v združení obcí Koromľa 139 080,00
31 134404 Obec Hamuliakovo Triedenie komunálneho odpadu v obci Hamuliakovo 70 300,00
32 134420 Obec Slovenská Ves Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Slovenská Ves 56 658,00
33 134493 Obec Tupá Doplnenie technickej infraštruktúry na ZD Tupá 49 609,00
34 134497 Mesto Trstená Nákup malotraktora pre zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Trstená 52 970,00
35 134504 Obec Žihárec Podpora domáceho kompostovania - nákup kompostérov do domácnosti v obci Žihárec 91 485,00
36 134547 Obec Osádka Skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Osádka 37 683,00
37 134549 Obec Petrovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Petrovce 50 825,00
38 134569 Obec Dvorec Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v obci Dvorec 7 000,00
39 134570 Obec Beniakovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Beniakovce 52 725,00
40 134571 Obec Beša Nákup domácich kompostérov pre obec Beša 30 381,00
41 134583 Obec Strážne Zabezpečenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Strážne 56 886,00
42 134585 Obec Ipeľské Úľany Doplnenie technickej infraštruktúra na ZD Ipeľské Úľany 49 609,00
43 134589 Obec Závod Nákup malotraktora 30 400,00
44 134598 Mesto Komárno Rozšírenie vozového parku na zber BRKO v meste Komárno 56 760,00
45 134604 Obec Lúčky Kompostér pre každého 65 400,00
46 134613 Obec Brestovany Spevnená plocha a garáž, Brestovany 12 166,00
47 134615 Obec Donovaly Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Donovaly 58 406,00
48 134620 Obec Báhoň Zberný dvor v obci Báhoň 103 600,00
49 134642 Obec Veľká Čalomija Triedený zber komunálneho odpadu v obci Veľká Čalomija 56 886,00
50 134677 Obec Horný Lieskov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Horný Lieskov 47 462,00
51 134679 Obec Mútne Zberný dvor - Obec Mútne 150 000,00
52 134717 Obec Červený Hrádok Podpora domáceho kompostovania v obci Červený Hrádok 15 675,00
53 134721 Obec Bohunice Technológia pre zavedenie triedeného zberu v obci 95 018,00
54 134722 Obec Lutiše Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 100 874,00
55 134730 Obec Šalgovce Vybudovanie zberného dvora Šalgovce 139 886,00
56 134744 Obec Zábiedovo Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu obce Zábiedovo 18 000,00
57 134765 Obec Pucov Predchádzanie vzniku BRKO v obci Pucov 71 010,00
58 134766 Mesto Podolínec Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v meste Podolínec 23 883,00
59 134767 Obec Svinná Obstaranie dopravného prostriedku pre triedený zber KO 75 365,00
60 134772 Obec Neporadza Zberný dvor Neporadza 141 451,00
61 134773 Obec Liptovský Ondrej Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Liptovský Ondrej 64 159,00
62 134778 Mesto Liptovský Mikuláš Dobudovanie technickej infraštruktúry triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Liptovský Mikuláš 52 896,00
63 134780 Obec Krivá Obec Krivá - skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu 25 998,00
64 134793 Obec Kovarce Účinné triedenie zberu komunálneho odpadu v obci Kovarce 34 865,00
65 134794 Obec Moravské Lieskové Zlepšenie technickej infraštruktúry zberu a triedenia komunálneho odpadu v obci Moravské Lieskové 43 424,00
66 134815 Obec Hermanovce nad Topľou Triedený zber komunálneho odpadu v obci Hermanovce nad Topľou 80 000,00
67 134818 Obec Pravenec Dobudovanie technickej infraštruktúry odpadového hospodárstva obce prostredníctvom obstarania malotraktora 56 886,00
68 134819 Obec Chtelnica Zberný dvor obce Chtelnica 150 000,00
69 134823 Obec Kamenný Most Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kamenný Most 76 000,00
70 134833 Obec Kamenín Nákup technického vybavenia na zber triedeného komunálneho odpadu v obci Kamenín 67 450,00
71 134837 Obec Bátovce Nákup techniky na triedený zber komunálneho odpadu 76 000,00
72 134838 Obec Strekov Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Strekov 76 000,00
73 134841 Obec Dolný Ohaj Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Dolný Ohaj 76 000,00
74 134842 Obec Ardanovce Zlepšenie existujúceho systému triedeného zberu komunálnych odpadov prostredníctvom technického zabezpečenia v obci Ardanovce 79 439,00
75 134843 Obec Ivanovce Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu pomocou dobudovania technickej infraštruktúry v obci Ivanovce 41 819,00
76 134847 Obec Horné Vestenice Efektívne triedenie komunálneho odpadu v obci Horné Vestenice 56 886,00
77 134849 Obec Malinová Dobudovanie technickej infraštruktúry pre efektívne triedenie zberu KO v obci Malinová 20 520,00
78 134851 Obec Dolné Naštice Zvýšenie triedenia zberu komunálneho odpadu prostredníctvom technického zabezpečenia v obci Dolné Naštice 15 371,00
79 134852 Obec Zlatníky Rozšírenie technického vybavenia pre skvalitnenie systému nakladania s komunálnym odpadom v obci Zlatníky 28 025,00
80 134877 Obec Brestov Zavedenie domáceho kompostovania bioodpadov v obci Brestov 28 595,00
81 134879 Obec Vavrišovo Obstaranie kompostérov na zhodnocovanie BRKO v obci Vavrišovo 26 600,00
82 134881 Spoločenstvo obcí mikroregiónu Považský Inovec Predchádzanie vzniku odpadu – zhodnocovaním BRKO v Spoločenstve obcí mikroregiónu Považský Inovec 109 117,00
83 134884 Združenie mikroregiónu BEBRAVA Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Združení mikroregiónu BEBRAVA 146 129,00
84 134897 Obec Bardoňovo Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bardoňovo 21 876,00
85 134898 Združenie obcí mikroregiónu BÚČKY Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v mikroregióne Búčky 125 286,00
86 134927 Obec Kalameny Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva v obci Kalameny nákupom techniky 74 385,00
87 134940 Obec Pribiš Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 100 874,00
88 134941 Obec Predajná Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 100 874,00
89 134942 Obec Nemecká Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 100 874,00
90 134943 Obec Čalovec Triedený zber komunálneho odpadu v obci Čalovec 56 886,00
91 134944 Obec Zádiel Zádiel-ekodvor 150 000,00
92 135010 Obec Hradište Technika pre potreby triedeného zberu komunálneho odpadu 56 800,00
93 135012 Obec Skačany Technika týkajúca sa triedeného zberu komunálneho odpadu na komunálnej úrovni 56 800,00
94 135054 Obec Perín - Chym Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Perín-Chym 75 838,00
95 135068 Obec Pružina Vybudovanie zberného dvora v obci Pružina 107 348,00
96 135071 Obec Bátorove Kosihy Kompostáreň Bátorove Kosihy - oplotenie, Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bátorove Kosihy 108 000,00
97 135137 Obec Borský Svätý Jur Obstaranie záhradných kompostérov v obci Borský Svätý Jur 79 071,00
98 135142 Obec Žabokreky Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 100 874,00
99 135143 Obec Hladovka Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 100 874,00
100 135174 Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi Obstaranie mobilného drviča BRO 150 000,00
101 135181 Obec Vitanová Obstaranie prídavných zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 100 874,00

D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Činnosti D1 až D6:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 134068 Zoologická záhrada Košice Voliéry pre ohrozené druhy vtákov - Malá a veľká voliéra 180 000,00
2 134188 Zoologická záhrada Spišská Nová Ves Chovné zariadenie pre Leva 94 984,00
3 134596 Mesto Komárno Regulácia rozširovania náletových a inváznych druhov drevín v NKP - Pevnosť (časť Stará pevnosť) v Komárne 51 999,00
4 134649 PRALES Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry a jeho blízkom okolí 56 880,00
5 135121 Obec Moravany nad Váhom Rekultivácia trávnatých porastov v Obecnom chránenom území Barania zem a opatrenia pre zlepšenie možností migrácie obojživelníkov na VN Striebornica v katastrálnom území Moravany nad Váhom - 1 etapa 109 881,00

E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Činnosť E1:

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR
1 134436 Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied Žiadosť o poskytnutie dotácie na tlač časopisov Ekológia (Bratislava) a Životné prostredie 2 850,00
2 134439 Mesto Krompachy Lesnícky náučný chodník Líščí vrch 13 394,00
3 134709 Universitataes Prešov, n o Didaktický park 140 855,00
4 134758 FORFOLK sro SINE AQUA DEEST VITA - BEZ VODY NIET ŽIVOTA, cyklus dokumentárnych filmov zameraných na problematiku vody v krajine 60 000,00
5 134763 dive 2000 production, sro Požičaná planéta vzdelávanie a príprava pedagógov na podporu plnenia cieľov programu Agenda 2030 v SR 111 342,00
6 134888 Združenie obcí mestskej oblasti Trnava Sieť náučných chodníkov ZOMOT 88 424,00
7 134946 RAMCAS, sro Podpora projektu Náučná lokalita Medveďov 119 244,00
8 134958 Národný energetický klaster NEK Region project ECO & Innovation 20 501,00
9 134962 PARADOX X oz Centrum environmentálneho vzdelávania - Zvolen 194 541,00
10 134965 Audentes, s r o Environmentálne vzdelávanie a výchova neformálnou formou pre deti základných škôl - Pilotný projekt 153 710,00
11 134966 Sayrus sro Centrum environmentálneho vzdelávania - Trnava 194 541,00
12 134967 Last solution sro Environmentálne vzdelávanie - permakultúra na záhrade 145 635,00
13 134968 VOX terra Environmentálna propagácia - ekoturizmus 164 255,00
14 134987 Kristína Švecová Zvýšme environmentálne povedomie 200 000,00
15 135114 Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella, Štiavnické Bane č. 128 Workshopy v ekoučebniach ZŠ s MŠ Maximilána Hella v Štiavnických Baniach 38 284,00
16 135138 Teach for Creativity, oz Kvalitnejšie environmentálne povedomie 83 600,00
17 135154 Spoločnosť mladých pre tretie tisícročie CHKO Vihorlat ako na dlani 83 641,00
18 135394 FORFOLK sro FOREST FOR FOLK - hudobný festival ekologickej a ľudovej piesne o prírode a životnom prostredí 40 000,00