Rozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120745/A1-26/17 27.03.2017 Obec Pribeta Základná škola - úprava vykurovania 180 000,00
2 120762/A1-25/17 27.03.2017 Obec Rumanová Kultúrny dom Rumanová - prestavba (rekonštrukcia) ústredné kúrenie 34 339,00

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120896/A2-67/17 27.03.2017 Obec Okrúhle Biokotolňa, Základná škola Okrúhle 70 000,00
2 121209/A2-43/17 27.03.2017 Obec Môlča Rekonštrukcia obecného úradu 40 000,00
3 121244/A2-11/17 27.03.2017 Obec Tomášikovo Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy - Tomášikovo 50 000,00
4 121427/A2-64/17 27.03.2017 Obec Zboj Zmena spôsobu vykurovania Obecného úradu a Kultúrneho domu Zboj 150 000,00

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121516/A3-07/17 27.03.2017 Mesto Modra Ochrana ovzdušia v meste Modra - nákup komunálnej techniky a výsadba izolačnej zelene. 50 000,00
2 121521/A3-37/17 27.03.2017 Obec Vyšná Boca Vyšná Boca - Mechanizmus na čistenie miestnych komunikácií 50 000,00
3 121604/A3-45/17 27.03.2017 Obec Pohronská Polhora Zlepšenie kvality ovzdušia výsadbou rýchlo rastúcich stromov - zníženie prašnosti ovzdušia – Pohronská Polhora 35 000,00
4 121607/A3-23/17 27.03.2017 Obec Horná Ves Zlepšenie kvality ovzdušia výsadbou rýchlo rastúcich stromov - zníženie hluku a prašnosti ovzdušia - Horná Ves 40 000,00
5 121625/A3-18/17 27.03.2017 Mesto Nová Dubnica Zazelenanie plôch a výsadba zelene v obytnej zóne Dlhé Diely 46 159,00
6 121660/A3-13/17 27.03.2017 Mesto Vrbové Zlepšenie kvality ovzdušia a zvýšenie čistoty v meste Vrbové 100 000,00
7 121663/A3-34/17 27.03.2017 Obec Stará Bystrica Výsadba izolačnej zelene v obci Stará Bystrica - eliminácia znečistenia ovzdušia TČ z cesty II/520 13 639,00
8 121685/A3-09/17 27.03.2017 Obec Cífer Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Cífer 106 954,00
9 121707/A3-35/17 27.03.2017 Obec Dlhá nad Oravou Eliminovanie prašnosti v obci Dlhá nad Oravou 114 000,00
10 121735/A3-32/17 27.03.2017 Mesto Rajecké Teplice Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Rajecké Teplice 100 000,00
11 121757/A3-09/17 27.03.2017 Obec Ružindol Zakúpenie zametacej a čistiacej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ružindol 109 231,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120693/BK1-22/17 27.03.2017 Obec Udiča Kanalizácia a ČOV I. Stavba Udiča-objekt SO-02 ČOV TURBO 2x40KS 22 600,00
2 121043/BK1-11/17 27.03.2017 Obec Trstice Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd obce Trstice 90 000,00
3 121068/BK1-25/17 27.03.2017 Obec Čechynce ČECHYNCE ČOV a kanalizácia 40 000,00
4 121073/BK1-55/17 27.03.2017 Obec Krahule Intenzifikácia ČOV Krahule 100 000,00
5 121526/BK1-08/17 27.03.2017 Obec Blatné Celoobecná splašková kanalizácia a ČOV 55 000,00

Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121033/BK2-07/17 27.03.2017 Obec Častá Častá - splašková kanalizácia a ČOV 80 000,00
2 121195/BK2-51/17 27.03.2017 Obec Hajnáčka Čistiareň odpadových vôd pre obec Hajnáčka Kanalizácia a ČOV Hajnáčka - stavebná časť 80 000,00

Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120740/BK3-27/17 27.03.2017 Obec Hokovce Hokovce Splašková kanalizácia a napojenie na ČOV Dudince 200 000,00

Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120716/BK4-06/17 27.03.2017 Obec Pernek Verejná kanalizácia a ČOV - Pernek 200 000,00
2 120767/BK4-08/17 27.03.2017 Obec Nová Dedinka Verejná kanalizácia obce Nová Dedinka s napojením na ČOV Veľký Biel 100 000,00
3 120804/BK4-25/17 27.03.2017 Obec Štitáre Štitáre - ČOV a kanalizácia 100 000,00
4 120845/BK4-25/17 Obec Veľký Cetín Spoločná ČOV obcí Veľký Cetín - Paňa 110 000,00
5 120853/BK4-76/17 27.03.2017 Obec Bretka Kanalizácia a ČOV Bretka 194 430,00
6 120944/BK4-25/17 27.03.2017 Obec Pohranice ČOV 1200 E.O. Pohranice, II. etapa 150 000,00
7 121232/BK4-78/17 27.03.2017 Obec Mlynky Kanalizácia a ČOV Mlynky - Prostredný Hámor 150 000,00
8 121268/BK4-65/17 27.03.2017 Obec Forbasy FORBASY - ČOV 80 000,00
9 121292/BK4-25/17 27.03.2017 Obec Jelenec Jelenec - kanalizácia, Jelenec - kanalizačné odbočky 130 000,00
10 121298/BK4-77/17 27.03.2017 Obec Ostrov Ostrov - obecná kanalizácia 72 400,00
11 121300/BK4-43/17 27.03.2017 Obec Badín IBV Badín - lokalita Kriedovica II, inžinierske siete 148 879,00
12 121308/BK4-17/17 27.03.2017 Obec Timoradza Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 100 000,00
13 121327/BK4-77/17 27.03.2017 Obec Koromľa Kanalizácia Koromľa 90 000,00
14 121341/BK4-25/17 27.03.2017 Obec Dolné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť 100 000,00
15 121373/BK4-25/17 27.03.2017 Obec Alekšince Alekšince - kanalizácia - 1. a 2. etapa 180 000,00
16 121374/BK4-75/17 27.03.2017 Obec Oborín Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV 180 000,00
17 121388/BK4-79/17 27.03.2017 Obec Nový Ruskov Nový Ruskov - kanalizácia 100 000,00
18 121390/BK4-27/17 27.03.2017 Obec Plášťovce Obecná kanalizácia Plášťovce, III. etapa 180 000,00
19 121411/BK4-41/17 27.03.2017 Obec Háj Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec 50 000,00
20 121489/BK4-75/17 27.03.2017 Obec Veľké Raškovce Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV 195 000,00
21 121527/BK4-06/17 27.03.2017 Obec Jablonové Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové – zberač A, zberač AD 200 000,00
22 121542/BK4-06/17 27.03.2017 Obec Láb ČOV a kanalizácia Láb 110 000,00
23 121546/BK4-07/17 27.03.2017 Obec Slovenský Grob Slovenský Grob - I. etapa kanalizácie Slovenský Grob, kanalizácia I.etapa, Chorvátska ulica ( prepracovanie ) a rozšírenie kanalizácie ulica Pri štadióne 150 000,00
24 121553/BK4-79/17 27.03.2017 Obec Somotor Kanalizácia 2.etapa Somotor 70 000,00
25 121655/BK4-25/17 27.03.2017, Z121655/BK4-25/17 21.04.2017 Obec Veľký Cetín Kanalizácia Veľký Cetín - I, etapa SO 09-04 Domové prípojky 0,00
26 121687/BK4-78/17 27.03.2017 Obec Spišské Tomášovce Čistiareň odpadových vôd /ČOV/ Spišské Tomášovce - II. etapa 120 000,00
27 121768/BK4-45/17 27.03.2017 Obec Braväcovo Mechanicko - biologická čistiareň odpadových vôd s jemnobublinnou aeráciou ABČ vrátane splaškovej kanalizácie 130 000,00

Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120672/BK5-62/17 27.03.2017 Obec Gerlachov Gerlachov rozšírenie kanalizácie ul. Lúčna - Družstevná 70 000,00
2 120684/BK5-59/17 27.03.2017 Obec Veľká Lomnica Veľká Lomnica, splašková kanalizácia na Jilemnického ulici 101 256,00
3 120687/BK5-51/17 27.03.2017 Mesto Tisovec Tisovec - Losinec, kanalizácia 200 000,00
4 120741/BK5-38/17 27.03.2017 Obec Kláštor pod Znievom Rozšírenie verejnej kanalizácie Kláštor pod Znievom 200 000,00
5 120744/BK5-20/17 27.03.2017 Obec Hrádok Hrádok - kanalizácia 200 000,00
6 120747/BK5-35/17 27.03.2017 Obec Kraľovany Kanalizácia a ČOV, Kraľovany - 2. etapa 50 000,00
7 120826/BK5-25/17 27.03.2017 Obec Klasov Technická infraštruktúra zóna Nový Klasov II 78 257,00
8 120879/BK5-08/17 27.03.2017 Obec Ivanka pri Dunaji Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa 110 000,00
9 120935/BK5-10/17 27.03.2017 Obec Padáň Padáň kanalizácia 150 000,00
10 121036/BK5-45/17 27.03.2017 Obec Šumiac Šumiac - ČOV a kanalizácia, II. etapa 75 000,00
11 121435/BK5-39/17 27.03.2017 Obec Klin Klin, kanalizácia - Pod Grapou 24 000,00
12 121448/BK5-39/17 27.03.2017 Obec Lokca Vodovod a kanalizácia pre IBV Pod Košariská - Lokca 40 000,00
13 121450/BK5-67/17 27.03.2017 Obec Medvedie Medvedie - Kanalizácia - II.etapa 100 000,00
14 121469/BK5-27/17 27.03.2017 Obec Kozárovce Kozárovce - rozšírenie kanalizačnej siete 100 000,00
15 121472/BK5-29/17 27.03.2017 Obec Diakovce Diakovce - verejná kanalizácia 60 000,00
16 121473/BK5-11/17 27.03.2017 Obec Horné Saliby Obecná kanalizácia Horné Saliby 90 000,00
17 121488/BK5-56/17 27.03.2017 Obec Chminianska Nová Ves Rozšírenie kanalizácie Chminianska Nová Ves 200 000,00
18 121519/BK5-10/17 27.03.2017 Obec Malé Dvorníky Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky - I. etapa 80 000,00
19 121561/BK5-65/17 27.03.2017 Obec Jarabina Kanalizácia Jarabina 100 000,00
20 121808/BK5-07/17 27.03.2017 Obec Šenkvice Splašková kanalizácia III. etapa - ul. Modranská, Nádražná, Horná - líniová stavba 100 000,00
21 121826/BK5-52/17 27.03.2017 Obec Čebovce Čebovce kanalizácia splašková III. etapa 100 000,00
22 121837/BK5-27/17 27.03.2017 Obec Dolné Semerovce Vodovod, kanalizácia a ČOV Dolné Semerovce 195 000,00
23 121852/BK5-37/17 27.03.2017 Obec Bobrovník Rekreačný a športový areál LIVE PARK - SO 04 Splašková kanalizácia 100 000,00
24 121856/BK5-65/17 27.03.2017 Obec Kamienka Rozšírenie verejnej kanalizácie v Obci Kamienka - vetva J10-a k OcÚ 34 000,00

Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120633/BV1-50/17 27.03.2017 Obec Otročok Obec Otročok - vodovod 90 000,00
2 120851/BV1-25/17 27.03.2017 Obec Jelšovce Jelšovce - Vodovod 150 000,00
3 120973/BV1-17/17 27.03.2017 Obec Vysočany Vysočany vodovod - I. etapa 72 439,00
4 121959/BV1-28/17 27.03.2017 Obec Bajtava Bajtava - vodovod 36 000,00
5 122024/BV1-51/17 27.03.2017 Obec Bátka Bátka - rozvod vody 150 000,00
6 122033/BV1-48/17 27.03.2017 Obec Tuhár Tuhár vodovod 90 000,00
7 122036/BV1-59/17 27.03.2017 Obec Veľká Lomnica Natur Resort Lomnica - Inžinierske siete - SO 22 Areálový rozvod pitnej vody 66 662,00
8 122037/BV1-56/17 27.03.2017 Obec Podhorany Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod, Rozvod vody pre obce Záhradné, Tulčík, Demjata, Veľký Slivnik, Podhorany - SO 08 Podhorany - vodovod 100 000,00

Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121858/BV2-18/17 27.03.2017 Obec Košecké Podhradie Obecný vodovod - Malé Košecké Podhradie 14 900,00
2 121876/BV2-77/17 27.03.2017 Obec Ruský Hrabovec Vodovod Ruský Hrabovec 120 000,00
3 121986/BV2-56/17 27.03.2017 Obec Proč Proč - verejný vodovod 80 062,00
4 121991/BV2-22/17 27.03.2017 Obec Hatné Celoobecný vodovod Hatné 100 000,00
5 122000/BV2-24/17 27.03.2017 Obec Zubák Zubák - vodovod 17 617,00
6 122002/BV2-45/17 27.03.2017 Obec Polomka Polomka-Hámor-vodovod 100 000,00

Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120671/BV3-17/17 27.03.2017 Obec Uhrovec SO 02 - Verejný vodovod, Vodovodné prípojky 200 000,00
2 120679/BV3-28/17 27.03.2017 Obec Dubník Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník-Dvor Mikuláš, II. etapa 100 000,00
3 120752/BV3-42/17 27.03.2017 Obec Zuberec Inžinierske siete IBV Zuberec Hrady za Milotínom I. etapa - SO 06 Vonkajší vodovod 71 989,00
4 120779/BV3-68/17 27.03.2017 Obec Pavlovce OPRAVA VEREJNÉHO VODOVODU A VODOVODNÝCH PRÍPOJOK V OBCI PAVLOVCE 200 000,00
5 120783/BV3-08/17 27.03.2017 Obec Kalinkovo Rodinné domy Kalinkovo, inžinierske siete a komunikácie - vodovod 150 000,00
6 120786/BV3-45/17 27.03.2017 Obec Vaľkovňa Vaľkovňa-Rómska osada-rekonštrukcia vodovodu 55 000,00
7 120803/BV3-27/17 27.03.2017 Obec Málaš Verejný vodovod Málaš - ARMA 80 000,00
8 120962/BV3-58/17 27.03.2017 Obec Jasenov Vodovod v lokalitách Pod Dzilom, Bobkovec, Pastovník - Jasenov 117 329,00
9 121573/BV3-42/17 27.03.2017 Obec Brezovica Brezovica - rozšírenie vodovodu 180 000,00
10 121601/BV3-63/17 27.03.2017 Obec Uzovce Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu 150 000,00
11 121609/BV3-26/17 27.03.2017 Obec Zemianska Olča Zemianska Olča - rekonštrukcia potrubia verejného vodovodu na uliciach Železničnej a Kostolnej 150 000,00
12 121632/BV3-36/17 27.03.2017 Obec Snežnica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby - Vyšný Koniec - časť vodovod 50 000,00
13 121671/BV3-51/17 27.03.2017 Mesto Tisovec Tisovec - Losinec, vodovod a kanalizácia - časť vodovod 50 000,00
14 121700/BV3-39/17 27.03.2017 Obec Beňadovo Beňadovo. Rozšírenie vodovodu - lokalita Krajisko 40 000,00
15 121775/BV3-20/17 27.03.2017 Obec Lúka Rekonštrukcia obecného vodovodu, Vetva A, Vetva 1 93 300,00
16 121788/BV3-13/17 27.03.2017 Obec Hubina Rozšírenie obecného vodovodu - III. tlakové pásmo, SO 03 - prípojka NN pre čerpaciu stanicu pitnej vody 90 000,00

Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120625/BV4-28/17 27.03.2017 Obec Tvrdošovce Tvrdošovce - vežový vodojem 180 000,00
2 120631/BV4-48/17 27.03.2017 Obec Čamovce Čamovce - rozšírenie vodného zdroja pre obecný vodovod, Rozšírenie vodného zdroja pre obecný vodovod 35 000,00
3 120632/BV4-34/17 27.03.2017 Obec Zborov nad Bystricou Rekonštrukcia vodojemu Zborov nad Bystricou 90 000,00

Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121128/BP1-62/17 27.03.2017 Obec Liptovská Teplička Úprava potoka Teplička III. etapa 100 000,00
2 121179/BP1-58/17 27.03.2017 Obec Turcovce Odvodňovacie zariadenie - odvedenie vody z povrchového odtoku 200 000,00
3 121224/BP1-76/17 27.03.2017 Obec Jablonov nad Turňou Oprava a údržba odvodňovacích zariadení v obci Jablonov nad Turňou 79 000,00

Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121275/BP2-68/17 27.03.2017 Obec Nižný Hrušov Opatrenia mimo vodného toku v obci Nižný Hrušov 70 000,00
2 121333/BP2-68/17 27.03.2017 Obec Kladzany Protipovodňové opatrenia v obci Kladzany 75 000,00
3 121720/BP2-67/17 27.03.2017 Obec Roztoky Opatrenia mimo vodného toku v obci Roztoky - SO 01 Ochranný rigol 137 000,00
4 121728/BP2-67/17 27.03.2017 Obec Kružlová Opatrenia mimo vodného toku v obci Kružlová - SO 01 Ochranný rigol 137 000,00
5 121758/BP2-79/17 27.03.2017 Obec Veľký Horeš Veľký Horeš - oprava odvodňovacích rigolov na ulici Družstevnej 40 000,00
6 121820/BP2-13/17 27.03.2017 Obec Trebatice SO 07 Odvedenie povrchových dažďových vôd zo Štúrovej ulice k Domu služieb, Dažďová kanalizácia 79 356,00
7 121829/BP2-63/17 27.03.2017 Obec Bodovce Opatrenia mimo vodného toku v obci Bodovce 50 000,00
8 121864/BP2-75/17 27.03.2017 Obec Vojany Odvodnenie dažďových vôd Vojany - rekonštrukcia 40 000,00
9 121890/BP2-66/17 27.03.2017 Obec Brusnica Opatrenia mimo vodného toku 50 000,00
10 121897/BP2-77/17 27.03.2017 Obec Ruská Bystrá Odvedenie dažďových vôd v obci Ruská Bystrá 78 912,00
11 121899/BP2-45/17 27.03.2017 Obec Pohronská Polhora Odvodňovacie rigoly v obci Pohronská Polhora. 25 000,00
12 121918/BP2-25/17 27.03.2017 Obec Babindol Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku 30 000,00
13 121920/BP2-09/17 27.03.2017 Obec Trstín Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Trstín 150 000,00
14 121925/BP2-70/17 27.03.2017 Mestská časť Košice - Myslava Odvedenie zrážkového prívalu v lokalite Myslava - Pod horou 38 685,00
15 121932/BP2-27/17 27.03.2017 Obec Ipeľský Sokolec Ipeľský Sokolec, Odvodňovacie priekopy v obci 50 000,00

Činnosť BR1: Rybárstvo

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121354/BR1-10/17 27.03.2017 Obec Dolný Bar Optimalizácia využitia produkcie rýb v štrkovisku Dolný Bar 50 000,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Činnosť C2: Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120651/C2-75/17 27.03.2017 Obec Kapušianske Kľačany Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Kapušianske Kľačany 70 000,00
2 120738/C2-55/17 27.03.2017 Obec Bzenica Technické zabezpečenie separácie a zhodnocovania BRO v obci Bzenica 80 000,00
3 120748/C2-40/17 27.03.2017 Obec Švošov Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Švošov 50 000,00
4 120778/C2-22/17 27.03.2017 Obec Pružina Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Pružina 99 617,00
5 120846/C2-38/17 27.03.2017 Obec Žabokreky Zberný dvor - oplotenie, Zriadenie zberného dvora zložiek KO 80 000,00
6 120900/C2-75/17 27.03.2017 Obec Budince Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Budince 40 000,00
7 120932/C2-35/17 27.03.2017 Obec Veličná Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Veličná 40 000,00
8 121004/C2-75/17 27.03.2017 Obec Oborín Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oborín 60 000,00
9 121093/C2-75/17 27.03.2017 Obec Veľké Raškovce Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Veľké Raškovce 80 000,00
10 121233/C2-52/17 27.03.2017 Obec Vrbovka Nákup technológie pre separovaný zber - obec Vrbovka 60 000,00
11 121237/C2-52/17 27.03.2017 Obec Kamenné Kosihy Rozšírenie triedeného zberu v obci Kamenné Kosihy 68 000,00
12 121240/C2-52/17 27.03.2017 Obec Trebušovce Zefektívnenie triedeného zberu v obci Trebušovce 68 000,00
13 121276/C2-10/17 27.03.2017 Obec Vydrany Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Vydrany 180 000,00
14 121279/C2-52/17 27.03.2017 Obec Záhorce Kompostovisko Záhorce Výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO 75 000,00
15 121299/C2-52/17 27.03.2017 Obec Kiarov Kompostové hospodárstvo v obci Kiarov 50 000,00
16 121456/C2-79/17 27.03.2017 Obec Kuzmice Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Kuzmice 70 000,00
17 121464/C2-73/17 27.03.2017 Obec Budimír Zvýšenie účinnosti triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Budimír 39 900,00
18 121474/C2-76/17 27.03.2017 Obec Jablonov nad Turňou Zhodnocovanie BRO v Obci Jablonov nad Turňou formou domáceho kompostovania 30 000,00
19 121490/C2-26/17 27.03.2017 Obec Bajč Technológia k zavedeniu triedeného zberu v obci Bajč 77 000,00
20 121493/C2-56/17 27.03.2017 Obec Fulianka Technologický zber pre separovaný zber v obci 100 000,00
21 121646/C2-38/17 27.03.2017 Mesto Turany Tachnologické vybavenie pre zber odpadu v Meste Turany 50 000,00
22 121727/C2-79/17 27.03.2017 Obec Sirník Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Sirník 80 000,00
23 121737/C2-51/17 27.03.2017 Obec Sútor Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 40 000,00
24 121751/C2-19/17 27.03.2017 Obec Košariská Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 45 000,00
25 121851/C2-27/17 27.03.2017 Obec Šalov Triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Šalov 70 000,00
26 121871/C2-18/17 27.03.2017 Obec Bolešov Skvalitnenie separácie a zberu biologicky rozložiteľných odpadov v obci Bolešov 44 833,00
27 121880/C2-28/17 27.03.2017 Obec Bíňa Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 22 780,00
28 121919/C2-08/17 27.03.2017 Obec Kráľová pri Senci Zhodnocovanie BRO v obci Kráľová pre Senci 110 958,00
29 121921/C2-26/17 27.03.2017 Obec Marcelová Vybudovanie domáceho kompostovania v obci Marcelová 110 000,00
30 121930/C2-03/17 27.03.2017 Mestská časť Bratislava - Rača Kompostéry pre lepšie životné prostredie v Rači 59 000,00
31 121937/C2-17/17 27.03.2017 Obec Zlatníky Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Zlatníky 40 000,00
32 121971/C2-05/17 27.03.2017 Mestská časť Bratislava - Rusovce Nákup zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 50 000,00

Činnosť C3: Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121054/C3-10/17 27.03.2017 Obec Dolný Štál Vybudovanie bariérového oplotenia 80 000,00
2 121111/C3-30/17 27.03.2017 Obec Veľké Ripňany Zefektívnenie triedeného zberu v obci Veľké Ripňany 199 250,00
3 121118/C3-52/17 27.03.2017 Obec Olováry Zberný dvor Olováry 60 000,00
4 121121/C3-53/17 27.03.2017 Obec Očová Zberný dvor - Očová 157 720,00
5 121175/C3-32/17 27.03.2017 Mesto Žilina Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina - stojiská na umiestnenie kontajnerov 50 000,00
6 121180/C3-37/17 27.03.2017 Mesto Liptovský Mikuláš Intenzifikácia triedeného zberu odpadu v meste Liptovský Mikuláš 200 000,00
7 121221/C3-45/17 27.03.2017 Mesto Brezno Zberové vozidlo na triedený odpad 200 000,00
8 121223/C3-40/17 27.03.2017 Obec Lúčky Zberný dvor - Lúčky 200 000,00
9 121228/C3-27/17 27.03.2017 Obec Hronovce Zefektívnenie separovaného zberu v obci Hronovce 90 000,00
10 121247/C3-25/17 27.03.2017 Mesto Vráble Zlepšenie technickej infraštruktúry pre zvoz odpadov – Vráble 200 000,00
11 121248/C3-11/17 27.03.2017 Obec Veľké Úľany Zefektívnenie zberu separovaného dopadu v obci Veľké Úľany 150 000,00
12 121306/C3-23/17 27.03.2017 Obec Kľačno Zberný dvor Kľačno 150 000,00
13 121394/C3-34/17 27.03.2017 Obec Makov Stavebné úpravy prístrešku pre dobytok č. 136 na zberný dvor Obce Makov 35 000,00
14 121502/C3-29/17 27.03.2017 Obec Žihárec Eko dvor Žihárec 150 000,00
15 121523/C3-48/17 27.03.2017 Mesto Lučenec Zabezpečenie zvozu triedeného odpadu - Lučenec 200 000,00

D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Činnosť D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120979/D2-76/17 27.03.2017 Mesto Rožňava Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov na území mesta Rožňava 25 894,00

Činnosť D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120994/D4-43/17 27.03.2017 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Realizácia opatrení v zmysle § 28 zákona o lesoch. 400 000,00

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121002/D5-62/17 27.03.2017 Obec Štrba Revitalizácia vodného ekosystému Štrbského plesa - druhá etapa 100 000,00
2 121003/D5-43/17 27.03.2017 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Zlepšenie a zefektívnenie zabezpečenia starostlivosti o hendikepované živočíchy 50 000,00
3 121012/D5-37/17 27.03.2017 OBČIANSKE ZDRUŽENIE LES Ochrana a monitoring kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) v roku 2017 80 000,00
4 121015/D5-23/17 27.03.2017 Zoologická záhrada Bojnice Prístrešok pre kŕmenie a oplotenie 150 000,00

E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121550/E1-43/17 27.03.2017 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Stavebné úpravy a nadstavba informačného centra ochrany prírody pri Demänovskej jaskyni Slobody 90 000,00
2 121554/E1-01/17 27.03.2017 TUR Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm-Envirofilm 2017 130 000,00
3 121577/E1-62/17 27.03.2017 Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Vysoké Tatry Náučný chodník Hrebienok - Studený potok 56 600,00
4 121608/E1-43/17 27.03.2017 Banskobystrický geomontánny park Vytvorenie moderného informačno-vzdelávacieho portálu, nových náučno-poznávacích trás a zlepšenie propagácie Banskobystrického geomontánneho parku 100 000,00
5 121621/E1-01/17 27.03.2017 Výskumný ústav vodného hospodárstva Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 149,00
6 121634/E1-43/17 27.03.2017 Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku SVETOVÝ DEŇ VODY 2017 8 000,00
7 121637/E1-43/17 27.03.2017 Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku Zhotovenie časopisu Vodohospodársky spravodajca 17 500,00
8 121648/E1-44/17 27.03.2017 Slovenské banské múzeum Inovácia Banského múzea v prírode 95 670,00
9 121672/E1-37/17 27.03.2017 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Environmentálne aktivity v edičnej činnosti SMOPaJ 100 000,00
10 121705/E1-41/17 27.03.2017 Poľovnícke združenie Ondrašová, 038 22 Slovenské Pravno Náučný chodník meandre Turca 40 000,00
11 121749/E1-43/17 27.03.2017 Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2017 140 000,00
12 121754/E1-43/17 27.03.2017 Slovenská agentúra životného prostredia Faktory a riziká pri alternatívnej výrobe energie 60 000,00

F. Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Činnosť F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121760/F1-56/17 27.03.2017 Mesto Prešov Sanácia havarijného zosuvu v Prešove na ulici Pod Wilec hôrkou 100 000,00