Rozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127722/A1-34/18 13.03.2018 Obec Makov Rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému v budove OÚ Makov č. 60 50 000,00
2 127732/A1-79/18 13.03.2018 Obec Hrčeľ Rekonštrukcia budovy MŠ a OcÚ v obci Hrčeľ 77 013,00
3 127761/A1-73/18 13.03.2018 Obec Perín - Chym Výmena zariadení v plynovej kotolni a hydraulické vyváženie sústavy ÚK obecného úradu Perín - Chym 98 232,00

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127887/A2-10/18 13.03.2018 Obec Janíky Viacúčelový objekt - zníženie energetickej náročnosti 60 000,00
2 128029/A2-58/18 13.03.2018 Mesto Humenné Využitie obnoviteľných zdrojov na prevádzke mestského kúpaliska Humenné 140 000,00
3 128032/A2-10/18 13.03.2018 Obec Dobrohošť Ekologické vykurovanie a príprava teplej vody v objekte jednotriednej materskej školy 180 000,00

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128047/A3-11/18 13.03.2018 Obec Váhovce Zlepšovanie kvality ovzdušia v obci Váhovce 40 000,00
2 128050/A3-10/18 27.07.2018 Obec Sap Výstavba centrálneho námestia obce Sap 170 000,00
3 128055/A3-11/18 13.03.2018 Obec Veľké Úľany Využitie komunálnej techniky na zlepšovanie kvality ovzdušia obce Veľké Úľany 114 000,00
4 128094/A3-28/18 14.09.2018 Obec Nána Nákup zariadenia na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Nána 100 000,00
5 128105/A3-11/18 13.03.2018 Obec Dolná Streda Nákup komunálneho elektronického vozidla pre obec Dolná Streda 44 916,00
6 128118/A3-26/18 13.03.2018 Obec Nesvady Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Nesvady 80 000,00
7 128143/A3-08/18 13.03.2018 Obec Kráľová pri Senci Zlepšovanie kvality ovzdušia v obci Kráľová pri Senci 53 581,00
8 128182/A3-34/18 13.03.2018 Obec Stará Bystrica Eliminácia znečistenia ovzdušia TČ v obci Stará Bystrica výsadbou izolačnej zelene 67 000,00
9 128221/A3-73/18 13.03.2018 Obec Zádiel Ochrana ovzdušia v obci Zádiel 69 507,00
10 128257/A3-34/18 13.03.2018 Obec Zborov nad Bystricou Ideová štúdia, Námestie Alexandra Trizuljaka Zborov nad Bystricou, Architektonická štúdia, oddychová zóna - Zborov nad Bystricou, Ideová štúdia, návrh sadových úprav pri cyklotrase 55 000,00
11 128332/A3-32/18 13.03.2018 Obec Lietavská Lúčka Zlepšenie kvality ovzdušia v Obci Lietavská Lúčka 30 000,00
12 128338/A3-15/18 13.03.2018 Mesto Holíč Výsadba zelene v meste Holíč za účelom zníženia znečistenia ovzdušia 25 767,00
13 128417/A3-11/18 13.03.2018 Obec Abrahám Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Abrahám 90 000,00
14 128446/A3-13/18 13.03.2018 Obec Moravany nad Váhom Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v obci Moravany nad Váhom nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 150 000,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127774/BK1AP-52/18 13.03.2018 Obec Dolná Strehová Dolná Strehová - rekonštrukcia ČOV 150 000,00
2 128442/BK1AP-52/18 13.03.2018 Obec Veľké Zlievce Rekonštrukcia ČOV Veľké Zlievce 200 000,00

Činnosť BK2AP: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128523/BK2AP-51/18 13.03.2018 Obec Hajnáčka Čistiareň odpadových vôd pre obec Hajnáčka, Kanalizácia a ČOV Hajnáčka - stavebná časť 50 000,00

Činnosť BK3AP: Ochrana vodných zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120740/BK3-27/17 27.03.2017 Obec Hažlín Kanalizácia a ČOV Hažlín 200 000,00

Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127868/BK4AP-76/18 14.09.2018 Obec Hrušov ČOV a kanalizácia obce Hrušov 80 000,00
2 127880/BK4AP-68/18 13.03.2018 Obec Benkovce Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa 200 000,00
3 128093/BK4AP-77/18 13.03.2018 Obec Záhor Kanalizácia Záhor 100 000,00
4 128230/BK4AP-76/18 13.03.2018 Obec Dedinky Dedinky - kanalizácia a ČOV 120 000,00
5 128233/BK4AP-67/18 13.03.2018 Obec Medvedie Medvedie - Kanalizácia - II.etapa 180 000,00
6 128274/BK4AP-52/18 13.03.2018 Obec Obeckov OBECKOV tlaková kanalizácia PRESSKAN R + OBECKOV ČOV 100 000,00
7 128300/BK4AP-77/18 13.03.2018 Obec Bežovce Kanalizácia obce Bežovce 170 000,00
8 128373/BK4AP-57/18 13.03.2018 Obec Koprivnica Kanalizácia a ČOV Koprivnica - Stuľany 100 000,00
9 128391/BK4AP-79/18 13.03.2018 Obec Somotor Kanalizácia 2.etapa Somotor 50 969,00
10 128416/BK4AP-68/18 13.03.2018 Obec Nižný Hrušov Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov 200 000,00
11 128529/BK4AP-59/18 13.03.2018 Obec Toporec Kanalizácia a ČOV Toporec 190 000,00
12 128572/BK4AP-57/18 13.03.2018 Obec Šarišské Čierne Kanalizácia Šarišské Čierne - 1.stavba 180 000,00
13 128584/BK4AP-63/18 13.03.2018 Obec Jakubovany Kanalizácia a ČOV Jakubovany 200 000,00
14 128592/BK4AP-68/18 13.03.2018 Obec Slovenská Kajňa Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa 200 000,00

Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128315/BK5AP-49/18 13.03.2018 Obec Hrnčiarske Zalužany Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Družstevná 145 000,00
2 128350/BK5AP-76/18 13.03.2018 Obec Jovice Kanalizácia Jovice 150 000,00
3 128393/BK5AP-79/18 13.03.2018 Obec Borša Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša 110 000,00
4 128425/BK5AP-51/18 13.03.2018 Obec Veľký Blh Veľký Blh splašková kanalizácia II. stavba 200 000,00
5 128494/BK5AP-51/18 13.03.2018 Obec Chanava Kanalizácia Chanava 168 000,00
6 128501/BK5AP-57/18 14.09.2018 Obec Vaniškovce Vaniškovce - rozšírenie kanalizácie 150 000,00
7 128687/BK5AP-61/18 13.03.2018 Obec Oľka Oľka - kanalizácia 2. stavba 150 000,00

Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127739/BV1AP-48/18 13.03.2018 Obec Holiša Vodovod Holiša 100 000,00
2 127750/BV1AP-51/18 13.03.2018 Obec Bátka Bátka - rozvod vody 150 000,00
3 127962/BV1AP-50/18 13.03.2018 Obec Otročok Obec Otročok - vodovod 150 000,00
4 128016/BV1AP-59/18 13.03.2018 Obec Malý Slavkov SO 06.1 Vodovodná prípojka - Odpalisko 55 865,00
5 128079/BV1AP-48/18 13.03.2018 Obec Mašková Mašková - zásobné a rozvodné vodovodné potrubie 100 000,00
6 128096/BV1AP-77/18 13.03.2018 Obec Veľké Revištia Obecný vodovod Veľké Revištia a Blatné Revištia 170 000,00
7 128115/BV1AP-48/18 13.03.2018 Obec Pinciná Pinciná - obecný vodovod 50 000,00
8 128123/BV1AP-79/18 13.03.2018 Obec Cejkov Južný Zemlín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod 100 000,00
9 128160/BV1AP-79/18 13.03.2018 Obec Egreš V. stavba - Rozvod vody v obci Egreš 150 000,00
10 128438/BV1AP-76/18 13.03.2018 Obec Čoltovo Vodovod Čoltovo 150 000,00
11 128450/BV1AP-77/18 13.03.2018 Obec Úbrež Vodovod Úbrež - rozšírenie 170 000,00

Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128457/BV2AP-67/18 13.03.2018 Obec Fijaš Vodovod Fijaš 200 000,00

Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127724/BV3AP-67/18 13.03.2018 Obec Kružlová Kružlová - Vodovod, Rozšírenie vodovodu 83 000,00
2 127763/BV3AP-74/18 13.03.2018 Obec Kojšov Rekonštrukcia vodovodu v obci Kojšov 81 590,00
3 127827/BV3AP-48/18 13.03.2018 Obec Rapovce Rapovce - rozšírenie vodovodu za železnicou 100 000,00
4 127878/BV3AP-57/18 13.03.2018 Obec Andrejová Andrejová - rekonštrukcia vodovodu 180 000,00
5 127966/BV3AP-63/18 13.03.2018 Obec Uzovce Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu 105 000,00
6 128019/BV3AP-79/18 13.03.2018 Obec Viničky Združená vodovodná prípojka a prípojka Viničky - Hatfa 150 000,00
7 128037/BV3AP-59/18 13.03.2018 Obec Výborná Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie - Výborná - IBV - Výborná, SO 02 Verejný vodovod 75 697,00
8 128068/BV3AP-63/18 13.03.2018 Obec Pečovská Nová Ves Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves 200 000,00
9 128097/BV3AP-50/18 13.03.2018 Obec Ratkovské Bystré Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré 100 000,00
10 128293/BV3AP-49/18 13.03.2018 Obec Kalinovo Rozšírenie verejného vodovodu Kalinovo – časť Briežky 179 000,00
11 128366/BV3AP-68/18 13.03.2018 Obec Pavlovce Oprava verejného vodovodu a vodovodných prípojok v obci Pavlovce 105 000,00
12 128381/BV3AP-67/18 13.03.2018 Obec Stročín Rozšírenie vodovodnej siete pre MRK v obci Stročín 44 000,00

Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127801/BK1c-10/18 13.03.2018 Obec Jahodná Intenzifikácia ČOV Jahodná 80 000,00
2 127990/BK1c-18/18 13.03.2018 Obec Dulov Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa 150 000,00
3 128002/BK1c-11/18 13.03.2018 Obec Pusté Úľany Pusté Úľany, obecná ČOV - rozšírenie a dostavba pre 1995 EO 100 000,00
4 128423/BK1c-47/18 13.03.2018 Obec Hontianske Nemce Rozšírenie ČOV Hontianske Nemce 200 000,00
5 128435/BK1c-62/18 13.03.2018 Obec Gerlachov Gerlachov - Kanalizácia a ČOV - Rekonštrukcia ČOV Gerlachov 100 000,00
6 128487/BK1c-11/18 13.03.2018 Obec Trstice Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd obce Trstice 60 000,00
7 128495/BK1c-37/18 13.03.2018 Obec Vavrišovo ČOV Vavrišovo - výmena hrubého predčistenia 30 000,00
8 128620/BK1c-27/18 13.03.2018 Obec Nový Tekov Nový Tekov obecná ČOV DUCI pre 1000 EO 40 000,00

Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127766/BK2b-08/18 13.03.2018 Obec Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji - Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa, SO 03 Stoka Kmeťová a Potocká 90 000,00
2 127943/BK2b-20/18 13.03.2018 Záujmové združenie právnických osôb PRESSKAN Výtlačný rad tlakovej kanalizácie PRESSKAN do ČOV Piešťany 200 000,00
3 127986/BK2a-11/18 13.03.2018 Obec Horné Saliby Obecná kanalizácia Horné Saliby 59 000,00
4 128147/BK2b-24/18 27.07.2018 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod Lysá pod Makytou 145 000,00
5 128203/BK2b-62/18 13.03.2018 Obec Batizovce Kanalizácia obce Batizovce 120 000,00
6 128327/BK2b-08/18 13.03.2018 Obec Nová Dedinka Verejná kanalizácia obce Nová Dedinka s napojením na ČOV Veľký Biel 90 000,00
7 128370/BK2c-73/18 11.07.2018 Obec Seňa Kanalizácia a ČOV Seňa, Kechnec a Milhosť 50 000,00
8 128526/BK2c-25/18 13.03.2018 Obec Golianovo Kanalizácia Golianovo 190 000,00
9 128591/BK2b-24/18 13.03.2018 Obec Lúky Lúky - kanalizácia a ČOV 100 000,00

Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128490/BK3a-60/18 13.03.2018 Obec Nižné Repaše Kanalizácia Nižné Repaše 114 000,00
2 127838/BK3c-17/18 13.03.2018 Obec Krásna Ves Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 150 000,00
3 128674/BK3c-10/18 13.03.2018 Obec Horná Potôň Kanalizácia obce Horná Potôň 100 000,00

Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127812/BK4c-62/18 13.03.2018 Obec Kravany Kanalizácia a ČOV Kravany 150 000,00
2 127856/BK4a-24/18 13.03.2018 Obec Lazy pod Makytou Lúky - kanalizácia a ČOV stavebný objekt Kanalizácia splašková - predĺženie hlavného zberača - stoka A 66 000,00
3 127901/BK4c-06/18 13.03.2018 Obec Jablonové Verejná kanalizácia a čistiareň odpadových vôd obce Jablonové 169 000,00
4 127905/BK4c-27/18 13.03.2018 Obec Žemberovce Žemberovce - obecná kanalizácia, I. stavba súboru stavieb 35 000,00
5 127931/BK4c-75/18 13.03.2018 Obec Klokočov Kanalizácia - Klokočov Paľkov I. a II. etapa 100 000,00
6 127959/BK4b-31/18 13.03.2018 Obec Velčice Velčice - ČOV a kanalizácia, Kanalizácia Velčice - rozšírenie, Kanalizácia Velčice - rozšírenie, stoka A4 100 000,00
7 128003/BK4c-58/18 13.03.2018 Obec Myslina Myslina - Kanalizácia a ČOV 120 000,00
8 128020/BK4c-46/18 13.03.2018 Obec Stožok Stožok - Rozšírenie ČOV a kanalizácie 200 000,00
9 128024/BK4a-07/18 13.03.2018 Obec Slovenský Grob Slovenský Grob- I. etapa kanalizácie - zmena stavby pred dokončením - Chorvátska ulica (prepracovanie) a rozšírenie kanalizácie ulica Pri štadióne 200 000,00
10 128035/BK4b-25/18 13.03.2018 Obec Alekšince Alekšince - kanalizácia - 1. a 2. etapa 100 000,00
11 128077/BK4c-38/18 13.03.2018 Obec Podhradie Podhradie - kanalizácia 100 000,00
12 128099/BK4c-25/18 13.03.2018 Obec Veľký Cetín Spoločná ČOV obcí Veľký Cetín - Paňa 170 000,00
13 128106/BK4c-75/18 13.03.2018 Obec Oborín Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV 200 000,00
14 128109/BK4c-06/18 13.03.2018 Obec Kuchyňa Kuchyňa - kanalizácia a ČOV 120 000,00
15 128110/BK4c-25/18 27.07.2018 Obec Paňa Kanalizácia Paňa 150 000,00
16 128116/BK4c-75/18 13.03.2018 Obec Zalužice Kanalizácia obce Zalužice 100 000,00
17 128120/BK4b-73/18 13.03.2018 Obec Ploské ČOV Ploské 65 000,00
18 128166/BK4c-41/18 13.03.2018 Obec Háj Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec - Kanalizácia Háj 100 000,00
19 128174/BK4c-65/18 13.03.2018 Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol Kanalizácia a rozšírenie kanalizácie Čirč 200 000,00
20 128179/BK4c-06/18 13.03.2018 Obec Pernek Verejná kanalizácia a ČOV - Pernek 100 000,00
21 128184/BK4b-17/18 13.03.2018 Obec Timoradza Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 40 000,00
22 128189/BK4c-32/18 13.03.2018 Obec Podhorie Podhorie - kanalizácia a ČOV 100 000,00
23 128208/BK4c-28/18 13.03.2018 Obec Bardoňovo Bardoňovo, kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 198 000,00
24 128213/BK4a-22/18 13.03.2018 Obec Čelkova Lehota Kanalizácia Čelkova Lehota - Sádočné 100 000,00
25 128224/BK4c-73/18 27.07.2018 Obec Skároš ČOV - Skároš 200 000,00
26 128240/BK4c-25/18 13.03.2018 Obec Žirany Žirany - verejná kanalizácia 150 000,00
27 128242/BK4c-78/18 13.03.2018 Obec Olcnava Olcnava - vodovod, kanalizácia a ČOV 100 000,00
28 128251/BK4c-25/18 13.03.2018 Obec Štitáre Štitáre - ČOV a kanalizácia 100 000,00
29 128255/BK4c-78/18 13.03.2018 Obec Poráč Kanalizácia obce Poráč I. etapa kanalizácia obce Poráč I. etapa - rozšírenie 200 000,00
30 128262/BK4b-75/18 27.07.2018 Obec Rakovec nad Ondavou Kanalizácia a ČOV Rakovce nad Ondavou 145 000,00
31 128272/BK4c-58/18 13.03.2018 Obec Koškovce Riešenie havarijného stavu - odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska 200 000,00
32 128291/BK4c-65/18 13.03.2018 Obec Nižné Ružbachy Kanalizácia Nižné Ružbachy 200 000,00
33 128297/BK4c-56/18 13.03.2018 Obec Záhradné Záhradné - kanalizácia a ČOV 200 000,00
34 128316/BK4c-09/18 13.03.2018 Obec Dolné Orešany Splašková kanalizácia Dolné Orešany II. etapa 170 829,00
35 128322/BK4c-45/18 13.03.2018 Obec Braväcovo Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd s jemnobublinnou areáciou ABČ vrátane splaškovej kanalizácie 150 000,00
36 128333/BK4c-31/18 13.03.2018 Obec Červený Hrádok Červený Hrádok zmena a doplnenie kanalizácie 160 000,00
37 128347/BK4c-60/18 13.03.2018 Obec Granč - Petrovce Kanalizácia k IBV Gašparovec v obci Granč-Petrovce, SO - 04 Kanalizácia 136 040,00
38 128472/BK4c-27/18 13.03.2018 Obec Vyškovce nad Ipľom Vyškovce nad Ipľom - splašková kanalizácia 120 000,00
39 128496/BK4c-60/18 13.03.2018 Obec Klčov Vodovod a kanalizácia Klčov 100 000,00
40 128524/BK4c-58/18 13.03.2018 Obec Hrabovec nad Laborcom Hrabovec nad Laborcom - Kanalizácia 150 000,00
41 128527/BK4c-12/18 13.03.2018 Obec Dolné Trhovište Dolné Trhovište - kanalizačná sieť 100 000,00
42 128537/BK4c-78/18 13.03.2018 Obec Mlynky Kanalizácia a ČOV Mlynky - Prostredný Hámor 150 000,00
43 128539/BK4c-31/18 13.03.2018 Obec Obyce Obyce - kanalizácia 150 000,00
44 128552/BK4c-60/18 13.03.2018 Obec Vyšné Repaše Kanalizácia a ČOV Vyšné Repaše 90 000,00
45 128580/BK4c-27/18 13.03.2018 Obec Nová Dedina Aglomerácia PODLUŽANY - odvedenie a čistenie odpadových vôd, 5. stavba súboru stavieb: Nová Dedina - obecná kanalizácia 150 000,00
46 128614/BK4c-27/18 13.03.2018 Obec Plášťovce Obecná kanalizácia Plášťovce, III. etapa 100 000,00
47 128626/BK4b-11/18 13.03.2018 Obec Zemianske Sady Zemianske sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV 100 000,00
48 128636/BK4c-73/18 27.07.2018 Obec Sokoľany Sokoľany - Obecná kanalizácia a ČOV 199 000,00
49 128652/BK4c-11/18 13.03.2018 Obec Veľký Grob Veľký Grob Kanalizácia a ČOV 150 000,00
50 128659/BK4c-25/18 13.03.2018 Obec Hosťová Kanalizácia obce Hosťová a prečerpávanie odpadových vôd do regionálnej ČOV v Dolných Obdokovciach Kanalizácia obce Hosťová - zmena stavby pred dokončením 190 000,00
51 128663/BK4c-65/18 13.03.2018 Obec Forbasy FORBASY - ČOV 150 000,00
52 128675/BK4b-10/18 13.03.2018 Obec Potônske Lúky Obecná kanalizácia a MČOV AT 500 141 400,00
53 128680/BK4b-30/18 13.03.2018 Obec Čermany Čermany - kanalizácia 100 000,00
54 128688/BK4c-25/18 13.03.2018 Obec Podhorany Podhorany - vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie 100 000,00
55 128690/BK4b-25/18 13.03.2018 Obec Hruboňovo Šurianky - Hruboňovo, čistiareň odpadových vôd a kanalizácia 100 000,00
56 128691/BK4c-73/18 13.03.2018 Obec Beniakovce ČOV a odkanalizovanie priľahlých obcí, Beniakovce - kanalizácia 200 000,00
57 128696/BK4b-75/18 13.03.2018 Obec Veľké Raškovce Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV 200 000,00

Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127735/BK5c-09/18 13.03.2018 Obec Košolná Obecná splašková kanalizácia Košolná - 1. etapa, Obecná splašková kanalizácia - Košolná - 2. etapa, 1. časť 100 000,00
2 127789/BK5c-39/18 13.03.2018 Obec Oravská Polhora Rozšírenie vodovodnej a kanalizačnej siete Oravská Polhora - Dolný koniec 120 000,00
3 127809/BK5c-14/18 27.07.2018 Obec Sobotište Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa 154 000,00
4 127826/BK5a-25/18 13.03.2018 Obec Pohranice Pohranice, verejné siete pre 9RD, 8RD - Pohranice 110 000,00
5 127840/BK5c-10/18 13.03.2018 Obec Veľká Paka Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Veľká Paka Kanalizácia obce Veľká Paka - Rekonštrukcia kanalizácie - 1.etapa 61 498,00
6 128101/BK5c-75/18 13.03.2018 Mesto Strážske Rozšírenie stokovej siete západnej časti mesta Strážske 100 000,00
7 128229/BK5b-10/18 13.03.2018 Obec Orechová Potôň Verejná kanalizácia Orechová Potôň 70 000,00
8 128234/BK5c-20/18 13.03.2018 Obec Hrádok Hrádok - kanalizácia 170 000,00
9 128292/BK5c-22/18 13.03.2018 Obec Dolná Mariková Dolná Mariková - Kanalizácia a ČOV 80 000,00
10 128324/BK5c-73/18 13.03.2018 Obec Kalša Kalša - rozšírenie kanalizácie 100 000,00
11 128354/BK5a-15/18 14.09.2018 Obec Mokrý Háj Mokrý Háj - celoobecná kanalizácia 130 000,00
12 128364/BK5b-35/18 13.03.2018 Obec Kraľovany Kanalizácia a ČOV, Kraľovany, 2. etapa 60 000,00
13 128365/BK5c-62/18 13.03.2018 Obec Štrba Dostavba verejnej kanalizácie v obci Štrba 150 000,00
14 128371/BK5c-10/18 13.03.2018 Obec Povoda Kanalizácia Povoda 155 325,00
15 128511/BK5c-35/18 13.03.2018 Obec Oravský Podzámok IBV Stodolisko II 120 000,00
16 128586/BK5c-55/18 13.03.2018 Obec Vyhne Vyhne- splašková kanalizácia 100 000,00
17 128647/BK5c-10/18 13.03.2018 Obec Padáň Padáň kanalizácia 150 000,00
18 128693/BK5c-11/18 13.03.2018 Obec Čierna Voda Rozšírenie verejnej kanalizácie - Čierna Voda 50 000,00

Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127743/BV1b-14/18 13.03.2018 Obec Bílkove Humence Bílkove Humence - vodovod 60 000,00
2 127778/BV1b-58/18 13.03.2018 Obec Rovné Rovné, Vyšný Hrušov - Zásobovanie vodou 200 000,00
3 127783/BV1b-58/18 13.03.2018 Obec Vyšný Hrušov Rovné, Vyšný Hrušov - Zásobovanie vodou 80 000,00
4 127793/BV1c-15/18 13.03.2018 Obec Oreské Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica - Radošovce, Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. časť 160 000,00
5 127854/BV1b-34/18 13.03.2018 Obec Radôstka Radôstka - napojenie na SKV NB - ČA - ŽA, II. etapa, SO 04 80 000,00
6 127897/BV1a-25/18 13.03.2018 Obec Zbehy Zbehy - celoobecný vodovod 170 000,00
7 127956/BV1c-65/18 13.03.2018 Obec Čirč Vodovod Čirč 190 000,00
8 127984/BV1c-18/18 13.03.2018 Obec Tuchyňa Rozšírenie obecného vodovodu - I. etapa, Rozšírenie obecného vodovodu - II. etapa 60 000,00
9 127992/BV1c-56/18 13.03.2018 Obec Podhorany Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod, Rozvod vody pre obce Záhradné, Tulčík, Demjata, Veľký Slivník, Podhorany - SO 08 Podhorany - vodovod 200 000,00
10 128027/BV1c-73/18 13.03.2018 Obec Svinica Svinica - vodovod - II. etapa, Svinica - vodovod - II. etapa (rozšírenie) 200 000,00
11 128144/BV1b-27/18 13.03.2018 Obec Hontianske Trsťany Hontianske Trsťany vodovod 120 000,00
12 128302/BV1c-75/18 13.03.2018 Združenie obcí mikroregiónu Poondavie Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou časť stavby Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou pitnou vodou 150 000,00
13 128468/BV1b-09/18 14.09.2018 Obec Bíňovce Skupinový vodovod Trstín, Horná Krupá, Bíňovce - 4. stavba 50 000,00
14 128611/BV1b-17/18 13.03.2018 Obec Otrhánky Haláčovce-Otrhánky vodovod 50 000,00

Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127898/BV2c-27/18 13.03.2018 Obec Uhliská Uhliská - čiastkový vodovod 98 211,00
2 127921/BV2c-22/18 17.04.2018 Obec Vrchteplá Celoobecný vodovod, vodojem, kanalizácia a ČOV 65 000,00
3 128600/BV2b-20/18 13.03.2018 Obec Horná Streda Horná Streda - vodovod 100 000,00

Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127737/BV3c-45/18 13.03.2018 Obec Michalová Michalová – rekonštrukcia a rozšírenie verejného vodovodu 200 000,00
2 127767/BV3c-42/18 13.03.2018 Obec Podbiel Výstavba komunikácie v lokalite Pod Pálenicou v Podbieli - SO 04 Vodovod 50 000,00
3 127825/BV3c-10/18 13.03.2018 Obec Kostolné Kračany Kračany - skupinový vodovod 120 000,00
4 127886/BV3c-58/18 13.03.2018 Obec Lackovce Inžinierske siete pre IBV Za Kordoškovou , SO 01 - Kanalizácia a SO 02 - Vodovod 54 000,00
5 127954/BV3b-54/18 13.03.2018 Obec Hodruša-Hámre Kopanice Vodovod 55 000,00
6 127976/BV3c-23/18 13.03.2018 Obec Nitrica Rozšírenie verejného vodovodu 53 000,00
7 127998/BV3c-35/18 13.03.2018 Obec Medzibrodie nad Oravou Medzibrodie nad Oravou. Rozšírenie vodovodu, lokalita Roveň - II. etapa 200 000,00
8 128001/BV3c-54/18 13.03.2018 Obec Horné Hámre Rekonštrukcia obecného vodovodu 120 000,00
9 128007/BV3c-37/18 13.03.2018 Obec Liptovský Ondrej Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina 175 396,00
10 128012/BV3c-44/18 13.03.2018 Mesto Banská Štiavnica Banská Štiavnica - Jergištôlňa, vodovod 200 000,00
11 128013/BV3c-60/18 13.03.2018 Obec Torysky Torysky, obnova verejného vodovodu 45 771,00
12 128088/BV3c-62/18 13.03.2018 Obec Vydrník Rozšírenie vodovodnej siete, Vydrník, SO 01 Vodovod - vetva V1,V2 108 571,00
13 128198/BV3c-65/18 13.03.2018 Obec Chmeľnica Chmelnica IBV Pri Trati, SO 511 - 00 Vodovod 78 300,00
14 128248/BV3c-22/18 13.03.2018 Obec Domaniža Rozšírenie verejného vodovodu Domaniža, lokalita Pod Stošínom 34 000,00
15 128473/BV3c-36/18 13.03.2018 Obec Snežnica Rozšírenie vodovodu kanalizácie v časti Hrby - Vyšný Koniec 30 000,00
16 128475/BV3c-27/18 13.03.2018 Obec Málaš Verejný vodovod Málaš - ARMA 148 469,00
17 128484/BV3c-25/18 13.03.2018 Obec Klasov Technická infraštruktúra zóna Nový Klasov II 49 700,00
18 128543/BV3c-06/18 14.09.2018 Obec Lozorno Lozorno - rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky - časť vodovod 45 000,00
19 128554/BV3c-30/18 13.03.2018 Obec Čeľadince Vodovod Čeľadince 2 150 000,00
20 128622/BV3c-28/18 13.03.2018 Obec Dubník Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš 100 000,00

Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128042/BV4c-45/18 14.09.2018 Obec Beňuš Rekonštrukcia vodojemu, Beňuš 102 000,00
2 128583/BV4c-28/18 13.03.2018 Obec Tvrdošovce Tvrdošovce - vežový vodojem 200 000,00

Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127759/BP1-76/18 13.03.2018 Obec Jablonov nad Turňou Oprava a údržba odvodňovacích zariadení v obci Jablonov nad Turňou II. etapa 71 000,00
2 127816/BP1-77/18 13.03.2018 Obec Orechová Projekt rekonštrukcie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Orechová 80 000,00
3 127852/BP1-51/18 13.03.2018 Obec Hrachovo Úprava vodného toku v obci Hrachovo 40 000,00
4 127859/BP1-59/18 13.03.2018 Obec Ľubica Odstránenie havarijného stavu na potoku Ľubička v Ľubici 100 000,00
5 127871/BP1-58/18 27.07.2018 Obec Turcovce Odvodňovacie zariadenie - odvedenie vody z povrchového odtoku 59 000,00
6 127891/BP1-35/18 13.03.2018 Obec Dlhá nad Oravou Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v obci Dlhá n/Oravou, II. Etapa 150 000,00
7 127900/BP1-73/18 13.03.2018 Obec Kráľovce Protipovodňová ochrana vodného toku v centre obce Kráľovce 170 000,00

Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128080/BP2-67/18 13.03.2018 Obec Roztoky Opatrenia mimo vodného toku v obci Roztoky II. etapa 170 000,00
2 128090/BP2-64/18 13.03.2018 Obec Zemplínske Hámre Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Zemplínske Hámre - objekt: SO 01 - ul. Sninská, SO 02 ul Záhradná 169 278,00
3 128092/BP2-79/18 13.03.2018 Obec Pribeník Pribeník – oprava odvodňovacích rigolov a zberného močiara dažďových vôd 140 000,00
4 128098/BP2-08/18 13.03.2018 Mesto Senec Mesto Senec – protipovodňová ochrana - úprava retenčných nádrží a prítokových systémov - II. etapa 169 440,00
5 128102/BP2-09/18 13.03.2018 Obec Trstín Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Trstín 160 000,00
6 128135/BP2-75/18 13.03.2018 Obec Ižkovce Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Ižkovce 50 000,00
7 128154/BP2-67/18 13.03.2018 Obec Rovné Opatrenia mimo vodného toku v obci Rovné - SO 01 Ochranný rigol 189 000,00
8 128159/BP2-67/18 13.03.2018 Obec Krajná Poľana Opatrenia mimo vodného toku v obci Krajná Poľana - SO 01 Ochranný rigol 79 000,00
9 128171/BP2-79/18 13.03.2018 Obec Čerhov Rekonštrukcia rigolov a odvod dažďových vôd v Tokajskej obci Čerhov 170 829,00
10 128204/BP2-26/18 13.03.2018 Obec Pribeta Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta - 1. etapa 193 642,00
11 128214/BP2-45/18 13.03.2018 Obec Pohronská Polhora Odvodňovacie rigoly v obci Pohronská Polhora 45 000,00
12 128220/BP2-43/18 13.03.2018 Obec Kordíky Dažďové rigoly 50 000,00
13 128239/BP2-55/18 13.03.2018 Obec Trnavá Hora Odvádzanie povrchových vôd v obci Trnavá Hora 50 000,00
14 128247/BP2-23/18 13.03.2018 Obec Radobica Úprava odvodňovacích rigolov v obci Radobica 56 000,00
15 128261/BP2-68/18 13.03.2018 Obec Davidov Odvodnenie cintorína v obci Davidov 130 000,00
16 128270/BP2-76/18 13.03.2018 Obec Vlachovo Rekonštrukcia odvodňovacích systémov v obci Vlachovo 70 000,00
17 128277/BP2-70/18 13.03.2018 Mestská časť Košice Šaca Košice - Šaca, ul. Šemšianska Protipovodňové opatrenia 47 890,00
18 128306/BP2-65/18 13.03.2018 Obec Plavnica Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Plavnica 100 000,00
19 128319/BP2-67/18 14.09.2018 Obec Vyšný Mirošov Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšný Mirošov - SO 01 Ochranný rigol 135 000,00
20 128336/BP2-11/18 13.03.2018 Obec Kráľov Brod Protipovodňová ochrana Kráľov Brod - Rekonštrukcia odvodňovacieho zaradenia 100 000,00
21 128342/BP2-09/18 13.03.2018 Obec Špačince Protipovodňové opatrenia v obci Špačince - lokalita Hospodárska ulica 144 493,00
22 128353/BP2-25/18 13.03.2018 Obec Vinodol Odvedenie dažďových vôd z ulice Úzka – vsakovaním 123 311,00
23 128356/BP2-66/18 14.09.2018 Obec Kolbovce Opatrenia mimo vodného toku v obci Kolbovce 150 000,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127723/C2-18/18 13.03.2018 Mesto Ilava Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v meste Ilava 33 047,00
2 127772/C2-32/18 13.03.2018 Obec Malá Čierna Zber, kompostovanie BR KO v obci Malá Čierna 117 762,00
3 127828/C2-39/18 13.03.2018 Obec Ťapešovo Technologické vybavenie- odpadové hospodárstvo v obci Ťapešovo 29 693,00
4 127841/C2-79/18 13.03.2018 Obec Slivník Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Slivník 12 000,00
5 127858/C2-75/18 13.03.2018 Obec Kapušianske Kľačany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Kapušianske Kľačany 40 000,00
6 127939/C2-29/18 13.03.2018 Obec Selice Ekodvor a kompostáreň v obci Selice 73 400,00
7 127951/C2-43/18 13.03.2018 Obec Medzibrod Technické zabezpečenie separácie a zhodnocovania BRO na území obce Medzibrod 73 530,00
8 128358/C2-17/18 13.03.2018 Obec Pravotice Podpora kompostovania v obci Pravotice 6 000,00
9 128394/C2-28/18 13.03.2018 Obec Jatov Nákup kompostérov do domácností v obci Jatov 67 000,00
10 128406/C2-28/18 13.03.2018 Obec Bíňa Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľého odpadu v obci Bíňa 26 000,00
11 128415/C2-38/18 13.03.2018 Obec Kláštor pod Znievom Stredisko na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu 129 971,00
12 128429/C2-30/18 13.03.2018 Obec Malé Ripňany Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Malé Ripňany 89 000,00
13 128558/C2-10/18 13.03.2018 Obec Dolný Štál Hroble na prípravu kompostu a technológia 58 890,00
14 128563/C2-16/18 13.03.2018 Obec Selec Intenzifikácia triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Selec 94 393,00
15 128618/C2-10/18 13.03.2018 Obec Lehnice Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, podpora domáceho kompostovania v obci Lehnice 80 000,00
16 128644/C2-52/18 13.03.2018 Obec Kiarov Kompostové hospodárstvo v obci Kiarov 57 000,00
17 128650/C2-52/18 13.03.2018 Obec Olováry Kompostové hospodárstvo v obci Olováry 48 564,00
18 128658/C2-57/18 13.03.2018 Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Zefektívnenie správy a údržby verejnej zelene mesta Bardejov modernizáciou systému zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov 100 000,00
19 128673/C2-20/18 13.03.2018 Obec Nová Bošáca Vybudovanie bariérového oplotenia, Nakladanie s biologickými odpadmi v Novej Bošáci 59 200,00
20 128689/C2-31/18 13.03.2018 Obec Volkovce Obstaranie kompostérov a kompostovacích síl na zhodnocovanie BRKO v obci Volkovce 28 000,00
21 128705/C2-27/18 13.03.2018 Obec Hontianska Vrbica Obstaranie kompostérov a zariadení na zhodnocovanie BRKO v obci Hontianska Vrbica 28 718,00
22 128715/C2-37/18 13.03.2018 Obec Liptovská Porúbka Obstaranie kompostérov a zariadení na zhodnocovanie BRKO v obci Liptovská Porúbka 40 000,00

Činnosť C3: Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128249/C3-10/18 13.03.2018 Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne Zberné miesto 85 000,00
2 128264/C3-73/18 27.07.2018 Obec Ždaňa Ždaňa-ekodvor 150 000,00
3 128273/C3-27/18 13.03.2018 Obec Slatina Zakúpenie veľkoobjemových kontajnerov pre obec a oplotenie zberného miesta na pozemku obce Slatina 15 000,00
4 128280/C3-28/18 13.03.2018 Obec Úľany nad Žitavou Nákup veľkoobjemových kontajnerov pre obec Úľany nad Žitavou 10 000,00
5 128294/C3-55/18 13.03.2018 Obec Prestavlky Zberný dvor Prestavlky 79 243,00
6 128298/C3-10/18 22.10.2018 Obec Trstená na Ostrove Zberné miesto v obci Trstená na Ostrove 129 433,00
7 128304/C3-09/18 13.03.2018 Obec Hrnčiarovce nad Parnou Zberný dvor Hrnčiarovce nad Parnou 79 606,00
8 128312/C3-13/18 13.03.2018 Obec Krakovany Zberný dvor Krakovany 125 000,00
9 128363/C3-29/18 13.03.2018 Obec Žihárec Eko dvor Žihárec 50 000,00
10 128376/C3-75/18 13.03.2018 Obec Ptrukša Výstavba zberného dvora a intenzifikácia zberu v obci Ptrukša na pozemkoch p.č. 32, 34 a 36 v k.ú. Ptrukša 50 000,00
11 128387/C3-23/18 13.03.2018 Obec Kľačno Zberný dvor Kľačno 15 521,00
12 128400/C3-50/18 13.03.2018 Obec Nandraž Nandraž - zberný dvor 150 000,00
13 128403/C3-30/18 13.03.2018 Obec Kovarce Zberný dvor Kovarce 133 156,00
14 128430/C3-40/18 13.03.2018 Obec Ľubochňa Zberný dvor 70 000,00
15 128431/C3-55/18 13.03.2018 Obec Lovča Zberný dvor Lovča 136 243,00

D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Činnosť D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128564/D2-43/18 13.03.2018 Záhradnícke a rekreačné služby Likvidácia inváznych rastlín na území mesta Banská Bystrica 80 000,00
2 128570/D2-11/18 13.03.2018 Obec Tomášikovo Rekonštrukcia historického parku Tomášikovo 120 000,00

Činnosť D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128576/D4-43/18 05.06.2018 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Realizácia opatrení v zmysle § 28 zákona o lesoch 350 000,00

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128621/D5-37/18 13.03.2018 OBČIANSKE ZDRUŽENIE LES Ochrana a monitoring kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) 2018 80 000,00
2 128627/D5-23/18 13.03.2018 Národná zoologická záhrada Bojnice Voliéra pre dravé vtáky 150 000,00
3 128633/D5-62/18 13.03.2018 Mesto Vysoké Tatry Opatrenia na zníženie rizikových faktorov ohrozujúcich chránené biotopy a druhy v 4. a 5. stupni ochrany v extraviláne mesta Vysoké Tatry - IV. etapa 100 000,00

Činnosť D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128661/D6-04/18 05.06.2018 Zoologická záhrada Bratislava Chovné zariadenie pre malé a stredné druhy sov č. 1, 2, 3 78 000,00

E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127725/E1-43/18 13.03.2018 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Podpora environmentálnej výchovy a propagácie realizovanej ŠOP SR 150 000,00
2 127795/E1-44/18 13.03.2018 Slovenské banské múzeum Inovácia Banského múzea v prírode II. etapa 110 000,00
3 127803/E1-32/18 13.03.2018 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže základných organizácií SRZ 35 000,00
4 127860/E1-43/18 13.03.2018 Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku Zhotovenie časopisu Vodohospodársky spravodajca a Svetový deň vody 2018 28 950,00
5 127877/E1-01/18 13.03.2018 Výskumný ústav vodného hospodárstva Osveta v oblasti vodného hospodárstva a prezentácia VÚVH 33 999,00
6 127895/E1-37/18 13.03.2018 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Environmentálne aktivity v edičnej a prezentačnej činnosti SMOPaJ 140 000,00
7 127899/E1-03/18 14.09.2018 HELP 4 PEOPLE Inovácia obsahu a formy vyučovania environmentálnej výchovy s dôrazom na udržateľný rozvoj 30 000,00
8 127902/E1-48/18 13.03.2018 Združenie právnických osôb Geopark Novohrad- Nógrád Zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti v Novohrad-Nógrád geoparku 18 000,00
9 127922/E1-05/18 13.03.2018 127922/E1-05/18-1 15.11.2018 TUR Medzinárodný festival filmov o trvaloudržeteľnom rozvoji Ekotopfilm-Envirofilm 67 890,00
10 128067/E1-43/18 13.03.2018 Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2018 150 000,00
11 128157/E1-01/18 13.03.2018 EKOS PLUS s.r.o. Regionálne vzdelávicie semináre spojené s praktickými workshopmi k aplikačnej novele zákona o odpadoch a súviasiacej legislatíve 50 000,00
12 128197/E1-04/18 13.03.2018 Hory a mesto Hory a mesto 2018 - medzinárodný festival horského filmu a dobrodružstva v Bratislave a Martine 40 000,00
13 128200/E1-01/18 13.03.2018 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Medzinárodný generálny míting environmentálnych vzdelávacích a výchovných činností riaditeľov európskych geologických služieb 120 000,00

F. Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Činnosť F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 128227/F1-24/18 13.03.2018 Obec Mojtín Mojtín -Smetlička - podrobný geologický a geotechnický prieskum skalného brala v miestach hroziaceho skalného zrútenia 120 000,00
2 128231/F1-01/18 13.03.2018 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Projekt geologickej úlohy-Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-skalný odrez, Projekt odborného geologického dohľadu pri sanácii geologického prostredia-Sanácia geologického prostredia-Devíns 200 000,00

J. OBLASŤ: ELEKTROMOBILITA

Činnosť J1: Podpora elektromobility

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 130216/J1-08/18 15.8.2018 Obec Kráľová pri Senci Elektromobil, Kráľová pri Senci 30 000,00
2 130237/J1-28/18 15.8.2018 Obec Tvrdošovce Elektromobil pre obec Tvrdošovce 30 000,00
3 130253/J1-06/18 15.8.2018 Mesto Malacky Elektromobilita 28 000,00
4 130254/J1-56/18 15.8.2018 Mesto Prešov Elektromobil pre Mestskú políciu v Prešove 30 000,00
5 130312/J1-78/18 15.8.2018 Obec Slatvina Elektromobilita obce Slatvina 19 000,00
6 130321/J1-27/18 15.8.2018 Mesto Levice NÁKUP ELEKTROMOBILU PRE MESTSKÚ POLÍCIU V LEVICIACH 30 000,00
7 130326/J1-32/18 15.8.2018 Mesto Rajec Elektromobil pre mesto Rajec 30 000,00
8 130333/J1-48/18 15.8.2018 Mesto Fiľakovo Kúpa nového elektromobilu na výkon samosprávnych funkcií Mesta Fiľakovo 30 000,00
9 130351/J1-43/18 15.8.2018 Mesto Banská Bystrica Podpora elektromobility v meste Banská Bystrica 13 000,00
10 130360/J1-33/18 15.8.2018 Mesto Bytča Obstaranie elektromobilu pre potreby MsÚ Bytča 28 000,00
11 130363/J1-51/18 15.8.2018 Mesto Hnúšťa Prvá lastovička elektromobility v Hnúšti - nákup nového elektromobilu 30 000,00
12 130418/J1-38/18 15.8.2018 Mesto Vrútky Elektromobilita - Partnerstvo 17 000,00
13 130430/J1-57/18 15.8.2018 Mesto Bardejov Podpora elektromobility v meste Bardejov 30 000,00
14 130432/J1-79/18 15.8.2018 Mesto Kráľovský Chlmec Podpora elektromobility v Kráľovskom Chlmci 30 000,00
15 130441/J1-26/18 15.8.2018 Mesto Komárno Rozvoj elektromobility v Komárne 30 000,00
16 130466/J1-38/18 15.8.2018 Mesto Martin Elektromobilita v Martine 28 000,00
17 130468/J1-45/18 15.8.2018 Mesto Brezno Mestský elektromobil 30 000,00
18 130488/J1-16/18 15.8.2018 Trenčiansky samosprávny kraj Podpora elektromobility v Trenčianskom samosprávnom kraji 30 000,00
19 130490/J1-50/18 15.8.2018 Mesto Tornaľa Prvá elektrická lastovička v Tornali 30 000,00
20 130516/J1-75/18 15.8.2018 Mesto Veľké Kapušany Elektromobil pre mestskú políciu vo Veľkých Kapušanoch 29 000,00
21 130520/J1-09/18 15.8.2018 Obec Špačince Podpora elektromobility - Obec Špačince 30 000,00
22 130543/J1-65/18 15.8.2018 Mesto Stará Ľubovňa Elektromobilita Mesto Stará Ľubovňa 30 000,00
23 130558/J1-79/18 15.8.2018 Mesto Trebišov Elektromobilom k lepšiemu životnému prostrediu v Trebišove 30 000,00
24 130563/J1-76/18 15.8.2018 Mesto Rožňava Zakúpenie elektromobilu pre mesto Rožňava 30 000,00
25 130570/J1-30/18 15.8.2018 Mesto Topoľčany Podpora ekologickej dopravy mesta Topoľčany 30 000,00
26 130575/J1-05/18 15.8.2018 Mestská časť Bratislava - Rusovce Rusovce znižujú emisie 28 880,00
27 130579/J1-20/18 15.8.2018 Mesto Stará Turá Elektromobil pre Starú Turú 30 000,00
28 130612/J1-55/18 15.8.2018 Mesto Žiar nad Hronom Nákup nového elektromobilu pre mesto Žiar nad Hronom 30 000,00
29 130672/J1-02/18 15.8.2018 Bratislavský samosprávny kraj Podpora ekologickej dopravy Úradu BSK 28 000,00
30 130685/J1-70/18 15.8.2018 Mestská časť Košice Západ Elektromobil na Terase 30 000,00
31 130697/J1-39/18 15.8.2018 Mesto Námestovo Elektromobil - kľúč k nulovým emisiám 30 000,00
32 130701/J1-29/18 15.8.2018 Mesto Šaľa Referentský elektromobil pre potreby Mestského úradu Šaľa 30 000,00
33 130737/J1-05/18 15.8.2018 Mestská časť Bratislava - Petržalka Nákup elektromobilu pre Miestny úrad MČ Bratislava-Petržalka 30 000,00
34 130740/J1-42/18 15.8.2018 Obec Nižná Elektromobilita - Partnerstvo 28 500,00
35 130774/J1-63/18 15.8.2018 Mesto Sabinov Elektromobilita v meste Sabinov - etapa č. 1 30 000,00

L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Činnosť L4AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 129403/L4AP-57/18 15.06.2018 Obec Osikov Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Osikove 80 000,00
2 129408/L4AP-67/18 14.09.2018 Obec Kružlová Stavebné úpravy Materskej školy 124 000,00
3 129410/L4AP-67/18 15.06.2018 Obec Rovné Rekonštrukcia Základnej školy č. 52 79 000,00
4 129428/L4AP-79/18 15.06.2018 Obec Lastovce Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia - budova základnej a materskej školy Lastovce 106 800,00
5 129434/L4AP-79/18 15.06.2018 Obec Zemplínske Jastrabie Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Zemplínske Jastrabie 95 000,00
6 129435/L4AP-67/18 14.09.2018 Obec Stročín Rekonštrukcia fasády OcÚ č. 15 Stročín 50 000,00
7 129439/L4AP-63/18 27.07.2018 Obec Bodovce Rekonštrukcia OcÚ Bodovce - Stavebné úpravy obecného úradu Bodovce č. 55 na pozemku CKN parc.č. 163 k.ú. Bodovce 80 000,00
8 129447/L4AP-51/18 15.06.2018 Obec Kráľ Zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy s VJM č. s. 266 v obci Kráľ 150 000,00
9 129454/L4AP-67/18 15.06.2018 Obec Dubová Zateplenie budovy Centrum voľného času 151 000,00
10 129457/L4AP-79/18 15.06.2018 Obec Biel Základná škola Biel - rekonštrukcia 80 000,00
11 129459/L4AP-63/18 15.06.2018 Obec Ľutina Stavebné úpravy obecného informačného centra 156 000,00
12 129465/L4AP-68/18 15.06.2018 Obec Nižný Hrušov Zníženie primárnej energetickej náročnosti Základnej školy Nižný Hrušov 90 000,00
13 129476/L4AP-79/18 14.09.2018 Obec Hrčeľ Obecný úrad a Materská škola Hrčeľ – stavebné úpravy 103 000,00
14 129509/L4AP-79/18 15.06.2018 Obec Viničky Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplenia - spoločná budova pre obecný úrad a materskú školu 100 000,00
15 129513/L4AP-68/18 15.06.2018 Obec Čierne nad Topľou REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI ČIERNE NAD TOPĽOU 80 000,00
16 129529/L4AP-51/18 15.06.2018 Obec Včelince Obnova obaľovacej konštrukcie obecného úradu, č.s. 134 90 000,00
17 129533/L4AP-67/18 15.06.2018 Obec Štefurov Rekonštrukcia budovy obecného úradu 45 000,00
18 129570/L4AP-79/18 15.06.2018 Mesto Trebišov Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ 1. decembra, Trebišov 100 000,00
19 129574/L4AP-68/18 27.07.2018 Obec Čičava Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Čičava 150 000,00
20 129582/L4AP-51/18 15.06.2018 Obec Chrámec Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu - Chrámec 65 000,00
21 129590/L4AP-59/18 15.06.2018 Mesto Spišská Belá Zmena systému vykurovania ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej, Zateplenie objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej - SO.01 - Predná budova s prístavbou a SO.02 - Zadná budova s telocvičňou, Zateplenie objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej - SO.03 90 000,00
22 129600/L4AP-51/18 15.06.2018 Obec Ivanice Zvyšovanie energetickej účinnosti a zateplenie budovy škôlky v obci Ivanice 100 000,00
23 129604/L4AP-48/18 14.09.2018 Obec Dobroč Zateplenie materskej školy - Dobroč 158 000,00
24 129608/L4AP-68/18 15.06.2018 Obec Pavlovce OPRAVA DOMU SMÚTKU PAVLOVCE (BUDOVY súp. č. 201) 80 000,00
25 129656/L4AP-49/18 15.06.2018 Obec Hrnčiarske Zalužany Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Hrnčiarske Zalužany 160 000,00
26 129663/L4AP-79/18 15.06.2018 Obec Novosad Zateplenie a obnova obvodového plášťa budovy Obecného úradu Novosad 170 000,00
27 129672/L4AP-79/18 15.06.2018 Obec Zemplínske Hradište Stavebná obnova domu smútku 52 800,00
28 129676/L4AP-79/18 15.06.2018 Mesto Kráľovský Chlmec Rekonštrukcia Základnej umeleckej školy v Kráľovskom Chlmci 100 000,00
29 129750/L4AP-63/18 15.06.2018 Obec Pečovská Nová Ves Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy - Obecný úrad - prevádzková budova 84 500,00
30 129780/L4AP-52/18 15.06.2018 Obec Čeláre Zvýšenie energetickej efektívnosti obecného úradu Čeláre 30 000,00
31 129791/L4AP-67/18 15.06.2018 Obec Vyšný Mirošov Zateplenie Materskej školy 146 000,00
32 129805/L4AP-51/18 15.06.2018 Obec Vyšný Skálnik Zníženie energetickej náročnosti požiarnej zbrojnice 60 000,00
33 129806/L4AP-52/18 27.07.2018 Obec Slovenské Ďarmoty Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a materskej školy 152 444,00
34 129816/L4AP-61/18 15.06.2018 Obec Ňagov Zateplenie budovy obecného úradu Ňagov 80 000,00
35 129874/L4AP-76/18 15.06.2018 Obec Gemerská Panica Zateplenie MŠ a ZŠ - Gemerská Panica 120 000,00
36 129878/L4AP-57/18 27.07.2018 Obec Kľušov Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy a Materskej školy v obci Kľušov 130 000,00
37 129883/L4AP-76/18 15.06.2018 Obec Vlachovo Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy spoločenského domu Vlachovo, Spoločenský dom 100 000,00
38 129890/L4AP-51/18 27.07.2018 Obec Uzovská Panica Zníženie energetickej náročnosti materskej školy 140 000,00
39 129896/L4AP-79/18 15.06.2018 Obec Somotor Zateplenie fasády MŠ v obci Somotor 30 000,00
40 129935/L4AP-51/18 27.07.2018 Obec Jesenské Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Jesenské 110 000,00
41 129939/L4AP-52/18 15.06.2018 Obec Trebušovce Rekonštrukcia domu smútku v obci Trebušovce 70 000,00
42 129964/L4AP-77/18 14.09.2018 Mesto Sobrance Sobrance - budova mestského úradu - zvýšenie energetickej účinnosti budovy 146 000,00
43 129970/L4AP-76/18 27.07.2018 Obec Lipovník stavebné úpravy a udržiavacie práce na stavbe budovy materskej školy súp. č. 149 145 000,00
44 129973/L4AP-52/18 15.06.2018 Obec Veľká Ves nad Ipľom Rekonštrukcia budovy materskej školy v obci Veľká Ves nad Ipľom 110 000,00
45 129982/L4AP-77/18 15.06.2018 Obec Remetské Hámre Materská škola Remetské Hámre - Výmena strechy a otvorových výplní v MŠ Obce Remetské Hámre 60 000,00

Činnosť L4: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 129402/L4-22/18 15.06.2018 Obec Hatné Materská škola Hatné - zníženie energetickej náročnosti objektu 96 500,00
2 129404/L4-06/18 15.06.2018 Obec Vysoká pri Morave Obnova obalových konštrukcií materskej školy Vysoká pri Morave 100 000,00
3 129430/L4-27/18 15.06.2018 Obec Domadice Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Domadice 120 000,00
4 129431/L4-27/18 15.06.2018 Obec Pastovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Pastovce 110 000,00
5 129437/L4-40/18 15.06.2018 Obec Štiavnička Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Štiavnička 50 000,00
6 129443/L4-36/18 14.09.2018 Obec Povina Zvyšovanie energetickej účinnosti- zateplenie obvodového plášťa a stropu budovy školskej jedálne 50 000,00
7 129455/L4-75/18 15.06.2018 Obec Vojany Vojany - zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu 120 000,00
8 129458/L4-30/18 15.06.2018 Obec Nitrianska Blatnica Zvýšenie energetickej účinnosti objektu školského klubu detí ZŠ s MŠ v Nitrianskej Blatnici 100 000,00
9 129460/L4-40/18 27.07.2018 Obec Stankovany Zvyšovanie energetickej účinnosti Základnej školy s materskou školou Stankovany 165 000,00
10 129486/L4-46/18 27.07.2018 Obec Kriváň Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy - Kriváň 170 000,00
11 129502/L4-65/18 27.07.2018 Obec Ľubotín Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Ľubotíne 165 645,00
12 129504/L4-27/18 15.06.2018 Obec Demandice Základná škola s materskou školou Demandice, Riešenie havarijného stavu objektu školskej jedálne 112 704,00
13 129508/L4-75/18 15.06.2018 Obec Kapušianske Kľačany Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej a základnej školy v Kapušianskych Kľačanoch 70 000,00
14 129510/L4-10/18 15.06.2018 Obec Baloň Rekonštrukcia viacúčelového objektu 80 000,00
15 129511/L4-43/18 15.06.2018 Obec Králiky Obnova škôlky - Zateplenie MŠ Králiky a výmena strešnej krytiny 142 000,00
16 129516/L4-30/18 15.06.2018 Obec Jacovce Školský klub - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy 90 000,00
17 129519/L4-64/18 15.06.2018 Obec Topoľa Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ v Topoli 127 500,00
18 129520/L4-13/18 15.06.2018 Obec Bašovce Zateplenie obvodového plášťa materskej školy 78 000,00
19 129522/L4-14/18 15.06.2018 Obec Hlboké Rekonštrukcia zdroja tepla v Obecnom úrade Hlboké 35 000,00
20 129523/L4-16/18 15.06.2018 Obec Veľká Hradná Zateplenie obvodového plášťa objektu základnej a materskej školy Veľká Hradná 95 000,00
21 129525/L4-09/18 15.06.2018 Obec Zeleneč Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Zelenči 80 000,00
22 129526/L4-13/18 15.06.2018 Obec Šípkové Rekonštrukcia zdroja tepla v obecnom úrade Šípkové 72 850,00
23 129527/L4-09/18 15.06.2018 Obec Dlhá Zateplenie Materskej školy 40 000,00
24 129534/L4-75/18 14.09.2018 Obec Sliepkovce Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Domu smútku 101 000,00
25 129535/L4-26/18 15.06.2018 Obec Bajč Zateplenie ZŠ a MŠ Bajč 60 000,00
26 129537/L4-12/18 15.06.2018 Obec Dolné Zelenice Zmena stavby budovy materskej školy - stavebné úpravy 40 000,00
27 129542/L4-13/18 15.06.2018 Obec Veľké Orvište Stavebné úpravy v objekte materskej školy Ul. Školská 44, Veľké Orvište, p.č. 219/5 92 977,00
28 129543/L4-46/18 27.07.2018 Obec Vígľaš Obec Vígľaš - zateplenie objektu školy - SO.02 - Prvý stupeň,Obec Vigľaš - zateplenie objektu školy - Vonkajšie rozvody tepla 159 000,00
29 129547/L4-55/18 15.06.2018 Obec Stará Kremnička Zníženie energetickej náročnosti budov, Základná škola, Stará Kremnička 160 000,00
30 129564/L4-08/18 27.07.2018 Mesto Senec Zníženie energetickej náročnosti časti budovy základnej školy s VJM A. M. Szencziho v Senci - zateplenie budovy 140 000,00
31 129569/L4-35/18 27.07.2018 Obec Dlhá nad Oravou Zateplenie a výmena okien na budove obecného úradu v Dlhej nad Oravou 168 000,00
32 129572/L4-53/18 15.06.2018 Obec Michalková Obecný úrad Michalková 80 000,00
33 129584/L4-16/18 15.06.2018 Mesto Trenčianske Teplice Energetické zhodnotenie budovy Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach 100 000,00
34 129585/L4-25/18 15.06.2018 Obec Malý Lapáš Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ Malý Lapáš a jeho zateplenia 120 000,00
35 129586/L4-28/18 15.06.2018 Obec Šarkan Zmena dokončenej stavby - Zateplenie a výmena strechy obecného úradu 110 000,00
36 129587/L4-78/18 15.06.2018 Obec Poráč Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠ s MŠ v obci Poráč 165 000,00
37 129593/L4-25/18 15.06.2018 Obec Čechynce Centrum voľného času 165 000,00
38 129594/L4-32/18 15.06.2018 Obec Rosina Rekonštrukcia Domu smútku 40 000,00
39 129598/L4-10/18 27.07.2018 Obec Trnávka Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy v obci Trnávka 105 000,00
40 129599/L4-25/18 15.06.2018 Obec Dolné Obdokovce Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Materskej školy Dolné Obdokovce vrátane zatepľovania 70 000,00
41 129601/L4-06/18 27.07.2018 Mesto Malacky Rekonštrukcia MŠ, ulica J. Kollára 110 000,00
42 129675/L4-20/18 15.06.2018 Obec Nová Bošáca Zateplenie školy v Novej Bošáci č. 76 150 000,00
43 129678/L4-44/18 15.06.2018 Obec Ilija Obnova objektu Materskej školy v obci Ilija 120 000,00
44 129681/L4-25/18 27.07.2018 Obec Veľký Cetín Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov vrátane zateplenia 130 000,00
45 129693/L4-11/18 15.06.2018 Obec Dolná Streda SO 01 Materská škola - zateplenie 50 000,00
46 129704/L4-78/18 27.07.2018 Základná škola Spišské Vlachy, Komenského 6 Zateplenie pavilónu C ZŠ Spišské Vlachy 166 885,00
47 129709/L4-11/18 15.06.2018 Obec Pusté Úľany Zateplenie budovy základnej školy Pusté Úľany 80 000,00
48 129715/L4-28/18 15.06.2018 Obec Semerovo Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy MŠ v Semerove 195 000,00
49 129717/L4-27/18 15.06.2018 Obec Slatina Riešenie havarijnej situácie ZŠ Slatina 90 000,00
50 129718/L4-10/18 15.06.2018 Obec Lúč na Ostrove Centrum voľného času a vzdelávania súp. č. 20 45 000,00
51 129719/L4-02/18 15.06.2018 Základná škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa Zvýšenie energetickej účinnosti a zateplenie budovy Základnej školy Železničná 14, Bratislava 100 000,00
52 129734/L4-10/18 15.06.2018 Obec Jurová Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Jurovej 146 700,00
53 129738/L4-27/18 27.07.2018 Obec Šarovce Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Šarovce 135 000,00
54 129739/L4-34/18 15.06.2018 Obec Stará Bystrica Zvýšenie energetickej účinnosti a zateplenie budovy domu smútku v obci Stará Bystrica 48 700,00
55 129754/L4-65/18 15.06.2018 Obec Orlov Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Orlov 90 000,00
56 129770/L4-13/18 15.06.2018 Obec Borovce Centrum voľného času - zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa a stavebné úpravy 90 000,00
57 129785/L4-10/18 15.06.2018 Obec Vieska Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Vieska 110 000,00
58 129786/L4-20/18 15.06.2018 Obec Bzince pod Javorinou Obnoca budovy materskej školy pre 60 detí 35 000,00
59 129790/L4-45/18 15.06.2018 Obec Braväcovo Rekonštrukcia Materskej školy Braväcovo 100 000,00
60 129792/L4-75/18 15.06.2018 Obec Lastomír Zvýšenie energetickej účinnosti budovy - Klub dôchodcov 80 000,00
61 129803/L4-11/18 15.06.2018 Obec Dolné Saliby Rekonštrukcia Obecného úradu Dolné Saliby 120 000,00
62 129807/L4-66/18 15.06.2018 Obec Oľšavka Budova obecného úradu Oľšavka - rekonštrukcia a modernizácia 80 000,00
63 129809/L4-10/18 15.06.2018 Obec Čiližská Radvaň Výmena a zateplenie strechy hlavnej budovy ZŠ s VJM v Čiližskej Radvani 70 000,00
64 129811/L4-75/18 27.07.2018 Obec Kaluža Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy materskej školy v Kaluži vrátane zateplenia 120 000,00
65 129815/L4-38/18 15.06.2018 Obec Kláštor pod Znievom Rekonštrukcia základnej školy 180 000,00
66 129824/L4-34/18 15.06.2018 Obec Vysoká nad Kysucou Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s. č. 215 50 000,00
67 129839/L4-26/18 15.06.2018 Obec Trávnik Zníženie energetickej náročnosti bývalej školskej budovy na využitie CVČ 150 000,00
68 129865/L4-05/18 27.07.2018 Mestská časť Bratislava - Rusovce Materská škola, Vývojová 228, 851 10 Bratislava-Rusovce 120 000,00
69 129868/L4-26/18 15.06.2018 Obec Zemianska Olča Dom smútku - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 45 000,00
70 129872/L4-29/18 15.06.2018 Obec Dlhá nad Váhom Stavba - iná budova s.č. 53 39 000,00
71 129894/L4-54/18 15.06.2018 Obec Brehy Zvýšenie tepelnej ochrany budovy v obci Brehy 120 000,00
72 129908/L4-75/18 14.09.2018 Obec Petrovce nad Laborcom Energetické zhodnotenie budovy Materskej školy v obci Petrovce nad Laborcom 156 000,00
73 129913/L4-31/18 27.07.2018 Obec Beladice Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obecného úradu Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obecného úradu - Bleskozvod 150 000,00
74 129918/L4-04/18 15.06.2018 Mestská časť Bratislava - Dúbravka Zateplenie fasády a strechy - materská škola Galbavého 5 - Dúbravka 60 000,00
75 129930/L4-12/18 15.06.2018 Obec Horné Trhovište Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Materská škola 104 000,00
76 129937/L4-75/18 15.06.2018 Obec Senné Senné: Obecný úrad a materská škola – stavebné úpravy, Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania. 60 000,00
77 129954/L4-62/18 15.06.2018 Obec Spišské Bystré Zateplenie budovy obecného úradu Spišské Bystré 166 856,00
78 129959/L4-13/18 15.06.2018 Obec Chtelnica Zmena dokončenej stavby telocvične základnej školy v obci Chtelnica - stavebnou úpravou a modernizáciou 60 000,00
79 129961/L4-25/18 15.06.2018 Obec Dolné Lefantovce Zvyšovanie energetickej účinnosti Materskej školy Dolné lefantovce 65 000,00
80 129965/L4-37/18 15.06.2018 Obec Pribylina Znižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke ZŠ a MŠ Jána Lajčiaka v Pribyline 50 000,00
81 129969/L4-10/18 14.09.2018 Obec Hubice Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MŠ v Hubiciach 140 000,00
82 129972/L4-26/18 15.06.2018 Obec Imeľ ZATEPLENIE BUDOVY PAVILÓNU MIMOŠKOLSKEJ STAROSTLIVOSTI 110 000,00
83 129974/L4-38/18 15.06.2018 Obec Blatnica Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v Blatnici 50 000,00
84 129979/L4-11/18 15.06.2018 Obec Veľké Úľany Zníženie energetickej náročnosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským 120 000,00
85 129980/L4-23/18 15.06.2018 Obec Radobica Zateplenie budovy materskej školy Radobica 70 000,00
86 129985/L4-05/18 15.06.2018 Mestská časť Bratislava - Petržalka Zateplenie fasády objektu materskej školy Iľjušinova 1, Bratislava-Petržalka 100 000,00
87 129987/L4-10/18 15.06.2018 Obec Sap Rekonštrukcia obecného úradu 100 000,00
88 129988/L4-10/18 15.06.2018 Obec Vydrany Zvýšenie energetickej účinnosti budovy - Centrum voľného času vo Vydranoch 120 000,00
89 129991/L4-20/18 15.06.2018 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá Energetická úspora budovy školy 150 000,00
90 129995/L4-10/18 27.07.2018 Obec Potônske Lúky Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu 90 000,00
91 129998/L4-28/18 15.06.2018 Obec Dvory nad Žitavou Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským 180 000,00

ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV HAVÁRIE

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 135380/HV-03/18 06.12.2018 Slovenská inšpekcia životného prostredia Zneškodnenie odpadov pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd č. 080-019-ZA-2018 234,96

ÚHRADA NÁKLADOV SÚVISIACICH S OCHRANOU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZA SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 130247/S-44/18 17.12.2018 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Čistenie vodnej nádrže Ružín na zabezpečenie jej protipovodňovej funkcie 79 304,65