Rozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134374/A1-08/19 18.04.2019 Obec Igram Obnova - zateplenie objektu kultúrneho domu a modernizácia vykurovacieho systému 30 000,00
2 134666/A1-79/19 29.03.2019 Obec Zemplínske Jastrabie Zníženie energetickej náročnosti OcÚ Zemplínske Jastrabie 38 000,00
3 134814/A1-24/19 18.04.2019 Obec Kvašov Stavebné úpravy kultúrneho domu 12 797,00
4 134901/A1-73/19 18.04.2019 Obec Belža Komplexná výmena vykurovacieho systému na obecnom úrade a v kultúrnom dome obce Belža 93 000,00
5 134903/A1-73/19 29.03.2019 Obec Nová Polhora Multifunkčná budova MŠ a OcÚ Nová Polhora, časť Ústredné vykurovanie - rekonštrukcia 30 000,00
6 134926/A1-27/19 29.03.2019 Obec Nýrovce Rekonštrukcia kotolne na biomasu - Obecný úrad s Materskou školou 27 000,00
7 135023/A1-73/19 29.03.2019 Obec Komárovce Základná škola Komárovce - vykurovanie 35 000,00

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134361/A2-65/19 29.03.2019 Obec Šarišské Jastrabie Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ a MŠ v obci Šarišské Jastrabie 140 000,00
2 134699/A2-28/19 29.03.2019 Obec Nána Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov 150 000,00
3 134701/A2-26/19 29.03.2019 Obec Moča Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov 150 000,00
4 135072/A2-10/19 29.03.2019 Obec Mad Budova obecného úradu 18 000,00

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblsatiach riadenia kvality ovzdušia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134195/A3-23/19 29.03.2019 Obec Kamenec pod Vtáčnikom Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Kamenec pod Vtáčnikom 30 000,00
2 134213/A3-67/19 29.03.2019 Obec Hunkovce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Hunkovce 40 000,00
3 134221/A3-34/19 29.03.2019 Obec Staškov Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Staškov 80 000,00
4 134366/A3-07/19 29.03.2019 Obec Šenkvice Zlepšenie kvality ovzdušia čistením plôch a komunikácií v správe obce Šenkvice 150 000,00
5 134430/A3-12/19 29.03.2019 Obec Trakovice Údržba komunikácií a zelených plôch v obci Trakovice 90 000,00
6 134438/A3-15/19 29.03.2019 Mesto Holíč Výsadba zelene v meste Holíč za účelom zníženia znečistenia ovzdušia - II. etapa 17 000,00
7 134471/A3-11/19 29.03.2019 Obec Pata Obstaranie čistiacej techniky za účelom zvýšenia kvality ovzdušia v obci Pata 90 000,00
8 134507/A3-41/19 29.03.2019 Mesto Turčianske Teplice Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Turčianske Teplice nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 140 000,00
9 134508/A3-31/19 29.03.2019 Mesto Zlaté Moravce Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Zlaté Moravce nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 165 000,00
10 134509/A3-27/19 29.03.2019 Mesto Tlmače Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií 160 000,00
11 134531/A3-26/19 29.03.2019 Obec Zemianska Olča Využívanie čistiacej techniky na zníženie negatívneho vplyvu znečisťujúcich látok v ovzduší 90 000,00
12 134683/A3-34/19 29.03.2019 Mesto Turzovka Ochrana a zlepšenie ovzdušia v meste Turzovka vďaka obstaraniu čistiacej techniky a výsadby zelene 80 000,00
13 134707/A3-79/19 29.03.2019 Mesto Kráľovský Chlmec Riešenie kvality ovzdušia v meste Kráľovský Chlmec prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií 180 000,00
14 134839/A3-15/19 29.03.2019 Obec Prietržka Úprava verejných priestranstiev a športovísk v obci Prietržka 16 664,00
15 134890/A3-27/19 29.03.2019 Obec Pohronský Ruskov Využitie komunálnej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Pohronský Ruskov 38 838,00
16 134904/A3-07/19 29.03.2019 Obec Budmerice Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Budmerice 100 000,00
17 134909/A3-11/19 29.03.2019 Obec Veľká Mača Veľká Mača - zlepšenie kvality ovzdušia v obci 44 000,00
18 134912/A3-28/19 29.03.2019 Obec Dvory nad Žitavou Zlepšenie kvality ovzdušia umývaním plôch a komunikácií v správe obce 150 000,00
19 134913/A3-25/19 29.03.2019 Obec Vinodol Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vinodol 150 000,00
20 134915/A3-25/19 29.03.2019 Obec Lužianky Zabezpečenie kvality ovzdušia - Obec Lužianky 160 000,00
21 134923/A3-45/19 29.03.2019 Obec Nemecká Obstaranie multifunkčného vozidla na čistenie a umývanie verejných plôch, zabezpečujúce zvyšovanie kvality ovzdušia 50 000,00
22 134938/A3-10/19 29.03.2019 Obec Kostolné Kračany Zníženie prašnosti okolia RD 79 600,00
23 135011/A3-09/19 29.03.2019 Obec Vlčkovce Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vlčkovce 100 000,00
24 135049/A3-34/19 29.03.2019 Obec Zborov nad Bystricou Obnova dediny - krajší kút obce 36 000,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134091/BK1AP-63/19 29.03.2019 Obec Milpoš Intenzifikácia ČOV Milpoš 150 000,00

Činnosť BK2AP: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134611/BK2AP-73/19 29.03.2019 Obec Seňa Kanalizácia a ČOV Seňa, Kechnec a Milhosť 120 000,00

Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 133790/BK4AP-68/19 29.03.2019 Obec Benkovce Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa 175 764,00
2 134002/BK4AP-68/19 29.03.2019 Obec Slovenská Kajňa Kanalizácia a ČOV Benkovce, Slovenská Kajňa 100 000,00
3 134093/BK4AP-79/19 29.03.2019 Obec Zemplínska Teplica Kanalizácia Zemplínska Teplica - 3. etapa 190 000,00
4 134164/BK4AP-68/19 29.03.2019 Obec Nižný Hrušov Kanalizácia a ČOV Nižný Hrušov 150 000,00
5 134181/BK4AP-77/19 29.03.2019 Obec Lekárovce Kanalizácia Lekárovce - pravá strana 180 000,00
6 134185/BK4AP-75/19 29.03.2019 Obec Pozdišovce Pozdišovce - kanalizácia, I. a II. Stavba 180 000,00
7 134281/BK4AP-75/19 29.03.2019 Obec Slavkovce Kanalizácia Slavkovce - I. stavba 180 000,00
8 134315/BK4AP-79/19 29.03.2019 Obec Somotor Kanalizácia 2. etapa Somotor 150 000,00
9 134372/BK4AP-73/19 29.03.2019 Obec Olšovany Olšovany - Kanalizácia 200 000,00
10 134390/BK4AP-51/19 29.03.2019 Obec Chanava Kanalizácia Chanava 180 000,00
11 134403/BK4AP-75/19 29.03.2019 Obec Zalužice Kanalizácia obce Zalužice 155 000,00
12 134413/BK4AP-68/19 29.03.2019 Obec Poša Poša - splašková kanalizácia 180 000,00
13 134440/BK4AP-75/19 29.03.2019 Obec Klokočov Kanalizácia - Klokočov Paľkov I. a II. etapa 150 000,00
14 134447/BK4AP-75/19 29.03.2019 Obec Veľké Raškovce Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV 180 000,00
15 134555/BK4AP-77/19 29.03.2019 Obec Bežovce Kanalizácia obce Bežovce 150 000,00
16 134577/BK4AP-75/19 29.03.2019 Obec Oborín Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV 180 000,00
17 134619/BK4AP-57/19 29.03.2019 Obec Stebník Stebník - kanalizácia a ČOV 130 000,00
18 134635/BK4AP-60/19 29.03.2019 Obec Dúbrava Kanalizácia a ČOV - Dúbrava 190 000,00
19 134661/BK4AP-77/19 29.03.2019 Obec Vyšná Rybnica Kanalizácia Vyšná Rybnica - 1. stavba 200 000,00
20 134690/BK4AP-60/19 29.03.2019 Obec Klčov Vodovod a kanalizácia Klčov - časť kanalizácia 65 000,00
21 134693/BK4AP-60/19 29.03.2019 Obec Doľany Kanalizácia Doľany - kanalizácia splašková pre IBV 165 000,00
22 134741/BK4AP-59/19 18.04.2019 Obec Červený Kláštor ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor - Smerdžonka 180 000,00
23 134769/BK4AP-57/19 29.03.2019 Obec Šarišské Čierne Kanalizácia Šarišské Čierne - 1. stavba 180 000,00
24 134806/BK4AP-73/19 29.03.2019 Obec Skároš ČOV - Skároš 190 000,00
25 134807/BK4AP-73/19 29.03.2019 Obec Sokoľany Sokoľany - Obecná kanalizácia a ČOV 190 000,00
26 134874/BK4AP-50/19 29.03.2019 Obec Muráň ČOV Muráň, kalová koncovka 110 000,00
27 134995/BK4AP-73/19 29.03.2019 Obec Mokrance Mokrance - kanalizácia - I. stavba 90 000,00
28 135013/BK4AP-59/19 29.03.2019 Obec Malý Slavkov ČOV Malý Slavkov 200 000,00
29 135083/BK4AP-73/19 29.03.2019 Obec Rudník SO 01 ČOV v rámci stavby Kanalizácia a vodovod obce Rudník 80 000,00

Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134073/BK5AP-63/19 29.03.2019 Obec Drienica Rozšírenie kanalizácie v lokalite Gacky 100 000,00
2 134143/BK5AP-63/19 29.03.2019 Obec Pečovská Nová Ves Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves - SO 02 - Splašková kanalizácia 200 000,00
3 134153/BK5AP-73/19 29.03.2019 Obec Šemša Rozšírenie kanalizačnej siete obce Šemša 150 000,00
4 134283/BK5AP-59/19 29.03.2019 Obec Reľov Kanalizácia a ČOV Reľov - SO 03 Kanalizácia - rozšírenie 150 000,00
5 134324/BK5AP-49/19 29.03.2019 Obec Hrnčiarske Zalužany Hrnčiarske Zalužany, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Nová 190 000,00
6 134645/BK5AP-52/19 29.03.2019 Obec Balog nad Ipľom Balog nad Ipľom, splašková kanalizácia, ulica Ipeľská a ulica Hlavná 150 000,00
7 134658/BK5AP-57/19 29.03.2019 Obec Bartošovce Rozšírenie kanalizácie obce Bartošovce 150 000,00
8 134735/BK5AP-73/19 29.03.2019 Obec Ďurkov Kanalizácia Ďurkov 200 000,00
9 134757/BK5AP-57/19 29.03.2019 Obec Vaniškovce Vaniškovce rozšírenie kanalizácie 140 000,00
10 134768/BK5AP-52/19 29.03.2019 Obec Opatovská Nová Ves Opatovská Nová Ves - Kanalizácia 130 000,00
11 134992/BK5AP-67/19 29.03.2019 Obec Stročín Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Stročín 100 000,00
12 134993/BK5AP-75/19 29.03.2019 Obec Rakovec nad Ondavou Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou 50 000,00
13 134994/BK5AP-67/19 29.03.2019 Obec Medvedie Medvedie - Kanalizácia - II. etapa 80 000,00
14 135126/BK5AP-59/19 29.03.2019 Obec Výborná Rozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu, Výborná, SO 01 Splašková kanalizácia 150 000,00

Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134098/BV1AP-68/19 29.03.2019 Obec Vyšný Kazimír Vodovod v obci Vyšný Kazimír 120 000,00
2 134144/BV1AP-79/19 29.03.2019 Obec Brezina Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina 170 000,00
3 134190/BV1AP-79/19 29.03.2019 Obec Michaľany Skupinový vodovod II. etapa - Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír, Brezina 200 000,00
4 134435/BV1AP-63/19 29.03.2019 Obec Jakovany Vodovod obce Jakovany 100 000,00
5 134473/BV1AP-51/19 29.03.2019 Obec Bátka Bátka - rozvod vody 120 000,00
6 134614/BV1AP-75/19 29.03.2019 Obec Petrovce nad Laborcom Vodovod - Petrovce nad Laborcom 190 000,00
7 134753/BV1AP-57/19 29.03.2019 Obec Kľušov Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov - Horná Topľa - SO 19 - Skupinový vodovod Janovce-Kobyly-Kľušov 165 000,00
8 134788/BV1AP-75/19 18.04.2019 Obec Tušická Nová Ves Tušická Nová Ves - obecný vodovod 170 000,00
9 135014/BV1AP-79/19 29.03.2019 Obec Cejkov Južný Zemplín - zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd - Zemplínske Jastrabie, Cejkov - vodovod 200 000,00
10 135062/BV1AP-50/19 29.03.2019 Obec Otročok Obec Otročok - vodovod 100 000,00
11 135069/BV1AP-75/19 29.03.2019 Združenie obcí mikroregiónu Poondavie Zásobovanie obcí Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť stavby Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou pitnou vodou 180 000,00
12 135113/BV1AP-76/19 29.03.2019 Obec Čoltovo Vodovod Čoltovo 180 000,00

Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134129/BV2AP-77/19 29.03.2019 Obec Beňatina Vodovod Beňatina 150 000,00
2 134371/BV2AP-77/19 29.03.2019 Obec Ruský Hrabovec Vodovod Ruský Hrabovec 110 000,00
3 134506/BV2AP-76/19 29.03.2019 Obec Bohúňovo Bohúňovo - vodovod, kanalizácia a ČOV 1. etapa, 2. stavba - SO 08 Rozvodná vodovodná sieť 70 000,00
4 134559/BV2AP-50/19 29.03.2019 Obec Nandraž Vodovod Nandraž 30 000,00

Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 133769/BV3AP-73/19 29.03.2019 Obec Gyňov Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu 100 000,00
2 133888/BV3AP-67/19 29.03.2019 Obec Kružlová Kružlová - Vodovod, Rozšírenie vodovodu 31 000,00
3 134076/BV3AP-73/19 29.03.2019 Obec Poproč POPROČ-ROZŠÍRENIE VODOVODU 200 000,00
4 134205/BV3AP-52/19 29.03.2019 Obec Horná Strehová Horná Strehová - vodovod, výtlačné a zásobné potrubie 21 000,00
5 134323/BV3AP-49/19 29.03.2019 Obec Kalinovo Rozšírenie verejného vodovodu, Kalinovo - časť Briežky 150 000,00
6 134334/BV3AP-50/19 29.03.2019 Obec Ratkovské Bystré Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré 160 000,00
7 134553/BV3AP-60/19 29.03.2019 Obec Torysky Torysky, obnova verejného vodovodu 95 000,00
8 134633/BV3AP-52/19 29.03.2019 Obec Vieska Kanalizácia a vodovod v obci Vieska - časť vodovod 29 000,00
9 134740/BV3AP-79/19 29.03.2019 Obec Viničky Združená vodovodná prípojka a prípojka Viničky - Hatfa 19 000,00
10 135002/BV3AP-63/19 29.03.2019 Obec Uzovce Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu 150 000,00
11 135043/BV3AP-60/19 29.03.2019 Obec Granč - Petrovce Vodovod k IBV Pod Sobotiskom 100 000,00

Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134280/BK1c-30/19 29.03.2019 Obec Prašice ČOV Prašice - odvodnenie kalu, lamelový dehydrátor a jemno bublinový prevzdušňovací systém 100 000,00
2 134329/BK1c-25/19 29.03.2019 Obec Jelšovce Intenzifikácia existujúcej ČOV Jelšovce 90 000,00
3 134344/BK1c-11/19 29.03.2019 Obec Pusté Úľany Pusté Úľany, obecná ČOV, rozšírenie a dostavba pre 1995 EO 180 000,00
4 134566/BK1c-37/19 29.03.2019 Obec Liptovská Kokava ČOV Liptovská Kokava 90 000,00
5 134601/BK1c-65/19 29.03.2019 Obec Plavnica Rekonštrukcia ČOV Plavnica 170 000,00

Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134876/BK2a-24/19 29.03.2019 Obec Lúky Lúky - kanalizácia a ČOV 60 000,00
2 134673/BK2b-24/19 29.03.2019 Obec Lysá pod Makytou Kanalizácia a vodovod obce Lysá pod Makytou 100 000,00
3 134902/BK2c-54/19 29.03.2019 Obec Brehy Čistiareň odpadových vôd a kanalizácia I. časť 100 000,00
4 134911/BK2c-27/19 29.03.2019 Obec Rybník Rybník - kanalizácia obce 140 000,00

Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134149/BK3a-62/19 29.03.2019 Obec Ždiar Kanalizácia a ČOV Ždiar 100 000,00
2 135085/BK3c-17/19 29.03.2019 Obec Krásna Ves Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 200 000,00

Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134541/BK4a-22/19 29.03.2019 Obec Čelkova Lehota Kanalizácia Čelkova Lehota - Sádočné 56 000,00
2 134189/BK4b-25/19 29.03.2019 Obec Alekšince Alekšince - kanalizácia - 1. a 2. etapa 100 000,00
3 134191/BK4b-31/19 29.03.2019 Obec Kostoľany pod Tribečom Kostoľany pod Tríbečom - kanalizačná sieť 100 000,00
4 134216/BK4b-58/19 29.03.2019 Obec Koškovce Riešenie havarijného stavu - odkanalizovanie ZŠ, zdravotného strediska 200 000,00
5 134282/BK4b-11/19 29.03.2019 Obec Zemianske Sady Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV 90 000,00
6 134326/BK4b-41/19 29.03.2019 Obec Háj Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec 200 000,00
7 134405/BK4b-45/19 29.03.2019 Obec Braväcovo Mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd s jemnobublinnou aeráciou AČB vrátane splaškovej kanalizácie 180 000,00
8 134791/BK4b-17/19 29.03.2019 Obec Timoradza Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 160 000,00
9 135041/BK4b-56/19 29.03.2019 Obec Fulianka Vodovod, kanalizácia a ČOV Fulianka 120 000,00
10 135082/BK4b-65/19 29.03.2019 Združenie Obcí Mikroregiónu Minčol Kanalizácia a rozšírenie kanalizácie Čirč 150 000,00
11 133889/BK4c-26/19 29.03.2019 Obec Bajč Bajč - infraštruktúra pre nový stavebný obvod 2. etapa 65 000,00
12 133945/BK4c-25/19 29.03.2019 Obec Žirany Žirany - Verejná kanalizácia 150 000,00
13 134152/BK4c-25/19 29.03.2019 Obec Štitáre Štitáre - ČOV - kanalizácia 50 000,00
14 134161/BK4c-25/19 29.03.2019 Obec Podhorany Podhorany - vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie 100 000,00
15 134163/BK4c-12/19 29.03.2019 Obec Merašice SO 09 Merašice - Kanalizačná sieť 120 000,00
16 134215/BK4c-25/19 29.03.2019 Obec Horné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť 120 000,00
17 134218/BK4c-38/19 29.03.2019 Obec Trebostovo Trnovo, Trebostovo, Turčiansky Peter - kanalizácia, Aktivita 2 - Trebostovo 80 000,00
18 134285/BK4c-58/19 29.03.2019 Obec Slovenské Krivé Splašková kanalizácia Slovenské Krivé 180 000,00
19 134291/BK4c-12/19 29.03.2019 Obec Pastuchov Čistiareň odpadových vôd Pastuchov, Pastuchov - ČOV - Kanalizácia - časť: Kanalizačná sieť 100 000,00
20 134331/BK4c-78/19 29.03.2019 Obec Poráč Kanalizácia obec Poráč - II. etapa 65 000,00
21 134340/BK4c-06/19 29.03.2019 Obec Pernek Verejná kanalizácia a ČOV - Pernek 180 000,00
22 134377/BK4c-56/19 29.03.2019 Obec Záhradné Záhradné - kanalizácia a ČOV 150 000,00
23 134393/BK4c-56/19 29.03.2019 Obec Krížovany Kanalizácia a ČOV Križovany 150 000,00
24 134485/BK4c-06/19 29.03.2019 Obec Plavecký Mikuláš ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš 180 000,00
25 134573/BK4c-56/19 29.03.2019 Obec Hrabkov Kanalizácia obce Hrabkov 150 000,00
26 134576/BK4c-20/19 29.03.2019 Obec Lúka Lúka, Modrovka, Modrová - Kanalizácia a ČOV - Kanalizácia a ČOV Lúka 100 000,00
27 134581/BK4c-22/19 29.03.2019 Obec Dolná Mariková Dolná Mariková - kanalizácia a ČOV 180 000,00
28 134603/BK4c-06/19 29.03.2019 Obec Jablonové Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové 170 000,00
29 134605/BK4c-25/19 29.03.2019 Obec Veľký Cetín Kanalizácia Veľký Cetín časť 2. etapa - Tlaková kanalizácia 180 000,00
30 134610/BK4c-46/19 29.03.2019 Obec Stožok Stožok - Rozšírenie ČOV a kanalizácie 181 446,00
31 134985/BK4c-30/19 29.03.2019 Obec Malé Ripňany Kanalizácia obce Malé Ripňany 100 000,00
32 135015/BK4c-32/19 29.03.2019 Obec Podhorie Podhorie - kanalizácia a ČOV 120 000,00
33 135095/BK4c-31/19 29.03.2019 Obec Sľažany Kanalizácia a ČOV Sľažany 150 000,00
34 135097/BK4c-21/19 29.03.2019 Obec Ostratice Kanalizácia a ČOV Ostratice 60 000,00

Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134339/BK5a-11/19 29.03.2019 Obec Horné Saliby Obecná kanalizácia Horné Saliby 55 000,00
2 134827/BK5a-25/19 29.03.2019 Obec Cabaj - Čápor Miestna komunikácia a technická vybavenosť v obci Cabaj-Čápor 85 000,00
3 134341/BK5b-26/19 29.03.2019 Obec Vrbová nad Váhom TLAKOVÁ KANALIZÁCIA, ROZŠÍRENIE STAVBY 90 000,00
4 134392/BK5b-08/19 29.03.2019 Obec Veľký Biel Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd 150 000,00
5 134770/BK5b-31/19 18.04.2019 Obec Skýcov Skýcov – ul Za humnami – rozšírenie kanalizácie 170 000,00
6 134175/BK5c-36/19 29.03.2019 Obec Snežnica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby - Vyšný Koniec 50 000,00
7 134176/BK5c-37/19 29.03.2019 Obec Liptovský Ondrej Výstavba vodovodu a kanalizácie IBV Okružlina 180 000,00
8 134192/BK5c-45/19 29.03.2019 Obec Heľpa Dobudovanie kanalizácie v obci Heľpa - I. etapa 195 000,00
9 134289/BK5c-13/19 29.03.2019 Obec Chtelnica Kanalizácia splaškových vôd obce Chtelnica - Stavba č. 2 - 5. etapa - SO 01 Verejná stoková sieť- Gravitačná kanalizácia, SO 02 Premostenie MGZS, SO 03 Dočasné dopravné značenie 50 000,00
10 134330/BK5c-62/19 29.03.2019 Obec Gerlachov Gerlachov, Rozšírenie kanalizácie 100 000,00
11 134338/BK5c-06/19 29.03.2019 Obec Lozorno Lozorno - rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky - časť kanalizácia 130 000,00
12 134402/BK5c-31/19 29.03.2019 Obec Volkovce Volkovce - kanalizácia miestnej časti Olichov 90 000,00
13 134698/BK5c-06/19 29.03.2019 Obec Jakubov Dobudovanie kanalizácie v obci Jakubov 180 000,00
14 134706/BK5c-06/19 29.03.2019 Obec Gajary Celoobecná kanalizácia a ČOV, Sanácia poddimenzovaných ČS, parc. č. reg. E 1279, k.ú. Gajary 100 000,00
15 134777/BK5c-14/19 29.03.2019 Obec Sobotište Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa 200 000,00
16 134813/BK5c-46/19 29.03.2019 Obec Dúbravy Dúbravy, rozšírenie kanalizácie stoka C 50 000,00
17 134899/BK5c-27/19 29.03.2019 Obec Vyškovce nad Ipľom Vyškovce nad Ipľom Splašková kanalizácia 180 000,00
18 135020/BK5c-09/19 29.03.2019 Obec Dolné Orešany Splašková kanalizácia Dolné Orešany II. etapa 160 000,00
19 135109/BK5c-20/19 29.03.2019 Obec Častkovce Častkovce - rozšírenie kanalizácie 80 000,00
20 135119/BK5c-08/19 29.03.2019 Obec Chorvátsky Grob Chorvátsky Grob - Čierna Voda - Verejná splašková kanalizácia ulíc Vajnorská, Pezinská a Hlavný dvor, Triblavinská 150 000,00
21 135130/BK5c-11/19 29.03.2019 Obec Čierna Voda Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 100 000,00
22 135135/BK5c-13/19 29.03.2019 Obec Bašovce Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce - časť kanalizácia 150 000,00
23 135139/BK5c-13/19 29.03.2019 Obec Trebatice Trebatice, predĺženie Záhumenskej ulice - 2. etapa 30 000,00
24 135163/BK5c-32/19 18.04.2019 Obec Varín Predĺženie kanalizácie Varín, Starohradská ulica, stoka E 11-01 170 000,00
25 135168/BK5c-11/19 29.03.2019 Obec Hoste Hoste - Splašková kanalizácia a ČS 180 000,00

Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 135155/BV1a-14/19 29.03.2019 Obec Bílkove Humence Bílkove Humence - vodovod 12 000,00
2 134292/BV1c-22/19 29.03.2019 Obec Hatné Celoobecný vodovod Hatné 100 000,00
3 134318/BV1c-47/19 29.03.2019 Obec Lišov Obec Lišov vodovod - I. Etapa 100 000,00
4 134454/BV1c-22/19 29.03.2019 Obec Papradno Rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica 50 000,00

Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134490/BV2b-18/19 29.03.2019 Obec Bohunice Združený vodovod Krivoklát - Bohunice 120 000,00
2 134088/BV2c-56/19 29.03.2019 Obec Pušovce Vodovod, kanalizácia a ČOV Pušovce 150 000,00
3 134120/BV2c-56/19 29.03.2019 Obec Demjata Demjata - vodovod, I. etapa 150 000,00
4 134760/BV2c-16/19 29.03.2019 Obec Petrova Lehota Vodovod - Petrova lehota 100 000,00
5 135003/BV2c-45/19 29.03.2019 Obec Polomka Polomka-Hámor-vodovod 190 000,00
6 135045/BV2c-09/19 29.03.2019 Obec Cífer Celoobecný vodovod Cífer - 5. stavba, Miestna časť Pác 180 000,00
7 135066/BV2c-31/19 29.03.2019 Obec Ladice Ladice - vodojem Podskalie 90 000,00
8 135176/BV2c-11/19 29.03.2019 Obec Tomášikovo Realizácia hydrogeologického vrtu TM-2 37 000,00

Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134092/BV3b-27/19 29.03.2019 Obec Málaš Verejný vodovod Málaš - ARMA 70 000,00
2 134288/BV3b-22/19 29.03.2019 Obec Stupné Vodovod Stupné 120 000,00
3 135099/BV3b-28/19 29.03.2019 Obec Jatov Jatov - vodovod III. etapa 100 000,00
4 134293/BV3c-47/19 29.03.2019 Mesto Dudince Stoková sieť a a vodovod - IBV Dudince - časť vodovod 30 000,00
5 134520/BV3c-28/19 29.03.2019 Obec Dubník Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník - Dvor Mikuláš 1. a 2. etapa SO 02 Napojenie jestvujúcich prípojok na rekonštruované potrubie v počte 22 ks 180 000,00
6 134697/BV3c-39/19 29.03.2019 Obec Ťapešovo Rozšírenie vodovodu časť Kajánkové - Ťapešovo 46 000,00
7 134702/BV3c-78/19 29.03.2019 Obec Slatvina Rozšírenie vodovodu Slatvina 170 000,00
8 134800/BV3c-44/19 18.04.2019 Mesto Banská Štiavnica Banská Štiavnica - Jergištôľňa, vodovod 180 000,00
9 134855/BV3c-22/19 29.03.2019 Obec Domaniža Rozšírenie verejného vodovodu Domaniža, lokalita Dolné Lúky 30 000,00
10 135029/BV3c-44/19 29.03.2019 Obec Svätý Anton Svätý Anton – Rozšírenie obecného vodovodu 90 000,00
11 135047/BV3c-22/19 18.04.2019 Obec Ďurďové Ďurďové - vodovod 180 000,00
12 135050/BV3c-28/19 29.03.2019 Obec Černík Černík - rozšírenie vodovodu 60 000,00
13 135055/BV3c-21/19 29.03.2019 Obec Brodzany Rozšírenie vodovodu Stredná Hôrka 30 000,00
14 135061/BV3c-25/19 29.03.2019 Obec Malý Cetín Malý Cetín - rozšírenie vodovodu 50 000,00
15 135146/BV3c-40/19 29.03.2019 Obec Komjatná Rekonštrukcia vodovodu Komjatná, II. etapa 100 000,00

Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134880/BV4b-28/19 29.03.2019 Obec Tvrdošovce Tvrdošovce - vežový vodojem 170 000,00
2 134799/BV4c-13/19 29.03.2019 Obec Drahovce SO 01 Intenzifikácia vodojemu, SO 02 Rekonštrukcia vodného zdroja 120 000,00
3 135108/BV4c-27/19 29.03.2019 Obec Pastovce Rekonštrukcia úpravne vody Pastovce 80 000,00

Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134461/BP1-35/19 29.03.2019 Obec Pucov Pucov – tok Pucov, úprava toku v rkm 3,625 – 3,945 a 4,210 – 4,560 100 000,00
2 134505/BP1-67/19 29.03.2019 Obec Krajná Bystrá Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá 180 000,00
3 135017/BP1-32/19 29.03.2019 Obec Nededza Nededza - rekonštrukcia potoka Kotrčiná 100 000,00

Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134065/BP2-37/19 29.03.2019 Obec Kvačany Protipovodňové opatrenia č. 1 Kvačany 160 000,00
2 134124/BP2-75/19 29.03.2019 Obec Maťovské Vojkovce Rekonštrukcia odvodňovacích rigolov, chodníkov a vjazdov v obci Maťovské Vojkovce 150 000,00
3 134126/BP2-79/19 29.03.2019 Obec Hrčeľ Výstavba chodníkov a rigolov 64 000,00
4 134297/BP2-67/19 29.03.2019 Obec Lúčka DÁŽĎOVÁ KANALIZÁCIA 90 000,00
5 134412/BP2-66/19 29.03.2019 Obec Kolbovce Opatrenia mimo vodného toku v obci Kolbovce III. etapa 155 000,00
6 134564/BP2-77/19 29.03.2019 Obec Podhoroď Obnova a oprava systémov odvodňovacích zariadení v obci Podhoroď 53 000,00
7 134590/BP2-66/19 29.03.2019 Obec Brusnica Opatrenia mimo vodného toku v obci Brusnica – III. etapa 155 000,00
8 134593/BP2-08/19 29.03.2019 Mesto Senec Úprava retenčných nádrží a prítokových systémov I. Etapa 190 000,00
9 134627/BP2-67/19 29.03.2019 Obec Roztoky Opatrenia mimo vodného toku v obci Roztoky – III. etapa 160 000,00
10 134632/BP2-64/19 29.03.2019 Obec Zemplínske Hámre Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku v obci Zemplínske Hámre – II. etapa 100 000,00
11 134644/BP2-67/19 29.03.2019 Obec Havranec Opatrenia mimo vodného toku v obci Havranec 198 000,00
12 134667/BP2-67/19 29.03.2019 Obec Dubová Opatrenia mimo vodného toku v obci Dubová 160 000,00
13 134805/BP2-74/19 29.03.2019 Obec Stará Voda Regenerácia centra obce Stará Voda 114 000,00
14 134821/BP2-30/19 29.03.2019 Obec Veľké Ripňany Odvedenie dažďových vôd v obci Veľké Ripňany 150 000,00
15 134857/BP2-09/19 29.03.2019 Obec Špačince Protipovodňové opatrenia v obci Špačince - lokalita Hospodárska ulica 150 000,00
16 134900/BP2-27/19 29.03.2019 Obec Ipeľský Sokolec Ipeľský Sokolec, Odvodňovacie priekopy v obci 120 000,00
17 134945/BP2-11/19 29.03.2019 Obec Veľké Úľany Stavebné úpravy existujúcich odvodňovacích rigolov v obci Veľké Úľany 150 000,00
18 134947/BP2-30/19 29.03.2019 Obec Bojná Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie v obci Bojná - I. etapa 180 000,00
19 134950/BP2-10/19 29.03.2019 Obec Ňárad Vybudovanie systémov odvodňovacích zariadení a zníženie následkov intenzívnych zrážok v obci Ňárad 80 000,00
20 134957/BP2-67/19 29.03.2019 Obec Cigla Rekonštrukcia priekop v obci Cigla 140 000,00
21 135022/BP2-75/19 29.03.2019 Obec Malé Raškovce Rekonštrukcia rigolov v obci Malé Raškovce 150 000,00
22 135057/BP2-73/19 29.03.2019 Obec Perín - Chym Stavebná úprava rigolov v obci Perín - Chym 150 000,00
23 135077/BP2-75/19 29.03.2019 Obec Zemplínske Kopčany Rekonštrukcia rigolov v obci Zemplínske Kopčany 150 000,00
24 135148/BP2-47/19 29.03.2019 Obec Bzovík Odvodňovacie rigoly v obci Bzovík 165 000,00
25 135149/BP2-44/19 29.03.2019 Obec Štiavnické Bane Odvodňovacie rigoly v obci Štiavnické Bane 45 000,00
26 135166/BP2-43/19 29.03.2019 Obec Selce Odvodňovacie rigoly v obci Selce 150 000,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV

Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134078/C1-75/19 18.04.2019 Obec Čečehov Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čečehov 19 000,00
2 134203/C1-75/19 18.04.2019 Obec Ptrukša Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ptrukša 45 000,00
3 134220/C1-28/19 18.04.2019 Obec Bruty Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bruty 75 000,00
4 134222/C1-55/19 18.04.2019 Obec Lutila Triedenie komunálneho odpadu v obci Lutila 50 000,00
5 134363/C1-46/19 18.04.2019 Obec Podkriváň Technická infraštruktúra pre triedený zber - Obec Podkriváň 61 300,00
6 134364/C1-46/19 18.04.2019 Obec Kriváň Technická infraštruktúra pre triedený zber - obec Kriváň 80 000,00
7 134421/C1-27/19 18.04.2019 Obec Horné Turovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Horné Turovce 40 000,00
8 134552/C1-29/19 18.04.2019 Obec Močenok Triedený zber komunálneho odpadu v obci Močenok 56 000,00
9 134587/C1-10/19 18.04.2019 Obec Okoč Triedený zber komunálneho odpadu v obci Okoč 70 000,00
10 134597/C1-27/19 18.04.2019 Obec Bielovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bielovce 40 000,00
11 134623/C1-27/19 18.04.2019 Obec Slatina Doplnenie technickej infraštruktúry na ZD Slatina 45 000,00
12 134664/C1-75/19 18.04.2019 Obec Hatalov Technická podpora k zabezpečeniu triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v obci Hatalov 53 485,00
13 134796/C1-10/19 18.04.2019 Obec Trstená na Ostrove Triedený zber komunálneho odpadu v obci Trstená na Ostrove 75 000,00
14 134802/C1-73/19 18.04.2019 Obec Ždaňa Triedený zber komunálneho odpadu v obci Ždaňa 79 000,00
15 134803/C1-52/19 18.04.2019 Obec Olováry Nákup technického vybavenia pre Zberný dvor a Kompostové hospodárstvo v obci Olováry 23 940,00
16 134804/C1-20/19 18.04.2019 Obec Bošáca Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bošáca 75 000,00
17 134816/C1-40/19 18.04.2019 Obec Švošov Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Švošov 70 000,00
18 134822/C1-28/19 18.04.2019 Obec Malá nad Hronom Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Malá nad Hronom 55 000,00
19 134835/C1-19/19 18.04.2019 Obec Chvojnica Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chvojnica 70 000,00
20 134840/C1-78/19 18.04.2019 Obec Spišské Tomášovce Technické zabezpečenie triedeného zberu odpadu na zbernom dvore v obci Spišské Tomášovce 60 000,00
21 134846/C1-20/19 18.04.2019 Obec Dolné Srnie Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Dolné Srnie 20 000,00
22 134848/C1-23/19 18.04.2019 Obec Tužina Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu prostredníctvom technického zabezpečenia v obci Tužina 30 000,00
23 134853/C1-17/19 18.04.2019 Obec Podlužany Dobudovanie technickej infraštruktúry pre zintenzívnenie separácie komunálneho odpadu v obci Podlužany 30 000,00
24 134893/C1-13/19 18.04.2019 Obec Ostrov Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Ostrov 49 932,00
25 134929/C1-52/19 18.04.2019 Obec Čeláre Nákup zariadení pre triedený zber komunálneho odpadu v obci Čeláre 75 000,00
26 135120/C1-10/19 18.04.2019 Obec Lehnice Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Lehnice nákupom malotraktora s príslušenstvom 50 000,00

Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 133913/C2-77/19 29.03.2019 Obec Choňkovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci CHOŇKOVCE 24 000,00
2 134072/C2-75/19 29.03.2019 Obec Ižkovce Oplotenie kompostoviska, Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ižkovce 28 000,00
3 134304/C2-75/19 29.03.2019 Obec Budince Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Budince 30 000,00
4 134434/C2-79/19 29.03.2019 Obec Biel Kompostáreň SO 03 Oplotenie, Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Biel 120 000,00
5 134442/C2-76/19 29.03.2019 Obec Plešivec Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Plešivec 124 146,00
6 134443/C2-11/19 29.03.2019 Obec Kajal Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Kajal 24 000,00
7 134487/C2-26/19 29.03.2019 Obec Chotín Podpora domáceho kompostovania v obci Chotín 110 000,00
8 134626/C2-29/19 29.03.2019 Obec Selice Ekodvor a kompostáreň 45 000,00
9 134636/C2-34/19 29.03.2019 Obec Stará Bystrica Obstaranie mechanizácie na elimináciu BRO v obci Stará Bystrica 70 998,00
10 134682/C2-14/19 29.03.2019 Obec Moravský Svätý Ján Obstaranie kompostérov a zariadení na zhodnocovanie BRKO v obci Moravský Svätý Ján 35 000,00
11 134782/C2-26/19 29.03.2019 Obec Brestovec Zakúpenie technologického vybavenia pre zhodnocovanie BRO v obci Brestovec 18 000,00
12 134784/C2-10/19 29.03.2019 Obec Dolný Štál Prevádzková budova pre kompostáreň Dolný Štál 50 000,00
13 134795/C2-11/19 29.03.2019 Obec Abrahám Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Abrahám 23 000,00
14 134859/C2-76/19 29.03.2019 Obec Vlachovo Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov formou domáceho kompostovania v obci Vlachovo 35 000,00
15 134882/C2-25/19 29.03.2019 Obec Lúčnica nad Žitavou Predchádzanie vzniku BRKO v obci Lúčnica nad Žitavou 50 000,00
16 134886/C2-76/19 29.03.2019 Obec Silická Jablonica Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Silická Jablonica formou domáceho kompostovania 20 000,00
17 134894/C2-10/19 29.03.2019 Obec Janíky Triedený zber odpadu - zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Janíky 52 940,00

Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134075/C3-60/19 29.03.2019 Obec Buglovce Zberný dvor Buglovce 110 000,00
2 134494/C3-32/19 29.03.2019 Obec Lietavská Lúčka Zberný dvor v obci Lietavská Lúčka 70 000,00
3 134725/C3-42/19 29.03.2019 Obec Habovka Zberný dvor Habovka 130 000,00
4 134727/C3-18/19 18.04.2019 Obec Košecké Podhradie Zberný dvor Košecké Podhradie 40 000,00
5 134762/C3-13/19 29.03.2019 Obec Veľké Orvište SATELITNÉ ZBERNÉ MIESTO VEĽKÉ ORVIŠTE 130 000,00
6 134820/C3-13/19 29.03.2019 Mesto Vrbové Zberný dvor Vrbové 150 000,00
7 134887/C3-28/19 29.03.2019 Obec Čechy Nákup veľkoobjemových kontajnerov pre obec Čechy 12 000,00
8 134891/C3-55/19 29.03.2019 Obec Horná Ždaňa Zberný dvor Horná Ždaňa 100 000,00
9 135144/C3-13/19 29.03.2019 Obec Krakovany Zberný dvor Krakovany 130 000,00

D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Činnosť D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134974/D4-43/19 29.03.2019 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Realizácia opatrení v zmysle § 28 zákona o lesoch 400 000,00

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134746/D5-62/19 29.03.2019 Mesto Vysoké Tatry Výrub odumretých stromov v ochrannom pásme turistických značených chodníkov v extraviláne mesta Vysoké Tatry - IV. etapa 150 000,00
2 134971/D5-23/19 29.03.2019 Národná zoologická záhrada Bojnice Voliéra dravcov 140 000,00
3 134972/D5-37/19 29.03.2019 OBČIANSKE ZDRUŽENIE LES Vybudovanie záchrannej a karanténnej stanice pre kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) 50 000,00

E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 134380/E1-44/19 29.03.2019 Slovenské banské múzeum Inovácia expozície Baníctvo na Slovensku v objekte Kammerhof, I. etapa 100 000,00
2 134395/E1-43/19 29.03.2019 Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku Zhotovenie časopisu Vodohospodársky spravodajca a podujatie Svetový deň vody 2019 24 675,00
3 134397/E1-01/19 29.03.2019 Výskumný ústav vodného hospodárstva Osveta v oblasti vodného hospodárstva a prezentácia VÚVH 18 900,00
4 134582/E1-01/19 18.04.2019 DUEL - PRESS, sro Új Szó Akadémia 2019 23 750,00
5 134650/E1-37/19 29.03.2019 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Environmentálne aktivity v edičnej a prezentačnej činnosti SMOPaJ 80 000,00
6 134672/E1-04/19 18.04.2019 Hory a mesto Hory a mesto 2019 - medzinárodný festival horského filmu, dobrodružstva v Bratislave a Martine 50 000,00
7 134685/E1-35/19 29.03.2019 Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá Environmentálny výchova, vzdelávanie a propagácia ochrany živočíchov 20 000,00
8 134959/E1-43/19 29.03.2019 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Zlepšenie informovanosti verejnosti o medveďovi hnedom formou interaktívnej výstavy - 1. etapa 70 000,00
9 134960/E1-43/19 18.04.2019 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Podporné aktivity v rámci 100 výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku 130 000,00
10 134961/E1-43/19 18.04.2019 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Podporné aktivity environmentálnej výchovy a propagácie realizované ŠOP SR 58 000,00
11 134989/E1-40/19 18.04.2019 Kreotech Odborné (praktické) semináre na tému posudzovania vplyvov na životné prostredie, postavenia verejnosti v procesoch EIA a plánovaného legislatívneho smerovania EIA spojené s moderovanou odbornou diskusiou 48 000,00
12 135035/E1-01/19 18.04.2019 EKOS PLUS sro Regionálne vzdelávacie semináre k zákonu o odpadoch a súvisiacej legislatíve EU spojené s praktickými workshopmi k zákonu a ISOH 67 000,00
13 135118/E1-10/19 29.03.2019 Veľký Meder centrum mládeže n.o. Bioodpad a jeho využitie, ako cesta k trvaloudržateľnému rozvoju: vzdelávanie a propagácia 35 000,00
14 135164/E1-43/19 29.03.2019 Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2019 100 000,00