Rozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120745/A1-26/17 27.03.2017 Obec Pribeta Základná škola - úprava vykurovania 180 000,00
2 120762/A1-25/17 27.03.2017 Obec Rumanová Kultúrny dom Rumanová - prestavba (rekonštrukcia) ústredné kúrenie 34 339,00

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120896/A2-67/17 27.03.2017 Obec Okrúhle Biokotolňa, Základná škola Okrúhle 70 000,00
2 121209/A2-43/17 27.03.2017 Obec Môlča Rekonštrukcia obecného úradu 40 000,00
3 121244/A2-11/17 27.03.2017 Obec Tomášikovo Zvýšenie energetickej hospodárnosti Základnej školy - Tomášikovo 50 000,00
4 121427/A2-64/17 27.03.2017 Obec Zboj Zmena spôsobu vykurovania Obecného úradu a Kultúrneho domu Zboj 150 000,00

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121516/A3-07/17 27.03.2017 Mesto Modra Ochrana ovzdušia v meste Modra - nákup komunálnej techniky a výsadba izolačnej zelene. 50 000,00
2 121521/A3-37/17 27.03.2017 Obec Vyšná Boca Vyšná Boca - Mechanizmus na čistenie miestnych komunikácií 50 000,00
3 121604/A3-45/17 27.03.2017 Obec Pohronská Polhora Zlepšenie kvality ovzdušia výsadbou rýchlo rastúcich stromov - zníženie prašnosti ovzdušia – Pohronská Polhora 35 000,00
4 121607/A3-23/17 27.03.2017 Obec Horná Ves Zlepšenie kvality ovzdušia výsadbou rýchlo rastúcich stromov - zníženie hluku a prašnosti ovzdušia - Horná Ves 40 000,00
5 121625/A3-18/17 27.03.2017 Mesto Nová Dubnica Zazelenanie plôch a výsadba zelene v obytnej zóne Dlhé Diely 46 159,00
6 121660/A3-13/17 27.03.2017 Mesto Vrbové Zlepšenie kvality ovzdušia a zvýšenie čistoty v meste Vrbové 100 000,00
7 121663/A3-34/17 27.03.2017 Obec Stará Bystrica Výsadba izolačnej zelene v obci Stará Bystrica - eliminácia znečistenia ovzdušia TČ z cesty II/520 13 639,00
8 121685/A3-09/17 27.03.2017 Obec Cífer Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Cífer 106 954,00
9 121707/A3-35/17 27.03.2017 Obec Dlhá nad Oravou Eliminovanie prašnosti v obci Dlhá nad Oravou 114 000,00
10 121735/A3-32/17 27.03.2017 Mesto Rajecké Teplice Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Rajecké Teplice 100 000,00
11 121757/A3-09/17 27.03.2017 Obec Ružindol Zakúpenie zametacej a čistiacej techniky na zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ružindol 109 231,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosť BK1: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120693/BK1-22/17 27.03.2017 Obec Udiča Kanalizácia a ČOV I. Stavba Udiča-objekt SO-02 ČOV TURBO 2x40KS 22 600,00
2 121043/BK1-11/17 27.03.2017 Obec Trstice Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd obce Trstice 90 000,00
3 121068/BK1-25/17 27.03.2017 Obec Čechynce ČECHYNCE ČOV a kanalizácia 40 000,00
4 121073/BK1-55/17 27.03.2017 Obec Krahule Intenzifikácia ČOV Krahule 100 000,00
5 121526/BK1-08/17 27.03.2017 Obec Blatné Celoobecná splašková kanalizácia a ČOV 55 000,00

Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121033/BK2-07/17 27.03.2017 Obec Častá Častá - splašková kanalizácia a ČOV 80 000,00
2 121195/BK2-51/17 27.03.2017 Obec Hajnáčka Čistiareň odpadových vôd pre obec Hajnáčka Kanalizácia a ČOV Hajnáčka - stavebná časť 80 000,00

Činnosť BK3: Ochrana vodných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120740/BK3-27/17 27.03.2017 Obec Hokovce Hokovce Splašková kanalizácia a napojenie na ČOV Dudince 200 000,00
2 121249/BK3-17/17 6.10.2017 121249/BK3-17/17 25.10.2017 Obec Krásna Ves Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 100 000,00

Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120716/BK4-06/17 27.03.2017 Obec Pernek Verejná kanalizácia a ČOV - Pernek 200 000,00
2 120767/BK4-08/17 27.03.2017 Obec Nová Dedinka Verejná kanalizácia obce Nová Dedinka s napojením na ČOV Veľký Biel 100 000,00
3 120804/BK4-25/17 27.03.2017 Obec Štitáre Štitáre - ČOV a kanalizácia 100 000,00
4 120845/BK4-25/17 21.04.2017 Obec Veľký Cetín Spoločná ČOV obcí Veľký Cetín - Paňa 110 000,00
5 120853/BK4-76/17 27.03.2017 Obec Bretka Kanalizácia a ČOV Bretka 194 430,00
6 120944/BK4-25/17 27.03.2017 Obec Pohranice ČOV 1200 E.O. Pohranice, II. etapa 150 000,00
7 121192/BK4-06/17 6.10.2017 Obec Kuchyňa Kuchyňa - kanalizácia a ČOV 80 000,00
8 121232/BK4-78/17 27.03.2017 Obec Mlynky Kanalizácia a ČOV Mlynky - Prostredný Hámor 150 000,00
9 121268/BK4-65/17 27.03.2017 Obec Forbasy FORBASY - ČOV 80 000,00
10 121292/BK4-25/17 27.03.2017 Obec Jelenec Jelenec - kanalizácia, Jelenec - kanalizačné odbočky 130 000,00
11 121298/BK4-77/17 27.03.2017 Obec Ostrov Ostrov - obecná kanalizácia 72 400,00
12 121300/BK4-43/17 27.03.2017 Obec Badín IBV Badín - lokalita Kriedovica II, inžinierske siete 148 879,00
13 121308/BK4-17/17 27.03.2017 Obec Timoradza Kanalizácia a ČOV pre obce Timoradza a Krásna Ves 100 000,00
14 121327/BK4-77/17 27.03.2017 Obec Koromľa Kanalizácia Koromľa 90 000,00
15 121341/BK4-25/17 27.03.2017 Obec Dolné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť 100 000,00
16 121373/BK4-25/17 27.03.2017 Obec Alekšince Alekšince - kanalizácia - 1. a 2. etapa 180 000,00
17 121374/BK4-75/17 27.03.2017 Obec Oborín Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV 180 000,00
18 121388/BK4-79/17 27.03.2017 Obec Nový Ruskov Nový Ruskov - kanalizácia 100 000,00
19 121390/BK4-27/17 27.03.2017 Obec Plášťovce Obecná kanalizácia Plášťovce, III. etapa 180 000,00
20 121411/BK4-41/17 27.03.2017 Obec Háj Kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a v regióne Horný Turiec 50 000,00
21 121489/BK4-75/17 27.03.2017 Obec Veľké Raškovce Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV 195 000,00
22 121527/BK4-06/17 27.03.2017 Obec Jablonové Čistiareň odpadových vôd a verejná kanalizácia obce Jablonové – zberač A, zberač AD 200 000,00
23 121542/BK4-06/17 27.03.2017 Obec Láb ČOV a kanalizácia Láb 110 000,00
24 121546/BK4-07/17 27.03.2017 Obec Slovenský Grob Slovenský Grob - I. etapa kanalizácie Slovenský Grob, kanalizácia I.etapa, Chorvátska ulica ( prepracovanie ) a rozšírenie kanalizácie ulica Pri štadióne 150 000,00
25 121553/BK4-79/17 27.03.2017 Obec Somotor Kanalizácia 2.etapa Somotor 70 000,00
26 121655/BK4-25/17 27.03.2017, Z121655/BK4-25/17 21.04.2017 Obec Veľký Cetín Kanalizácia Veľký Cetín - I, etapa SO 09-04 Domové prípojky 0,00
27 121687/BK4-78/17 27.03.2017 Obec Spišské Tomášovce Čistiareň odpadových vôd /ČOV/ Spišské Tomášovce - II. etapa 120 000,00
28 121768/BK4-45/17 27.03.2017 Obec Braväcovo Mechanicko - biologická čistiareň odpadových vôd s jemnobublinnou aeráciou ABČ vrátane splaškovej kanalizácie 130 000,00

Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120672/BK5-62/17 27.03.2017 Obec Gerlachov Gerlachov rozšírenie kanalizácie ul. Lúčna - Družstevná 70 000,00
2 120684/BK5-59/17 27.03.2017 Obec Veľká Lomnica Veľká Lomnica, splašková kanalizácia na Jilemnického ulici 101 256,00
3 120687/BK5-51/17 27.03.2017 Mesto Tisovec Tisovec - Losinec, kanalizácia 200 000,00
4 120741/BK5-38/17 27.03.2017 Obec Kláštor pod Znievom Rozšírenie verejnej kanalizácie Kláštor pod Znievom 200 000,00
5 120744/BK5-20/17 27.03.2017 Obec Hrádok Hrádok - kanalizácia 200 000,00
6 120747/BK5-35/17 27.03.2017 Obec Kraľovany Kanalizácia a ČOV, Kraľovany - 2. etapa 50 000,00
7 120826/BK5-25/17 27.03.2017 Obec Klasov Technická infraštruktúra zóna Nový Klasov II 78 257,00
8 120879/BK5-08/17 27.03.2017 Obec Ivanka pri Dunaji Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa 110 000,00
9 120935/BK5-10/17 27.03.2017 Obec Padáň Padáň kanalizácia 150 000,00
10 121036/BK5-45/17 27.03.2017 Obec Šumiac Šumiac - ČOV a kanalizácia, II. etapa 75 000,00
11 121435/BK5-39/17 27.03.2017 Obec Klin Klin, kanalizácia - Pod Grapou 24 000,00
12 121448/BK5-39/17 27.03.2017 Obec Lokca Vodovod a kanalizácia pre IBV Pod Košariská - Lokca 40 000,00
13 121450/BK5-67/17 27.03.2017 Obec Medvedie Medvedie - Kanalizácia - II.etapa 100 000,00
14 121469/BK5-27/17 27.03.2017 Obec Kozárovce Kozárovce - rozšírenie kanalizačnej siete 100 000,00
15 121472/BK5-29/17 27.03.2017 Obec Diakovce Diakovce - verejná kanalizácia 60 000,00
16 121473/BK5-11/17 27.03.2017 Obec Horné Saliby Obecná kanalizácia Horné Saliby 90 000,00
17 121488/BK5-56/17 27.03.2017 Obec Chminianska Nová Ves Rozšírenie kanalizácie Chminianska Nová Ves 200 000,00
18 121519/BK5-10/17 27.03.2017 Obec Malé Dvorníky Podtlaková kanalizácia Malé Dvorníky - I. etapa 80 000,00
19 121561/BK5-65/17 27.03.2017 Obec Jarabina Kanalizácia Jarabina 100 000,00
20 121808/BK5-07/17 27.03.2017 Obec Šenkvice Splašková kanalizácia III. etapa - ul. Modranská, Nádražná, Horná - líniová stavba 100 000,00
21 121826/BK5-52/17 27.03.2017 Obec Čebovce Čebovce kanalizácia splašková III. etapa 100 000,00
22 121837/BK5-27/17 27.03.2017 Obec Dolné Semerovce Vodovod, kanalizácia a ČOV Dolné Semerovce 195 000,00
23 121852/BK5-37/17 27.03.2017 Obec Bobrovník Rekreačný a športový areál LIVE PARK - SO 04 Splašková kanalizácia 100 000,00
24 121856/BK5-65/17 27.03.2017 Obec Kamienka Rozšírenie verejnej kanalizácie v Obci Kamienka - vetva J10-a k OcÚ 34 000,00

Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120633/BV1-50/17 27.03.2017 Obec Otročok Obec Otročok - vodovod 90 000,00
2 120851/BV1-25/17 27.03.2017 120851/BV1-25/17 06.10.2017 Obec Jelšovce Jelšovce - Vodovod 250 000,00
3 120973/BV1-17/17 27.03.2017 Obec Vysočany Vysočany vodovod - I. etapa 72 439,00
4 121959/BV1-28/17 27.03.2017 Obec Bajtava Bajtava - vodovod 36 000,00
5 122024/BV1-51/17 27.03.2017 Obec Bátka Bátka - rozvod vody 150 000,00
6 122033/BV1-48/17 27.03.2017 Obec Tuhár Tuhár vodovod 90 000,00
7 122036/BV1-59/17 27.03.2017 Obec Veľká Lomnica Natur Resort Lomnica - Inžinierske siete - SO 22 Areálový rozvod pitnej vody 66 662,00
8 122037/BV1-56/17 27.03.2017 Obec Podhorany Tulčicko - Terniansky skupinový vodovod, Rozvod vody pre obce Záhradné, Tulčík, Demjata, Veľký Slivnik, Podhorany - SO 08 Podhorany - vodovod 100 000,00

Činnosť BV2: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121858/BV2-18/17 27.03.2017 Obec Košecké Podhradie Obecný vodovod - Malé Košecké Podhradie 14 900,00
2 121876/BV2-77/17 27.03.2017 Obec Ruský Hrabovec Vodovod Ruský Hrabovec 120 000,00
3 121986/BV2-56/17 27.03.2017 Obec Proč Proč - verejný vodovod 80 062,00
4 121991/BV2-22/17 27.03.2017 Obec Hatné Celoobecný vodovod Hatné 100 000,00
5 122000/BV2-24/17 27.03.2017 Obec Zubák Zubák - vodovod 17 617,00
6 122002/BV2-45/17 27.03.2017 Obec Polomka Polomka-Hámor-vodovod 100 000,00

Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120671/BV3-17/17 27.03.2017 Obec Uhrovec SO 02 - Verejný vodovod, Vodovodné prípojky 200 000,00
2 120679/BV3-28/17 27.03.2017 Obec Dubník Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník-Dvor Mikuláš, II. etapa 100 000,00
3 120752/BV3-42/17 27.03.2017 Obec Zuberec Inžinierske siete IBV Zuberec Hrady za Milotínom I. etapa - SO 06 Vonkajší vodovod 71 989,00
4 120779/BV3-68/17 27.03.2017 Obec Pavlovce OPRAVA VEREJNÉHO VODOVODU A VODOVODNÝCH PRÍPOJOK V OBCI PAVLOVCE 200 000,00
5 120783/BV3-08/17 27.03.2017 Obec Kalinkovo Rodinné domy Kalinkovo, inžinierske siete a komunikácie - vodovod 150 000,00
6 120786/BV3-45/17 27.03.2017 Obec Vaľkovňa Vaľkovňa-Rómska osada-rekonštrukcia vodovodu 55 000,00
7 120803/BV3-27/17 27.03.2017 Obec Málaš Verejný vodovod Málaš - ARMA 80 000,00
8 120962/BV3-58/17 27.03.2017 Obec Jasenov Vodovod v lokalitách Pod Dzilom, Bobkovec, Pastovník - Jasenov 117 329,00
9 121573/BV3-42/17 27.03.2017 Obec Brezovica Brezovica - rozšírenie vodovodu 180 000,00
10 121601/BV3-63/17 27.03.2017 Obec Uzovce Obec Uzovce - Rekonštrukcia vodovodu 150 000,00
11 121609/BV3-26/17 27.03.2017 Obec Zemianska Olča Zemianska Olča - rekonštrukcia potrubia verejného vodovodu na uliciach Železničnej a Kostolnej 150 000,00
12 121632/BV3-36/17 27.03.2017 Obec Snežnica Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Hrby - Vyšný Koniec - časť vodovod 50 000,00
13 121671/BV3-51/17 27.03.2017 Mesto Tisovec Tisovec - Losinec, vodovod a kanalizácia - časť vodovod 50 000,00
14 121700/BV3-39/17 27.03.2017 Obec Beňadovo Beňadovo. Rozšírenie vodovodu - lokalita Krajisko 40 000,00
15 121775/BV3-20/17 27.03.2017 Obec Lúka Rekonštrukcia obecného vodovodu, Vetva A, Vetva 1 93 300,00
16 121788/BV3-13/17 27.03.2017 Obec Hubina Rozšírenie obecného vodovodu - III. tlakové pásmo, SO 03 - prípojka NN pre čerpaciu stanicu pitnej vody 90 000,00

Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120625/BV4-28/17 27.03.2017 Obec Tvrdošovce Tvrdošovce - vežový vodojem 180 000,00
2 120631/BV4-48/17 27.03.2017 Obec Čamovce Čamovce - rozšírenie vodného zdroja pre obecný vodovod, Rozšírenie vodného zdroja pre obecný vodovod 35 000,00
3 120632/BV4-34/17 27.03.2017 Obec Zborov nad Bystricou Rekonštrukcia vodojemu Zborov nad Bystricou 90 000,00

Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121128/BP1-62/17 27.03.2017 Obec Liptovská Teplička Úprava potoka Teplička III. etapa 100 000,00
2 121179/BP1-58/17 27.03.2017 Obec Turcovce Odvodňovacie zariadenie - odvedenie vody z povrchového odtoku 200 000,00
3 121224/BP1-76/17 27.03.2017 Obec Jablonov nad Turňou Oprava a údržba odvodňovacích zariadení v obci Jablonov nad Turňou 79 000,00

Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121275/BP2-68/17 27.03.2017 Obec Nižný Hrušov Opatrenia mimo vodného toku v obci Nižný Hrušov 70 000,00
2 121333/BP2-68/17 27.03.2017 Obec Kladzany Protipovodňové opatrenia v obci Kladzany 75 000,00
3 121720/BP2-67/17 27.03.2017 Obec Roztoky Opatrenia mimo vodného toku v obci Roztoky - SO 01 Ochranný rigol 137 000,00
4 121728/BP2-67/17 27.03.2017 Obec Kružlová Opatrenia mimo vodného toku v obci Kružlová - SO 01 Ochranný rigol 137 000,00
5 121758/BP2-79/17 27.03.2017 Obec Veľký Horeš Veľký Horeš - oprava odvodňovacích rigolov na ulici Družstevnej 40 000,00
6 121820/BP2-13/17 27.03.2017 Obec Trebatice SO 07 Odvedenie povrchových dažďových vôd zo Štúrovej ulice k Domu služieb, Dažďová kanalizácia 79 356,00
7 121829/BP2-63/17 27.03.2017 Obec Bodovce Opatrenia mimo vodného toku v obci Bodovce 50 000,00
8 121864/BP2-75/17 27.03.2017 Obec Vojany Odvodnenie dažďových vôd Vojany - rekonštrukcia 40 000,00
9 121890/BP2-66/17 27.03.2017 Obec Brusnica Opatrenia mimo vodného toku 50 000,00
10 121897/BP2-77/17 27.03.2017 Obec Ruská Bystrá Odvedenie dažďových vôd v obci Ruská Bystrá 78 912,00
11 121899/BP2-45/17 27.03.2017 Obec Pohronská Polhora Odvodňovacie rigoly v obci Pohronská Polhora. 25 000,00
12 121918/BP2-25/17 27.03.2017 Obec Babindol Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku 30 000,00
13 121920/BP2-09/17 27.03.2017 Obec Trstín Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Trstín 150 000,00
14 121925/BP2-70/17 27.03.2017 Mestská časť Košice - Myslava Odvedenie zrážkového prívalu v lokalite Myslava - Pod horou 38 685,00
15 121932/BP2-27/17 27.03.2017 Obec Ipeľský Sokolec Ipeľský Sokolec, Odvodňovacie priekopy v obci 50 000,00

Činnosť BR1: Rybárstvo

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121354/BR1-10/17 27.03.2017 Obec Dolný Bar Optimalizácia využitia produkcie rýb v štrkovisku Dolný Bar 50 000,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Činnosť C2: Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120651/C2-75/17 27.03.2017 Obec Kapušianske Kľačany Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Kapušianske Kľačany 70 000,00
2 120738/C2-55/17 27.03.2017 Obec Bzenica Technické zabezpečenie separácie a zhodnocovania BRO v obci Bzenica 80 000,00
3 120748/C2-40/17 27.03.2017 Obec Švošov Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Švošov 50 000,00
4 120778/C2-22/17 27.03.2017 Obec Pružina Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Pružina 99 617,00
5 120846/C2-38/17 27.03.2017 Obec Žabokreky Zberný dvor - oplotenie, Zriadenie zberného dvora zložiek KO 80 000,00
6 120900/C2-75/17 27.03.2017 Obec Budince Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Budince 40 000,00
7 120932/C2-35/17 27.03.2017 Obec Veličná Predchádzanie vzniku odpadu - kompostovaním v obci Veličná 40 000,00
8 121004/C2-75/17 27.03.2017 Obec Oborín Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Oborín 60 000,00
9 121093/C2-75/17 27.03.2017 Obec Veľké Raškovce Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Veľké Raškovce 80 000,00
10 121233/C2-52/17 27.03.2017 Obec Vrbovka Nákup technológie pre separovaný zber - obec Vrbovka 60 000,00
11 121237/C2-52/17 27.03.2017 Obec Kamenné Kosihy Rozšírenie triedeného zberu v obci Kamenné Kosihy 68 000,00
12 121240/C2-52/17 27.03.2017 Obec Trebušovce Zefektívnenie triedeného zberu v obci Trebušovce 68 000,00
13 121276/C2-10/17 27.03.2017 Obec Vydrany Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Vydrany 180 000,00
14 121279/C2-52/17 27.03.2017 Obec Záhorce Kompostovisko Záhorce Výstavba zariadenia pre zhodnocovanie BRO 75 000,00
15 121299/C2-52/17 27.03.2017 Obec Kiarov Kompostové hospodárstvo v obci Kiarov 50 000,00
16 121456/C2-79/17 27.03.2017 Obec Kuzmice Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Kuzmice 70 000,00
17 121464/C2-73/17 27.03.2017 Obec Budimír Zvýšenie účinnosti triedeného zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Budimír 39 900,00
18 121474/C2-76/17 27.03.2017 Obec Jablonov nad Turňou Zhodnocovanie BRO v Obci Jablonov nad Turňou formou domáceho kompostovania 30 000,00
19 121490/C2-26/17 27.03.2017 Obec Bajč Technológia k zavedeniu triedeného zberu v obci Bajč 77 000,00
20 121493/C2-56/17 27.03.2017 Obec Fulianka Technologický zber pre separovaný zber v obci 100 000,00
21 121646/C2-38/17 27.03.2017 Mesto Turany Tachnologické vybavenie pre zber odpadu v Meste Turany 50 000,00
22 121727/C2-79/17 27.03.2017 Obec Sirník Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obci Sirník 80 000,00
23 121737/C2-51/17 27.03.2017 Obec Sútor Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 40 000,00
24 121751/C2-19/17 27.03.2017 Obec Košariská Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 45 000,00
25 121851/C2-27/17 27.03.2017 Obec Šalov Triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Šalov 70 000,00
26 121871/C2-18/17 27.03.2017 Obec Bolešov Skvalitnenie separácie a zberu biologicky rozložiteľných odpadov v obci Bolešov 44 833,00
27 121880/C2-28/17 27.03.2017 Obec Bíňa Nákup zariadení na triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 22 780,00
28 121919/C2-08/17 27.03.2017 Obec Kráľová pri Senci Zhodnocovanie BRO v obci Kráľová pre Senci 110 958,00
29 121921/C2-26/17 27.03.2017 Obec Marcelová Vybudovanie domáceho kompostovania v obci Marcelová 110 000,00
30 121930/C2-03/17 27.03.2017 Mestská časť Bratislava - Rača Kompostéry pre lepšie životné prostredie v Rači 59 000,00
31 121937/C2-17/17 27.03.2017 Obec Zlatníky Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Zlatníky 40 000,00
32 121971/C2-05/17 27.03.2017 Mestská časť Bratislava - Rusovce Nákup zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu 50 000,00

Činnosť C3: Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121054/C3-10/17 27.03.2017 Obec Dolný Štál Vybudovanie bariérového oplotenia 80 000,00
2 121111/C3-30/17 27.03.2017 Obec Veľké Ripňany Zefektívnenie triedeného zberu v obci Veľké Ripňany 199 250,00
3 121118/C3-52/17 27.03.2017 Obec Olováry Zberný dvor Olováry 60 000,00
4 121121/C3-53/17 27.03.2017 Obec Očová Zberný dvor - Očová 157 720,00
5 121175/C3-32/17 27.03.2017 Mesto Žilina Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina - stojiská na umiestnenie kontajnerov 50 000,00
6 121180/C3-37/17 27.03.2017 Mesto Liptovský Mikuláš Intenzifikácia triedeného zberu odpadu v meste Liptovský Mikuláš 200 000,00
7 121221/C3-45/17 27.03.2017 Mesto Brezno Zberové vozidlo na triedený odpad 200 000,00
8 121223/C3-40/17 27.03.2017 Obec Lúčky Zberný dvor - Lúčky 200 000,00
9 121228/C3-27/17 27.03.2017 Obec Hronovce Zefektívnenie separovaného zberu v obci Hronovce 90 000,00
10 121247/C3-25/17 27.03.2017 Mesto Vráble Zlepšenie technickej infraštruktúry pre zvoz odpadov – Vráble 200 000,00
11 121248/C3-11/17 27.03.2017 Obec Veľké Úľany Zefektívnenie zberu separovaného dopadu v obci Veľké Úľany 150 000,00
12 121306/C3-23/17 27.03.2017 Obec Kľačno Zberný dvor Kľačno 150 000,00
13 121394/C3-34/17 27.03.2017 Obec Makov Stavebné úpravy prístrešku pre dobytok č. 136 na zberný dvor Obce Makov 35 000,00
14 121502/C3-29/17 27.03.2017 Obec Žihárec Eko dvor Žihárec 150 000,00
15 121523/C3-48/17 27.03.2017 Mesto Lučenec Zabezpečenie zvozu triedeného odpadu - Lučenec 200 000,00

Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 123052/C4-79/17 09.06.2017 Obec Vojčice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vojčice 50 000,00
2 123057/C4-10/17 09.06.2017 Obec Sap Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sap 23 520,00
3 123058/C4-27/17 09.06.2017 Obec Bajka Sanácia nezákonne umiestneného odpadu (divoká skládka) 39 000,00
4 123067/C4-76/17 09.06.2017 Obec Vlachovo Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vlachovo 28 000,00
5 123068/C4-79/17 09.06.2017 Obec Borša Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Borša 48 500,00
6 123073/C4-10/17 09.06.2017 Obec Kyselica Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom, obec Kyselica 22 000,00
7 123075/C4-10/17 09.06.2017 Obec Horné Mýto SANÁCIA SKLÁDKY S NEZÁKONNE ULOŽENÝM ODPADOM OBEC HORNÉ MÝTO 25 000,00
8 123076/C4-10/17 09.06.2017 Obec Veľké Blahovo SANÁCIA SKLÁDKY S NEZÁKONNE ULOŽENÝM ODPADOM OBEC VEĽKÉ BLAHOVO 29 000,00
9 123077/C4-43/17 09.06.2017 Mesto Banská Bystrica Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v meste Banská Bystrica 39 000,00
10 123078/C4-11/17 09.06.2017 Obec Dolné Saliby Sanácia lokality s nezákonne umiestneným odpadom v obci Dolné Saliby 30 000,00
11 123081/C4-02/17 09.06.2017 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Odstránenie nezákonne uloženého odpadu v Podunajských Biskupiciach 39 000,00
12 123083/C4-25/17 09.06.2017 Mesto Nitra Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v meste Nitra 38 000,00
13 123086/C4-10/17 09.06.2017 Obec Ňárad Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ňárad 21 103,00
14 123089/C4-79/17 09.06.2017 Obec Kašov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kašov 38 568,00
15 123090/C4-23/17 09.06.2017 Obec Lehota pod Vtáčnikom Nelegálne skládky v obci Lehota pod Vtáčnikom 18 013,00
16 123091/C4-79/17 09.06.2017 Obec Hrčeľ Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hrčeľ 49 685,00
17 123199/C4-12/17 09.06.2017 Obec Horné Otrokovce Sanácia skládky v obci Horné Otrokovce 40 000,00
18 123211/C4-75/17 09.06.2017 Obec Poruba pod Vihorlatom Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v obci Poruba pod Vihorlatom 47 941,00
19 123312/C4-08/17 09.06.2017 Obec Blatné Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Blatné 30 000,00
20 123320/C4-79/17 09.06.2017 Obec Bačka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bačka 49 873,00
21 123360/C4-57/17 09.06.2017 Obec Komárov Sanácia skládky s nezákonne umiestneným odpadom v obci Komárov 47 991,00
22 123363/C4-27/17 09.06.2017 Obec Sazdice Sanácia miesta s nezákonne uloženým odpadom na území obce Sazdice 33 000,00
23 123368/C4-27/17 09.06.2017 Obec Lontov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na území obce Lontov 35 000,00
24 123372/C4-29/17 09.06.2017 Obec Močenok Sanácia čiernej skládky v obci Močenok 35 000,00
25 123377/C4-79/17 09.06.2017 Obec Kuzmice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kuzmice 50 000,00
26 123383/C4-52/17 09.06.2017 Obec Slovenské Ďarmoty Nelegálna skládka odpadov 30 000,00
27 123394/C4-75/17 09.06.2017 Obec Budince Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Budince 30 000,00
28 123396/C4-08/17 09.06.2017 Obec Malinovo Sanácia skládky s nezákonne uloženým odpadom, obec Malinovo 38 000,00
29 123397/C4-73/17 09.06.2017 Obec Perín - Chym Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Perín-Chym 34 000,00
30 123400/C4-59/17 09.06.2017 Mesto Spišská Belá Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom na severozápadnej hranici katastrálneho územia Spišská Belá pozdĺž vodného toku Biela 48 581,00
31 123401/C4-76/17 09.06.2017 Obec Silica SILICA - sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 34 000,00
32 123407/C4-10/17 09.06.2017 Obec Trnávka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Trnávka 25 000,00
33 123408/C4-11/17 09.06.2017 Z123408/C4-11/17 29.09.2017 Obec Trstice Odstránenie nelegálnej skládky v obci Trstice 0,00
34 123409/C4-73/17 09.06.2017 Obec Turňa nad Bodvou Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v k. ú. Turňa nad Bodvou - II. etapa 30 000,00
35 123413/C4-08/17 09.06.2017 Obec Hamuliakovo Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Hamuliakovo 30 000,00
36 123414/C4-10/17 09.06.2017 Obec Kráľovičove Kračany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Kráľovičove Kračany 50 000,00
37 123416/C4-75/17 09.06.2017 Mesto Strážske Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v Strážskom 50 000,00
38 123421/C4-76/17 09.06.2017 Obec Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré - sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom 47 475,00
39 123425/C4-56/17 09.06.2017 Obec Rokycany Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Rokycany 50 000,00
40 123426/C4-60/17 09.06.2017 Obec Granč - Petrovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Granč-Petrovce 47 758,00
41 123433/C4-28/17 09.06.2017 Obec Čechy Sanácia lokality s nezákonne umiestneným odpadom v obci Čechy 35 000,00
42 123451/C4-76/17 09.06.2017 Obec Brzotín Brzotín - sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom 46 518,00
43 123452/C4-68/17 09.06.2017 Obec Tovarné Sanácia nelegálnej skládky odpadu v obci Tovarné 47 800,00
44 123453/C4-75/17 09.06.2017 Obec Bajany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bajany 30 000,00
45 123455/C4-04/17 09.06.2017 Z123455/C4-04/17 29.09.2017 Mestská časť Bratislava - Dúbravka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v MČ Bratislava - Dúbravka 0,00
46 123459/C4-79/17 09.06.2017 Obec Somotor Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Somotor 30 000,00
47 123463/C4-25/17 09.06.2017 Obec Svätoplukovo Svätoplukovo - sanácia nezákonne umiestneného odpadu (divoká skládka) 38 000,00
48 123469/C4-52/17 09.06.2017 Obec Nenince Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Nenince 35 000,00
49 123470/C4-43/17 09.06.2017 Z123470/C4-43/17 20.10.2017 Obec Podkonice Likvidácia čiernej skládky v obci Podkonice Zamočilá - v NAPANTe 0,00
50 123472/C4-79/17 09.06.2017 Obec Lastovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Lastovce 50 000,00
51 123474/C4-62/17 09.06.2017 Obec Štrba Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Štrba 49 997,00
52 123478/C4-50/17 09.06.2017 Obec Gemer Gemer - sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom 24 000,00
53 123486/C4-10/17 09.06.2017 Obec Veľká Paka Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Veľká Paka 50 000,00
54 123491/C4-79/17 09.06.2017 Obec Malý Horeš Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Malý Horeš 25 000,00
55 123494/C4-15/17 09.06.2017 Obec Kopčany Štúdia nelegálne uloženého odpadu v k.ú. Kopčany 17 103,00
56 123497/C4-22/17 09.06.2017 Obec Ďurďové Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ďurďové 41 000,00
57 123503/C4-73/17 09.06.2017 Obec Sokoľany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Sokoľany 38 000,00
58 123510/C4-73/17 09.06.2017 Obec Olšovany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Olšovany 50 000,00
59 123515/C4-47/17 09.06.2017 Obec Terany Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Horné Terany 34 000,00
60 123522/C4-10/17 09.06.2017 Obec Vydrany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Vydrany 39 170,00
61 123525/C4-10/17 09.06.2017 Obec Dolný Štál Sanácia nezákonne uloženého odpadu v obci Dolný Štál 30 000,00
62 123526/C4-60/17 09.06.2017 Obec Uloža Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Uloža 47 758,00
63 123547/C4-25/17 09.06.2017 Obec Tajná Sanácia miest s nezákonne uloženým odpadom 34 000,00
64 123558/C4-13/17 09.06.2017 Mesto Vrbové Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Vrbové 46 493,00
65 123611/C4-16/17 09.06.2017 Mesto Trenčianske Teplice Sanácia miesta s nezákonne uloženým odpadom v meste Trenčianske Teplice 18 000,00
66 123619/C4-35/17 09.06.2017 Obec Bziny Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Bziny 50 000,00
67 123628/C4-38/17 09.06.2017 Obec Slovany Sanácia skládok s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slovany 45 940,00
68 123700/C4-32/17 09.06.2017 Obec Divinka Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci Divinka 38 000,00
69 123714/C4-63/17 09.06.2017 Obec Bajerovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Bajerovce 47 844,00
70 123717/C4-30/17 09.06.2017 Obec Urmince Sanácia nepovolene zhromaždeného odapdu v obci Urmince 38 000,00
71 123723/C4-28/17 09.06.2017 Obec Maňa Sanácia environmentálnej záťaže a znečisteného územia v obci Maňa 38 000,00
72 123727/C4-25/17 09.06.2017 Obec Horné Lefantovce Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom 39 000,00
73 123730/C4-58/17 09.06.2017 Obec Rovné Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Rovné 47 762,00
74 123732/C4-78/17 09.06.2017 Obec Slatvina Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slatvina 49 896,00
75 123745/C4-32/17 09.06.2017 Obec Ovčiarsko Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Ovčiarsko 50 000,00
76 123767/C4-26/17 09.06.2017 Obec Dedina Mládeže Sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Dedina Mládeže 29 000,00
77 123773/C4-35/17 09.06.2017 Obec Medzibrodie nad Oravou Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Medzibrodie nad Oravou 50 000,00
78 123786/C4-26/17 09.06.2017 Obec Veľké Kosihy Sanácia s nezákonne umiestneným odpadom 39 000,00
79 123796/C4-11/17 09.06.2017 Obec Tomášikovo Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 30 000,00
80 123817/C4-38/17 09.06.2017 Obec Ratkovo Sanácia skládok s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ratkovo 47 251,00
81 123825/C4-35/17 09.06.2017 Obec Malatiná Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Malatiná 50 000,00
82 123831/C4-77/17 09.06.2017 Obec Ruský Hrabovec Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Ruský Hrabovec 28 000,00
83 123832/C4-75/17 09.06.2017 Obec Krišovská Liesková Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Krišovská Liesková 30 000,00
84 123843/C4-59/17 09.06.2017 Obec Huncovce Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom na území obce Huncovce 38 000,00
85 123852/C4-25/17 09.06.2017 Obec Čeľadice Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci Čeľadice 30 000,00
86 123854/C4-33/17 09.06.2017 Obec Hlboké nad Váhom Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Hlboké nad Váhom 50 000,00
87 123860/C4-27/17 09.06.2017 Obec Zbrojníky Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbrojníky 41 000,00
88 123862/C4-75/17 09.06.2017 Obec Tušice Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Tušice 47 162,00
89 123864/C4-62/17 09.06.2017 Mesto Vysoké Tatry Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v meste Vysoké Tatry 30 000,00
90 123868/C4-25/17 09.06.2017 Obec Alekšince Odstránenie skládky v obci Alekšince 36 000,00
91 123870/C4-25/17 09.06.2017 Obec Branč Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom 35 000,00
92 123872/C4-27/17 09.06.2017 Obec Kozárovce Odstránenie nezákonnej skládky odpadu v lokalite Pustá hora 32 000,00
93 123881/C4-06/17 09.06.2017 Obec Plavecký Štvrtok Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Plavecký Štvrtok. 35 000,00
94 123895/C4-63/17 09.06.2017 Obec Pečovská Nová Ves Sanácia nelegálnych skládok s odpadom v obci Pečovská Nová Ves 49 362,00
95 123896/C4-27/17 09.06.2017 Obec Horné Turovce Sanácia a úprava miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Horné Turovce 46 660,00
96 123898/C4-09/17 09.06.2017 Obec Jaslovské Bohunice Sanácia skládky v obci Jaslovské Bohunice 38 000,00
97 123899/C4-11/17 09.06.2017 Obec Veľká Mača Sanácia lokalít s nezákonne uloženým odpadom v obci Veľká Mača 23 000,00
98 123900/C4-25/17 09.06.2017 Obec Dolné Lefantovce Nelegálna skládka Dolné Lefantovce 39 464,00
99 123915/C4-27/17 09.06.2017 Obec Bory Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastri obce Bory 40 000,00
100 123928/C4-35/17 09.06.2017 Obec Sedliacka Dubová Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom - lokalita Sedliacka Dubová 30 000,00
101 123963/C4-27/17 09.06.2017 Obec Jur nad Hronom Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Jur nad Hronom 41 000,00
102 123980/C4-27/17 09.06.2017 Obec Mýtne Ludany Odstránenie nezákonne umiestneného odpadu v obci Mýtne Ludany 38 000,00
103 123987/C4-28/17 09.06.2017 Obec Dolný Ohaj Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Dolný Ohaj 39 000,00
104 123992/C4-28/17 09.06.2017 Obec Radava Sanácia a úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Radava 37 000,00
105 124008/C4-28/17 09.06.2017 Obec Kmeťovo Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území obce Kmeťovo 18 488,00
106 124011/C4-25/17 09.06.2017 Obec Žirany Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Žirany 46 323,00

D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

Činnosť D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120979/D2-76/17 27.03.2017 Mesto Rožňava Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov na území mesta Rožňava 25 894,00

Činnosť D4: Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 120994/D4-43/17 27.03.2017 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Realizácia opatrení v zmysle § 28 zákona o lesoch. 400 000,00

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121002/D5-62/17 27.03.2017 Obec Štrba Revitalizácia vodného ekosystému Štrbského plesa - druhá etapa 100 000,00
2 121003/D5-43/17 27.03.2017 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Zlepšenie a zefektívnenie zabezpečenia starostlivosti o hendikepované živočíchy 50 000,00
3 121012/D5-37/17 27.03.2017 OBČIANSKE ZDRUŽENIE LES Ochrana a monitoring kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) v roku 2017 80 000,00
4 121015/D5-23/17 27.03.2017 Zoologická záhrada Bojnice Prístrešok pre kŕmenie a oplotenie 150 000,00

E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121550/E1-43/17 27.03.2017 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Stavebné úpravy a nadstavba informačného centra ochrany prírody pri Demänovskej jaskyni Slobody 90 000,00
2 121554/E1-01/17 27.03.2017 TUR Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm-Envirofilm 2017 130 000,00
3 121577/E1-62/17 27.03.2017 Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, Základná organizácia Vysoké Tatry Náučný chodník Hrebienok - Studený potok 56 600,00
4 121608/E1-43/17 27.03.2017 Banskobystrický geomontánny park Vytvorenie moderného informačno-vzdelávacieho portálu, nových náučno-poznávacích trás a zlepšenie propagácie Banskobystrického geomontánneho parku 100 000,00
5 121621/E1-01/17 27.03.2017 Výskumný ústav vodného hospodárstva Výskumný ústav vodného hospodárstva 3 149,00
6 121634/E1-43/17 27.03.2017 Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku SVETOVÝ DEŇ VODY 2017 8 000,00
7 121637/E1-43/17 27.03.2017 Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku Zhotovenie časopisu Vodohospodársky spravodajca 17 500,00
8 121643/E1-01/17 6.10.2017 Nadácia Peti Academy Tanuljunk az Új Szóval - Új Szó v škole 10 204,00
9 121648/E1-44/17 27.03.2017 Slovenské banské múzeum Inovácia Banského múzea v prírode 95 670,00
10 121672/E1-37/17 27.03.2017 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Environmentálne aktivity v edičnej činnosti SMOPaJ 100 000,00
11 121705/E1-41/17 27.03.2017 Poľovnícke združenie Ondrašová, 038 22 Slovenské Pravno Náučný chodník meandre Turca 40 000,00
12 121749/E1-43/17 27.03.2017 Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2017 140 000,00
13 121754/E1-43/17 27.03.2017 Slovenská agentúra životného prostredia Faktory a riziká pri alternatívnej výrobe energie 60 000,00

F. Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Činnosť F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 121760/F1-56/17 27.03.2017 Mesto Prešov Sanácia havarijného zosuvu v Prešove na ulici Pod Wilec hôrkou 100 000,00

H. OBLASŤ: ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE

Činnosť H2: Vypracovanie návrhov Plánov prác na odstránenie environmentálnej záťaže

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 124357/H2-43/17 01.08.2017 Slovenská agentúra životného prostredia Vypracovanie plánov prác na odstránenie environmentálnych záťaží, 2. etapa 500 000,00

L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 122734/L3-10/17 09.06.2017 Obec Čakany Obnova obecného úradu s kultúrnym domom v Čakanoch 140 000,00
2 122736/L3-43/17 09.06.2017 Obec Brusno Miestne kultúrne stredisko Brusno - zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vrátane zateplenia 134 000,00
3 122759/L3-25/17 09.06.2017 Obec Pohranice Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu obce Pohranice 100 000,00
4 122776/L3-55/17 09.06.2017 Mesto Žiar nad Hronom Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu MsÚ Žiar nad Hronom so súpis. č. 439 v Žiari nad Hronom 140 000,00
5 122801/L3-79/17 09.06.2017 Obec Kazimír Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania - kultúrny dom v obci Kazimír 79 660,00
6 122805/L3-13/17 09.06.2017 Obec Moravany nad Váhom Zateplenie obvodového plášťa, strechy a výmena okien kultúrneho domu Moravany nad Váhom 90 000,00
7 122823/L3-12/17 09.06.2017 Obec Dolné Otrokovce Stavebné úpravy Materskej škôlky 55 000,00
8 122846/L3-22/17 09.06.2017 Obec Dolná Mariková Dom kultúry v Dolnej Marikovej - Zníženie energetickej náročnosti objektu 75 000,00
9 122853/L3-79/17 09.06.2017 Obec Brezina Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obalových konštrukcií materskej školy 51 160,00
10 122859/L3-79/17 09.06.2017 Obec Čierna Zateplenie a obnova obvodového plášťa budovy Základnej školy 50 000,00
11 122860/L3-49/17 09.06.2017 Obec Kokava nad Rimavicou Rekonštrukcia a modernizácia zdravotného strediska v obci Kokava nad Rimavicou 110 000,00
12 122861/L3-56/17 09.06.2017 Obec Demjata Rekonštrukcia Základnej školy Demjata - zateplenie fasády 50 000,00
13 122863/L3-75/17 06.10.2017 Obec Vojany Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Materskej školy Vojany 40 000,00
14 122871/L3-08/17 06.10.2017 Obec Tureň Zateplenie MŠ v obci Tureň 100 000,00
15 122879/L3-76/17 09.06.2017 Obec Kunova Teplica Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu 130 000,00
16 122883/L3-51/17 09.06.2017 Obec Tachty Modernizácia MŠ a ZŠ v Tachtách 145 000,00
17 122889/L3-11/17 09.06.2017 Obec Malá Mača Zlepšenie eneregtickej hospodárnosti materskej školy v Malej Mači 55 000,00
18 122893/L3-32/17 09.06.2017 Obec Rosina Obnova zdravotného strediska a hasičskej zbrojnice 130 000,00
19 122894/L3-05/17 09.06.2017 Kultúrne zariadenia Petržalky Zateplenie Domu kultúry, Zrkadlový háj 90 000,00
20 122904/L3-40/17 09.06.2017 Obec Hubová Optimalizácia energetických vlastností budovy KD Hubová 131 000,00
21 122913/L3-78/17 09.06.2017 Mesto Spišská Nová Ves Zlepšenie obalových konštrukcií objektu Kino Mier 40 000,00
22 122917/L3-62/17 09.06.2017 Obec Štrba Zateplenie budovy Obecného úradu Štrba 167 819,00
23 122922/L3-16/17 09.06.2017 Obec Selec Rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu Selec 115 740,00
24 122925/L3-73/17 09.06.2017 Obec Háj Zateplenie a výmena okien OcÚ Háj 90 000,00
25 122926/L3-56/17 09.06.2017 Obec Proč Zateplenie a modernizácia Obecného úradu v Proči 160 364,00
26 122929/L3-55/17 09.06.2017 Obec Lovča Obnova Obecného úradu Lovča 124 533,00
27 122934/L3-06/17 09.06.2017 Obec Láb Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠ Láb 185 000,00
28 122940/L3-65/17 09.06.2017 Obec Nižné Ružbachy Zvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej školy s materskou školou Nižné Ružbachy 80 000,00
29 122945/L3-10/17 09.06.2017 Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola Námestie sv. Štefana 1533/3, Dun. Streda Zníženie energetickej náročnosti SOŠ rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede 110 000,00
30 122964/L3-77/17 09.06.2017 Obec Jenkovce Materská škola - zvýšenie energetickej účinnosti 30 000,00
31 122970/L3-10/17 09.06.2017 Obec Lúč na Ostrove Znáženie eneregtickej náročnosti spoločenského domu v Malej Lúči 140 000,00
32 122976/L3-79/17 09.06.2017 Obec Sirník Zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy v Obci Sirník 78 959,00
33 122990/L3-16/17 09.06.2017 Trenčiansky samosprávny kraj Zvýšenie energetickej efektívnosti v CSS - LIPA, Kostolná - Záriečie, budova B 150 000,00
34 122992/L3-10/17 09.06.2017 Obec Vieska Obnova kultúrneho domu 150 000,00
35 122996/L3-09/17 09.06.2017 Obec Dolné Orešany Základná škola Dolné Orešany - zateplenie časti obvodového plášťa 77 645,00
36 123005/L3-10/17 09.06.2017 Obec Veľké Dvorníky Zateplenie a výmena strešnej krytiny na budove kostola 67 744,00
37 123006/L3-11/17 09.06.2017 Obec Kajal Prestavba bývalého zdravotníckeho strediska na obecný úrad 140 000,00
38 123007/L3-79/17 09.06.2017 Obec Zemplínske Hradište Zateplenie budovy Materskej školy Zemplínske Hradište - II. etapa 79 500,00
39 123017/L3-10/17 09.06.2017 Obec Čenkovce Zvyšovanie energetickej účinnosti materskej školy 100 000,00
40 123019/L3-73/17 09.06.2017 Z123019/L3-73/17 29.09.2017 Obec Budimír Zateplenie budovy úradu 0,00
41 123020/L3-59/17 09.06.2017 Mesto Spišská Belá Zateplenie objektov ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej - SO.01 - Predná budova s prístavbou a SO.02 - Zadná budova s telocvičňou, Zateplenie objektov ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej - SO.03 - Elokované pracovisko 140 000,00
42 123021/L3-43/17 09.06.2017 Mesto Banská Bystrica Zvyšovanie energetickej účinnosti MsDJ Tr. SNP 15, Banská Bystrica - Zateplenie striech a obvodových stien 136 000,00
43 123031/L3-26/17 09.06.2017 Obec Brestovec Rekonštrukcia a zateplenie materskej školy 120 000,00
44 123098/L3-55/17 09.06.2017 Obec Sklené Teplice Obnova obecného úradu Sklené Teplice 82 553,00
45 123118/L3-13/17 09.06.2017 Obec Veselé Zateplenie materskej školy 95 000,00
46 123124/L3-68/17 09.06.2017 Obec Skrabské Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Skrabské 100 000,00
47 123142/L3-31/17 09.06.2017 Obec Volkovce Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Volkovce 108 143,00
48 123168/L3-07/17 09.06.2017 Obec Slovenský Grob Pavilón školskej jedálne, triedy a predškolského zariadenia - zateplenie budovy a výmena okien 35 000,00
49 123172/L3-79/17 09.06.2017 Mesto Trebišov Obnova obalových konštrukcií MŠ Mier, Hviezdoslavova ulica, Trebišov 90 000,00
50 123173/L3-46/17 09.06.2017 Obec Kriváň Obec Kriváň - zateplenie objektu školy a rekonštrukcia kotolne - SO 03 Telocvičňa, SO 04 Jedáleň 170 000,00
51 123190/L3-26/17 09.06.2017 Mestské kultúrne stredisko Zníženie energetickej náročnosti budovy MSKS 120 000,00
52 123202/L3-48/17 09.06.2017 Obec Píla Rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Píla 45 188,00
53 123204/L3-10/17 09.06.2017 Obec Horné Mýto Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania 60 000,00
54 123220/L3-25/17 09.06.2017 Obec Rumanová Zateplenie obecného úradu Rumanová 58 528,00
55 123228/L3-52/17 09.06.2017 Obec Ipeľské Predmostie Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v Ipeľskom Predmostí 89 729,00
56 123234/L3-34/17 09.06.2017 Obec Stará Bystrica Zvýšenie energetickej účinnosti a zateplenie budovy Hasičskej zbrojnice č. s. 659 110 147,00
57 123245/L3-32/17 09.06.2017 Obec Lutiše Prístavba, stavebné úpravy kultúrno - spoločenského zariadenia č.s. 66 75 000,00
58 123273/L3-28/17 09.06.2017 Obec Tvrdošovce Zateplenie Domu služieb Tvrdošovce 40 000,00
59 123277/L3-55/17 09.06.2017 Obec Horná Ždaňa Zateplenie Hospodársko - správneho centra Horná Ždaňa 173 310,00
60 123280/L3-79/17 09.06.2017 Mesto Kráľovský Chlmec Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Materskej školy L. Kossutha v Kráľovom Chlmci - II. Etapa 150 000,00
61 123285/L3-09/17 09.06.2017 Obec Špačince Kultúrny dom Špačince - Zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa 174 203,00
62 123289/L3-18/17 09.06.2017 Obec Dulov Rekonštrukcia kotolne v MŠ Dulov - SO 01 Plynová kotolňa, Zmena dokončenej stavby MŠ s.č. 201 na pozemku p.č. KN - C 645/1 k.ú. Dulov - stavebné úpravy a zateplenie obvodového plášťa 60 000,00
63 123295/L3-44/17 09.06.2017 Mesto Banská Štiavnica MŠ ul. Bratská - nadstavba sedlových striech 200 000,00
64 123301/L3-67/17 09.06.2017 Obec Roztoky Oprava strechy Obecného úradu 52 555,00
65 123307/L3-11/17 09.06.2017 Obec Čierna Voda Zlepšenie tepelnotechnických vlastností stavby materskej školy 150 000,00
66 123321/L3-10/17 09.06.2017 Obec Kyselica Rekonštrukcia a obnova budovy domu smútku 80 000,00
67 123339/L3-79/17 09.06.2017 Obec Biel Základná škola Biel - rekonštrukcia 100 000,00
68 123538/L3-51/17 09.06.2017 Obec Bátka Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Bátka 100 000,00
69 123544/L3-38/17 09.06.2017 Obec Kláštor pod Znievom Rekonštrukcia materskej školy 195 000,00
70 123556/L3-17/17 09.06.2017 Obec Čierna Lehota Rekonštrukcia obecného úradu 65 000,00
71 123582/L3-73/17 09.06.2017 Obec Ďurďošík Materská škola Ďurďošík - obnova obalových konštrukcií a zmena palivovej základne 149 387,00
72 123595/L3-26/17 09.06.2017 Obec Sokolce Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu 150 000,00
73 123603/L3-28/17 09.06.2017 Obec Malá nad Hronom Výmena strechy a zateplenie kultúrneho domu 120 000,00
74 123606/L3-25/17 09.06.2017 Obec Branč Kultúrny dom Branč - 1. etapa 65 000,00
75 123613/L3-16/17 06.10.2017 Obec Drietoma Základná škola s materskou školou Drietoma zvýšenie energetickej náročnosti budovy 100 000,00
76 123614/L3-21/17 09.06.2017 Obec Skačany Zvýšenie energetickej úspornosti obecného úradu a kultúrneho domu v Skačanoch 90 000,00
77 123647/L3-51/17 09.06.2017 Obec Šimonovce Zníženie energetickej náročnosti MŠ a ZŠ - Šimonovce 110 000,00
78 123669/L3-48/17 09.06.2017 Mesto Fiľakovo Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKs Fiľakovo, s komplexným zateplením strešnej konštrukcie 95 000,00
79 123679/L3-08/17 09.06.2017 Obec Kráľová pri Senci Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu 150 000,00
80 123688/L3-30/17 09.06.2017 Obec Šalgovce Zateplenie fasády, strechy a výmena okien jedálne školy v obci Šalgovce 70 000,00
81 123691/L3-32/17 25.10.2017 Obec Varín Stavebné úpravy zdravotného strediska - Varín 200 000,00
82 123694/L3-76/17 09.06.2017 Mesto Rožňava Obnova a rekonštrukcia Materskej školy na Štítnickej ul, v Rožňave 120 000,00
83 123712/L3-10/17 09.06.2017 Obec Michal na Ostrove Obnova Zdravotníckeho zariadenia, Michal na Ostrove - Obnova obalového plášťa budovy 120 000,00
84 123722/L3-26/17 09.06.2017 Obec Veľké Kosihy Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OcÚ 100 000,00
85 123731/L3-10/17 09.06.2017 Obec Mad Budova Obecného úradu 90 000,00
86 123742/L3-17/17 09.06.2017 Obec Cimenná Prestavba budovy obecného úradu Cimenná - zníženie energetickej náročnosti budovy zateplením a využitím OZE 68 000,00
87 123761/L3-66/17 09.06.2017 Obec Tisinec Rekonštrukcia budovy ŠK Tisinec 65 000,00
88 123762/L3-40/17 09.06.2017 Obec Liptovská Osada Stavebné úpravy a zateplenie kultúrneho domu Liptovská Osada 369, II. etapa 70 000,00
89 123785/L3-76/17 09.06.2017 Obec Čučma Rekonštrukcia kultúrno-spoločenského centra 110 000,00
90 123795/L3-25/17 09.06.2017 Obec Veľká Dolina Revitalizácia a zateplenie jestvujúcej Požiarnej zbrojnice 53 959,00
91 123806/L3-27/17 09.06.2017 Obec Nýrovce Rekonštrukcia obecných budov Nýrovce 77 716,00
92 123828/L3-07/17 09.06.2017 Obec Budmerice Obnova Obecného úradu 55 000,00
93 123879/L3-28/17 09.06.2017 Obec Bruty Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Bruty 120 000,00
94 123890/L3-46/17 09.06.2017 Obec Vígľaš Obec Vigláš - zateplenie objektu školy - SO. 01 - Pavilón s kotolňou 180 000,00
95 123927/L3-10/17 09.06.2017 Obec Janíky Viacúčelový objekt - Zníženie energetickej náročnosti 145 000,00
96 123938/L3-28/17 09.06.2017 Obec Bánov Telocvičňa - zateplenie 79 515,00
97 123979/L3-25/17 09.06.2017 Obec Golianovo Zateplenie budovy futbalového klubu - určená na doplnkové aktivity súvisiace so športom 42 000,00
98 123983/L3-29/17 09.06.2017 Mesto Šaľa Stavebné úpravy športovej haly - strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod 90 000,00
99 123994/L3-52/17 09.06.2017 Obec Čeláre Zateplenie kultúrneho domu Čeláre 80 000,00
100 124009/L3-20/17 06.10.2017 Obec Kočovce Základná škola a materská škola Kočovce, rekonštrukcia a modernizácia 80 000,00
101 124021/L3-30/17 09.06.2017 Z124021/L3-30/17 29.09.2017 Obec Koniarovce Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy 0,00
102 124028/L3-30/17 09.06.2017 Obec Veľké Dvorany Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu 123 789,00
103 124033/L3-07/17 09.06.2017 Obec Šenkvice Telocvičňa ZŠ Šenkvice - zvýšenie energetickej účinnosti budovy 107 093,00

MIMORIADNE ZÁVAŽNÉ ENVIRONMENTÁLNE SITUÁCIE

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 126656/BRm-32/17 06.10.2017 Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Odstránenie škôd na ichtyofaune vodného toku Poprad 67 000,00
2 126703/BKm-18/17 06.10.2017 Obec Dulov Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov 166 000,00
3 128890/Fm-44/17 15.12.2017 Obec Ilja Sanácia svahových deformácií pri MŠ v obci Ilija 15 000,00

ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV HAVÁRIE

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 127714/HV-03/17 07.11.2017 Slovenská inšpekcia životného prostredia Riešenie MZV č. 116/023/2017/ZA v k.ú. Tvrdošín, povrchový tok Oravica 140,40
2 128811/HV-03/17 06.12.2017 Slovenská inšpekcia životného prostredia Bratislava – Zlaté Piesky – sanácia mimoriadneho zhoršenia vôd č. 117/030/2017/BA spôsobeného únikom farby zo suda hodeného do vody neznámym pôvodcom 15 537,68

DOTÁCIE NA KOMPENZÁCIE ZA ROK 2016

Zoznam žiadostí žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia na kompenzáciu za rok 2016

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 124548/K1-45/17 09.06.2017 Železiarne Podbrezová a.s. Kompenzácia 385 021,57
2 124549/K1-70/17 09.06.2017 U. S. Steel Košice, s.r.o. Kompenzácia 429 431,42
3 124551/K1-55/17 09.06.2017 Slovalco, a.s. Kompenzácia 6 215 824,35
4 124552/K1-35/17 09.06.2017 OFZ, a.s. Kompenzácia 1 288 604,08
5 124556/K1-02/17 09.06.2017 SLOVNAFT, a.s. Kompenzácia 1 681 118,58