Rozhodnuté žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR

A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA

Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 E9/A1-38/21 25.06.2021 Obec Sklabiňa Rekonštrukcia vykurovacieho zariadenia budovy ZŠ a MŠ Sklabiňa, osadenie konzol pre tepelné čerpadlo 68 854,00

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 E27/A2-27/21 25.06.2021 Obec Lontov Rekonštrukcia materskej školy 50 451,00

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 E137/A3-28/21 25.06.2021 Mesto Nové Zámky Zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste Nové Zámky 130 000,00
2 E206/A3-38/21 25.06.2021 Obec Kláštor pod Znievom Zlepšenie kvality ovzdušia v Obci Kláštor pod Znievom prostredníctvom adaptačných opatrení v oblasti riadenia kvality ovzdušia 84 550,00
3 E244/A3-38/21 25.06.2021 Mesto Turany Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Turany 142 060,00

B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 E550/BK4AP-59/21 25.06.2021 Obec Červený Kláštor ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor - Smerdžonka 305 813,60

Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 E618/BV1AP-68/21 25.06.2021 Obec Vyšný Kazimír Vodovod v obci Vyšný Kazimír 365 986,00

Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 E682/BV2AP-60/21 25.06.2021 Obec Klčov Vodovod a kanalizácia Klčov 100 451,70

Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 E649/BV3AP-57/21 25.06.2021 Obec Becherov Verejný vodovod Becherov – obytný súbor Hrabník 127 748,70

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV (Oddiel I. Špecifikácie činností podpory na rok 2021)

Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 E905/C1-30/21 25.06.2021 Obec Ludanice Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Ludanice 70 000,00
2 E922/C1-13/21 25.06.2021 Mesto Vrbové Vybavenie zberného dvora v meste Vrbové 75 000,00
3 E948/C1-24/21 25.06.2021 Obec Horovce Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Horovce z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 72 000,00
4 E967/C1-28/21 25.06.2021 Obec Chľaba Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chľaba 75 000,00
5 E976/C1-39/21 25.06.2021 Obec Mútne Rozšírenie efektivity triedeného zberu v obci Mútne 18 000,00
6 E983/C1-27/21 25.06.2021 Obec Plavé Vozokany Triedený zber komunálneho odpadu – obec Plavé Vozokany 60 000,00
7 E993/C1-10/21 25.06.2021 Obec Lúč na Ostrove Obstaranie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lúč na Ostrove 68 000,00
8 E999/C1-28/21 25.06.2021 Obec Palárikovo Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu 70 000,00
9 E1012/C1-62/21 25.06.2021 Mesto Svit Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Svit z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 70 000,00
10 E1052/C1-03/21 25.06.2021 Mestská časť Bratislava - Vajnory Zabezpečenie efektívneho zberu BRKO v mestskej časti Bratislava - Vajnory 70 000,00
11 E1077/C1-27/21 25.06.2021 Obec Hronské Kľačany Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Hronské Kľačany 73 000,00

Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 E1194/C2-28/21 25.06.2021 Obec Vlkas Nákup kompostérov do obce Vlkas 23 000,00
2 E1220/C2-38/21 25.06.2021 Obec Krpeľany Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Krpeľany 30 000,00
3 E1289/C2-11/21 25.06.2021 Mesto Galanta Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Galanta 150 000,00
4 E1299/C2-76/21 25.06.2021 Obec Gočovo Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Gočovo 10 000,00
5 E1307/C2-76/21 25.06.2021 Obec Kružná Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kružná 13 000,00
6 E1313/C2-73/21 25.06.2021 Obec Baška Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Baška 20 000,00
7 E1322/C2-45/21 25.06.2021 Obec Bacúch Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zakúpením kompostérov do domácností v obci Bacúch 59 000,00
8 E1328/C2-73/21 25.06.2021 Obec Zlatá Idka Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Zlatá Idka 13 000,00
9 E1334/C2-19/21 25.06.2021 Obec Jablonka Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Jablonka 38 000,00
10 E1347/C2-21/21 25.06.2021 Obec Veľké Kršteňany Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre obec Veľké Kršteňany 20 000,00
11 E1358/C2-37/21 25.06.2021 Obec Prosiek Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Prosiek 19 000,00
12 E1366/C2-14/21 25.06.2021 Obec Lakšárska Nová Ves Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Lakšárska Nová Ves 45 000,00
13 E1377/C2-43/21 25.06.2021 Obec Hrochoť Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Hrochoť 24 000,00
14 E1388/C2-21/21 25.06.2021 Obec Malé Kršteňany Riešenie bioodpadu v obci Malé Kršteňany 20 000,00
15 E1401/C2-76/21 25.06.2021 Obec Lúčka Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Lúčka 7 500,00
16 E1405/C2-26/21 25.06.2021 Mesto Hurbanovo Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hurbanovo C2 75 000,00
17 E1406/C2-06/21 25.06.2021 Obec Rohožník Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Rohožníku 140 000,00

Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 E1081/C3-26/21 25.06.2021 Obec Bátorove Kosihy Rekonštrukcia prevádzkovej budovy zberného dvora 50 000,00
2 E1092/C3-14/21 25.06.2021 Obec Dojč Zlepšenie triedeného zberu v obci Dojč 11 870,00
3 E1103/C3-40/21 25.06.2021 Obec Ľubochňa Zberný dvor 45 000,00

C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV (Oddiel II. Špecifikácie činností podpory na rok 2021)

Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 E1467/C4-44/21 25.06.2021 Mesto Banská Štiavnica Nákup hákového nosiča a kontajnerov pre triedený zber komunálneho odpadu v Banskej Štiavnici 65 000,00
2 E1468/C4-15/21 25.06.2021 Mesto Holíč Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Holíč prostredníctvom nákupu malotraktora s vlečkou a čelným nakladačom 50 000,00
3 E1498/C4-56/21 25.06.2021 Obec Bretejovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bretejovce 58 000,00
4 E1503/C4-79/21 25.06.2021 Obec Dargov Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dargov 73 000,00
5 E1508/C4-24/21 25.06.2021 Obec Kvašov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kvašov 75 000,00
6 E1512/C4-73/21 25.06.2021 Obec Veľká Ida Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľká Ida 73 000,00
7 E1529/C4-61/21 25.06.2021 Obec Zbudská Belá Triedený zber komunálneho odpadu v obci Zbudská Belá 60 000,00
8 E1538/C4-25/21 25.06.2021 Obec Čifáre Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu 75 000,00
9 E1549/C4-55/21 25.06.2021 Obec Ihráč Nákup komunálnej techniky určený na zber komunálneho odpadu v obci Ihráč 45 000,00
10 E1574/C4-27/21 25.06.2021 Obec Nýrovce Podpora triedenia zberu v obci Nýrovce 75 000,00
11 E1595/C4-59/21 25.06.2021 Obec Krížová Ves Triedený zber KO v obci Krížová Ves 73 000,00
12 E1610/C4-65/21 25.06.2021 Obec Litmanová Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Litmanová 75 000,00
13 E1614/C4-65/21 25.06.2021 Obec Kamienka Triedený zber komunálneho odpadu 50 000,00
14 E1622/C4-32/21 25.06.2021 Obec Dolný Hričov Nákup na dobudovanie technickej infraštruktúry v obci 75 000,00

Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 E1655/C5-51/21 25.06.2021 Mesto Hnúšťa Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnotenie BRKO v meste Hnúšťa 150 000,00
2 E1666/C5-44/21 25.06.2021 Obec Svätý Anton Zhodnocovanie BRKO v obci Svätý Anton 93 000,00
3 E1677/C5-31/21 25.06.2021 Obec Tesárske Mlyňany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Tesárske Mlyňany 74 000,00
4 E1704/C5-77/21 25.06.2021 Obec Podhoroď Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Podhoroď 62 000,00
5 E1705/C5-75/21 25.06.2021 Obec Pozdišovce Malá kompostáreň Pozdišovce 140 000,00
6 E1722/C5-73/21 25.06.2021 Obec Nováčany Malá kompostáreň 60 000,00
7 E1765/C5-47/21 25.06.2021 Obec Horné Mladonice Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Horných Mladoniciach 17 000,00
8 E1767/C5-52/21 25.06.2021 Obec Záhorce Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Záhorce 98 000,00
9 E1778/C5-16/21 25.06.2021 Obec Skalka nad Váhom Zabezpečenie zhodnocovania BRKO v obci Skalka nad Váhom 70 000,00
10 E1790/C5-33/21 25.06.2021 Obec Predmier Predchádzanie vzniku BRO v obci Predmier 46 000,00
11 E1792/C5-47/21 25.06.2021 Obec Uňatín Podpora predchádzaniu vzniku BRKO v obci Uňatín 6 175,00
12 E1827/C5-47/21 25.06.2021 Obec Žibritov Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Žibritov 6 500,00
13 E1830/C5-11/21 25.06.2021 Obec Šintava Kompostovanie v obci Šintava 114 000,00
14 E1831/C5-73/21 25.06.2021 Obec Nový Salaš Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Nový Salaš 33 100,00
15 E1832/C5-08/21 25.06.2021 Obec Vlky Predchádzanie vzniku BRO v obci Vlky 31 000,00
16 E1844/C5-18/21 25.06.2021 Mesto Nová Dubnica Zavedenie komunitného kompostovania pri bytových domoch v meste Nová Dubnica 128 000,00

Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 E1117/C6-05/21 25.06.2021 Mestská časť Bratislava - Petržalka Nákup veľkoobjemových kontajnerov pre Mestskú časť Bratislava-Petržalka-Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov -C6 20 000,00
2 E1129/C6-39/21 25.06.2021 Obec Vavrečka Zberný dvor v obci Vavrečka 132 284,00
3 E1144/C6-26/21 25.06.2021 Mesto Komárno Zberný dvor Komárno 140 000,00

L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA

Činnosť L7: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (mimo najmenej rozvinutých okresov)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 E1948/L7-44/21 09.08.2021 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Rekonštrukcia a modernizácia AB za účelom zníženia energetickej náročnosti" Banská Štiavnica, E. M. Šoltésovej 1 308 070,00
2 E1959/L7-22/21 09.08.2021 Obec Vrchteplá ZATEPLENIE DOMU KULTÚRY 69 411,00
3 E1970/L7-45/21 09.08.2021 Obec Závadka nad Hronom Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy v obci Závadka nad Hronom 157 955,00
4 E1975/L7-35/21 09.08.2021 Obec Pokryváč Zateplenie Obecného Úradu v obci Pokryváč 103 524,00
5 E2030/L7-58/21 09.08.2021 Obec Lieskovec Zvyšovanie energetickej účinnosti Materskej školy, Lieskovec 157 648,00
6 E2069/L7-28/21 09.08.2021 Obec Pozba Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy 136 800,00
7 E2084/L7-21/21 09.08.2021 Obec Pažiť Rekonštrukcia a prístavba obecnej budovy so zateplením 221 782,00
8 E2114/L7-24/21 09.08.2021 Obec Vydrná VYDRNÁ stavebné úpravy kultúrneho domu s. č. 51 125 069,00
9 E2150/L7-33/21 09.08.2021 Obec Maršová - Rašov Materská škola - Maršová-Rašov Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 79 629,00
10 E2203/L7-33/21 09.08.2021 Obec Hlboké nad Váhom Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu Kultúrneho domu s obecným úradom v obci Hlboké nad Váhom 219 242,00
11 E2207/L7-12/21 09.08.2021 Obec Koplotovce Zvýšenie energetickej účinnosti Kutúrneho domu 137 646,00
12 E2269/L7-26/21 09.08.2021 Mesto Komárno Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM 301 558,00
13 E2289/L7-38/21 09.08.2021 Obec Turčiansky Ďur Stavebné úpravy objektu služieb v obci Turčiansky Ďur 87 688,00
14 E2350/L7-38/21 09.08.2021 Obec Slovany Modernizácia a stavebné úpravy Obecného úradu - II. etapa 175 908,00
15 E2377/L7-58/21 09.08.2021 Obec Hrabovec nad Laborcom KLUB MLÁDEŽE - výmena strechy, zateplenie obvodových stien 109 215,00
16 E2460/L7-13/21 09.08.2021 Obec Prašník ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM OBCE PRAŠNÍK 145 011,00
17 E2477/L7-23/21 09.08.2021 Obec Čavoj Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 166 018,89
18 E2636/L7-37/21 09.08.2021 Obec Vavrišovo Stavebné úpravy kultúrneho domu s. č. 237 so zmenou účelu prístavby KD na materskú školu - prístavba 150 102,00
19 E2670/L7-44/21 09.08.2021 Obec Podhorie Zateplenie Materskej školy v obci Podhorie č. 85 108 959,00
20 E2728/L7-09/21 09.08.2021 Obec Lošonec Obnova kultúrneho domu 194 038,00

Činnosť L7AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre najmenej rozvinuté okresy)

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 E1988/L7AP-67/21 09.08.2021 Obec Vagrinec Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu 181 180,00
2 E2058/L7AP-75/21 09.08.2021 Obec Ptrukša Zníženie energetickej náročnosti obecných budov - Ptrukša SO 02 - Kultúrny dom 82 646,00
3 E2280/L7AP-49/21 09.08.2021 Obec Ozdín Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ v obci Ozdín 116 692,00
4 E2410/L7AP-75/21 09.08.2021 Obec Lesné LESNÉ – ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU p. č. 2 204 800,00
5 E2416/L7AP-76/21 09.08.2021 Obec Jablonov nad Turňou Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy knižnice vrátane zatepľovania 70 118,00
6 E2461/L7AP-67/21 09.08.2021 Obec Kružlová Rekonštrukcia verejno-prospešnej budovy v obci Kružlová 99 400,00
7 E2524/L7AP-57/21 09.08.2021 Obec Dubinné Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Dubinné 224 560,00
8 E2532/L7AP-75/21 09.08.2021 Obec Markovce Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu 113 054,00
9 E2641/L7AP-57/21 09.08.2021 Obec Nemcovce Investície do využívania OZE-modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce 185 711,00
10 E2703/L7AP-60/21 09.08.2021 Obec Domaňovce ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNEJ BUDOVY V OBCI DOMAŇOVCE 321 783,00

ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV HAVÁRIE

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 151592/HV-01/21 18.05.2021 Slovenská inšpekcia životného prostredia Odstraňovanie následkov mimoriadnych zhoršení kvality vôd alebo mimoriadnych ohrození kvality vôd na území Slovenskej republiky pre rok 2021 30 000,00

ÚHRADA NÁKLADOV SÚVISIACICH S OCHRANOU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZA SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME

Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia v EUR
1 20491/2021 16.04.2021 Slovenská inšpekcia životného prostredia Dofinancovanie služieb SIŽP 1 090 000,00