Vyradené žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu
1 145930 Obec Rovinka Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Rovinka
1 144483 Obec Krčava Intenzifikácia ČOV Krčava
2 144494 Obec Vysoká pri Morave ČOV Vysoká pri Morave (linka odvodnenia kalu, rekonštrukcia ČS Hraničiarska ul., rekonštrukcia ČS Poľná ul.)
3 144585 Obec Častá Častá - splašková kanalizácia a ČOV (etapa roku 2020: časť Hlavnej ulice - stoka B od šachty 12 po šachtu 18)
4 144697 Obec Tekovské Nemce ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce
5 144716 Obec Oľka Oľka - kanalizácia - 2. stavba
6 144750 Obec Dolná Seč ČOV a kanalizácia obce Dolná Seč
7 144902 Obec Černina Černina - Vodovod
8 144904 Obec Bretka Kanalizácia a ČOV 33
9 144905 Obec Turcovce Turcovce - Vodovod
10 144908 Obec Hrubov Hrubov - Vodovod
11 144915 Obec Baškovce Baškovce - Vodovod
12 144943 Obec Plášťovce Obecná kanalizácia Plášťovce, III. etapa
13 144987 Obec Veľké Kozmálovce Predĺženie vodovodu Veľké Komzmálovce (Lázky)
14 145016 Obec Slovenské Kľačany Kanalizácia Slovenské Kľačany
15 145046 Obec Veľký Kamenec Kanalizácia Veľký Kamenec - II. etapa
16 145053 Obec Veľké Raškovce Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV
17 145100 Obec Matúškovo Kanalizácia obce Matúškovo
18 145122 Združenie obcí "Mikroregión Dolná Svinka" Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Kanalizačná sústava Radatice, Janov, Ľubovec
19 145131 Obec Láb ČOV a kanalizácia Láb
20 145153 Mesto Sliač Sliač - Kanalizácia (Továrenská ulica, Mlynská ulica)
21 145154 Mesto Sliač Sliač - Kanalizácia, Objekt - vodovod (Továrenskí ulica, Mlynská ulica)
22 145155 Obec Jablonica Jablonica - splašková kanalizácia III. etapa + ulica Riadok
23 145178 Obec Malá Domaša Rozšírenie ČOV Malá Domaša
24 145211 Obec Ľutina Ľutina, Rozšírenie inžinierskych sietí
25 145214 Obec Plavecké Podhradie Plavecké Podhradie - intenzifikácia a rozšírenie ČOV
26 145220 Obec Jamník Rozšírenie ČOV obec Jamník
27 145222 Obec Jenkovce Výstavba domových čistiarní odpadových vôd v obci Jenkovce
28 145256 Obec Červený Hrádok Mechanicko - biologická ČOV Červený Hrádok
29 145261 Obec Zlatno Zlatno IBV Juh Rozšírenie verejného vodovodu
30 145264 Obec Vrbová nad Váhom Vrbová nad Váhom - tlaková kanalizácia, rozšírenie stavby
31 145275 Obec Horné Saliby Obecná kanalizácia Horné Saliby
32 145276 Obec Šarišské Čierne Kanalizácia Šarišské Čierne - 1.stavba
33 145277 Obec Nižná Kamenica Nižná Kamenica - kanalizácia
34 145310 Obec Vyšný Hrabovec Rekonštrukcia vodovodu Vyšný Hrabovec
35 145339 Obec Marianka Kanalizácia - Borinská ulica
36 145344 Obec Marianka Marianka - vodovod - Borinská ulica
37 145352 Obec Dohňany Vodovod - Zbora - I. etapa
38 145366 Obec Utekáč Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody
39 145393 Obec Hrušov Hrušov - Zabukovina - rekonštrukcia vodovodu
40 145396 Obec Bacúch Kanalizácia a vodovod - Bacúch, 2. stavba
41 145399 Obec Harakovce Kanalizácia v obci Harakovce
42 145413 Obec Čičava Čičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie
43 145449 Obec Komárovce ČOV Komárovce
44 145459 Obec Kostolište Kostolište, kanalizácia, III. etapa
45 145512 Obec Gemerská Ves Rozšírenie verejného vodovodu obce Gemerská Ves
46 145517 Obec Becherov Verejný vodovod Becherov, Obytný súbor Hrabník
47 145531 Obec Medvedie Medvedie - Kanalizácia - II.etapa Medvedie ČOV - intenzifikácia
48 145536 Obec Prievaly Prievaly - lokalita Záhrady - SO: Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie
49 145537 Obec Turie Turie - Richtárnica, rozšírenie vodovodu
50 145552 Obec Bystrá Kanalizácia a ČOV Bystrá
51 145559 Obec Prievaly Prievaly - lokalita Záhrady - SO: Rozšírenie verejného vodovodu
52 145573 Obec Lúčky Eliminácia balastných vôd v stokovej sieti v obci Lúčky
53 145574 Obec Dedina Mládeže Dedina Mládeže - vodovod, Malý Ostrov
54 145575 Obec Hybe Splašková kanalizácia obce Hybe - Stoka A4
55 145584 Obec Vyšná Polianka Rekonštrukcia vodovodu Vyšná Polianka - I.Etapa
56 145599 Obec Lúčka Kanalizácia Lúčka
57 145622 Obec Turie Turie - Richtárnica, rozšírenie splaškovej kanalizácie
58 145642 Obec Zákamenné Rozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II
59 145652 Obec Novoť Novoť - Lokalita pod kopec. Rozšírenie vodovodu.
60 145664 Obec Kovarce Kanalizácia a ČOV Kovarce
61 145680 Obec Tekovská Breznica Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Kamenie, zmena č.3
62 145756 Obec Veľké Ripňany IBV Lúka Veľké Ripňany-splašková kanalizácia
63 145758 Obec Bidovce Bidovce - ČOV - obnova
64 145772 Obec Vydrník Rozšírenie splaškovej kanalizácie, Vydrník, SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
65 145773 Obec Orešany Orešany - Vodovod - kanalizácia a ČOV
66 145775 Obec Orešany Orešany - Vodovod - kanalizácia a ČOV - časť vodovod
67 145791 Obec Horný Lieskov Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov - časť Sedlište - Niva II.
68 145796 Obec Roztoky Vybudovanie vodovodu v obci Roztoky
69 145802 Obec Jalšové DČOV B60 pre bytové domy Jalšové
70 145807 Obec Cakov CAKOV - rozvod vody
71 145816 Obec Braväcovo mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd s jemnobublinnnou areáciou ABČ vrátane splaškovej kanalizácie
72 145839 Obec Pusté Pole Kanalizácia a ČOV obce Pusté Pole
73 145844 Obec Voznica Čistenie odpadových vôd v obci Voznica
74 145848 Obec Veľké Ripňany IBV Lúka Veľké Ripňany - rozšírenie vodovodu
75 145855 Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad Inovácia ČOV Záhorská Ves
76 145859 Obec Trávnik Rekonštrukcia vodovodu Trávnik - ul. Školská, ul. Viharos 1
77 145943 Obec Malý Slavkov ČOV Malý Slavkov
78 145948 Obec Kálnica Úprava a rekonštrukcia havarijného vodného zdroja KLOKOČOVKA Kálnica
79 145953 Obec Kameňany VODOVOD OBCE KAMEŇANY
80 145954 Obec Modra nad Cirochou Kanalizácia Modra nad Cirochou
81 145982 Obec Krasňany Regionálny rozvoj obce Krasňany - Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba infraštruktúry - II. etapa
82 145983 Obec Horná Lehota Horná Lehota - ČOV III. tapa (zmena č. 1)
1 144892 Obec Liptovské Revúce Zlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Liptovské revúce
2 145052 Obec Voderady Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Voderady
3 145054 Obec Špačince Zberný dvor Špačince - technológia
4 145187 Obec Lietavská Lúčka Zavedenie triedeného zberu a vybudovanie zberného dvora v obci Lietavská Lúčka
5 145901 Obec Mútne Výstavba Zberného dvora v obci Mútne
6 145902 Obec Úľany nad Žitavou Zberný dvor
7 145994 Obec Mikušovce Zberný dvor
1 147183 Nezisková organizácia Barbora Zem menom Slovensko
2 147187 Obec Žiar Náučný chodník "Žiar - Žiarska dolina"
3 147194 Slovak Devlopment Institute, n.o. Inovatívne environmentálne vzdelávanie prostredníctvom audiovizuálnych nástrojov a virtuálnej reality
1 147173 Občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov - PROGRESSUS SLOVAKIA Výskum zameraný na kvalitu ovzdušia
2 147174 Agentúra pre výskum inovatívnych termodynamických technológií a materiálov n.o. Výskum v oblasti nízkoemisného zariadenia pre dehydratáciu poľnohospodárskych plodín s vysokým podielom vody
3 147175 EnviSlovakia, o.z. Monitorovanie parametrov horninového prostredia environmentálnych záťaží vo vzťahu k environmentálnemu riziku
1 146293 Obec Vavrečka Zateplenie školského klubu číslo 205
2 146362 Obec Trnovec nad Váhom Dom kultúry Trnovec nad Váhom - výmena exteriérových výplní otvorov
3 146363 Obec Ličartovce Zníženie energetickej náročnosti budovy centra voľnéh času
4 146455 Obec Gruzovce Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v Gruzovciach
5 146461 Obec Lomná Zateplenie Materskej školy v obci Lomná
6 146484 Obec Červený Kláštor Zateplenie budovy Materskej školy v Červenom Kláštore s. č. 63
7 146495 Obec Vyšná Jedľová Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu
8 146525 Obec Markovce Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu
9 146531 Obec Dechtice Obnova kultúrneho domu Dechtice
10 146535 Obec Dlhé Pole Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy - Dlhé Pole
11 146561 Obec Podhorie Stavebné úpravy a udržiavacie práce na objekte Kultúrneho domu v Podhorí
12 146596 Obec Baďan Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy (obecného úradu) v obci Baďan
13 146611 Obec Zbudza Energetické zhodnotenie budovy Materskej školy a lutúrneho zariadenie v obci Zbudza
14 146615 Obec Stretava Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
15 146621 Obec Veľký Lipník Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník
16 146624 Obec Teriakovce Rekonštrukcia materskej škôlky Teriakovce
17 146627 Obec Reľov Obnova obecného úradu Reľov
18 146630 Obec Včelince Zvyšovanie energetickej účinnosti Základnej školy Včelince č. 44
19 146649 Obec Lovča Rekonštrukcia obecnej budovy - Kultúrny dom
20 146653 Obec Granč - Petrovce Zateplenie budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Granč - Petrovce
21 146655 Obec Kolíňany Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Kolíňany
22 146658 Obec Bžany Zateplenie a výmena strechy, výmena otvorových vyplní, modernizácia pridružených rozvodov tepla a teplej vody na budove obecného úradu Bžany
23 146661 Obec Gemerská Poloma Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu stavebnými úpravami - Gemerská Poloma, Hviezdoslavova 453
24 146662 Obec Dolný Ohaj Zateplenie Obecného úradu v Dolnom Ohaji
25 146682 Obec Baňa Zateplenie a výmena strechy, výmena otvorových výplní, modernizácia pridružených rozvodov tepla a teplej vody na budove obecného úradu Baňa
26 146700 Obec Krasňany Stavebné úpravy základnej školy - zateplenie, rekonštrukcia kotolne
27 146702 Obec Janov Spoločenské centrum obce Janov
28 146746 Obec Radošina Obecný úrad-stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy
29 146762 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa
30 146793 Technická univerzita v Košiciach Obnova študentských domovov TU Jedlíková č. 9, Pavilón "A"
31 146794 Obec Budmerice Obnova ZŠ a MŠ
32 146815 Obec České Brezovo Zníženie energetickej náročnosti budovy knižnice v obci České Brezovo
33 146825 Mesto Sliač Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy - Cikkerova ul. 651/2, Sliač - 2. etapa
34 146826 Obec Zemianske Podhradie Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu Zemianske Podhradie
35 146866 Obec Čakany Prístavba a rekonštrukcia domu smútku a cintorína
36 146868 Obec Hrnčiarske Zalužany Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OU v obci Hrnčiarske Zalužany
37 146884 Obec Hatné Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
38 146889 Obec Betliar Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Betliar
39 146901 Mestská časť Košice Džungľa Stavebné úpravy budovy miestneho úradu Košice
40 146922 Obec Chrenovec - Brusno Zvyšovanie energetickej účinnosti, základná škola Chrenovec - Brusno
41 146928 Obec Rad Prestavba objektu na Dom smútku v obci Rad
42 146968 Obec Trávnik Zníženie energetickej náročnosti Školskej budovy na využitie CVČ - 2. časť
43 146977 Obec Hubice Rekonštrukcia a prístavba k domu smútku v obci Hubice
1 146942 Obec Orechová Potôň Orechová Potôň verejná kanalizácia a ČOV
2 146955 Obec Biel Biel - rozšírenie tlakovej kanalizácie na: ul Hlavná-Železničná, ul. Hlavná - smer Dobrá, ul. Banková - západná strana
3 146957 Obec Baldovce Kanalizácia Baldovce, ČOV pre obec Badovce
4 146959 Obec Orechová Vonkajšia kanalizácia a ČOV Orechová
5 146965 Obec Lúky Lúky kanalizácia a ČOV
6 146966 Obec Telgárt Dobudovanie kanalizácie
7 146969 Obec Čakajovce Kanalizácia obce Čakajovce - II. etapa
8 146973 Obec Hostie Hostie - kanalizácia I. etapa
9 146976 Obec Vyškovce nad Ipľom Vyškovce nad Ipľom Splašková kanalizácia
10 146995 Obec Dlhé Stráže Kanalizácia a ČOV Dlhé Stráže
11 146999 Obec Sklabiná Sklabiná kanalizácia stoka AA-5
12 147018 Obec Uhorské Vodovod Uhorské
13 147021 Obec Medzany Medzany- vodovod - rozšírenie vodovodu
14 147026 Obec Kostolné Kračany Vodovovd Moravské a Kynceľové Kračany
15 147048 Združenie obcí Horná Krupá - Bíňovce Skupinový vodovod Trstín-Horná Krupá-Bíňovce-3. stavba
16 147106 Obec Dolné Srnie Splašková kanalizácia Dolné Srnie
17 147118 Obec Veľká Lúka Veľká Lúka - splašková kanalizácia
18 147121 Obec Šumiac Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV šumiac
19 147142 Obec Ruskov Kanalizácia Ruskov
20 147149 Obec Patince ČOV Patince
21 147153 Mesto Veľký Meder Kanalizácia Ižop
22 147156 Obec Pastovce Rozšírenie kanalizácie obce Pastovce