Vyradené žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2019, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu
1 134118 Obec Nový Tekov Nový Tekov, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v obci
2 134123 Obec Matúškovo Kanalizácia obce Matúškovo
3 134277 Obec Plechotice Plechotice - kanalizácia
4 134301 Mesto Košice Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Košice
5 134343 Obec Veľký Grob Veľký Grob Kanalizácia a ČOV
6 134362 Obec Váhovce Váhovce - Splašková Kanalizácia
7 134398 Obec Pavlice Pavlice - splašková kanalizácia a čerpacia stanica
8 134406 Mestská časť Bratislava - Rača PRELOŽKA RAČIANSKEHO POTOKA
9 134414 Obec Pusté Čemerné Úprava odvodňovacích priekop v obci Pusté Čemerné
10 134483 Obec Vyšné Nemecké Vyšné Nemecké - Prečerpávacia stanica s výtlačným potrubím
11 134502 Obec Voznica Čistenie odpadových vôd v obci Voznica
12 134526 Obec Nižné Repaše ČOV Nižné Repaše
13 134534 Obec Baška ZBERNÝ DVOR- BAŠKA
14 134537 Obec Dolné Kočkovce DOLNÉ KOČKOVCE - IBV SEDLIŠTE INŽINIERSKE SIETE - ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU
15 134586 Bastion Comorra nezisková organizácia Nákup štiepkovača za účelom odstraňovania náletových drevín v NKP - Bašta II v Komárne
16 134599 Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Dubnica nad Váhom Podpora ichtyocenóz revírov MsO SRZ Dubnica nad Váhom
17 134607 Obec Dolné Kočkovce DOLNÉ KOČKOVCE - IBV SEDLIŠTE INŽINIERSKE SIETE, SO - ROZŠÍRENIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
18 134639 Obec Telgárt Výstavba chodníka pre chodcov v obci Telgárt
19 134665 Obec Slatinské Lazy Obec Slatinské Lazy, rozšírenie verejnej kanalizácie
20 134678 Obec Háj Háj-Intenzifikácia vodovodu
21 134694 Združenie obcí Enviropark Pomoravie GAJARY - intenzifikácia ČOV
22 134700 Obec Baldovce Kanalizácia Baldovce, ČOV pre obec Baldovce
23 134704 Obec Odorín Rozšírenie kapacity ČOV Odorín
24 134713 Obec Žalobín Rozšírenie kapacity ČOV pre rómsku osadu v obci Žalobín
25 134731 Obec Udiča UPOHLAV, obec Udiča – OBECNÝ VODOVOD
26 134733 Obec Kláštor pod Znievom Kláštor pod Znievom, rozšírenie splaškovej kanalizácie - ul Hôrky
27 134750 Obec Kráľovce Protipovodňová ochrana vodného toku v centre obce Kráľovce
28 134764 Obec Krivosúd - Bodovka Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd-Bodovka
29 134812 Obec Kovarce Kanalizácia a ČOV Kovarce
30 134817 Mesto Zlaté Moravce Zefektívnenie možností triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce zakúpením traktora
31 134830 Obec Trstín Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Trstín
32 134871 Obec Slavošovce Slavošovce - intenzifikácia vodovodu
33 134896 Obec Prochot Zberný dvor Prochot
34 134905 Obec Komárovce ČOV Komárovce
35 134935 Obec Malčice Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a priľahlých verejných priestranstiev v obci Malčice
36 134963 Hefaistos no Environmentálna výchova detí v predškolskom veku
37 134964 VORTEX CORP sro Príroda deťom
38 134969 oz Bylinka Stredisko environmentálnej výchovy - Ekocentrum Bylinka
39 134986 Peter Švec Realizácia opatrení na udržanie priaznivého stavu chránených druhov biotopov
40 134988 Občianske združenie PRÍRODOVEDEC Botanikiáda - regionálna projektová súťaž pre základné školy
41 135019 Obec Kaluža Rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu Kaluža
42 135021 Obec Nitrianske Hrnčiarovce Nitrianske Hrnčiarovce, Čerešňova ulica rozšírenie kanalizácie
43 135024 Obec Červená Voda Červená Voda – vodovod, doplnenie vodných zdrojov, rozšírenie vodovodu
44 135040 Obec Sasinkovo Vodovod obce Sasinkovo, Zapojenie vodárenského zdroja HS-3
45 135042 Obec Beňadovo BeňadovoRozšírenie vodovodu - lokalita Hájisko
46 135053 Obec Pohronská Polhora Pohronská Polhora, Michalová – predlženie obecného vodovodu a kanalizácie
47 135059 Obec Malá Domaša Obec Malá Domaša ČOV - III etapa
48 135096 Obec Divinka Intenzifikácia existujúcej ČOV pre bytové domy
49 135104 Obec Obeckov OBECKOV tlaková kanalizácia PRESSKAN R + ČOV
50 135112 Obec Jenkovce Výstavba domových čistiarní odpadových vôd v obci Jenkovce
51 135115 Obec Pohronská Polhora Pohronská Polhora, Michalová – predlženie obecného vodovodu a kanalizácie
52 135116 Obec Lúč na Ostrove Rozšírenie verejného vodovodu
53 135125 Obec Vydrany Vydrany, odkanalizovanie bytových domov
54 135133 Zoologická záhrada Bratislava Voliéra pre belaňu tundrovú
55 135141 Obec Banka Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Banka časť Sĺňava II
56 135152 Obec Jamník Rozšírenie inžinierskych sietí
57 135156 Obec Vlkyňa Vlkyňa - ekodvor
58 135157 Obec Čeláre Čeláre - kanalizácia - 1 stavba - ČOV
59 135159 Obec Ďurďošík Ďurďošík - kanalizácia - obnova a dobudovanie
60 135160 Obec Kiarov Kiarov - kanalizácia - 1 stavba - ČOV
61 135161 Obec Košolná Obecná splašková kanalizácia - Košolná - 3 etapa
62 135162 Obec Vydrník Rozšírenie splaškovej kanalizácie, Vydrník, SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
63 135172 Obec Bidovce Bidovce - ČOV - obnova
64 135173 Obec Ulič Výstavba malej kompostárne v obci Ulič
1 140823 Mesto Galanta Elektromobil pre mesto Galanta
2 140839 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Elektromobil
1 140123 Obec Chmeľov Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Chmeľov
2 140308 Obec Pohronská Polhora Komplexné zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ v Pohronskej Polhore
3 140330 Obec Lehnice Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti telocvične
4 140341 Obec Jarabá Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Jarabej postavenej na pozemku KN-C p.č.: 1/2
5 140395 Obec Kurima Rekonštrukcia MŠ v obci Kurima
6 140460 Obec Trávnik Zníženie energetickej náročnosti bývalej školskej budovy na využitie CVČ
7 140504 Obec Turcovce Rekonštrukcia budovy Obecného domu v obci Turcovce
8 140517 Obec Krasňany Stavebné úpravy základnej školy - zateplenie, rekoštrukcia kotolne
9 140522 Obec Betliar Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Betliar
10 140526 Obec Granč - Petrovce Zateplenie budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Granč-Petrovce
11 140558 Obec Okrúhle Budova základnej školy - Okrúhle.
12 140567 Obec Lopúchov Zvýšenie energetickej efektívnosti Obecného úradu
13 140651 Obec Abrahám Obecný kultúrny dom
14 140653 Obec Ducové Rekonštrukcia kultúrneho domu Ducové
15 140693 Obec Ľubotín Zníženie energetickej náročnosti budovy zdravotného strediska v Ľubotíne
16 140738 Obec Veľké Lovce Zateplenie objektu – Kultúrny dom Veľké Lovce
17 140759 Obec Muľa Rekonštrukcia a zateplenie objektu obecného úradu v obci Muľa
18 140803 Obec Mojmírovce Znižovanie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Mojmírovce