Vyradené žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu
1 144483 Obec Krčava Intenzifikácia ČOV Krčava
2 144494 Obec Vysoká pri Morave ČOV Vysoká pri Morave (linka odvodnenia kalu, rekonštrukcia ČS Hraničiarska ul., rekonštrukcia ČS Poľná ul.)
3 144527 Obec Bobrovník Rekreačný a športový areál "LIVE PARK" k.ú. Bobrovník
4 144585 Obec Častá Častá - splašková kanalizácia a ČOV (etapa roku 2020: časť Hlavnej ulice - stoka B od šachty 12 po šachtu 18)
5 144697 Obec Tekovské Nemce ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce
6 144716 Obec Oľka Oľka - kanalizácia - 2. stavba
7 144750 Obec Dolná Seč ČOV a kanalizácia obce Dolná Seč
8 144758 Obec Klokočov Vodovod - Klokočov Paľkov, rozvodná sieť
9 144892 Obec Liptovské Revúce Zlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Liptovské revúce
10 144902 Obec Černina Černina - Vodovod
11 144904 Obec Bretka Kanalizácia a ČOV 33
12 144905 Obec Turcovce Turcovce - Vodovod
13 144908 Obec Hrubov Hrubov - Vodovod
14 144915 Obec Baškovce Baškovce - Vodovod
15 144943 Obec Plášťovce Obecná kanalizácia Plášťovce, III. etapa
16 144987 Obec Veľké Kozmálovce Predĺženie vodovodu Veľké Komzmálovce (Lázky)
17 145016 Obec Slovenské Kľačany Kanalizácia Slovenské Kľačany
18 145022 Obec Pucov Predchádzanie vzniku BRKO v obci Pucov
19 145046 Obec Veľký Kamenec Kanalizácia Veľký Kamenec - II. etapa
20 145052 Obec Voderady Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Voderady
21 145053 Obec Veľké Raškovce Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV
22 145054 Obec Špačince Zberný dvor Špačince - technológia
23 145100 Obec Matúškovo Kanalizácia obce Matúškovo
24 145122 Združenie obcí "Mikroregión Dolná Svinka" Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Kanalizačná sústava Radatice, Janov, Ľubovec
25 145131 Obec Láb ČOV a kanalizácia Láb
26 145132 MO Slovenského rybárskeho zväzu Bánovce nad Bebravou Revitalizácia ichtyofauny čiastkového povodia toku Bebrava po zavedení opatrení v oblasti čistoty vôd odstránením zdroja znečistenia
27 145139 Obec Nižná Olšava Fotovoltaické zariadenie - Budova škôl a školských zariadení
28 145153 Mesto Sliač Sliač - Kanalizácia (Továrenská ulica, Mlynská ulica)
29 145154 Mesto Sliač Sliač - Kanalizácia, Objekt - vodovod (Továrenskí ulica, Mlynská ulica)
30 145155 Obec Jablonica Jablonica - splašková kanalizácia III. etapa + ulica Riadok
31 145165 Obec Martinček Zateplenie Kultúrneho domu Martinček
32 145178 Obec Malá Domaša Rozšírenie ČOV Malá Domaša
33 145187 Obec Lietavská Lúčka Zavedenie triedeného zberu a vybudovanie zberného dvora v obci Lietavská Lúčka
34 145203 Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Podbrezová SRZ MO Podbrezová, ODCHOVNÉ ZARIADENIA-stavebné úpravy
35 145211 Obec Ľutina Ľutina, Rozšírenie inžinierskych sietí
36 145214 Obec Plavecké Podhradie Plavecké Podhradie - intenzifikácia a rozšírenie ČOV
37 145220 Obec Jamník Rozšírenie ČOV obec Jamník
38 145222 Obec Jenkovce Výstavba domových čistiarní odpadových vôd v obci Jenkovce
39 145242 GARDEN VILLAGE Senec revitalizácia jazera SMRADKA
40 145256 Obec Červený Hrádok Mechanicko - biologická ČOV Červený Hrádok
41 145261 Obec Zlatno Zlatno IBV Juh Rozšírenie verejného vodovodu
42 145264 Obec Vrbová nad Váhom Vrbová nad Váhom - tlaková kanalizácia, rozšírenie stavby
43 145266 Združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu pre združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište
44 145275 Obec Horné Saliby Obecná kanalizácia Horné Saliby
45 145276 Obec Šarišské Čierne Kanalizácia Šarišské Čierne - 1.stavba
46 145277 Obec Nižná Kamenica Nižná Kamenica - kanalizácia
47 145310 Obec Vyšný Hrabovec Rekonštrukcia vodovodu Vyšný Hrabovec
48 145335 Obec Krahule SO01 Splašková kanalizácia zberač "AA", SO 2 Výtlačné potrubie + ČS, SO 03 Splašková kanalizácia zberač "AA-1", SO 04 NN prípojka k ČS
49 145339 Obec Marianka Kanalizácia - Borinská ulica
50 145342 Slovenský rybársky zväz- Miestna organizácia Orlov Obnova ichtyocenózy a revitalizácia rieky Poprad revír č. 4-1951-2-1, 4-1952-6-1, potok Čirčanka č.r. 4-0350-4-2
51 145344 Obec Marianka Marianka - vodovod - Borinská ulica
52 145352 Obec Dohňany Vodovod - Zbora - I. etapa
53 145366 Obec Utekáč Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody
54 145374 Výchova a vzdelávanie Rekonštrukcia centra voľného času - vykurovanie
55 145393 Obec Hrušov Hrušov - Zabukovina - rekonštrukcia vodovodu
56 145396 Obec Bacúch Kanalizácia a vodovod - Bacúch, 2. stavba
57 145399 Obec Harakovce Kanalizácia v obci Harakovce
58 145408 Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi Obstaranie mobilného drviča BRO
59 145413 Obec Čičava Čičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie
60 145428 Združenie obcí mikroregiónu BÚČKY Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v mikroregióne Búčky
61 145446 Obec Dolná Krupá Technické vybavenie Zberného dvora Dolná Krupá
62 145449 Obec Komárovce ČOV Komárovce
63 145459 Obec Kostolište Kostolište, kanalizácia, III. etapa
64 145464 Obec Dúbrava Zníženie náročnosti objektov a zmena zdrojov tepla v objektoch OcÚ, KD a MŠ v obci Dúbrava zavedením obnoviteľných zdrojov - biomasa
65 145512 Obec Gemerská Ves Rozšírenie verejného vodovodu obce Gemerská Ves
66 145517 Obec Becherov Verejný vodovod Becherov, Obytný súbor Hrabník
67 145520 Obec Bátka Modernizácia vykurovania s využitím obnoviteľného zdroja v budove Obecného úradu v Bátke
68 145531 Obec Medvedie Medvedie - Kanalizácia - II.etapa Medvedie ČOV - intenzifikácia
69 145536 Obec Prievaly Prievaly - lokalita Záhrady - SO: Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie
70 145537 Obec Turie Turie - Richtárnica, rozšírenie vodovodu
71 145552 Obec Bystrá Kanalizácia a ČOV Bystrá
72 145559 Obec Prievaly Prievaly - lokalita Záhrady - SO: Rozšírenie verejného vodovodu
73 145573 Obec Lúčky Eliminácia balastných vôd v stokovej sieti v obci Lúčky
74 145574 Obec Dedina Mládeže Dedina Mládeže - vodovod, Malý Ostrov
75 145575 Obec Hybe Splašková kanalizácia obce Hybe - Stoka A4
76 145584 Obec Vyšná Polianka Rekonštrukcia vodovodu Vyšná Polianka - I.Etapa
77 145590 Obec Limbach Vybudovanie zberného dvora v obci Limbach
78 145595 Obec Dolný Lopašov Zberný dvor Dolný Lopašov
79 145599 Obec Lúčka Kanalizácia Lúčka
80 145621 Obec Rakovice Zberný dvor Rakovice
81 145622 Obec Turie Turie - Richtárnica, rozšírenie splaškovej kanalizácie
82 145625 STUDIENKA združenie obcí Ďurčiná, Fačkov, Veľká Čierna, Rajecká Lesná, Šuja, Jas Predchádzanie vzniku BRKO v rámci združenia obcí Studienka
83 145637 Obec Mníšek nad Popradom Rekonštrukcia kotolne pre ZŠ Mníšek nad Popradom - inštalácia kotla na biomasu
84 145642 Obec Zákamenné Rozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II
85 145652 Obec Novoť Novoť - Lokalita pod kopec. Rozšírenie vodovodu.
86 145664 Obec Kovarce Kanalizácia a ČOV Kovarce
87 145667 Mestská časť Bratislava - Petržalka Nákup veľkoobjemných kontajnerov pre Mestskú časť Bratislava-Petržalka
88 145670 Regionálne združenie obcí Dubová Predchádzanie vzniku BRKO na území Regionálneho združenia obcí Dubová
89 145680 Obec Tekovská Breznica Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Kamenie, zmena č.3
90 145731 IBV Lazisko Panská záhrada Rodinné domy Lazisko - Panská Záhrada SO 03 Vodovod DN 100, SO 04 Kanalizácia DN 300
91 145738 IBV Lazisko Panská záhrada Rodinné domy Lazisko - Panská Záhrada - SO 03 Vodovod DN 100, SO 04 Kanalizácia DN 300
92 145756 Obec Veľké Ripňany IBV Lúka Veľké Ripňany-splašková kanalizácia
93 145758 Obec Bidovce Bidovce - ČOV - obnova
94 145772 Obec Vydrník Rozšírenie splaškovej kanalizácie, Vydrník, SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
95 145773 Obec Orešany Orešany - Vodovod - kanalizácia a ČOV
96 145775 Obec Orešany Orešany - Vodovod - kanalizácia a ČOV - časť vodovod
97 145796 Obec Roztoky Vybudovanie vodovodu v obci Roztoky
98 145802 Obec Jalšové DČOV B60 pre bytové domy Jalšové
99 145807 Obec Cakov CAKOV - rozvod vody
100 145816 Obec Braväcovo mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd s jemnobublinnnou areáciou ABČ vrátane splaškovej kanalizácie
101 145839 Obec Pusté Pole Kanalizácia a ČOV obce Pusté Pole
102 145844 Obec Voznica Čistenie odpadových vôd v obci Voznica
103 145848 Obec Veľké Ripňany IBV Lúka Veľké Ripňany - rozšírenie vodovodu
104 145855 Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad Inovácia ČOV Záhorská Ves
105 145858 Obec Toporec Zberný dvor v obci Toporec
106 145859 Obec Trávnik Rekonštrukcia vodovodu Trávnik - ul. Školská, ul. Viharos 1
107 145901 Obec Mútne Výstavba Zberného dvora v obci Mútne
108 145902 Obec Úľany nad Žitavou Zberný dvor
109 145904 Mestské kultúrna stredisko mesta Levoča Modernizácia-výmena zdroja tepla, Námestie Majstra Pavla 58, Levoča, mestské kino
110 145909 Obec Mútne Rekonštrukcia kotolne MŠ Mútne
111 145921 Stredná odborná škola Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves Rekonštrukcia kotolne v SOŠ Spišská Nová Ves
112 145930 Obec Rovinka Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Rovinka
113 145934 Obec Závada Vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy Materskej školy a Obecného úradu Závada
114 145941 Mesto Trstená Malá kompostáreň v meste Trstená
115 145943 Obec Malý Slavkov ČOV Malý Slavkov
116 145944 Obec Stará Voda Stará Voda - zberný dvor
117 145948 Obec Kálnica Úprava a rekonštrukcia havarijného vodného zdroja KLOKOČOVKA Kálnica
118 145953 Obec Kameňany VODOVOD OBCE KAMEŇANY
119 145954 Obec Modra nad Cirochou Kanalizácia Modra nad Cirochou
120 145970 Obec Halič Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Halič
121 145982 Obec Krasňany Regionálny rozvoj obce Krasňany - Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba infraštruktúry - II. etapa
122 145983 Obec Horná Lehota Horná Lehota - ČOV III. tapa (zmena č. 1)
123 145994 Obec Mikušovce Zberný dvor
124 146115 Obec Podkylava Prívesný vozík pre zabezpečenie zberu a prepravy odpadov
125 146293 Obec Vavrečka Zateplenie školského klubu číslo 205
126 146362 Obec Trnovec nad Váhom Dom kultúry Trnovec nad Váhom - výmena exteriérových výplní otvorov
127 146363 Obec Ličartovce Zníženie energetickej náročnosti budovy centra voľnéh času
128 146455 Obec Gruzovce Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v Gruzovciach
129 146461 Obec Lomná Zateplenie Materskej školy v obci Lomná
130 146484 Obec Červený Kláštor Zateplenie budovy Materskej školy v Červenom Kláštore s. č. 63
131 146495 Obec Vyšná Jedľová Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu
132 146525 Obec Markovce Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu
133 146531 Obec Dechtice Obnova kultúrneho domu Dechtice
134 146535 Obec Dlhé Pole Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy - Dlhé Pole
135 146561 Obec Podhorie Stavebné úpravy a udržiavacie práce na objekte Kultúrneho domu v Podhorí
136 146596 Obec Baďan Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy (obecného úradu) v obci Baďan
137 146611 Obec Zbudza Energetické zhodnotenie budovy Materskej školy a lutúrneho zariadenie v obci Zbudza
138 146615 Obec Stretava Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
139 146621 Obec Veľký Lipník Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník
140 146624 Obec Teriakovce Rekonštrukcia materskej škôlky Teriakovce
141 146627 Obec Reľov Obnova obecného úradu Reľov
142 146630 Obec Včelince Zvyšovanie energetickej účinnosti Základnej školy Včelince č. 44
143 146649 Obec Lovča Rekonštrukcia obecnej budovy - Kultúrny dom
144 146653 Obec Granč - Petrovce Zateplenie budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Granč - Petrovce
145 146655 Obec Kolíňany Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Kolíňany
146 146658 Obec Bžany Zateplenie a výmena strechy, výmena otvorových vyplní, modernizácia pridružených rozvodov tepla a teplej vody na budove obecného úradu Bžany
147 146661 Obec Gemerská Poloma Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu stavebnými úpravami - Gemerská Poloma, Hviezdoslavova 453
148 146662 Obec Dolný Ohaj Zateplenie Obecného úradu v Dolnom Ohaji
149 146682 Obec Baňa Zateplenie a výmena strechy, výmena otvorových výplní, modernizácia pridružených rozvodov tepla a teplej vody na budove obecného úradu Baňa
150 146700 Obec Krasňany Stavebné úpravy základnej školy - zateplenie, rekonštrukcia kotolne
151 146702 Obec Janov Spoločenské centrum obce Janov
152 146746 Obec Radošina Obecný úrad-stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy
153 146762 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa
154 146793 Technická univerzita v Košiciach Obnova študentských domovov TU Jedlíková č. 9, Pavilón "A"
155 146794 Obec Budmerice Obnova ZŠ a MŠ
156 146815 Obec České Brezovo Zníženie energetickej náročnosti budovy knižnice v obci České Brezovo
157 146825 Mesto Sliač Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy - Cikkerova ul. 651/2, Sliač - 2. etapa
158 146826 Obec Zemianske Podhradie Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu Zemianske Podhradie
159 146866 Obec Čakany Prístavba a rekonštrukcia domu smútku a cintorína
160 146868 Obec Hrnčiarske Zalužany Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OU v obci Hrnčiarske Zalužany
161 146884 Obec Hatné Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
162 146889 Obec Betliar Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Betliar
163 146901 Mestská časť Košice Džungľa Stavebné úpravy budovy miestneho úradu Košice
164 146922 Obec Chrenovec - Brusno Zvyšovanie energetickej účinnosti, základná škola Chrenovec - Brusno
165 146928 Obec Rad Prestavba objektu na Dom smútku v obci Rad
166 146942 Obec Orechová Potôň Orechová Potôň verejná kanalizácia a ČOV
167 146955 Obec Biel Biel - rozšírenie tlakovej kanalizácie na: ul Hlavná-Železničná, ul. Hlavná - smer Dobrá, ul. Banková - západná strana
168 146957 Obec Baldovce Kanalizácia Baldovce, ČOV pre obec Badovce
169 146959 Obec Orechová Vonkajšia kanalizácia a ČOV Orechová
170 146965 Obec Lúky Lúky kanalizácia a ČOV
171 146966 Obec Telgárt Dobudovanie kanalizácie
172 146968 Obec Trávnik Zníženie energetickej náročnosti Školskej budovy na využitie CVČ - 2. časť
173 146969 Obec Čakajovce Kanalizácia obce Čakajovce - II. etapa
174 146973 Obec Hostie Hostie - kanalizácia I. etapa
175 146976 Obec Vyškovce nad Ipľom Vyškovce nad Ipľom Splašková kanalizácia
176 146977 Obec Hubice Rekonštrukcia a prístavba k domu smútku v obci Hubice
177 146995 Obec Dlhé Stráže Kanalizácia a ČOV Dlhé Stráže
178 146999 Obec Sklabiná Sklabiná kanalizácia stoka AA-5
179 147018 Obec Uhorské Vodovod Uhorské
180 147021 Obec Medzany Medzany- vodovod - rozšírenie vodovodu
181 147026 Obec Kostolné Kračany Vodovovd Moravské a Kynceľové Kračany
182 147048 Združenie obcí Horná Krupá - Bíňovce Skupinový vodovod Trstín-Horná Krupá-Bíňovce-3. stavba
183 147106 Obec Dolné Srnie Splašková kanalizácia Dolné Srnie
184 147118 Obec Veľká Lúka Veľká Lúka - splašková kanalizácia
185 147121 Obec Šumiac Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV šumiac
186 147142 Obec Ruskov Kanalizácia Ruskov
187 147149 Obec Patince ČOV Patince
188 147153 Mesto Veľký Meder Kanalizácia Ižop
189 147156 Obec Pastovce Rozšírenie kanalizácie obce Pastovce
190 147173 Občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov - PROGRESSUS SLOVAKIA Výskum zameraný na kvalitu ovzdušia
191 147174 Agentúra pre výskum inovatívnych termodynamických technológií a materiálov n.o. Výskum v oblasti nízkoemisného zariadenia pre dehydratáciu poľnohospodárskych plodín s vysokým podielom vody
192 147175 EnviSlovakia, o.z. Monitorovanie parametrov horninového prostredia environmentálnych záťaží vo vzťahu k environmentálnemu riziku
193 147183 Nezisková organizácia Barbora Zem menom Slovensko
194 147187 Obec Žiar Náučný chodník "Žiar - Žiarska dolina"
195 147194 Slovak Devlopment Institute, n.o. Inovatívne environmentálne vzdelávanie prostredníctvom audiovizuálnych nástrojov a virtuálnej reality
196 147446 Obec Zborov Objekty protipovodňovej ochrany v obci zborov - Úprava bezmenného potoka
197 147459 Obec Sokoľany Sokoľany-dažďová kanalizácia
198 147466 Obec Moravany Stavebné úpravy a protierózne opatrenia v katastri obce Moravany na základe pozemkových úprav
199 147467 Obec Želmanovce Rekonštrukcia cestných rigolov a odvedenie dažďovej vody z povrchového odtoku v obci Želmanovce
200 147479 Obec Svätoplukovo Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Svätoplukovo
201 147482 Obec Horovce SO 01 - Dažďová kanalizácia, p. č. 564/3, 542, 702/1
202 147485 Obec Suchá nad Parnou Opatrenia na odvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Suchá nad Parnou
203 147489 Mesto Vysoké Tatry Opatrenia na zníženie rizikových faktorov ohrozujúcich chránené biotopy a druhy v 4. a 5. stupni ochrany v extraviláne mesta Vysoké Tatry - V. etapa
204 147493 Obec Ďurčiná Výmena podpovrchových vsakovacích a renečných systémov
205 147510 Obec Čaňa Vodozádržné opatrenia v obci Čaňa
206 147513 Obec Ivanovce Protipovodňové opatrenia v k.ú. Ivanovce, časť Ivanovské doliny
207 147515 Obec Slopná POLDER - ochrana pred povodňami Slopná, p.č. 1690
208 147523 Obec Dlhá nad Oravou SO 01 Rekonštrukcia úpravy koryta potoka Ostrý, dolný úsek; SO 02 Rekonštrukcia úpravy koryta potoka Ostrý, stredný úsek; SO 03 Rekonštrukcia úpravy koryta potoka Dolinka
209 147525 Ochrana prírody USURUS NATURA Zriaďovanie a prevádzka ekologických edukačných klubov pre žiakov základných a stredných skôl
210 147537 Obec Smolenice Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Smolenice
211 147553 Obec Porostov Rekonštrukcia rigolov v obci Porostov
212 147556 Obec Kostolné Kračany Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch
213 147557 Obec Komjatice Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - Komjatice
214 147559 Mesto Vysoké Tatry Stavebné úpravy dažďovej kanalizácie na odvedenie prívalových vôd v Tatranskej Lomnici - I. etapa
215 147562 IBLO Vybudovanie dendrologického areálu
216 147600 Chemica spol. s. r. o. Výroba prototypu zariadenia na likvidáciu lykožrúta
217 150425 Slovenská inšpekcia životného prostredia Riešenie mimoriadneho zhoršenia vôd MZV č. 156/039/2020/BB na povrchovom toku - Drieňovský potok v k. ú. Svätý Anton dňa 05. 09. 2020 - analýza vzorky povrchovej vody