Vyradené žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu
1 127742 Obec Marianka Marianka - kanalizácia - Borinská ulica
2 127745 Obec Lipovany Úprava potoka a protipovodňová ochrana v obci Lipovany
3 127757 Obec Čierny Brod Rozšírenie verejnej kanalizácie - Čierny Brod
4 127781 Obec Ličartovce Protipovodňová ochrana Ličartovce
5 127811 Audentes, s. r. o. Permakultúrne vzdelávacie centrum
6 127814 Obec Ratkovce Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV v obci Ratkovce
7 127818 NPP EXPRES s. r. o. Travel sound map - Slovakia
8 127819 Obec Dolné Naštice Rozšírenie vodovodu Dolné Naštice
9 127849 Obec Pleš Protipovodňová ochrana v obci Pleš
10 127851 Obec Sasinkovo Vodovod obce Sasinkovo, Zapojenie vodárenského zdroja HS -3
11 127853 Obec Veľké Ozorovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Ozorovce
12 127875 Obec Podkonice Kanalizácia - lokalita Pod Bukovinou, Podkonice - I. etapa
13 127885 Mestská časť Košice - Košická Nová Ves Nákup technických zariadení na podporu zberu a zvozu BRKO v Košickej Novej Vsi
14 127893 Ing. Antónia Zemanová Rodinný dom, Košická Nová Ves - p.č. 1164/717
15 127919 Obec Kalinov Kompostovisko do 10t - Kalinov, Zber a kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kalinov
16 127936 Obec Belža Belža - kanalizácia
17 127938 Obec Vyšná Hutka Vyšná Hutka - vodovod, SO 01 Prepojovacie potrubie v Krásnej n/H., SO 02 Prívodné potrubie, SO 03 ČS a výtlačné potrubie, SO 04 Vodojem, SO 06 Elektrická prípojka a ovládací kábel, Vyšná Hutka - vodovod, SO 05 Rozvodná vodovodná sieť
18 127945 Mesto Brezno Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov
19 127947 Stanislav Zeman Rodinný dom - teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
20 127948 Obec Rykynčice Rekonštrukcia vodovodnej siete Rykynčice
21 127950 Last solution s.r.o. Environmentálne vzdelávanie pre predškolákov
22 127961 VOX terra Environmentálne vzdelávanie trochu inak - Spoločenská stolová hra Kráľ Lesa
23 127972 Obec Ondavské Matiašovce Vodovod Ondavské Matiašovce
24 128015 Obec Matúškovo Kanalizácia obce Matúškovo
25 128021 Obec Šandal ŠANDAL - kanalizácia a ČOV
26 128022 Obec Vysočany Vysočany vodovod - I etapa
27 128025 Obec Heľpa Zvyšovanie energetickej efektívnosti verejnej budovy (Materská škola v Heľpe)
28 128054 ČOV ŠIŠOV Odkanalizovanie kaštieľa, ZŠ, MŠ
29 128064 Obec Červená Voda Červená Voda – Vodovod, Doplnenie vodných zdrojov, rozšírenie vodovodu
30 128078 OZ VEGANSKÉ HODY Veganské hody 2018
31 128100 Zeler Náučno-informačný portál a mobilná informačná platforma
32 128104 Obec Oravská Lesná Nákup techniky na zber biologicky rozložiteľného odpadu v obci Oravská Lesná
33 128108 Obec Plechotice III. stavba - Rozvod vody v obci Plechotice
34 128127 Mgr. Zdenka Rabayová - ENVIRA 21. storočie-magazín pre priemyselnú ekológiu s prílohou Fondy EÚ a životné prostredia na Slovensku
35 128178 Obec Čelovce Čelovce-Vodovod
36 128185 Obec Jenkovce Výstavba domových čistiarní odpadových vôd v obci Jenkovce
37 128190 Obec Pichne Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Pichne - II. etapa
38 128252 Obec Horné Trhovište Kanalizácia a ČOV - Horné Trhovište, Inžinierske siete k bytovým domom
39 128265 Mesto Detva Nákup zberového vozidla pre zabezpečenie štandardného zberu biologicky rozložiteľného odpadu v Detve
40 128271 Obec Vinica Technologické vybavenie zberného dvora obce Vinica
41 128279 Obec Drahovce SO-01 Intenzifikácia vodojemu SO-02 Rekonštrukcia vodného zdroja
42 128284 Obec Partizánska Ľupča Zakúpenie zariadení na zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Partizánska Ľupča
43 128288 Obec Bušince Technologické vybavenie zberného dvora obce Bušince
44 128303 Obec Ipeľský Sokolec Revitalizácia jazera Cigánytó
45 128305 Obec Olšovany Olšovany - Kanalizácia
46 128307 Obec Voznica Čistiarne odpadových vôd v obci Voznica
47 128318 Obec Dechtice Zberný dvor Dechtice
48 128328 Obec Pucov Zlepšenie technickej infraštruktúry pre zvoz separovaného odpadu v obci Pucov
49 128334 Obec Čeláre Čeláre - Opatrenia na ochranu územia
50 128348 Obec Bacúrov Bacúrov - opatrenie mimo vodného toku
51 128355 Mesto Nová Baňa Nákup zberového vozidla v meste Nová Baňa
52 128374 Združenie TKO Semeteš n.o. Intenzifikácia separovaného zberu Združenie TKO Semeteš n.o. Turzovka
53 128375 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Koreňová čistiareň odpadových vôd v Otvorenom oddelení Sabová
54 128397 Obec Košecké Podhradie Viacúčelová budova č. s. 359 - obecný úrad, požiarna zbrojnica, kultúrny dom
55 128405 Obec Podzámčok Mechanizmy na podporu systému triedeného zberu
56 128409 Nadácia Cvernovka Triedený zber a odpadové hospodárstvo Kreatívneho centra Nová Cvernovka
57 128413 Obec Horná Potôň Technológia zberného dvora Horná Potôň
58 128418 Obec Rakovice Zberný dvor Rakovice
59 128427 Obec Heľpa Dobudovanie kanalizácie v obci Heľpa
60 128449 Obec Lužianky Zabezpečenie kvality ovzdušia - Obec Lužianky
61 128482 Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Podbrezová Odchovné zariadenie Richtárovo - intenzifikácia a rozšírenie chovu pstruha potočného
62 128486 Obec Svätý Anton Svätý Anton – Rozšírenie obecného vodovodu
63 128488 Obec Malý Kamenec ČOV Malý Kamenec - časť: Spoločná ČOV obcí Malý Kamenec a Veľký Kamenec
64 128493 Obec Veľký Biel Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd
65 128519 Obec Bzenov Rekonštrukcia ČOV Bzenov
66 128525 Obec Vyšné Remety Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd Vyšné Remety
67 128541 Obec Oponice Predchádzanie vzniku BRKO
68 128542 Mesto Hlohovec Revitalizácia jazierka zámockej záhrady v Hlohovci
69 128606 Obec Podhradík Podhradík - kanalizácia
70 128617 Obec Lišov Obec Lišov vodovod I. Etapa
71 128651 Obec Divinka Intenzifikácia existujúcej ČOV pre bytové domy
72 128694 Mesto Michalovce Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Michalovce
73 128706 Obec Dohňany Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Dohňany
74 128707 Mesto Kráľovský Chlmec Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Kráľovský Chlmec
75 128708 Obec Málinec Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec - prekopávač kompostu
76 128711 Obec Čičarovce Oplotenie kompostoviska, Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čičarovce
77 129406 Obec Pribeta Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu súp. č. 628
78 129407 Obec Studienka Výmena okien a dverí, zateplenie 1. poschodia, stropu, na budove obecného úradu Studienka, výmena vykurovania z gamatiek na teplovodné v ZS a zateplenie obvodového plášťa budovy
79 129412 Obec Hostie Zlepšenie tepelno-technických vlastností Spoločenského centra
80 129415 Obec Mankovce Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu
81 129417 Obec Hrabovec nad Laborcom Denný stacionár pre seniorov - zateplenie
82 129421 Obec Veľká nad Ipľom Zateplenie budovy požiarna zbrojnica, pošta
83 129423 Obec Plavecký Peter Viacúčelová budova pre športovcov
84 129427 Obec Kvačany Rekonštrukcia Materskej školy súp. č. 232 - nadstavba, prístavba a stavebné úpravy
85 129432 Obec Ješkova Ves Obecný úrad s Kultúrnym domom - zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy
86 129441 Obec Fričkovce Rekonštrukcia Kultúrno-správnej budovy Fričkovce
87 129446 Obec Slovenské Kľačany Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločenského domu obce Slovenské Kľačany
88 129456 Obec Križovany nad Dudváhom ZŠ - Križovany nad Dudváhom - rekonštrukcia základnej školy
89 129466 Mesto Veľký Krtíš Výmena otvorových konštrukcií Kultúrneho domu
90 129514 Obec Brestov Rekonštrukcia budovy obecného úradu Brestov
91 129532 Obec Suchá Dolina Modernizácia obecného domu v obci Suchá Dolina
92 129546 Obec Vyšná Hutka Zateplenie a obnova Obecného úradu s kultúrnym domom vo Vyšnej Hutke
93 129556 Obec Gemerská Hôrka ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU - Gemerská Hôrka
94 129576 Obec Kuková Obecný úrad a občianska vybavenosť - rekonštrukcia
95 129578 Obec Pavlovce nad Uhom Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice
96 129589 Obec Závada Rekonštrukcia strechy a zateplenie základnej školy súp. č. 54 v Závade
97 129597 Obec Klokočov Zvyšovanie energetickej účinnosti zateplením obvodového plášťa a stropu budovy čs. 1164 v Klokočove
98 129609 Obec Hodejovec Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu - Hodejovec
99 129617 Obec Veľké Dravce Zateplenie a stavebné úpravy materskej školy v obci Veľké Dravce
100 129619 Obec Rakovo Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu so zvýšením energetickej účinnosti, Rakovo
101 129623 Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice Zateplenie a obnova obalových konštrukcií SPŠ - Stavebná a geodetická, Košice - prístavba
102 129643 Obec Horná Súča Zvýšenie efektívnosti budovy materskej školy Dúbrava
103 129680 Obec Okrúhle Výmena výplní otvorov na budových ZŠ Okrúhle
104 129696 Obec Lesenice Zníženie energetickej náročnosti budovy - Denného stacionára Lesenice
105 129700 Obec Chorvátsky Grob zateplenie budovy školy a jedálne
106 129711 Obec Hertník Zateplenie a výmena okien Domu služieb Hertník
107 129736 Obec Bodza Rekonštrukcia a zastrešenie domu smútku
108 129745 Obec Lehnice Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti telocvične
109 129761 Obec Nižný Mirošov Stavebné úpravy Jedálne a telocvične Nižný Mirošov
110 129767 Obec Torysa Zníženie spotreby energie športového zariadenia
111 129769 Obec Lipová Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v Lipovej vrátane zatepľovania
112 129774 Obec Perín - Chym Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v Chyme
113 129783 Obec Terňa Rekonštrukcia kultúrneho domu v Terni
114 129784 Obec Poruba pod Vihorlatom Obecný úrad a Kultúrny dom - zateplenie a prístavba
115 129789 Obec Kojšov STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY
116 129795 Obec Veľká Ves Zvyšovanie energ. účinnosti kultúrno - spoločenskej budovy v obci Veľká Ves
117 129797 Obec Hronské Kosihy ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU HRONSKÉ KOSIHY, Rekonštrukcia vykurovania
118 129812 Mestská časť Bratislava - Rača Rekonštrukcia Zdravotného strediska Tbiliská ul., Bratislava-Rača
119 129827 Obec Trebatice Komunitné a športové centrum obce Trebatice - zvýšenie energetickej účinnosti
120 129833 Obec Lošonec Dom smútku - zmena stavby prestavbou a prístavbou
121 129835 Obec Bánov Telocvičňa - zateplenie
122 129836 Obec Lok Zmena existujúceho objektu kultúrneho domu znížením energetickej náročnosti - Lok
123 129837 Obec Malženice Obnova Základnej školy a materskej školy v Malženiciach
124 129858 Obec Ruskovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu
125 129901 Trenčiansky samosprávny kraj Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy klasických učební na SPŠ Považská Bystrica
126 129906 Obec Vrbovka Zateplenie budovy obecného domu v obci Vrbovka
127 129929 Škola úžitkového výtvarníctva Výmena okien ŠÚV
128 129940 Obec Hostice Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školského zariadenia v obci Hostice
129 129944 Obec Kráľovičove Kračany Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Kráľovičove Kračany
130 129960 Obec Šurice Zvýšenie energetickej účinnosti budovy CVČ
131 129962 Mesto Turzovka Zlepšenie energetickej náročnosti existujúcej verejnej budovy v meste Turzovka
132 129976 Obec Trnovec nad Váhom Zariadenie opatrovateľskej služby pre dlhodobý pobyt starých občanov Trnovec nad Váhom, modernizácia
133 130267 Obec Imeľ Obec Imeľ - elektromobil
134 130398 Obec Kostoľany nad Hornádom Zníženie množstva znečisťujúcich látok využívaním elektromobilu v obci Kostoľany nad Hornádom
135 130412 Obec Rapovce Nákup elektromobilu v obci Rapovce
136 130461 Obec Holice Elektromobil pre obec Holice
137 130536 Obec Šarišské Čierne Zníženie množstva znečisťujúcich látok využívaním elektromobilu v obci Šarišské Čierne
138 130597 Obec Janíky Elektromobil pre obec Janíky
139 130618 Obec Ratkovce Nákup nového vozidla s elektrickým pohonom
140 130638 Obec Horná Potôň Obstaranie elektromobilu pre obec Horná Potôň
141 130709 Obec Jelenec Nákup elektromobilu pre obec Jelenec
142 130723 Obec Čekovce Nákup nového elektromobilu pre obec Čekovce