Vyradené žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu
1 144483 Obec Krčava Intenzifikácia ČOV Krčava
2 144494 Obec Vysoká pri Morave ČOV Vysoká pri Morave (linka odvodnenia kalu, rekonštrukcia ČS Hraničiarska ul., rekonštrukcia ČS Poľná ul.)
3 144585 Obec Častá Častá - splašková kanalizácia a ČOV (etapa roku 2020: časť Hlavnej ulice - stoka B od šachty 12 po šachtu 18)
4 144697 Obec Tekovské Nemce ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce
5 144716 Obec Oľka Oľka - kanalizácia - 2. stavba
6 144750 Obec Dolná Seč ČOV a kanalizácia obce Dolná Seč
7 144892 Obec Liptovské Revúce Zlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Liptovské revúce
8 144902 Obec Černina Černina - Vodovod
9 144904 Obec Bretka Kanalizácia a ČOV 33
10 144905 Obec Turcovce Turcovce - Vodovod
11 144908 Obec Hrubov Hrubov - Vodovod
12 144915 Obec Baškovce Baškovce - Vodovod
13 144943 Obec Plášťovce Obecná kanalizácia Plášťovce, III. etapa
14 144987 Obec Veľké Kozmálovce Predĺženie vodovodu Veľké Komzmálovce (Lázky)
15 145016 Obec Slovenské Kľačany Kanalizácia Slovenské Kľačany
16 145022 Obec Pucov Predchádzanie vzniku BRKO v obci Pucov
17 145046 Obec Veľký Kamenec Kanalizácia Veľký Kamenec - II. etapa
18 145052 Obec Voderady Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Voderady
19 145053 Obec Veľké Raškovce Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV
20 145054 Obec Špačince Zberný dvor Špačince - technológia
21 145100 Obec Matúškovo Kanalizácia obce Matúškovo
22 145122 Združenie obcí "Mikroregión Dolná Svinka" Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, Kanalizačná sústava Radatice, Janov, Ľubovec
23 145131 Obec Láb ČOV a kanalizácia Láb
24 145132 MO Slovenského rybárskeho zväzu Bánovce nad Bebravou Revitalizácia ichtyofauny čiastkového povodia toku Bebrava po zavedení opatrení v oblasti čistoty vôd odstránením zdroja znečistenia
25 145139 Obec Nižná Olšava Fotovoltaické zariadenie - Budova škôl a školských zariadení
26 145153 Mesto Sliač Sliač - Kanalizácia (Továrenská ulica, Mlynská ulica)
27 145154 Mesto Sliač Sliač - Kanalizácia, Objekt - vodovod (Továrenskí ulica, Mlynská ulica)
28 145155 Obec Jablonica Jablonica - splašková kanalizácia III. etapa + ulica Riadok
29 145165 Obec Martinček Zateplenie Kultúrneho domu Martinček
30 145178 Obec Malá Domaša Rozšírenie ČOV Malá Domaša
31 145187 Obec Lietavská Lúčka Zavedenie triedeného zberu a vybudovanie zberného dvora v obci Lietavská Lúčka
32 145203 Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Podbrezová SRZ MO Podbrezová, ODCHOVNÉ ZARIADENIA-stavebné úpravy
33 145211 Obec Ľutina Ľutina, Rozšírenie inžinierskych sietí
34 145214 Obec Plavecké Podhradie Plavecké Podhradie - intenzifikácia a rozšírenie ČOV
35 145220 Obec Jamník Rozšírenie ČOV obec Jamník
36 145222 Obec Jenkovce Výstavba domových čistiarní odpadových vôd v obci Jenkovce
37 145242 GARDEN VILLAGE Senec revitalizácia jazera SMRADKA
38 145256 Obec Červený Hrádok Mechanicko - biologická ČOV Červený Hrádok
39 145261 Obec Zlatno Zlatno IBV Juh Rozšírenie verejného vodovodu
40 145264 Obec Vrbová nad Váhom Vrbová nad Váhom - tlaková kanalizácia, rozšírenie stavby
41 145266 Združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište Zakúpenie vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu pre združenie obcí Bašovce, Ostrov, Veľké Orvište
42 145275 Obec Horné Saliby Obecná kanalizácia Horné Saliby
43 145276 Obec Šarišské Čierne Kanalizácia Šarišské Čierne - 1.stavba
44 145277 Obec Nižná Kamenica Nižná Kamenica - kanalizácia
45 145310 Obec Vyšný Hrabovec Rekonštrukcia vodovodu Vyšný Hrabovec
46 145339 Obec Marianka Kanalizácia - Borinská ulica
47 145342 Slovenský rybársky zväz- Miestna organizácia Orlov Obnova ichtyocenózy a revitalizácia rieky Poprad revír č. 4-1951-2-1, 4-1952-6-1, potok Čirčanka č.r. 4-0350-4-2
48 145344 Obec Marianka Marianka - vodovod - Borinská ulica
49 145352 Obec Dohňany Vodovod - Zbora - I. etapa
50 145366 Obec Utekáč Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Utekáč pre zlepšenie dodávky a zvýšenie kvality pitnej vody
51 145374 Výchova a vzdelávanie Rekonštrukcia centra voľného času - vykurovanie
52 145393 Obec Hrušov Hrušov - Zabukovina - rekonštrukcia vodovodu
53 145396 Obec Bacúch Kanalizácia a vodovod - Bacúch, 2. stavba
54 145399 Obec Harakovce Kanalizácia v obci Harakovce
55 145408 Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi Obstaranie mobilného drviča BRO
56 145413 Obec Čičava Čičava – kanalizácia, rozšírenie kanalizácie
57 145428 Združenie obcí mikroregiónu BÚČKY Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v mikroregióne Búčky
58 145446 Obec Dolná Krupá Technické vybavenie Zberného dvora Dolná Krupá
59 145449 Obec Komárovce ČOV Komárovce
60 145459 Obec Kostolište Kostolište, kanalizácia, III. etapa
61 145464 Obec Dúbrava Zníženie náročnosti objektov a zmena zdrojov tepla v objektoch OcÚ, KD a MŠ v obci Dúbrava zavedením obnoviteľných zdrojov - biomasa
62 145512 Obec Gemerská Ves Rozšírenie verejného vodovodu obce Gemerská Ves
63 145517 Obec Becherov Verejný vodovod Becherov, Obytný súbor Hrabník
64 145520 Obec Bátka Modernizácia vykurovania s využitím obnoviteľného zdroja v budove Obecného úradu v Bátke
65 145531 Obec Medvedie Medvedie - Kanalizácia - II.etapa Medvedie ČOV - intenzifikácia
66 145536 Obec Prievaly Prievaly - lokalita Záhrady - SO: Rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie
67 145537 Obec Turie Turie - Richtárnica, rozšírenie vodovodu
68 145552 Obec Bystrá Kanalizácia a ČOV Bystrá
69 145559 Obec Prievaly Prievaly - lokalita Záhrady - SO: Rozšírenie verejného vodovodu
70 145573 Obec Lúčky Eliminácia balastných vôd v stokovej sieti v obci Lúčky
71 145574 Obec Dedina Mládeže Dedina Mládeže - vodovod, Malý Ostrov
72 145575 Obec Hybe Splašková kanalizácia obce Hybe - Stoka A4
73 145584 Obec Vyšná Polianka Rekonštrukcia vodovodu Vyšná Polianka - I.Etapa
74 145590 Obec Limbach Vybudovanie zberného dvora v obci Limbach
75 145595 Obec Dolný Lopašov Zberný dvor Dolný Lopašov
76 145599 Obec Lúčka Kanalizácia Lúčka
77 145621 Obec Rakovice Zberný dvor Rakovice
78 145622 Obec Turie Turie - Richtárnica, rozšírenie splaškovej kanalizácie
79 145625 STUDIENKA združenie obcí Ďurčiná, Fačkov, Veľká Čierna, Rajecká Lesná, Šuja, Jas Predchádzanie vzniku BRKO v rámci združenia obcí Studienka
80 145637 Obec Mníšek nad Popradom Rekonštrukcia kotolne pre ZŠ Mníšek nad Popradom - inštalácia kotla na biomasu
81 145642 Obec Zákamenné Rozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II
82 145652 Obec Novoť Novoť - Lokalita pod kopec. Rozšírenie vodovodu.
83 145664 Obec Kovarce Kanalizácia a ČOV Kovarce
84 145667 Mestská časť Bratislava - Petržalka Nákup veľkoobjemných kontajnerov pre Mestskú časť Bratislava-Petržalka
85 145670 Regionálne združenie obcí Dubová Predchádzanie vzniku BRKO na území Regionálneho združenia obcí Dubová
86 145680 Obec Tekovská Breznica Rozšírenie kanalizácie v obci Tekovská Breznica - časť Kamenie, zmena č.3
87 145756 Obec Veľké Ripňany IBV Lúka Veľké Ripňany-splašková kanalizácia
88 145758 Obec Bidovce Bidovce - ČOV - obnova
89 145772 Obec Vydrník Rozšírenie splaškovej kanalizácie, Vydrník, SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
90 145773 Obec Orešany Orešany - Vodovod - kanalizácia a ČOV
91 145775 Obec Orešany Orešany - Vodovod - kanalizácia a ČOV - časť vodovod
92 145796 Obec Roztoky Vybudovanie vodovodu v obci Roztoky
93 145802 Obec Jalšové DČOV B60 pre bytové domy Jalšové
94 145807 Obec Cakov CAKOV - rozvod vody
95 145816 Obec Braväcovo mechanicko-biologická čistiareň odpadových vôd s jemnobublinnnou areáciou ABČ vrátane splaškovej kanalizácie
96 145839 Obec Pusté Pole Kanalizácia a ČOV obce Pusté Pole
97 145844 Obec Voznica Čistenie odpadových vôd v obci Voznica
98 145848 Obec Veľké Ripňany IBV Lúka Veľké Ripňany - rozšírenie vodovodu
99 145855 Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad Inovácia ČOV Záhorská Ves
100 145858 Obec Toporec Zberný dvor v obci Toporec
101 145859 Obec Trávnik Rekonštrukcia vodovodu Trávnik - ul. Školská, ul. Viharos 1
102 145901 Obec Mútne Výstavba Zberného dvora v obci Mútne
103 145902 Obec Úľany nad Žitavou Zberný dvor
104 145904 Mestské kultúrna stredisko mesta Levoča Modernizácia-výmena zdroja tepla, Námestie Majstra Pavla 58, Levoča, mestské kino
105 145909 Obec Mútne Rekonštrukcia kotolne MŠ Mútne
106 145921 Stredná odborná škola Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves Rekonštrukcia kotolne v SOŠ Spišská Nová Ves
107 145930 Obec Rovinka Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Rovinka
108 145934 Obec Závada Vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy Materskej školy a Obecného úradu Závada
109 145941 Mesto Trstená Malá kompostáreň v meste Trstená
110 145943 Obec Malý Slavkov ČOV Malý Slavkov
111 145944 Obec Stará Voda Stará Voda - zberný dvor
112 145948 Obec Kálnica Úprava a rekonštrukcia havarijného vodného zdroja KLOKOČOVKA Kálnica
113 145953 Obec Kameňany VODOVOD OBCE KAMEŇANY
114 145954 Obec Modra nad Cirochou Kanalizácia Modra nad Cirochou
115 145970 Obec Halič Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Halič
116 145982 Obec Krasňany Regionálny rozvoj obce Krasňany - Modernizácia, stavebné úpravy a výstavba infraštruktúry - II. etapa
117 145983 Obec Horná Lehota Horná Lehota - ČOV III. tapa (zmena č. 1)
118 145994 Obec Mikušovce Zberný dvor
119 146115 Obec Podkylava Prívesný vozík pre zabezpečenie zberu a prepravy odpadov
120 146293 Obec Vavrečka Zateplenie školského klubu číslo 205
121 146362 Obec Trnovec nad Váhom Dom kultúry Trnovec nad Váhom - výmena exteriérových výplní otvorov
122 146363 Obec Ličartovce Zníženie energetickej náročnosti budovy centra voľnéh času
123 146455 Obec Gruzovce Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v Gruzovciach
124 146461 Obec Lomná Zateplenie Materskej školy v obci Lomná
125 146484 Obec Červený Kláštor Zateplenie budovy Materskej školy v Červenom Kláštore s. č. 63
126 146495 Obec Vyšná Jedľová Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu
127 146525 Obec Markovce Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu
128 146531 Obec Dechtice Obnova kultúrneho domu Dechtice
129 146535 Obec Dlhé Pole Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy - Dlhé Pole
130 146561 Obec Podhorie Stavebné úpravy a udržiavacie práce na objekte Kultúrneho domu v Podhorí
131 146596 Obec Baďan Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy (obecného úradu) v obci Baďan
132 146611 Obec Zbudza Energetické zhodnotenie budovy Materskej školy a lutúrneho zariadenie v obci Zbudza
133 146615 Obec Stretava Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
134 146621 Obec Veľký Lipník Zvýšenie energetickej účinnosti zdravotného strediska v obci Veľký Lipník
135 146624 Obec Teriakovce Rekonštrukcia materskej škôlky Teriakovce
136 146627 Obec Reľov Obnova obecného úradu Reľov
137 146630 Obec Včelince Zvyšovanie energetickej účinnosti Základnej školy Včelince č. 44
138 146649 Obec Lovča Rekonštrukcia obecnej budovy - Kultúrny dom
139 146653 Obec Granč - Petrovce Zateplenie budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Granč - Petrovce
140 146655 Obec Kolíňany Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Kolíňany
141 146658 Obec Bžany Zateplenie a výmena strechy, výmena otvorových vyplní, modernizácia pridružených rozvodov tepla a teplej vody na budove obecného úradu Bžany
142 146661 Obec Gemerská Poloma Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu stavebnými úpravami - Gemerská Poloma, Hviezdoslavova 453
143 146662 Obec Dolný Ohaj Zateplenie Obecného úradu v Dolnom Ohaji
144 146682 Obec Baňa Zateplenie a výmena strechy, výmena otvorových výplní, modernizácia pridružených rozvodov tepla a teplej vody na budove obecného úradu Baňa
145 146700 Obec Krasňany Stavebné úpravy základnej školy - zateplenie, rekonštrukcia kotolne
146 146702 Obec Janov Spoločenské centrum obce Janov
147 146746 Obec Radošina Obecný úrad-stavebná úprava, zníženie energetickej náročnosti budovy
148 146762 Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa
149 146793 Technická univerzita v Košiciach Obnova študentských domovov TU Jedlíková č. 9, Pavilón "A"
150 146794 Obec Budmerice Obnova ZŠ a MŠ
151 146815 Obec České Brezovo Zníženie energetickej náročnosti budovy knižnice v obci České Brezovo
152 146825 Mesto Sliač Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy - Cikkerova ul. 651/2, Sliač - 2. etapa
153 146826 Obec Zemianske Podhradie Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu Zemianske Podhradie
154 146866 Obec Čakany Prístavba a rekonštrukcia domu smútku a cintorína
155 146868 Obec Hrnčiarske Zalužany Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OU v obci Hrnčiarske Zalužany
156 146884 Obec Hatné Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Hatné
157 146889 Obec Betliar Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Betliar
158 146901 Mestská časť Košice Džungľa Stavebné úpravy budovy miestneho úradu Košice
159 146922 Obec Chrenovec - Brusno Zvyšovanie energetickej účinnosti, základná škola Chrenovec - Brusno
160 146928 Obec Rad Prestavba objektu na Dom smútku v obci Rad
161 146942 Obec Orechová Potôň Orechová Potôň verejná kanalizácia a ČOV
162 146955 Obec Biel Biel - rozšírenie tlakovej kanalizácie na: ul Hlavná-Železničná, ul. Hlavná - smer Dobrá, ul. Banková - západná strana
163 146957 Obec Baldovce Kanalizácia Baldovce, ČOV pre obec Badovce
164 146959 Obec Orechová Vonkajšia kanalizácia a ČOV Orechová
165 146965 Obec Lúky Lúky kanalizácia a ČOV
166 146966 Obec Telgárt Dobudovanie kanalizácie
167 146968 Obec Trávnik Zníženie energetickej náročnosti Školskej budovy na využitie CVČ - 2. časť
168 146969 Obec Čakajovce Kanalizácia obce Čakajovce - II. etapa
169 146973 Obec Hostie Hostie - kanalizácia I. etapa
170 146976 Obec Vyškovce nad Ipľom Vyškovce nad Ipľom Splašková kanalizácia
171 146977 Obec Hubice Rekonštrukcia a prístavba k domu smútku v obci Hubice
172 146995 Obec Dlhé Stráže Kanalizácia a ČOV Dlhé Stráže
173 146999 Obec Sklabiná Sklabiná kanalizácia stoka AA-5
174 147018 Obec Uhorské Vodovod Uhorské
175 147021 Obec Medzany Medzany- vodovod - rozšírenie vodovodu
176 147026 Obec Kostolné Kračany Vodovovd Moravské a Kynceľové Kračany
177 147048 Združenie obcí Horná Krupá - Bíňovce Skupinový vodovod Trstín-Horná Krupá-Bíňovce-3. stavba
178 147106 Obec Dolné Srnie Splašková kanalizácia Dolné Srnie
179 147118 Obec Veľká Lúka Veľká Lúka - splašková kanalizácia
180 147121 Obec Šumiac Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV šumiac
181 147142 Obec Ruskov Kanalizácia Ruskov
182 147149 Obec Patince ČOV Patince
183 147153 Mesto Veľký Meder Kanalizácia Ižop
184 147156 Obec Pastovce Rozšírenie kanalizácie obce Pastovce
185 147173 Občianske združenie pre trvaloudržateľný rozvoj regiónov - PROGRESSUS SLOVAKIA Výskum zameraný na kvalitu ovzdušia
186 147174 Agentúra pre výskum inovatívnych termodynamických technológií a materiálov n.o. Výskum v oblasti nízkoemisného zariadenia pre dehydratáciu poľnohospodárskych plodín s vysokým podielom vody
187 147175 EnviSlovakia, o.z. Monitorovanie parametrov horninového prostredia environmentálnych záťaží vo vzťahu k environmentálnemu riziku
188 147183 Nezisková organizácia Barbora Zem menom Slovensko
189 147187 Obec Žiar Náučný chodník "Žiar - Žiarska dolina"
190 147194 Slovak Devlopment Institute, n.o. Inovatívne environmentálne vzdelávanie prostredníctvom audiovizuálnych nástrojov a virtuálnej reality
191 147446 Obec Zborov Objekty protipovodňovej ochrany v obci zborov - Úprava bezmenného potoka
192 147459 Obec Sokoľany Sokoľany-dažďová kanalizácia
193 147466 Obec Moravany Stavebné úpravy a protierózne opatrenia v katastri obce Moravany na základe pozemkových úprav
194 147467 Obec Želmanovce Rekonštrukcia cestných rigolov a odvedenie dažďovej vody z povrchového odtoku v obci Želmanovce
195 147479 Obec Svätoplukovo Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Svätoplukovo
196 147482 Obec Horovce SO 01 - Dažďová kanalizácia, p. č. 564/3, 542, 702/1
197 147485 Obec Suchá nad Parnou Opatrenia na odvádzanie vôd z povrchového odtoku v obci Suchá nad Parnou
198 147489 Mesto Vysoké Tatry Opatrenia na zníženie rizikových faktorov ohrozujúcich chránené biotopy a druhy v 4. a 5. stupni ochrany v extraviláne mesta Vysoké Tatry - V. etapa
199 147493 Obec Ďurčiná Výmena podpovrchových vsakovacích a renečných systémov
200 147510 Obec Čaňa Vodozádržné opatrenia v obci Čaňa
201 147513 Obec Ivanovce Protipovodňové opatrenia v k.ú. Ivanovce, časť Ivanovské doliny
202 147515 Obec Slopná POLDER - ochrana pred povodňami Slopná, p.č. 1690
203 147523 Obec Dlhá nad Oravou SO 01 Rekonštrukcia úpravy koryta potoka Ostrý, dolný úsek; SO 02 Rekonštrukcia úpravy koryta potoka Ostrý, stredný úsek; SO 03 Rekonštrukcia úpravy koryta potoka Dolinka
204 147525 Ochrana prírody USURUS NATURA Zriaďovanie a prevádzka ekologických edukačných klubov pre žiakov základných a stredných skôl
205 147537 Obec Smolenice Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Smolenice
206 147553 Obec Porostov Rekonštrukcia rigolov v obci Porostov
207 147556 Obec Kostolné Kračany Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch
208 147557 Obec Komjatice Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine - Komjatice
209 147559 Mesto Vysoké Tatry Stavebné úpravy dažďovej kanalizácie na odvedenie prívalových vôd v Tatranskej Lomnici - I. etapa
210 147562 IBLO Vybudovanie dendrologického areálu