Vyradené žiadosti

Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu
1 E2529 Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava Technické zhodnotenie budovy CVČ Bratislava - Petržalka
2 E3 Centrum voľného času, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda Zabezpečenie vhodných podmienok na reprodukciu a produkciu pôvodných druhov rýb v jazere Thermalpark Dunajská Streda
3 E2301 Domov sociálnych služieb v Jabloni Zateplenie fasády a rekonštrukcia strechy ubytovacieho objektu DSS v Jabloni
4 E2297 Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné Zateplenie obvodového plášťa - blok B a C Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné
5 E2734 Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa Zateplenie fasády a strechy
6 E1953 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Budovy Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená - výmena výplní otvorov na budove psychiatrického oddelenia; návrh výmeny parných kotlov v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená
7 E610 Mesto Bánovce nad Bebravou E.2 - SO 22 Kanalizácia Biskupice, Napojenie novej ulice na kanalizáciu
8 E1383 Mesto Čadca Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Čadca.
9 E2013 Mesto Čadca Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca - stavebné úpravy
10 E248 Mesto Dubnica nad Váhom Obstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Dubnica nad Váhom
11 E1588 Mesto Dubnica nad Váhom Podpora triedeného zberu kuchynského odpadu v meste Dubnica nad Váhom
12 E2245 Mesto Dubnica nad Váhom Komplexná rekonštrukcia polyfunkčného objektu na ul. A. Kmeťa č. p. 360/5
13 E1233 Mesto Gabčíkovo Zabezpečenie vybavenia pre zvýšenie efektívnosti zberu, triedenia a zhodnocovania BRO v domácnostiach
14 E2092 Mesto Giraltovce Obnova budovy MsÚ v Giraltovciach
15 E2629 Mesto Hlohovec MŠ Vinohradská 7 Hlohovec – zníženie energetickej náročnosti
16 E1169 Mesto Holíč Podporujeme zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
17 E1952 Mesto Holíč Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy na Kollárovej ulici, pavilón A
18 E271 Mesto Ilava Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Ilava
19 E1050 Mesto Ilava Triedený zber komunálneho odpadu v meste Ilava
20 E2407 Mesto Kežmarok „Rekonštrukcia: Spoločensko-športové centrum, Kežmarok“, na pozemku parc. č. KN – C 1938/20, kat. územie Kežmarok
21 E1742 Mesto Košice Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Košice vznikajúcich pri starostlivosti o verejnú zeleň
22 E2717 Mesto Kráľovský Chlmec Zateplenie a obnova obvodového plášťa ZŠ a telocvične
23 E1082 Mesto Krásno nad Kysucou Dobudovanie zberného dvora v Krásne nad Kysucou SO 01 Spevnené asfaltové plochy, SO 02_P1 Navrhované prístrešky pre veľkokapacitné kontajnery, Krásno nad Kysucou, SO 02_P2 Navrhované prístrešky pre veľkokapacitné kontajnery, Krásno nad Kysucou, SO 02_P3 N
24 E2291 Mesto Krásno nad Kysucou Obnova Základnej umeleckej školy Krásno nad Kysucou
25 E219 Mesto Levice Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Levice
26 E1204 Mesto Medzilaborce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v meste Medzilaborce
27 E2443 Mesto Nová Baňa Zateplenie Domu služieb Nová Baňa - zmena
28 E128 Mesto Piešťany Komunálne vozidlo pre mesto Piešťany
29 E1333 Mesto Poltár Zlepšenie vybavenosti mesta Poltár v oblasti kompostovania a triedeného zberu kuchynského odpadu
30 E1301 Mesto Považská Bystrica Podpora zhodnocovania kuchynského odpadu v meste Považská Bystrica
31 E1437 Mesto Rimavská Sobota Nákup zariadení na predchádzanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
32 E220 Mesto Rožňava Nákup komunálneho vozidla
33 E2715 Mesto Rožňava MŠ Ernesta Rótha č.4 - Zníženie energetickej náročnosti budov - Rožňava
34 E1871 Mesto Ružomberok Ružomberok- Biely Potok. Vodozádržné opatrenia
35 E1373 Mesto Ružomberok Zhodnocovanie kuchynského odpadu v meste Ružomberok
36 E2427 Mesto Sabinov Rekonštrukcia budovy MŠ Sabinov, ul. Švermová
37 E197 Mesto Sládkovičovo Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Sládkovičovo
38 E384 Mesto Sládkovičovo Kanalizácia a ČOV, Sládkovičovo, Nový Dvor
39 E2357 Mesto Sládkovičovo Zateplenie obvodového plášťa a zvýšenie energetickej účinnosti budovy na Abrahámskej ulici v Sládkovičove
40 E1378 Mesto Spišská Belá Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Spišská Belá
41 E1969 Mesto Spišská Stará Ves Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu
42 E617 Mesto Spišské Podhradie Obnova verejnej kanalizácie - stoka AA
43 E1961 Mesto Svidník Svidník - MŠ, Ul. Ľ. Štúra - zateplenie
44 E2342 Mesto Šamorín Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne
45 E927 Mesto Šurany Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu
46 E2661 Mesto Tlmače ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ UMELECNEJ ŠKOLY V MESTE TLMAČE
47 E1936 Mesto Trebišov Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hviezdoslavova, Trebišov
48 E823 Mesto Trenčianske Teplice Zabezpečenie technického a materiálneho vybavenia pre triedený zber
49 E1290 Mesto Veľké Kapušany Predchádzanie vzniku BRKO v meste Veľké Kapušany
50 E1552 Mesto Veľké Kapušany Dobudovanie technickej infraštruktúry triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Veľké Kapušany
51 E2528 Mesto Veľký Meder Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi
52 E322 Mesto Veľký Šariš VEĽKÝ ŠARIŠ Rozšírenie kanalizácie a vodovodu
53 E719 Mesto Veľký Šariš VEĽKÝ ŠARIŠ Rozšírenie kanalizácie a vodovodu
54 E1010 Mesto Vysoké Tatry Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v meste Vysoké Tatry
55 E2119 Mesto Vysoké Tatry Obnova budovy Základná škola Tatranská Lomnica
56 E2101 Mesto Žilina Zateplenie budovy ZPS na ul. Osikova, Žilina
57 E2085 Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Obnova materskej školy Kolískova Bratislava-Karlova Ves
58 E1917 Mestská časť Bratislava - Lamač Nákup komunálneho vozidla a obmena drevín - Lamač
59 E929 Mestská časť Bratislava - Petržalka Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Mestskej časti Bratislava-Petržalka
60 E904 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Vozidlo pre skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu
61 E2016 Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení a smart prvky v budovách ZŠ
62 E1137 Mestská časť Bratislava - Záhorska Bystrica Rekonštrukcia zberného dvoru vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a priestor na opätovné použitie
63 E2738 Mestská časť Košice - Krásna Zateplenie ZŠ a MŠ sv. Mareka Križina Košice - Krásna
64 E4 Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, Šamorín Rybník Hviezdoslavov
65 E669 Obec Andrejová Andrejová - rekonštrukcia vodovodu
66 E2665 Obec Báb Kultúrny dom
67 E541 Obec Babie ČOV a kanalizácia Babie
68 E1872 Obec Babindol Výstavba a rekonštrukcia chodníka v obci Babindol
69 E800 Obec Babindol Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu
70 E82 Obec Báč Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč
71 E2483 Obec Báč Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč
72 E1342 Obec Bačkov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bačkov
73 E1561 Obec Bačkov Rozšírenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bačkov
74 E2243 Obec Badín Zateplenie stravovacieho zariadenia "Skalica"
75 E2447 Obec Bajerov Zateplenie budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu Bajerov
76 E1426 Obec Bajtava Obstaranie drviča drevnej hmoty – zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
77 E511 Obec Balog nad Ipľom Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Balog nad Ipľom
78 E798 Obec Baloň Triedený zber komunálneho odpadu v obci Baloň
79 E2576 Obec Bánov Telocvičňa - zateplenie
80 E1161 Obec Bara Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bara
81 E641 Obec Bartošovce Rozšírenie obecného vodovodu v obci Bartošovce - Podstavenec
82 E1560 Obec Baškovce Zber biologicky rozložiteľných odpadov
83 E586 Obec Bátorová Rozšírenie kanalizácie v obci Bátorová
84 E2130 Obec Beckov Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Beckov
85 E706 Obec Belá - Dulice Belá - Dulice, Rozšírenie vodovodu
86 E1869 Obec Bellova Ves Podpora domáceho kompostovania
87 E580 Obec Beloveža Beloveža-kanalizácia a ČOV
88 E1115 Obec Beluj Zberný dvor v obci Beluj
89 E552 Obec Benkovce Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa
90 E1223 Obec Beša Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Beša
91 E1491 Obec Beša Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Beša
92 E543 Obec Betliar Čistiareň odpadových vôd Betliar - stavebná časť
93 E545 Obec Bežovce Kanalizácia obce Bežovce
94 E574 Obec Bijacovce Kanalizácia a ČOV Bijacovce - časť kanalizácia I. etapa
95 E1982 Obec Blatné Zvýšenie energetickej bilancie Obecného úradu
96 E2702 Obec Blatné Remety ZŠ Blatné Remety – zvýšenie energetickej účinnosti budovy na pozemku parc. KN C č. 199, v katastrálnom území Blatné Remety
97 E1624 Obec Blatnica Nákup techniky na dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Blatnica
98 E1854 Obec Blažice Podpora zhodnocovania BRKO v obci Blažice
99 E930 Obec Bodíky Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Bodíkoch
100 E1390 Obec Boheľov Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Boheľov
101 E1156 Obec Boľ Boľ - zberný dvor
102 E1018 Obec Boľkovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Boľkovce
103 E1150 Obec Borinka Zberný dvor Borinka
104 E969 Obec Borský Svätý Jur Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Borský Svätý Jur
105 E433 Obec Bory Kanalizácia obce Bory - III. etapa
106 E280 Obec Bošany Nosič náradia s cisternou na vodu a zametákom pre Obec Bošany
107 E866 Obec Brehov Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Brehov
108 E121 Obec Brekov Kanalizácia Brekov
109 E1076 Obec Brekov Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Brekov
110 E1924 Obec Brekov Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Brekove
111 E556 Obec Bretka Kanalizáci a ČOV Bretka
112 E2039 Obec Brezina Brezina - Kultúrny dom a obecný úrad - Zníženie energetickej náročnosti objektu
113 E2591 Obec Breznica Zníženie energetickej náročnosti KSB Breznica
114 E1883 Obec Brusnica Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Brusnica
115 E2608 Obec Brusnica Zateplenie ZŠ Brusnica
116 E1771 Obec Bruty Obstaranie záhradných kompostérov, štiepkovača a mulčovača - obec Bruty
117 E116 Obec Búč Rekonštrukcia ČOV obec Búč
118 E401 Obec Bučany Splašková kanalizácia Bučany
119 E553 Obec Bukovce Kanalizácia a ČOV v obci Bukovce
120 E2456 Obec Bunkovce Obecný úrad Bunkovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov
121 E1460 Obec Bušince Kompostové hospodárstvo v obci Bušince
122 E2031 Obec Bušince ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU V BUŠINCIACH
123 E403 Obec Bystrá ČOV Bystrá - strojnotechnologická časť
124 E920 Obec Bystré Zakúpenie malotraktora s vlečkou na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bystré
125 E884 Obec Bystričany Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bystričany
126 E1202 Obec Bzince pod Javorinou Zakúpenie technologického vybavenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
127 E2654 Obec Bzince pod Javorinou Obecný úrad - Zníženie energetickej náročnosti stavby
128 E2484 Obec Bzovík Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík
129 E924 Obec Bžany Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci Bžany
130 E2615 Obec Bžany Zateplenie bývalej budovy Ocú Bžany
131 E295 Obec Cabov Cabov - Kanalizácia
132 E2337 Obec Cabov Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie - Kultúrny dom Cabov
133 E846 Obec Cerovo Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Cerovo
134 E250 Obec Čab Zakúpenie komunálneho vozidla na zníženie znečistenia ovzdušia
135 E285 Obec Čab Čab - kanalizačná sieť a regionálna čistiareň odpadových vôd
136 E989 Obec Čab Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Čab
137 E1814 Obec Čab Zakúpenie technológie na spracovanie odpadov v obci Čab
138 E1098 Obec Čaka Zberný dvor Čaka
139 E2135 Obec Čaka Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu obecného úradu Čaka
140 E725 Obec Čalovec Prívod vody do časti obce Violín z obce Čalovec
141 E399 Obec Častá Častá - splašková kanalizácia a ČOV (etapa roku 2021: časť Hlavnej ulice - stoka B od 22.metra za šachtou 12 po 26.meter za šachtou 19 t.j. 295 m úsek s 29 ks dom. kanaliz. prípojok /od P6 po P34/)
142 E425 Obec Častkov Častkov - kanalizácia a ČOV (zberač A 5 od šachty č. 45 po šachtu č. 50)
143 E2185 Obec Čechynce Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy šatne TJ- FC Čechynce
144 E1500 Obec Čeľovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čeľovce
145 E953 Obec Čereňany Nákup traktora s príslušenstvom
146 E1321 Obec Čereňany Triedenie a predchádzanie vzniku BRKO v obci Čereňany
147 E61 Obec Čerhov Modernizácia vykurovacieho systému ZŠ a MŠ Čerhov
148 E1562 Obec Čermany Efektívnejší triedený zber v Čermanoch
149 E2638 Obec Čermany Administratívny objekt
150 E482 Obec Černík Černík kanalizácia, zmena stavby pred dokončením
151 E39 Obec Červenica Komunitné centrum – zdroj tepla
152 E1109 Obec Červeník Výstavba zberného dvora
153 E1154 Obec Červeník Zberný dvor
154 E2382 Obec Červeník Rekonštrukcia zdrojov tepla, materskej škôlke v obci Červeník
155 E1501 Obec Čičarovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čičarovce
156 E1697 Obec Čierna Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čierna
157 E373 Obec Čierna Voda PREDĹŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU A VEREJNEJ KANALIZÁCIE
158 E748 Obec Čierna Voda PREDĹŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU A VEREJNEJ KANALIZÁCIE
159 E409 Obec Čierny Brod Rozšírenie verejnej kanalizácie
160 E1471 Obec Čiližská Radvaň Zvýšenie efektívnosti triedeného zberu KO v Čiližskej Radvani
161 E474 Obec Čimhová Čimhová - Kanalizácia III. etapa A2-1
162 E1756 Obec Čimhová Novostavba malej kompostárne v obci Čimhová
163 E926 Obec Čimhová Triedený zber komunálneho odpadu v obci Čimhová
164 E422 Obec Čirč Ochrana rieky Poprad Kanalizácia a Rozšírenie kanalizácie Čirč
165 E2391 Obec Čirč Zníženie energetickej náročnosti školskej jedálne Čirč
166 E2510 Obec Čoltovo Rekonštrukcia obecného domu na podporu predaja miestnych výrobkov - Obec Čoltovo
167 E2674 Obec Čučma ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY
168 E1885 Obec Dechtice Protipovodňové opatrenia v obci Dechtice
169 E2556 Obec Dechtice Zdravotné stredisko Dechtice- zateplenie obvodového a strešného plášťa
170 E690 Obec Demjata Demjata - vodovod I. etapa
171 E1046 Obec Demjata Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva v obci Demjata
172 E1120 Obec Divina Vybudovanie zberného dvora v obci Divina
173 E1802 Obec Dlhé Stráže Podpora domáceho kompostovania v obci Dlhé Stráže
174 E1249 Obec Dobrá Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dobrá
175 E1700 Obec Dobrá Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dobrá
176 E2655 Obec Dobrá Niva Obnova hasičskej zbrojnice
177 E821 Obec Dobrohošť Traktor s čelným nakladačom pre obec Dobrohošť
178 E2068 Obec Dobrohošť Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu - Dobrohošť - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
179 E699 Obec Dohňany Vodovod Zbora - I. etapa
180 E1992 Obec Dolinka Zvyšovanie energetickej účinnosti obecnej budovy – kultúrny dom Dolinka - etapa 2
181 E2599 Obec Dolná Krupá Obnova budovy kultúrneho strediska Dolná Krupá zateplením obvodového plášťa
182 E506 Obec Dolná Strehová Výmena technologickej časti čerpacej stanice Rákytie - Dolná Strehová
183 E1136 Obec Dolná Strehová Dobudovanie priestorov zberného dvora v obci Dolná Strehová
184 E462 Obec Dolné Dubové Celoobecná kanalizácia Dolné Dubové
185 E2420 Obec Dolné Dubové Kultúrny dom- zateplenie obvodového plášťa
186 E339 Obec Dolné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť
187 E638 Obec Dolné Mladonice Rekonštrukcia obecného verejného vodovodu I.Etapa, vetva B,C
188 E2602 Obec Dolné Saliby Stavebné úpravy pre zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy s VJS s.č. 666, Dolné Saliby
189 E2640 Obec Dolné Srnie Zateplenie kultúrneho domu Dolné Srnie. Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy zateplením.
190 E306 Obec Dolné Trhovište Dolné Trhovište - kanalizačná sieť
191 E1870 Obec Dolný Harmanec Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dolný Harmanec
192 E1581 Obec Dolný Lopašov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Dolný Lopašov
193 E977 Obec Dolný Ohaj Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Dolný Ohaj
194 E2144 Obec Dolný Ohaj Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Dolný Ohaj
195 E1762 Obec Drábsko Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Drábsko
196 E2050 Obec Drahňov DRAHŇOV: Prestavba budovy obchodu a služieb na Obecný úrad - Prestavba dokončenej stavby
197 E2023 Obec Drahovce Zateplenie stien a strechy CVČ Drahovce
198 E362 Obec Dravce Obec Dravce - obecný vodovod, kanalizácia a ČOV Dravce
199 E1228 Obec Drienovská Nová Ves Zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Drienovská Nová Ves
200 E742 Obec Dubník Dubník - Dvor Mikuláš, prepojenie vodovodnej siete, 3. etapa
201 E1399 Obec Dulovce Kompostovanie BRKO v meste Dulovce
202 E208 Obec Dunajská Lužná Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Dunajská Lužná.
203 E2546 Obec Dunajská Lužná Zateplenie budovy a výmena okien I. etapa - ,,Stacionár"
204 E2300 Obec Duplín ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBECNÉHO DOMU DUPLÍN
205 E1905 Obec Ďurčiná Podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy
206 E680 Obec Ďurčiná Rozšírenie verejného vodovodu v obci Ďurčiná
207 E1027 Obec Ďurďoš Nákup traktora na zabezpečenie triedenéhe zberu
208 E608 Obec Ďurkov Kanalizácia v obci Ďurkov - II. etapa, rozšírenie verejného vodovodu v obci Ďurkov
209 E2029 Obec Ďurkov Obnova telocvične ZŠ Ďurkov
210 E1356 Obec Dvorec Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v obci Dvorec.
211 E614 Obec Dvorníky-Včeláre Splašková kanalizácia Dvorníky - Včeláre
212 E750 Obec Dvory nad Žitavou Dobudovanie vodovodu a kanalizácie Dvory nad Žitavou - časť Nový svet
213 E818 Obec Farná Obstaranie technologických zariadení za účelom zefektívnenia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Farná
214 E2473 Obec Figa Zvyšovanie energetickej účinnosti základnej školy a materskej školy v obci Figa
215 E303 Obec Forbasy FORBASY - ČOV
216 E291 Obec Fričovce Rozšírenie verejnej kanalizácie Fričovce
217 E2437 Obec Fulianka Obecná budova vo Fulianke - zníženie energetickej náročnosti
218 E1898 Obec Gajary Budovanie zberných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody pre obec Gajary
219 E187 Obec Gbelce Zrevitalizovanie centrálnej zóny v obci Gbelce
220 E597 Obec Geča Geča - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
221 E634 Obec Geča Geča - rozšírenie vodovodu a kanalizácie
222 E901 Obec Gemer Triedenie komunálneho odpadu - kompostáreň Gemer
223 E2649 Obec Gemer Zateplenie materskej školy č.s. 202
224 E1604 Obec GemerObec Gemer Stroje na zber biologického odpadu odpadu Gemer
225 E655 Obec Gemerská Panica Dokončenie vodovodu v obci Gemerská Panica
226 E1739 Obec Gemerská Panica Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Gemerská Panica
227 E2474 Obec Gemerská Panica Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci Gemerská Panica
228 E438 Obec Gerlachov Gerlachov, Rozšírenie kanalizácie , Gerlachov, Rozšírenie gravitačnej vetvy E
229 E476 Obec Golianovo Golianovo – dobudovanie kanalizácie
230 E1329 Obec Golianovo Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Golianovo
231 E1580 Obec Golianovo Zber biologicky rozložiteľných odpadov
232 E615 Obec Granč - Petrovce Kanalizácia k IBV Lúčky v obci Granč- Petrovce
233 E2737 Obec Granč - Petrovce Zateplenie budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Granč-Petrovce
234 E450 Obec Habovka Rozšírenie stokovej siete v obci Habovka
235 E765 Obec Habovka Budovanie verejného vodovodu v obci Habovka
236 E642 Obec Háj Háj-intenzifikácia vodovodu I.etapa, Obnova potrubného rozvodu vody
237 E689 Obec Haláčovce Vodovod Haláčovce - Otrhánky, časť Haláčovce
238 E1080 Obec Halič Zefektívnenie systému zberu a spracovania triedených zložiek komunálneho odpadu v obci Halič
239 E2718 Obec Halič Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Halič
240 E436 Obec Hankovce Splašková kanalizácia obce Hankovce
241 E1068 Obec Hankovce Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva v obci Hankovce
242 E2383 Obec Hažín Hažín - Komunitné centrum mladých - Stavebné úpravy
243 E1264 Obec Hodkovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Hodkovce
244 E379 Obec Hokovce Hokovce splašková kanalizácia a napojenie na ČOV Dudince
245 E2138 Obec Holčíkovce Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce
246 E290 Obec Holice Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice
247 E2375 Obec Holice Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Holice
248 E576 Obec Holumnica ČOV HOLUMNICA - REKONŠTRUKCIA STROJNOTECHNOLOGICKEJ ČASTI
249 E1285 Obec Holumnica Kompostéry a nádoby na kuchynský odpad pre obec Holumnica
250 E2418 Obec Holumnica Zateplenie budovy kultúrneho domu a obecného úradu Holumnica
251 E912 Obec Hontianska Vrbica Triedený zber komunálneho odpadu
252 E1167 Obec Hontianske Tesáre Kompostovanie v Hontianskych Tesároch
253 E2240 Obec Horná Kráľová Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy s.č.372 v Hornej Kráľovej
254 E1444 Obec Horná Krupá Obstaranie mobilného šptiepkovača / drviča drevnej hmoty
255 E103 Obec Horná Lehota Horná Lehota-ČOV III. Etapa (zmena č.1)
256 E2399 Obec Horná Lehota ZŠ Horná Lehota - zateplenie
257 E83 Obec Horná Potôň Rekonštrukcia ústredného vykurovania (modernizácia kotolne)základnej školy a materskej školy v obci H. Potôň
258 E1028 Obec Horná Potôň Nákup techniky pre triedený zber odpadu v obci Horná Potôň
259 E2455 Obec Horná Potôň Viacúčelový objekt Obecný dom - zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy
260 E1636 Obec Horná Súča Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Horná Súča
261 E945 Obec Horná Ves Triedený zber komunálneho odpadu v obci Horná Ves
262 E357 Obec Horné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce - kanalizačná sieť, Horné Lefantovce - kanalizačná sieť - zmena a doplnenie kanalizačnej siete II
263 E1367 Obec Horné Lefantovce Nákup kompostérov do domácností v obci Horné Lefantovce
264 E990 Obec Horné Obdokovce Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Horné Obdokovce
265 E1805 Obec Horné Obdokovce Podpora domáceho kompostovania v obci v obci Horné Obdokovce
266 E200 Obec Horné Saliby Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Horné Saliby
267 E1434 Obec Horné Saliby Predchádzanie vzniku BRKO v obci Horné Saliby
268 E1459 Obec Horný Bar Domáce zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Hornom Bare
269 E1584 Obec Hostie Zabezpečenie efektívneho triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu v obci Hostie
270 E1554 Obec Hostovice Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Hostovice
271 E2098 Obec Hostovice Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v obci Hostovice
272 E2070 Obec Hôrka nad Váhom ZATEPLENIE A STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNE ZARIADENIE
273 E329 Obec Hrabovec nad Laborcom Hrabovec nad Laborcom - kanalizácia
274 E387 Obec Hrabušice Rozšírenie vodovodu, rozšírenie kanalizácie Hrabušice - Mýto
275 E746 Obec Hrabušice Rozšírenie vodovodu, rozšírenie kanalizácie Hrabušice - Mýto
276 E419 Obec Hrádok Hrádok - Kanalizácia
277 E2219 Obec Hrachovo Zateplenie kultúrneho domu
278 E985 Obec Hraň Zabezpečenie triedeného zberu BRO v obci Hraň
279 E2270 Obec Hrhov Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej školy v obci Hrhov
280 E193 Obec Hronovce Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom nákupu čistiacej techniky v obci Hronovce
281 E925 Obec Hronský Beňadik Intenzifikácia triedeného zberu v Hronskom Beňadiku
282 E1361 Obec Hrušov ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV
283 E1432 Obec Hul Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov
284 E510 Obec Huncovce ČOV Huncovce - II.etapa
285 E1260 Obec Chlmec Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Chlmec
286 E2356 Obec Chmeľov Pavilón ZŠ - stavebné úpravy - zníženie energetickej náročnosti školského pavilónu
287 E620 Obec Chmeľovec Rozšírenie vodovodu v obci Chmeľovec
288 E104 Obec Chminianska Nová Ves Intenzifikácia ČOV Chminianska Nová Ves
289 E1226 Obec Chminianska Nová Ves Kompostáreň Chminianska Nová Ves
290 E1493 Obec Chminianska Nová Ves Kompostáreň Chminianska Nová Ves
291 E2282 Obec Chminianska Nová Ves Zníženie spotreby energie administratívnej budovy v obci Chminianska Nová Ves časť Bunde
292 E1456 Obec Chorvátsky Grob Zakúpenie nádob na kuchynský odpad
293 E1944 Obec Chorvátsky Grob ZŠ II.Etapa - Zateplenie, tepelný zdroj TČ pre vykurovanie
294 E2074 Obec Chynorany Modernizácia a rekonštrukcia Obvodného zdravotného strediska Chynorany
295 E500 Obec Ihľany ČOV Ihľany II. etapa - rozšírenie strojnotechnologickej časti
296 E2387 Obec Imeľ Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy na vzdelávanie, vrátane zateplenia, využitia dažďovej vody a výsadby zelene
297 E1829 Obec Ipeľské Predmostie Podpora domáceho kompostovania v obci Ipeľské Predmostie
298 E1582 Obec Ipeľský Sokolec Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Ipeľský Sokolec
299 E492 Obec Ivanka pri Dunaji Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa (SO 07 Stoka Nádražná 7 a SO 10 Stoka Puškinova)
300 E154 Obec Ivanka pri Nitre „Zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie prašnosti prostredia využitím komunálnej techniky v obci Ivanka pri Nitre“
301 E2143 Obec Ivanka pri Nitre TJ Ivanka pri Nitre Šatne
302 E1878 Obec Ižkovce REKONŠTRUKCIA ODVODŇOVACÍCH RIGOLOV V OBCI IŽKOVCE
303 E575 Obec Jablonov Obecná kanalizácia a ČOV Jablonov - stavebný objekt SO 01 - kanalizačná sieť, ČOV Jablonov
304 E1058 Obec Jablonov Zber komunálneho odpadu v rómskej osade
305 E1352 Obec Jablonov Podpora domáceho kompostovania v marginalizovanej rómskej komunite v obci Jablonov
306 E2093 Obec Jabloňovce Znižovanie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Jabloňovce
307 E817 Obec Jahodná Efektívny triedený zber komunálneho odpadu v Jahodnej
308 E2344 Obec Jahodná Zvýšenie energetickej hospodárnosti domu smútku (márnica) v Jahodnej
309 E646 Obec Jakovany Vodovod obce Jakovany
310 E1794 Obec Jakubany, Jakubany 555 Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Jakubany
311 E726 Obec Jakubov Jakubov – intenzifikácia úpravne vody - I. etapa
312 E810 Obec Jakubov Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubany
313 E1547 Obec Jalová Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Jalová
314 E380 Obec Jamník Rozšírenie ČOV obec Jamník
315 E1071 Obec Jamník Nákup traktora s čelným nakladačom a návesom
316 E1019 Obec Janíky Triedený zber odpadu v obci Janíky
317 E645 Obec Janov Janov - verejný vodov
318 E2488 Obec Janova Lehota Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu, Janova Lehota
319 E175 Obec Jánovce Zlepšenie kvality ovzdušia obce Jánovce
320 E108 Obec Jánovce Rekonštrukcia ČOV Jánovce
321 E2467 Obec Jarabá Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Jarabej
322 E602 Obec Jasenov Jasenov - Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie
323 E1899 Obec Jasenovce Opatrenia mimo vodného toku v obci Jasenovce
324 E1318 Obec Jasov Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Jasov
325 E1921 Obec Jastrabie nad Topľou Protipovodňová ochrana intravilánu obce Jastrabie nad Topľou- SO 02 Protipovodňová hrádza
326 E2724 Obec Jastrabie nad Topľou Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy
327 E520 Obec Jovice Kanalizácia a ČOV Jovice
328 E883 Obec Kačanov Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Kačanov
329 E1042 Obec Kalinkovo Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kalinkovo
330 E653 Obec Kalinovo Kalinovo, predĺženie vodovodu Stefánikova ulica
331 E667 Obec Kalinovo „ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU KALINOVO – časť BRIEŽKY, 3. etapa“
332 E1354 Obec Kalná nad Hronom Materiálne zabezpečenie zberu kuchynského odpadu v obci Kalná nad Hronom
333 E2214 Obec Kalonda Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Kalonda
334 E2553 Obec Kamenín Riešenie havarijnej situácie a fasády a strechy obecného úradu v obci Kamenín
335 E13 Obec Kamenná Poruba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov tepla - MŠ Kamenná Poruba
336 E2311 Obec Kamenné Kosihy Kultúrny dom súp.č. 115 v obci Kamenné Kosihy
337 E58 Obec Kamenný Most Podpora výroby elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
338 E978 Obec Kamenný Most Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Kamenný Most
339 E408 Obec Kapušany ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba
340 E1245 Obec Kapušany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Kapušany
341 E2078 Obec Kazimír Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - Kultúrny dom v obci Kazimír
342 E2514 Obec Kláštor pod Znievom PROJEKT ZVÝŠENIA ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI 2. BUDOVY GYMNÁZIA
343 E2713 Obec Klčov Výmena zdroja tepla kultúrneho domu Klčov
344 E838 Obec Klenová Triedený zber komunálneho odpadu v obci Klenová
345 E624 Obec Kľušov Rozšírenie verejného vodovodu v obci Kľušov
346 E1107 Obec Kočín - Lančár Zberný dvor Obce Kočín-Lančár
347 E1159 Obec Kokšov-Bakša Kokšov - Bakša - zberný dvor
348 E1876 Obec Kolbovce Opatrenia mimo vodného toku v obci Kolbovce
349 E1782 Obec Kolbovce Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kolbovce
350 E2127 Obec Kolíňany Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Kolíňany
351 E279 Obec Kolta Nákup komunálneho vozidla v obci Kolta
352 E1155 Obec Kolta Rekonštrukcia a dostavba zberného dvora v obci Kolta
353 E2585 Obec Kolta Rekonštrukcia a zateplenie základnej školy s materskou školou - Kolta
354 E2657 Obec Komárov Modernizácia zdroja tepla a rozvodov ÚK v KSB v Komárove
355 E656 Obec Komárovce IBV Komárovce
356 E2618 Obec Komoča Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Komoči
357 E2707 Obec Koňuš Rekonštrukcia verejnej budovy obce Koňuš
358 E663 Obec Koprivnica Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu Koprivnica - rozvod vody
359 E2709 Obec Kordíky Rekonštrukcia obecného úradu obce Kordíky
360 E2123 Obec Korejovce Energetické zhodnotenie budovy Kultúrneho domu v obci Korejovce
361 E2246 Obec Koromľa Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy - Zariadenie pre seniorov v obci Koromľa, Pavilón A
362 E1983 Obec Kostolec Kostolec - Kultúrny dom, Zníženie energetickej náročnosti objektu stavebnými úpravami
363 E485 Obec Kostolište Kostolište, kanalizácia,III. etapa
364 E215 Obec Kostolná pri Dunaji Nákup komunálneho vozidla
365 E984 obec Kostolná Ves Zvýšenie efektivity triedeného zberu v obci Kostolná Ves
366 E777 Obec Kostolné Kračany Kračany - skupinový vodovod
367 E2404 Obec Kostolné Kračany Administratívna budova dobrovoľných hasičov - zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy dobrovoľných hasičov (budova obecného úradu)
368 E2393 Obec Košecké Podhradie Viacúčelová budova č.s. 359-obecný úrad,požiarna zbrojnica,kultúrny dom
369 E1909 Obec Kráľov Brod Protipovodňová ochrana Kráľov Brod - Rekonštrukcia odvodňovacieho zariadenia
370 E1139 Obec Kráľov Brod Nákup zberných nádob na triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu
371 E1083 Obec Kráľová nad Váhom Podpora aktivít zberu komunálneho odpadu - Zberný dvor Kráľová nad Váhom
372 E2729 Obec Kráľová pri Senci OBECNÝ DOM - Kráľová pri Senci
373 E2732 Obec Kraľovany Oprava havarijného stavu strechy viacúčelovej budovy v obci Kraľovany
374 E1394 Obec Kráľovičove Kračany Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Kráľovičove Kračany
375 E2017 Obec Krasňany Stavebné úpravy základnej školy - zateplenie, rekonštrukcia kotolne
376 E539 Obec Krásnohorská Dlhá Lúka Rozšírenie spol. ČOV Jovice, kanalizácia Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník
377 E1449 Obec Krásny Brod Výstavba malej kompostárne a zakúpenie technologického vybavenia pre obec Krásny Brod
378 E2212 Obec Krásny Brod Zateplenie budovy obecného úradu v obci Krásny Brod.
379 E2141 Obec Kravany Zateplenie objektu Materskej školy
380 E46 Obec Kravany nad Dunajom Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov
381 E2429 Obec Krčava Energetické zhodnotenie budovy Domu smútku v obci Krčava
382 E701 Obec Krivosúd - Bodovka Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd-Bodovka
383 E1637 Obec Krivosúd - Bodovka Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Krivosúd- Bodovka
384 E2434 Obec Krnča ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY - MATERSKÁ ŠKOLA V KRNČI súp. č. 504
385 E1894 Obec Kružlová Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Kružlová
386 E2353 Obec Kuchyňa ZŠ Kuchyňa - zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy
387 E1343 Obec Kuklov Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kuklov
388 E2722 Obec Kuklov Základná škola v obci Kuklov
389 E2149 Obec Kuraľany Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu v Kuraľanoch.
390 E937 Obec Kusín Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Kusín
391 E853 Obec Kvakovce Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Kvakovce a rekreačnej oblasti Domaša
392 E2024 Obec Kvakovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Kvakovce
393 E2446 Obec Kvašov Stavebné úpravy materskej školy
394 E311 Obec Láb Kanalizácia obce Láb III.Etapa
395 E17 Obec Lada Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Lada
396 E472 Obec Ladce Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Ladce
397 E1735 Obec Ladmovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ladmovce
398 E1559 Obec Ladomirov Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Ladomirov
399 E2711 Obec Ladomirová Zníženie energetickej náročnosti základnej školy
400 E1152 Obec Lastovce Lastovce - zberný dvor
401 E542 Obec Laškovce Kanalizácia Laškovce - 1.stavba
402 E727 Obec Lazy pod Makytou Budovanie vodovodu v obci Lazy pod Makytou - miestna časť Dubková
403 E2491 Obec Lazy pod Makytou "Školský areál - Lazy pod Makytou" SO-03 – Materská škola + Jedáleň s kuchyňou – Zníženie energetickej náročnosti stavby
404 E1067 Obec Lehota pod Vtáčnikom Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Lehota pod Vtáčnikom
405 E2565 Obec Lekárovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu - Lekárovce
406 E1718 Obec Leles Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Leles
407 E183 Obec Lemešany Zlepšenie kvality ovzdušia obce Lemešany
408 E2303 Obec Lenartov Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu
409 E402 Obec Lesnica ČOV a kanalizácia I.etapa Lesnica
410 E1515 Obec Letanovce Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Letanovce
411 E397 Obec Ličartovce LIČARTOVCE - rozšírenie stokovej siete a Rozšírenie kanalizácie v obci Ličartovce
412 E1279 Obec Ličartovce Ličartovce - vjazd na zberný dvor a kompostovisko
413 E1526 Obec Ličartovce Mechanizácia na zber, triedenie a zhodnotenie odpadu v Ličartovciach
414 E2517 Obec Ličartovce Zníženie energetickej náročnosti centra voľného času
415 E2226 Obec Limbach ZATEPLENIE BUDOVY MŠ
416 E662 Obec Lipníky Lipníky - rozšírenie verejného vodovodu
417 E1171 Obec Lipová Kompostér do každej domácnosti
418 E107 Obec Liptovská Kokava ČOV Liptovská Kokava
419 E1629 Obec Liptovská Lúžna Rozšírenie triedeného zberu komunálneho odpadu
420 E199 Obec Liptovská Osada Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Liptovská Osada
421 E991 Obec Liptovská Porúbka Zvýšenie separácie odpadov a zakúpenie techniky v obci Liptovská Porúbka
422 E1420 Obec Liptovské Revúce Obstaranie kompostérov pre obec Liptovské Revúce
423 E1934 Obec Liptovské Revúce Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - SO 01 - Telocvičňa č.s. 264
424 E2631 Obec Lom nad Rimavicou Zateplenie objektu Obecného úradu Lom nad Rimavicou
425 E1991 Obec Lomná Zateplenie Materskej školy v obci Lomná
426 E715 Obec Lopašov Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. časť (SO 06 Vodovod Lopašov - časť z vodovodného radu 1 - od km 0,419 po km 0,633
427 E73 Obec Lovča Základná a materská škola Lovča - Rekonštrukcia vykurovania
428 E2607 Obec Lovča Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Námestie SNP č.48, Lovča
429 E604 Obec Lubeník Lubeník - rozšírenie kanalizácie
430 E781 Obec Ľubietová Budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v obecných lesoch Ľubietová
431 E939 Obec Lubina Malotraktor s čelným nakladačom pre obec Lubina
432 E2125 Obec Lubina OBECNÝ ÚRAD - Zníženie energetickej náročnosti
433 E407 Obec Ľubotín Ľubotín-Kanalizácia-II.etapa (Budovanie kanalizácie)
434 E877 Obec Lučivná Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Lučivná
435 E1720 Obec Lučivná Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Lučivná
436 E415 Obec Lúčky Eliminácia balastných vôd v stokovej sieti v obci Lúčky
437 E1173 Obec Lúčky Domáce kompostovanie vracia pôde úrodnosť
438 E2160 Obec Lúčnica nad Žitavou Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy
439 E118 Obec Lúka Lúka, Modrovka, Modrová - kanalizácia a ČOV
440 E1198 Obec Lukavica Zlepšenie nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad a verejných plôch v obci Lukavica – II. etapa: nákup drviča drevnej hmoty
441 E1623 Obec Lukavica Zlepšenie nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad a verejných plôch v obci Lukavica – I. etapa: nákup univerzálneho multifunkčného kĺbového kolesového nakladača s nevyhnutným príslušenstvom
442 E396 Obec Lúky ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE v obci Lúky - Dielnice
443 E1962 Obec Lúky Zateplenie materskej škôlky - Lúky
444 E2108 Obec Lužianky Posúdenie objektu šatní OFK Lužianky – zníženie energetických nárokov budovy
445 E2032 Obec Lysá pod Makytou Obecný úrad - stavebné úpravy
446 E204 Obec Madunice Zvyšovanie kvality ovzdušia v obci Madunice
447 E2396 Obec Makov Obecný úrad Makov č.60 -zníženie energetickej náročnosti
448 E508 Obec Malá Domaša Rozšírenie ČOV Malá Domaša
449 E1573 Obec Malá Franková Triedený zber komunálneho odpadu v obci Malá Franková
450 E2604 Obec Malá Franková Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Malá Franková
451 E1237 Obec Malá nad Hronom Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Malá nad Hronom
452 E1475 Obec Malcov Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Maľcov
453 E1620 Obec Malé Kozmálovce Zber a odvoz biologického odpadu obce Malé Kozmálovce
454 E2690 Obec Malé Leváre Základná škola Malé Leváre - zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
455 E1888 Obec Malé Raškovce Oprava protipovodňových opatrení obci Malé Raškovce
456 E878 Obec Malé Trakany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Trakany
457 E1721 Obec Malé Trakany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Malé Trakany
458 E495 Obec Málinec Rekonštrukcia ČOV Málinec
459 E1627 Obec Malý Horeš Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Malý Horeš
460 E105 Obec Malý Lapáš ČOV Malý Lapáš - rozšírenie kapacity
461 E1182 Obec Malý Lapáš Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Malý Lapáš podporou domáceho kompostovania
462 E587 Obec Malý Slavkov SO 08 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
463 E728 Obec Malý Šariš Malý Šariš - Rozšírenie vodovodu na parcele č. 902/2
464 E1072 Obec Malženice Posilnenie kapacít pri zbere vybraných triedených zložiek odpadu v obci Malženice
465 E1665 Obec Maršová - Rašov Výstavba malej kompostárne a podpora domáceho kompostovania v obci Maršová-Rašov
466 E2015 Obec Martinček Zateplenie Kultúrneho domu Martinček
467 E1978 Obec Medveďov Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy
468 E2169 Obec Melčice - Lieskové Rekonštrukcia kultúrneho domu Melčice -Lieskové
469 E819 Obec Michal na Ostrove Zvýšenie kvality triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Michal na Ostrove
470 E1195 Obec Michal nad Žitavou ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V OBCI MICHAL NAD ŹITAVOU
471 E632 Obec Michaľany Skupinový vodovod II. etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír - Brezina
472 E2489 Obec Miklušovce ,,Zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy v obci Miklušovce"
473 E437 Obec Miloslavov Rozšírenie existujúcej stokovej siete v obci Miloslavov
474 E737 Obec Miloslavov Rozšírenie existujúceho verejného vodovodu v obci Miloslavov
475 E1219 Obec Miloslavov Podpora zhodnocovania BRKO – veľkokapacitný drvič drevnej hmoty
476 E558 Obec Milpoš Oprava budovy ČOV Milpoš
477 E2656 Obec Milpoš Prístavba Materskej školy v obci Milpoš
478 E1364 Obec Mirkovce Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Mirkovce
479 E2180 Obec Mlynica Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Mlynica
480 E1121 Obec Mníchova Lehota Zberný dvor - Mníchova Lehota
481 E23 Obec Moča Obec Moča - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom OZE - 2.
482 E1216 Obec Moča Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Moča
483 E2278 Obec Moča Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Moča
484 E1734 Obec Modra nad Cirochou Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Modra nad Cirochou
485 E1035 Obec Modrany Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Modrany
486 E1435 Obec Modrany Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Modrany
487 E2515 Obec Modrovka Materská škola - zlepšenie energetickej náročnosti budovy
488 E2230 Obec Mojmírovce Zateplenie a výmena krytiny na verejnej budove
489 E1273 Obec Mojzesovo Kompostáreň
490 E205 Obec Mokrá Lúka Nákup komunálneho vozidla zameraného na čistenie a udržiavanie obecných komunikácií
491 E588 Obec Mokrance Mokrance - kanalizácia 1. stavba
492 E2678 Obec Mokrance ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI MŠ A ZŠ V OBCI MOKRANCE
493 E570 Obec Moravany Moravany - Kanalizácia
494 E109 Obec Moravský Svätý Ján Moravský Svätý Ján - intenzifikácia ČOV
495 E2554 Obec Moravský Svätý Ján Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
496 E1208 Obec Mostová Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Mostová
497 E1632 Obec Muránska Huta Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov Muránska Huta a m. č. Predná Hora
498 E1849 Obec Muránska Lehota Likvidácia zelene zo záhrad a kuchynského odpadu
499 E44 Obec Mužla Kultúrny dom - Fotovoltaická elektráreň
500 E2231 Obec Mužla Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Mužla
501 E296 Obec Myslina Myslina - Kanalizácia a ČOV
502 E975 Obec Mýtne Ludany Triedený zber komunálneho odpadu
503 E1206 Obec Nálepkovo Kompostéry v obci Nálepkovo
504 E47 Obec Nána Obec Nána - Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov - FVZ Materská škola a Základná škola Nána
505 E1900 Obec Ňárad Zníženie dopadov intenzívnych zrážok v obci Ňárad
506 E1296 Obec Nedašovce Skvalitnenie triedeného zberu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Nedašovce
507 E1864 Obec Neded Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Neded
508 E1414 Obec Nemčiňany Nákup kompostérov v obci Nemčiňany
509 E1619 Obec Nemčiňany Zber a odvoz biologického odpadu z verejných komunikácií obce
510 E578 Obec Nemešany Splašková kanalizácia Nemešany, ČOV pre obec Nemešany
511 E2687 Obec Nenince Zlepšovanie energetickej hospodárnosti obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nenince
512 E691 Obec Nesluša Vodovod Nesluša - Žiar - rekonštrukcia vodovodnej siete / udržiavacie práce
513 E1941 Obec Nitrianska Blatnica Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci Nitrianska Blatnica
514 E1124 Obec Nitrianska Streda Technika pre triedený zber odpadov v obci Nitrianska Streda
515 E2099 Obec Nitrianska Streda Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nitrianska Streda
516 E1877 Obec Nižná Jedľová BUDOVANIE PROTIPOVDOŇOVÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ
517 E2200 Obec Nižná Olšava Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrno-správnej budovy
518 E34 Obec Nižná Polianka Rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ s MŠ s výmenou zdroja tepla z tuhého na plynné
519 E2531 Obec Nižná Rybnica Energetické zhodnotenie budovy Domu smútku v obci Nižná Rybnica
520 E1960 Obec Nižná Slaná Budova ľudovej školy Nižná Slaná, Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie
521 E2359 Obec Nižné Repaše Zlepšenie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Nižné Repaše
522 E1943 Obec Nižné Ružbachy Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy súp. č. 134
523 E1857 Obec Nižný Čaj Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Nižný Čaj
524 E2233 Obec Nižný Tvarožec Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nižný Tvarožec
525 E2363 Obec Nolčovo Stavebné úpravy domu kultúry
526 E125 Obec Nová Dedinka Verejná kanalizácia obce Nová Dedinka s napojením na ČOV Veľký Biel
527 E1340 Obec Nová Kelča Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Nová Kelča
528 E2577 Obec Nová Kelča ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY V OBCI NOVÁ KELČA
529 E2195 Obec Nová Lehota ZMENA DOKONČENEJ STAVBY zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
530 E481 Obec Nová Ves nad Váhom Nová Ves nad Váhom - rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie -časť SO 02 Splašková kanalizácia
531 E2188 Obec Nová Ves nad Žitavou Zateplenie obvodových konštrukcií budovy ZŠ Nová Ves nad Žitavou
532 E2062 Obec Novosad ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY II.ETAPA
533 E766 Obec Novoť NOVOŤ - LOKALITA POD KOPEC ROZŠÍRENIE VODOVODU
534 E1272 Obec Obid Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Obid
535 E297 Obec Obyce Obyce - kanalizácia
536 E1425 Obec Obyce Zefektívnenie triedenia BRKO v domácnostiach v obci Obyce
537 E333 Obec Olcnava Olcnava – vodovod, kanalizácia a ČOV
538 E2421 Obec Olcnava Zateplenie budovy ZŠ s MŠ v Olcnave
539 E584 Obec Olejníkov SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V OBCI OLEJNÍKOV
540 E589 Obec Oľka Oľka - kanalizácia 2. stavba
541 E664 Obec Ondavské Matiašovce Vodovod Ondavske Matiašovce -
542 E410 Obec Oponice OPONICE-KANALIZÁCIA-II.ETAPA
543 E799 Obec Oponice Nákup techniky na separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Oponiciach I
544 E1652 Obec Oponice Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov pre obec Oponice II
545 E72 Obec Orávka Modernizácia vykurovacieho systému kultúrneho domu v obci Orávka
546 E2167 Obec Oravská Lesná Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy centra voľného času, klubového domu
547 E77 Obec Oravská Polhora Zmena palivovej základne v kotolni objektu ZŠ a MŠ v obci Oravská Polhora s.č. 481
548 E471 Obec Oravská Polhora Rozšírenie verejnej kanalizácie, Oravská Polhora - Poľana
549 E123 Obec Oravský Podzámok Rekonštrukcia ČOV - Parkovisko, Oravský Podzámok
550 E1315 Obec Oreské Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Oreské
551 E1751 Obec Oreské Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Oreské
552 E117 Obec Orlov Rekonštrukcia strojnotechnologickej časti ČOV ORLOV
553 E720 Obec Ostrá Lúka Intenzifikácia ČOV, rozšírenie stokovej siete a vodovodu v obci Ostrá Lúka
554 E2723 Obec Ostrá Lúka Obnova objektu kultúrneho domu
555 E346 Obec Ostratice Kanalizácia a ČOV Ostratice
556 E814 Obec Ostratice Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Ostratice
557 E1737 Obec Ostratice Zabezpečenie zhodnocovania BRKO v obci Ostratice
558 E2438 Obec Ostratice Zvýšenie energetickej účinnosti - výmena otvorových výplní budovy Kultúrneho domu Ostratice
559 E666 Obec Otrhánky Haláčovce-Otrhánky vodovod
560 E2495 Obec Otročok Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepľovania
561 E668 Obec Ozdín zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad, Obec Ozdín, časť Bystrička - budovanie vodovodu pre MRK
562 E490 Obec Paňa Kanalizácia Paňa
563 E2511 Obec Panické Dravce Zateplenie a oprava strechy MŠ Panické Dravce č. 33
564 E591 Obec Parchovany Parchovany - dobudovanie kanalizačnej siete II. etapa
565 E1946 Obec Parchovany Zvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej školy v obci Parchovany
566 E102 Obec Pastovce Čistiareň odpadových vôd Pastovce
567 E340 Obec Pastovce Rozšírenie kanalizácie obce Pastovce
568 E970 Obec Pastovce Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu
569 E2205 Obec Pastovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu obce Pastovce
570 E2457 Obec Pata Zateplenie obvodového plášťa - Budova šatne s.č. 928/3, Majerská ul., Pata v obci Pata
571 E2605 Obec Pavlovce Základná škola Pavlovce - Rekonštrukcia ÚVK a VZT
572 E1927 Obec Pavlovce nad Uhom Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v obci Pavlovce nad Uhom
573 E63 Obec Perín-Chym Rekonštrukcia kúrenia v budove obecného úradu - Perín-Chym
574 E1148 Obec Perín-Chym Perín - Chym - zberný dvor
575 E972 Obec Pernek Hákový nosič kontajnerov a kontajner k hákovému nosiču - Pernek
576 E657 Obec Petrovce nad Laborcom Vodovod Petrovce nad Laborcom
577 E1958 Obec Petrovce nad Laborcom Zateplenie polyfunkčného objektu v obci Petrovce nad Laborcom
578 E544 Obec Pinkovce Kanalizácia obce Pinkovce
579 E377 Obec Plavecký Mikuláš ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš
580 E1528 Obec Plešivec Nákup kontajnerov na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností
581 E91 Obec Podhorie Podhorie - kanalizácia a ČOV
582 E372 Obec Podhradík Podhradík - kanalizácia
583 E457 Obec Podkonice Kanalizácia - lokalita Pod Bukovinou, Podkonice
584 E2579 Obec Podolie Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí
585 E723 Obec Podzámčok Podzámčok - rozšírenie vodojemu
586 E232 Obec Polomka Elektrické zametacie vozidlo
587 E736 Obec Polomka Polomka-Hámor-vodovod
588 E1387 Obec Polomka Zlepšenie kompostovania v obci Polomka
589 E2600 Obec Porostov Zvýšenie energetickej účinnosti starej školy v obci Porostov
590 E2107 Obec Poruba pod Vihorlatom ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI NA BUDOVE MŠ + ZŠ
591 E1576 Obec Porúbka Zberný dvor
592 E538 Obec Poša Poša-splášková kanalizácia
593 E75 Obec Potônske Lúky Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu Potônske Lúky
594 E1229 Obec Povoda Zakúpenie drviča drevnej hmoty pre obec Povoda
595 E2133 Obec Povoda Rekonštrukcia domu smútku
596 E435 Obec PovodaObec Povoda Kanalizácia - Povoda
597 E429 Obec Prečín Dobudovanie kanalizácie v obci Prečín
598 E791 Obec Prečín Úprava toku - Líščí potok , k. ú. Prečín
599 E1968 Obec Pribylina Stavebné úpravy,prístavba a nadstavba pôvodného obecného úradu s. č.60
600 E721 Obec Prietržka Prietržka - Široké padelky SO: Rozšírenie verejného vodovodu
601 E2162 Obec Prietržka Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Prietržka
602 E489 Obec Prievaly Prievaly - lokalita Záhrady - SO: Rozšírenie verejenej splaškovej kanalizácie a lokalita Pod Hájom - SO: Rozščírenie verejnej splaškovej kanalizácie
603 E778 Obec Prievaly Prievaly - lokalita Záhrady - SO:Rozšírenie verejného vodovodu a lokalita Pod Hájom - SO: Rozšírenie verejného vodovodu
604 E1487 Obec Prievaly Triedený zber komunálneho odpadu v obci Prievaly
605 E1890 Obec Pusté Čemerné Úprava odvodňovacích priekop v obci Pusté Čemerné
606 E1903 Obec Pušovce Chodník v centrálnej časti obce Pušovce, SO 03 Chodníky a odvodnenie - chodník A
607 E744 Obec Pušovce Vodovod, kanalizácia a ČOV v obci Pušovce
608 E1184 Obec Radava Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Radava
609 E2307 Obec Radimov Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Radimov
610 E2475 Obec Radnovce ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Radnovce - zvyšovanie energetickej účinnosti budov
611 E1380 Obec Radobica Výstavba malej kompostárne a nákup techniky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Radobica
612 E1424 Obec Radoma Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Radoma
613 E2679 Obec Radošovce Zvyšovanie energet. účinnosti budov základnej školy Radošovce
614 E536 Obec Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom - kanalizácia Horb, ČOV
615 E2694 Obec Radvanovce Rekonštrukcia kultúrneho domu
616 E585 Obec Rakovec nad Ondavou Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou
617 E1801 Obec Rakovec nad Ondavou Kompostér do každej domácnosti
618 E670 Obec Rapovce Rapovce - rozšírenie vodovodu za železnicou
619 E151 Obec Raslavice Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Raslavice
620 E1196 Obec Rastislavice Nákup kompostérov do obce Rastislavice
621 E688 Obec Ratkovské Bystré Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré
622 E2512 Obec Ratvaj Budova obecného úradu súp. č. 33
623 E2669 Obec Ráztočno Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ a MŠ v obci Ráztočno
624 E644 Obec Rejdová Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Rejdová - I.etapa
625 E502 Obec Reľov Kanalizácia a ČOV obce Reľov
626 E2695 Obec Remetské Hámre Materská škola Remetské Hámre - zvyšovanie energetickej účinnosti
627 E722 Obec Rohov Senica - Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa - 2. časť
628 E1676 Obec Rohov Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rohov
629 E2592 Obec Rohov Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy
630 E1605 Obec Rohožník Triedený zber komunálneho odpadu v Rohožníku
631 E567 Obec Roštár Roštár kanalizácia a ČOV, 2. stavba kanalizácia - zmena vodnej stavby pred dokončením
632 E703 Obec Rovné Rovné, Vyšný Hrušov - Zásobovanie vodou
633 E1051 Obec Rovné Nákup komunálnej techniky (traktor, čelný nakladač, vlečka, kontajnery na triedený zber)
634 E1108 Obec Rudňany Stavebné úpravy budovy zberného dvora v obci Rudňany
635 E563 Obec Rudník Kanalizácia a vodovod obce Rudník
636 E679 Obec Rudník Kanalizácia a vodovod obce Rudník
637 E1146 Obec Rudník Rudník - zberný dvor
638 E2087 Obec Rudník Zateplenie a výmena okien budovy ZŠ, MŠ a Ocú
639 E1922 Obec Rumince Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepľovania - Rumince
640 E1545 Obec Runina Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Runina
641 E2637 Obec Ruská Zníženie energetickej náročnosti obecné domu,stavba s.č. 61 na pozemku C-KN p.č. 9 v k.ú. Ruská
642 E941 Obec Ruská Bystrá Triedený zber komunálneho odpadu v obci Ruská Bystrá
643 E426 Obec Ruská Nová Ves Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves
644 E2644 Obec Ruská Poruba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ v obci Ruská Poruba
645 E559 Obec Ruskov Kanalizácia Ruskov
646 E647 Obec Ruský Hrabovec Vodovod Ruský Hrabovec
647 E1579 Obec Ruský Potok Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Ruský Potok
648 E2472 Obec Ruský Potok Obnova obalových konštrukcií základnej školy č.s. 5
649 E940 Obec Rybky Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu cestou obstarania komunálnej techniky
650 E1125 Obec Rybky Vybudovanie zberného dvoru v obci Rybky
651 E289 Obec Rybník Rybník kanalizačná sieť, II. etapa
652 E1898 Obec Sap Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Sap
653 E2403 Obec Sap Rekonštrukcia budovy - Denný stacionár
654 E775 Obec Sasinkovo Vodovod obce Sasinkovo zapojenie vodárenského zdroja HS-3
655 E2621 Obec Sečovská Polianka Zníženie primárnej energetickej náročnosti – Základná škola Sečovská Polianka
656 E2624 Obec Sedlice Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Sedlice
657 E915 Obec Sedliská Triedený zber komunálneho odpadu v obci Sedliská
658 E1748 Obec Sedliská Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Sedliská
659 E1218 Obec Sekule Nákup kompostérov pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Sekule
660 E1783 Obec Sekule Výstavba malej kompostárne a nákup techniky v obci Sekule
661 E1199 Obec Selce Nákup techniky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Selce
662 E894 Obec Selice Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Obci Selice
663 E2057 Obec Senné Senné: Obecný úrad a materská škola - stavebné úpravy, Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania
664 E2716 Obec Senohrad Zateplenie budovy Obecného úradu Senohrad
665 E1597 Obec Sikenica Triedený zber KO - Sikenica
666 E1930 Obec Sirk Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne
667 E1063 Obec Skačany Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Skačany
668 E2333 Obec Skalka nad Váhom ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY - CENTRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI SKALKA NAD VÁHOM
669 E62 Obec Skároš Obnova obecného úradu v Skároši
670 E1291 Obec Skároš Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v obci Skároš
671 E2056 Obec Skároš OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU V SKÁROŠI
672 E522 Obec Sklabiná Sklabiná - Kanalizácia Vetva AA-5
673 E2281 Obec Slatina Zateplenie obecnej budovy č.29 v Slatine
674 E126 Obec Sľažany Sľažany – kanalizácia 2.etapa, Intenzifikácia a rozšírenie ČOV
675 E1613 Obec Sľažany Technické vybavenie pre triedenie komunálneho odpadu v obci Sľažany
676 E678 Obec Sliepkovce Vodovod Sliepkovce
677 E1038 Obec Sliepkovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Sliepkovce
678 E1847 Obec Sliepkovce Zber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Sliepkovce
679 E557 Obec Slivník Slivník, Kuzmice - Kanalizácia a ČOV
680 E2682 Obec Slopná Obecný úrad - Kultúrny dom, Slopná 159" - Zníženie energetickej náročnosti objektu, využitie OZE, p.č. 144/2, 144/3 v k.ú. Obce Slopná - časť, diel Akumulačná nádrž na dažďovú vodu"
681 E527 Obec Slovenská Kajňa Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa
682 E293 Obec Slovenská Nová Ves Slovenská Nová Ves - splašková kanalizácia
683 E1565 Obec Slovenská Volová Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Slovenská Volová
684 E923 Obec Slovenské Krivé Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Slovenské Krivé - I.
685 E1113 Obec Slovinky Zberný dvor v obci Slovinky
686 E2090 Obec Slovinky Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport
687 E1128 Obec Smižany Vybudovanie zberného dvora v obci Smižany
688 E2322 Obec Smolinské Rekonštrukcia ústredného vykurovania v Materskej škôlke a Základnej škole v obci Smolinské
689 E1428 Obec Soboš Podpora systému triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Soboš
690 E2054 Obec Sokoľ POLYFUNKČNÝ OBJEKT „Obecný úrad a Kultúrny dom - Sokoľ“ zateplenie
691 E596 Obec Somotor KANALIZÁCIA SOMOTOR - REKONŠTRUKCIA ČERPACÍCH STANÍC NA ULICIACH POBODROŽSKÁ A HLAVNÁ
692 E881 Obec Somotor Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Somotor
693 E1727 Obec Somotor Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Somotor
694 E113 Obec Spišské Tomášovce Dostavba a rekonštrukcia ČOV I. Spišské Tomášovce
695 E1379 Obec Spišský Hrušov Zhodocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
696 E2102 Obec Spišský Štvrtok Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu
697 E2736 Obec Stankovany SO 01 Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice - Rojkov č. 425
698 E1160 Obec Stará Voda Stará Voda - zberný dvor
699 E2712 Obec Staré Hory Rekonštrukcia Obecného úradu - Staré hory
700 E1316 Obec Starý Hrádok Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v obci Starý Hrádok
701 E2174 Obec Starý Hrádok Zateplenie budovy Obecného úradu Starý Hrádok
702 E2000 Obec Stožok Rekonštrukcia kultúrneho domu Stožok
703 E2633 Obec Stráňany Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Stráňany
704 E1458 Obec Stratená Obstaranie kompostérov v obci Stratená
705 E216 Obec Strečno Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Strečno
706 E2145 Obec Strečno Budova obecného úradu a kultúrneho domu Strečňo, stavebné úpravy a zateplenie
707 E890 Obec Streda nad Bodrogom Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Streda nad Bodrogom
708 E1525 Obec Streda nad Bodrogom Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Streda nad Bodrogom
709 E917 Obec Strekov Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Strekov
710 E1893 Obec Strelníky vybudovanie vodozádržného opatrenia protipovodňovej ochrany, Strelníky, časť Hlinačky
711 E498 Obec Studenec IBV Studenec intenzifikácia ČOV
712 E1304 Obec Studenec Podpora domáceho kompostovania v obci Studenec
713 E467 Obec Studienka Kanalizácia a spoločná ČOV - Studienka - SO 10 Splašková kanalizácia (stoky A3-5-2, A3-5-2-1, A2, A2-1) a SO 11 Domové prípojky (na dotknutých stokách)
714 E2533 Obec Súľov - Hradná Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Súľov-Hradná
715 E716 Obec Svätoplukovo Svätoplukovo - celoobecný vodovod
716 E2193 Obec Svätoplukovo Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu
717 E1880 Obec Svätuše Opatrenie mimo vodného toku – rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Svätuše
718 E459 Obec Svätý Anton Svätý Anton – kanalizácia a ČOV
719 E449 Obec Svätý Kríž Rozšírenie splaškovej kanalizácie - STOKA A II. etapa
720 E751 Obec Sverepec Rozšírenie verejného vodovodu , objekty SO.01 - Rozšírenie Verejného vodovodu - Trasa 1 , SO.02 - Rozšírenie VV - Trasa 2, SO.03 Rozšírenie VV - Trasa 3 pre obec Sverepec
721 E571 Obec Svidnička Kanalizácia Svidnička
722 E1423 Obec Svinice Predchádzanie vzniku BRKO v obci Svinice
723 E2508 Obec Šalgovce Rekonštrukcia komunitného centra v obci Šalgovce
724 E519 Obec Šandal ŠANDAL - kanalizácia a ČOV
725 E2321 Obec Šarišská Poruba Zníženie energetickej náročnosti základnej školy (SO 01 a SO 02)
726 E1302 Obec Šarišské Michaľany Systém predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Šarišské Michaľany
727 E1553 Obec Šávoľ Zvýšenie efektívnosti triedeného zberu odpadov v Šávoli
728 E2326 Obec Šávoľ Zateplenie a stavebné úpravy budovy obecného úradu
729 E1594 Obec Šemetkovce Nákup techniky pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Šemetkovce
730 E120 Obec Šenkvice Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Šenkvice
731 E1101 Obec Šrobárová Zberný dvor Šrobárová
732 E2442 Obec Šterusy Zateplenie obvodových stien a strechy budovy obecného úradu Šterusy
733 E1821 Obec Štítnik Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných KO v obci Štítnik
734 E1906 Obec Štvrtok na Ostrove VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V ČASTI OBCE ŠTVRTOK NA OSTROVE
735 E832 Obec Šuja Triedený zber komunálneho odpadu pre obec Šuja
736 E477 Obec Šumiac Šumiac - ČOV a kanalizácia
737 E1550 Obec Šumiac Komunálna technika pre zber odpadu v obci Šumiac
738 E2329 Obec Šurice Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Šurice
739 E30 Obec Tachty Zmena dokončenej stavby-Plynová kotolňa pre OÚ a KD
740 E1838 Obec Tajná Podpora domáceho kompostovania v Tajnej
741 E1408 Obec Tekovské Nemce Podpora domáceho kompostovania v Tekovské Nemce
742 E1607 Obec Tekovské Nemce Technické vybavenie pre triedenie komunálneho odpadu v obci Tekovské Nemce
743 E1851 Obec Telgárt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Telgárte
744 E181 Obec Teplička Zlepšenie kvality ovzdušia obce Teplička
745 E1796 Obec Tepličky Kompostéry pre Tepličky
746 E405 Obec Teriakovce Teriakovce na kruhu, obytný súbor RD - 2. až 5. stavba
747 E779 Obec Teriakovce Teriakovce na kruhu, obytný súbor RD - 2. až 5. stavba, SO 02 Rozšírenie vodovodu
748 E2400 Obec Teriakovce Rekonštrukcia materskej škôlky - Teriakovce
749 E755 Obec Terňa Terňa - vodovod, rozšírenie vodovodu
750 E1064 Obec Tisinec Nákup techniky pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Tisinec
751 E2635 Obec Tisinec Stavebné úpravy Domu smútku Tisinec
752 E1454 Obec Topoľčianky Malá kompostáreň v obci Topoľčianky
753 E1840 Obec Topoľčianky Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Topoľčianky
754 E2663 Obec Topoľčianky Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu obce Topoľčianky, jeho zateplenie a modernizácia plynovej kotolne
755 E684 Obec Torysky Torysky, obnova verejného vodovodu
756 E2507 Obec Torysky Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy SO 01 Obecný úrad
757 E1126 Obec Tôň Vybudovanie zberného dvora v obci Tôň
758 E734 Obec Trávnik REKONŠTRUKCIA VODOVODU TRÁVNIK
759 E1276 Obec Trenčianske Bohuslavice Oplotenie areálu kompostárne v obci Trenčianske Bohuslavice
760 E735 Obec Trnavá Hora Vodovod Trnavá Hora
761 E1957 Obec Trnavá Hora Projekt zvýšenia energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu obce Trnavá Hora
762 E2681 Obec Trnava pri Laborci Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Obci Trnava pri Laborci
763 E68 Obec Trnávka Obnova obecného úradu v Trnávke
764 E1269 Obec Trnávka Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Trnávka
765 E1728 Obec Trnávka Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Trnávka
766 E2046 Obec Trnávka OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU TRNÁVKA
767 E2110 Obec Trstená na Ostrove Zníženie energetickej náročnosti centra voľného času - budova
768 E85 Obec Turčianske Kľačany Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Turčianske Kľačany
769 E2539 Obec Turčok Rekonštrukcia viacúčelového objektu v obci Turčok
770 E2086 Obec Tureň Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu - Tureň
771 E889 Obec Turňa nad Bodvou Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Turňa nad Bodvou
772 E1732 Obec Turňa nad Bodvou Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Turňa nad Bodvou
773 E2118 Obec Tušická Nová Ves Kultúrny dom Tušická Nová Ves, zníženie energetickej náročnosti objektu
774 E1639 Obec Údol Ucelený a zefektívnený zber biologicky rozložiteľného odpadu v obci Údol
775 E774 Obec Uhliská Uhliská – čiastkový vodovod, Rozšírenie vodovodu do miestnej časti Majere
776 E1104 Obec Uľany nad Žitavou Zhodnocovanie biologicky rozložitelného odpadu v obci Úľany nad Žitavou
777 E2502 Obec Úľany nad Žitavou Stavebné úpravy Materskej školy
778 E605 Obec Ulič Ulič - Rozšírenie kanalizácie IV. časť
779 E579 Obec Uloža Kanalizácia a ČOV Úloža
780 E2332 Obec Urmince Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu obci Urmince
781 E573 Obec Uzovské Pekľany Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany
782 E448 Obec Váhovce Váhovce - splašková kanalizácia
783 E635 Obec Vajkovce Rekonštrukcia vodovodného potrubia v obci Vajkovce
784 E1200 Obec Valaská Obstaranie kompostérov pre obyvateľov Obce Valaská
785 E1440 Obec Valaská Dubová Predchádzanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Valaská Dubová
786 E1642 Obec Valaská Dubová Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Valaská Dubová
787 E974 Obec Včelince Zakúpenie techniky pre rozvoj odpadového hospodárstva obce Včelince
788 E1813 Obec Včelince Zhodnocovanie BRKO v obci Včelince
789 E2537 Obec Veľká Čalomija Zlepšenie energetickej hospodárnosti Klubu mládeže
790 E1257 Obec Veľká Ida Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľká Ida
791 E1305 Obec Veľká Mača Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Veľká Mača
792 E2685 Obec Veľká Mača Zateplenie budovy a modernizácia vykurovacieho systému ZŠ
793 E2040 Obec Veľká Tŕňa Zvýšenie energetickej účinnosti Budova OÚ a KD Veľká Tŕňa
794 E257 Obec Veľké Blahovo Zelená infraštruktúra – Obec Veľké Blahovo
795 E1551 Obec Veľké Dvorníky Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Veľké Dvorníky
796 E2073 Obec Veľké Dvorníky Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu
797 E2505 Obec Veľké Kozmálovce Znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu Obce Veľké Kozmálovce s využitím OZE
798 E2201 Obec Veľké Lovce Zateplenie objektu – Kultúrny dom Veľké Lovce
799 E36 Obec Veľké Ludince Zmena vykurovania na budovách ZŠ vo Veľkých Ludinciach
800 E2170 Obec Veľké Ludince Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu vo Veľkých Ludinciach
801 E612 Obec Veľké Raškovce Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV - rozšírenie
802 E564 Obec Veľké Revištia Kanalizácia a ČOV Veľké a Blatné Revištia
803 E136 Obec Veľké Ripňany Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom komunálneho vozidla
804 E487 Obec Veľké Ripňany IBV Lúka Veľké Ripňany-splašková kanalizácia
805 E1111 Obec Veľké Ripňany „Zberný dvor Veľké Ripňany – SO 03 Hala pre skladovanie separovaného odpadu“
806 E2570 Obec Veľké Ripňany ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI VEREJNEJ BUDOVY - KULTÚRNY DOM VEĽKÉ RIPŇANY
807 E1261 Obec Veľké Trakany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Trakany
808 E1513 Obec Veľké Trakany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľké Trakany
809 E236 Obec Veľké Úľany Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Veľké Úľany
810 E494 Obec Veľké Zlievce Rekonštrukcia ČOV Veľké Zlievce
811 E461 Obec Veľký Cetín Kanalizácia Veľký Cetín časť 2. etapa - Tlaková kanalizácia
812 E1461 Obec Veľký Cetín Predchádzanie vzniku BRKO a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Veľký Cetín
813 E2569 Obec Veľký Cetín Zvýšovanie energetickej účinnosti verejných budov Obec Veľký Cetín
814 E1048 Obec Veľký Kamenec Rozvoj odpadového hospodástva v obci Veľký Kamenec
815 E2647 Obec Veľký Klíž Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v obci Veľký Klíž
816 E349 Obec Veľký Lipník Kanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník
817 E1793 Obec Veľký Lipník Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľký Lipník
818 E2272 Obec Vislanka Zníženie energetickej náročnosti OcÚ a Kultúrneho domu v obci Vislanka
819 E341 Obec Vištuk Vištuk ČOV a Kanalizácia
820 E2412 Obec Víťaz ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY, SÚPISNÉ ČISLO 548 VO VÍŤAZE
821 E1138 Obec Vlčkovce Dobudovanie zberného dvora obce Vlčkovce
822 E873 Obec Vojany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Vojany
823 E1711 Obec Vojany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Vojany
824 E581 Obec Vojčice ČOV a kanalizácia Vojčice
825 E2557 Obec Vojčice Zníženie energetickej náročnosti Telocvičňa - ZŠ Vojčice
826 E1485 Obec Voľa Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Voľa
827 E741 Obec Vozokany Rekonštrukcia čerpacej stanice vo Vozokanoch
828 E1907 Obec Vrakúň Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Vrakúň
829 E366 obec Vrakúň Vrakúň kanalizácia - 3. etapa
830 E1544 Obec Vrakúň Technológia do zberného dvora vo Vrakúni
831 E2155 Obec Vrbová nad Váhom Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Obecného úradu Vrbová nad Váhom
832 E749 Obec Vrchteplá CELOOBECNY VODOVOD, VODOJEM, KANALIZÁCIA A ČOV v obci Vrchteplá
833 E1522 Obec Výčapy - Opatovce Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Výčapy - Opatovce
834 E1419 Obec Vydrník Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohl'adu odpadov
835 E1157 Obec Vyšná Kamenica Vzšná Kamenica - zberný dvor
836 E1172 Obec Vyšné Ružbachy Obstaranie kompostérov a zariadení na zhodnocovanie BRKO v obci Vyšné Ružbachy
837 E2298 Obec Vyšné Valice Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu
838 E629 Obec Vyšný Hrabovec Rekonštrukcia vodovodu Vyšný Hrabovec
839 E695 Obec Vyšný Hrušov Rovné, Vyšný Hrušov - Zásobovanie vodou
840 E228 Obec Vyšný Orlík Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vyšný Orlík
841 E335 Obec Záborské Záborské- kanalizácia a rozšírenie vodovodu, časť kanalizácia
842 E565 Obec Záhor Kanalizácia Záhor
843 E2318 Obec Zákopčie Zateplenie objektu a stavebné úpravy
844 E1181 Obec Zalaba Zakúpenie kompostérov, mulčovača a drviča drevnej hmoty pre obec Zalaba
845 E1853 Obec Zamarovce Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Zamarovce
846 E497 Obec Závada Závada - rekonštrukcia ČOV
847 E1026 Obec Zavar Zákúpenie technickej infraštruktúry na triedený zber komunálneho odpadu v obci Zavar
848 E697 Obec Zbehy Verejný vodovod Zbehy - Andač
849 E2390 Obec Zbehy Zateplenie obecnej budovy s.č. 267 - administratívna budova
850 E789 Obec Zborov Objekty protipovodňovej ochrany v obci Zborov - Úprava bezmenného potoka
851 E2065 Obec Zbudza Energetické zhodnotenie budovy Materskej školy a kultúrneho zariadenia v obci Zbudza
852 E1904 Obec Zeleneč Protipovodňové opatrenia v obci Zeleneč
853 E2705 Obec Zeleneč Telovýchovné zariadenie Zeleneč
854 E392 Obec Zemianske Sady Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV
855 E2560 Obec Zemianske Sady Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy v obci Zemianske Sady
856 E1079 Obec Zemiansky Vrbovok Traktor pre Zemiansky Vrbovok
857 E1823 Obec Zemiansky Vrbovok Kompostéry pre Zemiansky Vrbovok
858 E1036 Obec Zemplín Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Zemplín
859 E1886 Obec Zemplínske Kopčany
860 E2364 Obec Zlaté Klasy Zateplenie budovy a výmena výplní otvorov
861 E1984 Obec Zliechov Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Zliechov
862 E540 Obec Žalobín Rozšírenie kapacity ČOV pre rómsku osadu v obci Žalobín
863 E521 Obec Ždaňa ČOV Ždaňa
864 E797 Obec Želovce Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Želovce
865 E2128 Obec Želovce Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v obci Želovce
866 E332 Obec Žirany Verejná kanalizácia - Žirany
867 E1283 Obec Žitavany Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Žitavany
868 E1531 Obec Žitavany Triedený zber komunálneho odpadu v obci Žitavany
869 E1275 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, región Stredné Ponitrie
870 E2304 Senior dom Svida REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE STRECHY - HLAVNÁ UBYTOVACIA BUDOVA SO-01
871 E5 Slovenský rybársky zväz Zabezpečenie kontinuity reprodukcie prirodzených populácií pstruha potočného (Samo trutta m. fario) a lipňa tymiánového (Thymallus thymallus) vo vybraných ekosystémoch horských a podhorských tokov na Slovensku - rybárskych revíroch so zvýšeným stupňom och
872 E1932 Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín Výmena kotlov s nevyhnutnou rekonštrukciou kotolne
873 E2493 Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice SOŠ pedagogická Turčianske Teplice - stavebné úpravy a zvýšenie EHB - strecha
874 E2642 Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín
875 E1088 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Nákup MOK a VOK
876 E1439 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia Výstavba malej kompostárne a technické vybavenie
877 E2261 Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice Zateplenie obvodových stien ZŠ s MŠ Želiarska č. 4, Košice; Zateplenie pavilónu č. 2 – materská škola a rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ s MŠ, Želiarska č. 4, Košice; Zateplenie strechy pavilónu č. 2 – materská škola
878 E2194 Základná škola, Postupimská 37, Košice Rekonštrukcia obvodového plášťa veľkej telocvične na ZŠ Postupimská 37 Košice a rekonštrukcia strechy telocvične na ZŠ Postupimská 37 Košice
879 E1409 Združenie mikroregiónu Údolie smrti Kompostéry pre Údolie smrti
880 E686 Združenie obcí Horná Krupá - Bíňovce Skupinový vodovod Trstín-Horná Krupá-Bíňovce-3. stavba
881 E111 ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd Rekonštrukcia ČOV Hubice
882 E1085 Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne Podpora triedeného zberu - nákup a uloženie veľkoobjemových kontajnerov
883 E623 Združenie obcí mikroregiónu Poondavie Zásobovanie obcí Trhovište,Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť stavby: Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou pitnou vodou