Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2019,

dňa 17.5.2019 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019 v rámci činností L5 a L5AP  „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania“.

Požadované prílohy zasielajte do 31.5.2019 (vrátane). Rozhodujúci je dátum odoslania uvedený na pečiatke pošty na poštovú prepravu. V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly prijatých žiadostí o podporu formou dotácie na rok 2019 v rámci činností L5 a L5AP, si Vás dovoľujeme požiadať o dôkladné preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následné bezodkladné doručenie požadovaných príloh.

     Dôležitá informácia:

Environmentálny fond nebude môcť predĺžiť termín 31.5.2019 na doručenie požadovaných príloh.

Za porozumenie ďakujeme

(21. 05. 2019)