Žiadosti

Podanie žiadosti

 

 

Kontrola formálnej správnosti a úplnosti

 

 

Čo sa deje po podaní žiadosti ?

Výzva na doplnenie dokladov

 

 

Externé odborné hodnotenie

 

 

Odporúčanie žiadostí Radou EF

 

 

Rozhodnutie ministra o poskytnutí podpory

 

 

Oznámenie o poskytnutí podpory

 

 

Oznámenie o nezaradení do zoznamu žiadostí

 

 

Zverejnenie výsledkov hodnotenia žiadostí

 

 

Špecifikácia činností podpory na rok 2022
Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2022, Oblasť: Environmentálna podpora, vzdelávanie a osveta stiahnuť
Príloha č. 1: Vylučovacie a hodnotiace kritériá stiahnuť
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie – Výber dodávateľa stiahnuť
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie – Hospodárska činnosť stiahnuť
Príručka pre žiadateľov, Oblasť Estiahnuť