Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA
VÝZVA č. B-1/2022
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV
E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A OSVETA