Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA
Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
VÝZVA č. B-1/2022
Činnosť BK1: Rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
Činnosť BK2: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
Činnosť BK4: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
Činnosť BK5: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
Činnosť BV1: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
Činnosť BV3: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
Činnosť BV4: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení
Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV
Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu
Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu
Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY
Činnosť D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
Činnosť D3: Realizácia schválených dokumentov starostlivosti
D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov
D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad
D7: Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým
E. Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A OSVETA
Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
Činnosť E2: Realizácia výchovno-vzdelávacích a osvetových aktivít
F. Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Činnosť F1: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
NP. Oblasť: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov
Činnosť NP1: Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov