Pozvánka na webinár na tému: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny.

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si vás pozvať na online webinár.

Pripojiť sa môžete v deň konania, t. j. 17. 07. 2023, pondelok od 11.00 hod.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNiNjAxNjktNjVhYS00ZDQyLTkxNjEtYWM0NDQxYzY2ZDYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e0a12042-8dda-4f6d-a92e-b484c9499898%22%2c%22Oid%22%3a%224fd21090-1647-46a8-8539-6bc39455a651%22%7d

Online webinár bude prebiehať na platforme MS TEAMS (Nie je potrebné sťahovať žiadnu aplikáciu do počítača. V deň konania stačí kliknúť na spomínaný odkaz a pripojíte sa automaticky).

Ak máte otázky k danej téme, môžete ich posielať do 14.júla na mailovú adresu: kollarova@envirofond.sk

Oprávnení žiadatelia:

• Rozpočtová organizácia

• Obec

• Samosprávny kraj

• Príspevková organizácia

• Občianske združenie

• Záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce

• Nadácia

• Neinvestičný fond

• Nezisková organizácia

Kompletné znenie Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023, oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D)