Špecifikácia Ochrana prírody – čo je nové v špecifikácii pre oblasť D

Vážení žiadatelia,  prinášame stručný prehľad zmien a úprav pre Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D).

 • Lehota na podanie žiadosti – podľa novely zákona o Environmentálnom fonde je minimálne 2 kalendárne mesiace od zverejnenia špecifikácie činností.
 • Oprávnení žiadatelia sú:
  • rozpočtová organizácia,
  • obec,
  • samosprávny kraj,
  • príspevková organizácia,
  • občianske združenie,
  • záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce – nové!,
  • nadácia,
  • neinvestičný fond,
  • nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním.
 • Žiadateľ môže podať v rámci každej činnosti len jednu žiadosť.
 • Oprávnené obdobie:01. 01. 2022 do 31. 12. 2022.
 • Maximálna výška dotácie je 200 000 eur,spolufinancovanie žiadateľa min. 5 % (oprávnených nákladov projektu)
 • Činnosti v rámci oblasti:
  • D2 Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
  • D3 Realizácia schválených dokumentov starostlivosti
  • D5 Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov
  • D6 Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad
  • D7 Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených medveďom hnedým – nové!
 • Pri výbere budúceho dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Potvrdenie Inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania je v novej špecifikácii potrebné doložiť až pri podpise zmluvy s úspešným žiadateľom, nie pri podaní žiadosti. I to patrilo k častým formálnym nedostatkom žiadateľov za minulé obdobia, pre ktoré museli byť vylúčení zo zoznamu.
 • Pri podaní žiadosti bude postačovať, keď žiadateľ čestne vyhlási (vo formulári žiadosti), že má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a poistného a neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania. Dokumenty o úhrade daní a poistného, ako aj potvrdenie o pridelení IČO si bude Environmentálny fond overovať cez portál oversi.gov.sk.

Špecifikáciu na rok 2022 pre oblasť Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (D), príručku pre žiadateľov a vzory príloh nájdete na:

Pripravujeme informačný ONLINE WEBINÁR pre žiadateľov pre oblasť D (spolu s oblasťou E), ktorý sa bude konať dňa 06. 07. 2022. Bližšie informácie sú dostupné na: