Usmernenie L8

Environmentálny fond eviduje aj otázky v súvislosti s vyžadovaním právoplatného stavebného povolenia k podaniu žiadosti pre hlavné aktivity v činnosti L8. Nakoľko Environmentálny fond chce byť ústretový k žiadateľom, rozhodol sa vydať Usmernenie k špecifikácii činností podpory na rok 2022 pre oblasť L, ktorým predlžuje termín na podanie žiadostido 27. 07. 2022. Usmernenie nájdete po kliknutí tu.

Environmentálny fond upozorňuje žiadateľov, aby projekty spĺňali technické požiadavky a štandardy zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preto jednou z povinných príloh zostáva právoplatné stavebné povolenie k podaniu žiadosti.