Prehľad zmien v  Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E)

Vážení žiadatelia, 

prinášame stručný prehľad zmien v  Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2022 pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (E).

 • Lehota na podanie žiadosti – podľa novely zákona o Environmentálnom fonde je minimálne 2 kalendárne mesiace od zverejnenia špecifikácie činnosti.
 • Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť.
 • Nové rozdelenie činností v rámci oblasti E:

E1 budovanie priestorových kapacít.

E2 realizácia výchovno – vzdelávacích a osvetových aktivít.

 • Noví oprávnení žiadatelia sú:
 • záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce,
 • školy.
 • Nové v podmienkach:

Povinnosť zohľadniť Environmentálne hľadisko v činnosti E2 aktivita č. 3.

 • Nové v oprávnených nákladoch (napr.):
 • informačno – komunikačné technológie,
 • programovanie web stránky, grafický design web stránky.

Nové ohľadom Potvrdení (dane, sociálne, zdravotné, nelegálne zamestnávanie):

 • Potvrdenie Inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania je v novej špecifikácii potrebné doložiť až pri podpise zmluvy s úspešným žiadateľom, nie pri podaní žiadosti.
 • Žiadateľ vo formulári žiadosti čestne vyhlási, že má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla, nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie, nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie a neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania. Dokumenty o úhrade daní, sociálneho a zdravotného poistenia ako aj potvrdenie o pridelení IČO si bude Environmentálny fond overovať cez portál oversi.gov.sk.
 • Pri výbere budúceho dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac informácii nájdete: https://envirofond.sk/oblast-e-environmentalna-vychova-vzdelavanie-a-osveta/