Vážení žiadatelia pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia,

prosíme Vás, aby ste si pred odoslaním a vytlačením  formulára žiadosti skontrolovali formulár v častiach kde uvádzate číselné údaje  (napr. v časti 4.  Výška podpory  b) Návrh dofinancovania projektu a Celkové náklady projektu).