Zverejňujeme  I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023,  Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E)

Vážení žiadatelia, Environmentálny fond zverejňuje I. Rozšírenie špecifikácie činnosti podpory formou dotácie na rok 2023, Oblasť: Environmentálna výchova vzdelávanie a propagácia (E).

Oprávnený žiadateľ je právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.

Maximálna výška žiadanej dotácie je 200 000 EUR na jednu žiadosť.

Termín na podanie žiadostí je do 28. augusta 2023.

Uvedený dokument nájdete po kliknutí  tu

Príručku pre žiadateľov, Formuláre žiadosti a Prílohu A4 Rozpočet projektu – podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia pre danú oblasť zverejníme do dvoch týždňov t. j. do 7. júla 2023.