Výnos z obchodovania s emisnými kvótami podporí investície do životného prostredia a národných parkov

Dňa 10. mája 2023 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili vládny návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Účinnosť by mala nadobudnúť v priebehu júna 2023.
Nová právna úprava prispôsobuje Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS) pre štvrté obchodovateľné obdobie 2021 – 2030. Zabezpečuje omnoho vyššie investície do životného prostredia ako aj pomoc priemyslu. Za nové pravidlá hlasovalo 84 poslancov parlamentu.

Schválený bol tiež pozmeňujúci poslanecký návrh, ktorý umožní použiť výnosy z predaja emisných kvót na výraznejšiu pomoc ochrane životného prostredia, ale aj energetike a priemyslu. V tejto súvislosti sa navyšuje percento použiteľného výnosu z predaja emisných kvót v dražbách z doterajších 30 % na 40 %, resp. 50 % v roku 2025.

Nová právna úprava pomôže aj národným parkom, ktorých príjmy už nebudú závislé na ťažbe dreva. Národné parky budú po novom získavať 10 percent výnosov z príjmov z obchodovania z emisnými kvótami. Zabezpečíme tak stabilné financovanie národných parkov a zároveň podporíme zachytávanie uhlíka v pôde, čím prispejeme k zlepšovaniu situácie v oblasti klímy.

Nová právna úprava zlepšuje štátnu pomoc energeticky náročnému priemyslu prostredníctvom mechanizmu kompenzácií na nepriame emisie CO2 z Environmentálneho fondu. V tejto súvislosti sa zvyšuje výška percenta použiteľného výnosu z príjmov z obchodovania s emisnými kvótami na financovanie schémy štátnej pomoci prevádzka, v prípade ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie z doterajších 25 % na 35 %.

Kompenzácie pre energeticky náročné slovenské firmy sa tak vyrovnajú tým, ktoré dostávajú fabriky v iných priemyselných štátoch EÚ.

Ďalšie financie pôjdu predovšetkým samosprávam na podporu budovania kanalizácií, vodovodov, čistiarní odpadových vôd či zberných dvorov. Financovať sa budú tiež opatrenia na zadržiavanie vody v krajine s dôrazom na zachytávanie, ukladanie a využitie organického uhlíka, ako aj opatrenia zabezpečujúce zvýšenie záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase a starostlivosť o chránené územia.