Informácia pre žiadateľov o príspevok za vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností

Vážení žiadatelia, oznamujeme Vám, že Environmentálny fond má na svojom webovom sídle zverejnené informácie ako získať príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 329/2018 Z. z.“). Ďalšie informácie a dokumenty na stiahnutie sú uvedené tu.

Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. sú žiadatelia oprávnení podať do 30.6.2023.

Príspevok sa následne vypočíta podľa počtu vytriedených ton v pomere k počtu oprávnených žiadateľov.

Pre posúdenie Vašej žiadosti je potrebné predložiť žiadosť vrátane všetkých povinných príloh.