Informácia pre žiadateľov o príspevok za úroveň vytriedenia komunálnych odpadov

Vážení žiadatelia, oznamujeme Vám, že Environmentálny fond má na svojom webovom sídle zverejnené informácie ako získať príspevok podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 329/2018 Z. z.“). Ďalšie informácie a dokumenty na stiahnutie sú uvedené tu.

Žiadosť o poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z. z. sú žiadatelia oprávnení podať do 31.3.2023.

Podľa prílohy č. 5 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. získa obec príspevok, ak v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia 31% a viac z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v obci.