Environmentálny fond vyhlasuje VÝZVU č. B-1/2022 – Ochrana a využívanie vôd

Environmentálny fond v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a § 4e ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje VÝZVU č. B- 1/2022

na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na podporné programové aktivity.

Výzva č. B-1/2022 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (B)

Termín na podanie žiadostí je do 22. septembra 2022.

Minimálna výška žiadanej dotácie je 501 000 EUR.

Maximálna výška dotácie je 3 000 000 EUR pre obce, a 6 000 000 EUR pre záujmové združenia, ktorého členmi sú obce.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

Obec – podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, aspoň čiastočne sa nachádzajúce v chránených územiach a s počtom obyvateľov do 2 000.

Záujmové združenia právnických osôb, ktorého členmi sú len obce a zároveň:

–           ktorých priemer počtu obyvateľov zo všetkých členov jedného záujmového združenia je do 2 000 obyvateľov,

–           ktorých členovia sú len obce, ktoré sa aspoň čiastočne nachádzajú v chránených územiach

Žiadosti je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk

Pre danú oblasť pripravujeme aj webinár, o termíne konania webinára Vás budeme včas informovať.