Výzva Zatepľovanie – Čo je nové v špecifikácii pre oblasť L

Vážení žiadatelia, prinášame  stručný prehľad zmien a úprav pre  Špecifikáciu činností na rok 2022 pre oblasť L – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Podpora formou dotácie.

•             Lehota na podanie žiadosti  – v zmysle novely zákona o Environmentálnom fonde je  minimálne 2  kalendárne mesiace od zverejnenia špecifikácie činností.

•             Oprávnení žiadatelia sú:

  •                 obec
  •                 samosprávny kraj
  •                 príspevková, alebo rozpočtová organizácia zriadená obcou na účely prevádzkovania verejných budov uvedených pre tútu činnosť
  •                 príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom
  •                 právnická osoba v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti MŽP SR – nové

•             Žiadateľ môže podať iba 1 žiadosť

•             Oprávnené obdobie: 01.01. 2022 do 30.11.2022

•             Maximálna výška dotácie je 400 000 €, spolufinancovanie žiadateľa min. 5% (oprávnených  nákladov projektu)

•             Možné realizovať 1 alebo viac hlavných aktivít, a to:

1)            Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

2)            Zateplenie/výmena strechy

3)            Výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena)

4)            Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia 

              K vyššie uvedeným bude potrebné predložiť stavebné povolenie

  •        Novinkou je, že okrem hlavných aktivít je možnosť realizovať aj podaktivity.

              Konkrétny zoznam a postup je uvedený v špecifikácii, k dispozícii na stiahnutie aj po kliknutí na tento odkaz

•             Priorizácia pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie, a to najmä: základná škola, materská škola, obecný úrad, domov sociálnych služieb, požiarna zbrojnica, kultúrny dom,  centrum voľného času, knižnica, komunitné centrum, múzeum, ostatní.

•             Pri výbere budúceho dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade zo zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

•             Potvrdenie Inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania je v novej špecifikácii potrebné doložiť až pri podpise zmluvy s úspešným žiadateľom, nie pri podaní žiadosti. I to patrilo k častým formálnym nedostatkom žiadateľov za minulé obdobia, pre ktoré museli byť vylúčení zo zoznamu.

•             Pri podaní žiadosti bude postačovať Čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení povinností týkajúcich sa úhrady daní a poistného. Tieto dokumenty si bude Environmentálny fond overovať cez portál oversi.gov.sk. Okrem toho Environmentálny fond nebude požadovať list vlastníctva a potvrdenie o pridelení IČO  – bude overované cez OverSi.

•             Pripravujeme ONLINE WEBINÁR k oblasti L, termíny zverejníme v najbližších dňoch.