Oznam!

Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2021,

dňa 03. 05. 2021 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 v rámci „I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“ v oblasti L.: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (nehospodárska činnosť).

Požadované prílohy zasielajte do 17. 05. 2021 (vrátane). Rozhodujúci je dátum odoslania uvedený na pečiatke pošty na poštovú prepravu.

V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly, si vás dovoľujeme požiadať o dôkladné preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následne urýchlené doručenie požadovaných príloh.

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

(05. 05. 2021)