Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2020,

dňa 20.04.2020 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020. Požadované prílohy zasielajte do 05.05.2020 (vrátane). Rozhodujúci je dátum odoslania uvedený na pečiatke pošty na poštovú prepravu.

V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly, si vás dovoľujeme požiadať o dôkladné preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následne urýchlené doručenie požadovaných príloh.

(20. 04. 2020)