Oznam!

Niekoľko obcí sa dostane k peniazom v najbližších dňoch. Ide o tie, ktoré predložili Envirofondu žiadosť o podporu na výstavbu čistiarní odpadových vôd, verejných kanalizácií alebo verejných vodovodov

Envirofond pripravil postup pre urýchlenie poskytnutia súhlasných stanovísk k úhrade faktúr pre obce, zapojené do výzvy o podporu na podporné programové aktivity

Obce už síce majú alokované financie na realizáciu daných projektov na účtoch, avšak nemôžu s nimi disponovať bez súhlasu zo strany Environmentálneho fondu. Ide o dotácie na výstavbučistiarní odpadových vôd, verejných kanalizácií alebo verejných vodovodov v rámci Výzvy č. B-1/2020.

Časový sklz oproti štandardným lehotám pre odsúhlasenie čerpania vznikol najmä kvôli dopadom pandémie, aj zisteniam nedostatkov niektorých obcí v rámci Výzvy č. B-1/2020, ktoré vyplynuli z vnútorného auditu Ministerstva životného prostredia SR (MŽP).

Fond pod vedením riaditeľa Vačoka analyzoval stav z viacerých zorných uhlov. Či už z hľadiska obcí, ktoré potrebujú uhradiť faktúry svojim dodávateľom, ale aj  z hľadiska Envirofondu, ktorý nakladá s verejnými prostriedkami a ich poskytovanie musí byť transparentné a legálne. 

Podľa riaditeľa Vačoka fond zvolil cestu nastavenia procesu poskytnutia stanovísk k použitiu poskytnutej podpory v rámci každej obce individuálne. „Niektorým obciam sme už na základe dotačných zmlúv poskytli súhlas k použitiu poskytnutých finančných prostriedkov, či už v plnej výške alebo aj čiastočne. Predmetné zistenia poukázali na chybné kroky ako na strane fondu, tak aj na strane obcí,“ zdôraznil riaditeľ Vačok.

Envirofond má momentálne odsúhlasený individuálny, transparentný a nediskriminačný postup voči obciam, ktorých sa to týka. Musí ale dodržať podmienku obvyklej miery opatrnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

V najbližších dňoch budú tieto postupy implementované do praxe, aby sa tak urýchlilo poskytovanie stanovísk k použitiu schválenej podpory formou dotácie pre čakajúce obce za dodržania všetkých obvyklých kontrolných mechanizmov fondu.

Snahou Environmentálneho fondu nie je zdržiavať proces poskytnutia dotácie. „Naopak, chceme, aby finančné prostriedky z fondu, ktoré prijímatelia dostanú, prešli transparentným kontrolným mechanizmom. Tým by sa  eliminoval  možný vznik negatívnych dopadov, na ktoré by v konečnom dôsledku mohli doplatiť práve samotné obce,“ podčiarkol riaditeľ Vačok.

Environmentálny fond vykonáva svoju prácu s maximálnou zodpovednosťou, opatrnosťou a ústretovým prístupom k jednotlivým obciam, o čom svedčí aj neustála a intenzívna komunikácia ako s Ministerstvom životného prostredia SR, tak aj so Združením miest a obcí Slovenska, ktoré bolo informované o pripravovaných krokoch zo strany fondu. Ako poskytovateľ verejných prostriedkov musí fond postupovať v súlade s uzavretou dotačnou zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi pravidlá poskytovania a používania verejných prostriedkov.

„Uvedomujeme si všetky možné scenáre, práve z týchto dôvodov situáciu intenzívne riešime. Aj touto cestou žiadam obce o trpezlivosť. Súčasne zdôrazňujem, že ak fond zistí porušenie podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie, neposkytne súhlas k použitiu poskytnutej podpory. Naopak, je povinný ich v plnej alebo čiastočnej výške žiadať späť,“ doplnil riaditeľ Vačok.

(20. 04. 2021)