Oznam!

Environmentálny fond dňa 22. 02. 2021 otvára systém na podávanie žiadostí o podporu formou dotácie v rámci „II Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“ pre Oblasti D, E, F a  podľa § 4 ods. 1 písm. ad) prvého až štvrtého bodu a piateho bodu zákona o Environmentálnom fonde.

Pre podávanie žiadosti použite nasledovný link https://envirofond.egrant.sk/register.

Manuál k podaniu žiadosti na rok 2021 a ostatné podporné dokumenty k podaniu žiadosti vrátane II. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021 je možné stiahnuť tu.

Termín predkladania žiadostí je do 19. 03. 2021 (vrátane) pre Oblasti D, E a F a pre § 4 ods. 1 písm. ad) prvého až štvrtého bodu a piateho boduzákona o Environmentálnom fonde v priebehu celého kalendárneho roka 2021.

Pre Oblasti D, E a F rozhodujúcim je dátum odovzdania na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň termínu. Z dôvodu situácie COVID-19 prosíme žiadateľov, aby vybavovali podania poštovou prepravou.

V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky alebo na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk

(22. 02. 2021)