Envirofond predlžuje termín na predkladanie žiadostí

Environmentálny fond predlžuje termín na predkladanie žiadostí o dotácie pre oblasť L. Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Termín posunutý do 26. februára 2021.

Fond pristúpil k tomuto kroku po intenzívnej komunikácii s envirorezortom a hľadaní možností ako vyjsť v ústrety požiadavkám žiadateľov aj s ohľadom na aktuálnu situáciu s ochorením COVID-19 a zároveň postupovať v súlade s platnou legislatívou zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej fond zverejnil na svojom webovom sídle, www.envirofond.sk, dokument „I. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021“.

Žiadatelia o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu môžu žiadosti predkladať až do 26. februára 2021. Pôvodný termín na predkladanie žiadostí bol do 5. februára 2021.

„Termín na predkladanie žiadostí sme predĺžili do 26. februára 2021. Predpokladáme, že sme týmto spôsobom vytvorili dostatočný časový priestor na to, aby všetci žiadatelia, ktorí majú záujem o predloženie žiadostí v rámci oblasti L., mali možnosť využiť túto príležitosť a podali žiadosti. Zároveň veríme, že Environmentálny fond týmto spôsobom vyšle pozitívny signál všetkým žiadateľom,“ uviedol riaditeľ fondu Ľubomír Vačok.

Bližšie informácie o predĺžení termínu v rámci „I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“ a o „I. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ nájdete tu:

http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2021/Dotacie/Dodatok_1%20Roz%C5%A1%C3%ADrenie%20%C5%A1pecifik%C3%A1cie.pdf

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

(02. 02. 2021)