Oznam pre žiadateľov

Environmentálny fond oznamuje, že v rámci Špecifikácie činností podpory na rok 2021 pre oblasť podpory B: Ochrana a využívanie vôd  je možné predkladať žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí sú uvedení v aktuálne zverejnenej Špecifikácii činností podpory na rok 2021.

Environmentálny fond stiahol „Zoznam oprávnených žiadateľov“ z webového sídla z dôvodu jeho nesúladu so zverejnenou Špecifikáciou činností podpory na rok 2021.

„Podmienkou poskytnutia podpory je existencia zdroja znečistenia vo vodohospodársky významných oblastiach, v povodiach vodárenských tokov, v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ochranných pásmach existujúcich vodárenských zdrojov, v pásmach ochrany prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd alebo na území národných parkov a ich ochranných pásiem“ a táto nezakladá prekážku podania žiadosti o poskytnutie podpory žiadateľmi uvedenými v Špecifikácii činností podpory na rok 2021 na činnosti v oblasti B: Ochrana a využívanie vôd.

V rámci procesu hodnotenia projektov sa budú individuálne overovať vodohospodárske, prírodné a technické parametre predkladanej žiadosti v zmysle zverejnených hodnotiacich kritérií.

Termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre oblasti A, B a C je 15. decembra 2020.

(23. 10. 2020)