Vážení žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2019,

dňa 4.1.2019 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2019.

Požadované prílohy zasielajte do 18.1.2019 (vrátane). Rozhodujúci je dátum odoslania uvedený na pečiatke pošty na poštovú prepravu.

V záujme efektívneho ukončenia procesu formálnej kontroly, si vás dovoľujeme požiadať o dôkladné preštudovanie obsahu zaslanej výzvy a následne urýchlené doručenie požadovaných príloh.

Dôležitá informácia:

Environmentálny fond nebude môcť predĺžiť termín 18.1.2019 na doručenie požadovaných príloh.

Za porozumenie ďakujeme

(11. 01. 2019)