Oznámenie čísla bankových účtov

Oznámenie čísla bankových účtov pre prevádzkovateľov skládky odpadov a prevádzkovateľov odkaliska na platbu poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko:

SKLÁDKA ODPADOV:  IBAN SK48 8180 0000 0070 0061 9294

ODKALISKO:             IBAN SK85 8180 0000 0070 0061 9307

Povinnosť odvádzať poplatky za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo odkalisko vyplýva prevádzkovateľom skládky odpadov alebo odkaliska zo zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri odvádzaní poplatku za uloženie odpadov na príslušný bankový účet Environmentálneho fondu upozorňujeme na potrebu identifikácie príslušného poplatku v súlade s Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z. zo 6. novembra 2018, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

Prevádzkovateľ skládky odpadov alebo prevádzkovateľ odkaliska sú povinní odviesť poplatok za uloženie odpadov Environmentálnemu fondu do 60 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol odpad uložený na skládku odpadov alebo odkalisko, pričom odvod poplatkov sa vzťahuje k odpadu uloženému na skládku odpadov alebo odkalisko v dátume od 01.01.2019.

(21. 01. 2019)