Program obnovy dediny pre rok 2019

Slovenská agentúra životného prostredia dňa 10.09.2018 sprístupnila  webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu 

na rok 2019 v rámci Programu obnovy dediny. Všetky potrebné podklady vrátane vstupu 
do aplikácie, usmernenia a príloh sú dostupné na http://www.obnovadediny.sk/dotacie/ronk-2019.

(19. 09. 2018)