Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017

Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané rozhodnutia o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu spolu so sprievodným listom, obsahujúcim bližšie informácie a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu. Zoznam uvedených žiadateľov spolu  s číslom príslušného rozhodnutia nájdete tu.

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom formálnej kontroly a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti  určené na podporu formou dotácie na rok 2017, minister životného prostredia Slovenskej republiky  nerozhodol o ich podporení, sú uvedení v  zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu.

V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2017, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017.

Žiadateľom, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese  formálnej kontroly:  

a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,  

b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,  

c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,  

d) z dôvodu, že zaslané  doklady nespĺňali stanovené kritériá,

e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z.z.  

boli odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 do  zoznamu žiadostí o podporu na rok 2017. Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese formálnej kontroly nájdete tu

V prípade otázok či nejasností píšte na E-mail: podateľna@envirofond.sk

(06. 04. 2017)