Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činností C5 a D6, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v

Dovoľujeme si vás informovať , že žiadateľom v rámci činností C5: Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým  a D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí:

a) z dôvodu nezaslania požadovaných dokladov na základe výzvy,

b) z dôvodu zaslania všetkých potrebných dokladov po výzvou stanovenom termíne,

c) z dôvodu, že časť požadovaných dokladov bola zaslaná po výzvou stanovenom termíne,

d) z dôvodu, že zaslané doklady nespĺňali stanovené kritériá,

e) vyradené na základe § 9 zákona č. 587/2004 Z. z.

boli dňa 17.08.2016 odoslané oznámenia o nezaradení žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie.

Zoznam žiadateľov, ktorých žiadosti boli vyradené v procese kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí nájdete tu.

V prípade nejasností sa prosím obráťte na Mgr. Martina Farkasa, na tel. čísle: 0906 31 1902.

(18. 08. 2016)