Vážení žiadatelia o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom,

dovoľujeme si vás informovať, že Environmentálny fond dnes (12.8.2016)  rozposlal výzvy (listy) na doplnenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností pre rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Termín doručenia vašich doplnených žiadostí je do piatku 26.08.2016 (vrátane), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu.  

Dovoľujeme si dať do vašej pozornosti, že v odôvodnených prípadoch môže žiadateľ na základe písomnej / elektronickej žiadosti (doručenej do piatku 26.08.2016) požiadať Environmentálny fond o predĺženie lehoty o  maximálne 5 pracovných dní, t.j. maximálne do 06.09.2016.

 Bližšie a podrobnejšie informácie budú uvedené v spomínaných výzvach (listoch).

Ak vám bude doručená výzva na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci Rozšírenej špecifikácie činností pre rok 2016 na činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom a budete mať ďalšie otázky, kontaktujte, prosím, telefonicky príslušného projektového manažéra uvedeného vo výzve (v záhlaví listu).

(12. 08. 2016)