DOSTUPNEJŠIE DOTÁCIE AJ PRE MENŠIE OBCE

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci s Environmentálnym fondom pripravilo novelu vyhlášky č. 157/2005 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Vyhláška“).

Účelom nového znenia Vyhlášky je zjednodušenie podmienok pre žiadateľov, sprístupnenie dotačnej podpory aj menším obciam znížením podielu spolufinancovania projektov. Nová vyhláška platí od 1. októbra 2023.

„Sme veľmi radi, že sa nám darí presadiť odstránenie limitov a bariér, aby sme dotácie urobili dostupnejšie najmä pre malé obce“  vyhlásil generálny riaditeľ Ľubomír Vačok.

Cieľom vyhlášky je upraviť rozsah minimálnej úrovne spolufinancovania účelu dotácie od 1%, a to z dôvodu sprístupnenia dotácie najmä pre najmenšie obce a iné verejné subjekty akými sú napr. školy a školské zariadenia, ktoré nie sú schopné z vlastných zdrojov zabezpečiť spolufinancovanie projektov na doteraz požadovanej úrovni minimálne 5%.

U menších obcí je bežnou prekážkou úspešného uchádzania sa o podporu formou dotácie, práve ekonomická a rozpočtová náročnosť disponovať vlastnými (resp. inými) zdrojmi v rozsahu 5% z ceny projektu, ktorý sa môže pohybovať v rozsahu niekoľko stotisíc EUR až niekoľko miliónov EUR. Práve pre rozšírenie okruhu možných žiadateľov o podporu formou dotácie sa znižuje rozsah minimálnej spoluúčasti od 1% rozsahu spolufinancovania. Nakoľko sa Environmentálny fond špecializuje primárne na podporu obcí, považuje túto zmenu za veľmi účelnú.  „Pri nástupe na Environmentálny fond som si kládol za cieľ zjednodušiť a tým zefektívniť celý proces poskytovania dotácií, toto je jeden z ďalších krokov ako zvýšiť transparentnosť ich poskytovania a najmä sprístupniť dotácie aj menším obciam. Dnes dostávame spätnú väzbu od žiadateľov, že sa nám to darí.“ uviedol generálny riaditeľ Ľubomír Vačok. Environmentálny fond zníženie podielu spolufinancovania bude implementovať už v dotáciách vyhlásených teraz na jeseň.