Oznam pre žiadateľov oblasť E

Vážení žiadatelia pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia,

  • prosíme Vás, aby ste pri vypĺňaní formulára žiadosti v časti  4.  Výška podpory  b) Návrh dofinancovania projektu, – Dotácia z Environmentálneho fondu, – Vlastné zdroje, – Iné zdroje, atď  vpisovali číselné údaje do stĺpca označeného „Rok 2023“.  
  • pri vkladaní Príloh k žiadosti do formulára žiadosti a pri ich označovaní postupujte v zmysle Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 (oprávnení žiadatelia obce, mestá samosprávne kraje, NO, OZ atď) alebo podľa  I. Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok 2023 (oprávnení žiadatelia PO v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR).