Environmentálny fond zverejňuje Usmernenie zo dňa 20.7.2023 k Špecifikácii pre oblasť Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E)

Environmentálny fond Usmernením zo dňa 20.7.2023 upravuje v časti “Ďalšie podmienky poskytnutia dotácie pre činnosť E1 a E2” v Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2023 Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (E).

Usmernenie nájdete tu.