Environmentálny fond zverejňuje Príručku pre žiadateľa o poskytnutie kompenzácie za rok 2021

Vážení žiadatelia,

Environmentálny fond zverejňuje Príručku pre žiadateľov o poskytnutie dotácie prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá vystavenie skutočnému riziku úniku uhlíka v dôsledku výrazných nepriamych nákladov, ktoré v skutočnosti vznikajú z premietania nákladov súvisiacich z emisiami skleníkových plynov do cien elektrickej energie (žiadosť o kompenzáciu za rok 2021).

Žiadosti o kompenzáciu je možné podávať cez web: https://grant.envirofond.sk/