Oznam!

V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Environmentálny fond zverejňuje na svojom webovom sídle dokumenty:

      Špecifikácia činností podpory na rok 2020

Termín predkladania žiadostí je do 31.10.2019 (vrátane).

Uvedený dokument je možné stiahnuť tu.

VÝZVA č. EP-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie

Termín predkladania žiadostí je do 15.07.2019 (vrátane).

Uvedené dokumenty je možné stiahnuť tu.

VÝZVA č. BK-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity

Termín predkladania žiadostí je do 31.07.2019 (vrátane).

Uvedené dokumenty je možné stiahnuť tu.

V prípade otázok nás kontaktujte na e-mailovej adrese: dotacie@envirofond.sk .

(28. 06. 2019)