Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 – aktualizácia

V súvislosti s prijatím zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2018, bola vykonaná zmena zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o fonde“) doplnením § 4 ods. 1 písm. ad), § 4 ods. 2 a § 4c.

Na základe vykonaných zmien zákona o fonde sa v zmysle § 4 ods. 2 zákona o fonde aktualizuje „Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018“, ktorú nájdete tu

(31. 08. 2018)