Zmena podmienok pre poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 pre činnosti J1

V rámci rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 v činnosti J1: „Podpora elektromobility“, bola Radou Environmentálneho fondu schválená zmena/predĺženie Oprávneného obdobia pre realizáciu projektov (fyzická i finančná realizácia) do 15.3.2019. V súvislosti s uvedenou zmenou dochádza zároveň k úprave termínu pre predkladanie dokladov preukazujúcich nadobudnutie elektromobilu žiadateľom (do 30.4.2019).

Aktualizovaný dokument v znení vyššie uvedených zmien „Rozšírenie špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1)“ nájdete v sekcii Podpora/Dotácie

(25. 07. 2018)