Zmena oprávneného obdobia v činnostiach C4 a L3

V rámci Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2017 v činnostiach: 
– C4 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
– L3 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania,

bolo rozšírené oprávnené obdobie realizácie aktivít projektu/časti projektu nasledovne:

– pre činnosť C4 je rozšírené oprávnené obdobie od 01.01.2017 do 30.11.2017 pre všetkých žiadateľov,
–  pre činnosť L3 môže byť rozšírené oprávnené obdobie od 01.01.2017 do 30.11.2017 pre žiadateľov, ktorí preukážu relevantné prekážky brániace dodržaniu pôvodného oprávneného obdobia.

(22. 08. 2017)