Aktualita 2:

Prehľad nepodporených žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 v rámci činností C4
Žiadatelia v rámci činností C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktorých žiadosti prešli procesom kontroly formálnej správnosti a úplnosti a odborného hodnotenia, avšak minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podporení z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie na rok 2016, sú uvedení v zozname neschválených žiadostí, ktorý nájdete v tabuľke v časti Činnosť C4 tu. V prípade, že Environmentálny fond získa ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie na rok 2016, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016.

(30. 09. 2016)