Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2017,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2017 bola sprístupnená webová aplikácia pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny. Program obnovy dediny 2017 je realizovaný v gescii Slovenskej agentúry životného prostredia.

Bližšie informácie týkajúce podávania žiadostí o podporu formou dotácie, vrátane usmernení a povinných príloh žiadosti sú prístupné TU.

(07. 09. 2016)