Podpora formou dotácie

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer 7 a vyššie a aktuálnu verziu Acrobat Reader.

Špecifikácie

Špecifikácia činností podpory na rok 2020

stiahnuť

Dokumenty na stiahnutie

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia

 • stiahnuť

  Formulár A1 - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov

 • stiahnuť

  Formulár A2 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

 • stiahnuť

  Formulár A3 – Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

 • stiahnuť

  Formulár BK – Podpora budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd mimo najmenej rozvinutých okresov

 • stiahnuť

  Formulár BKAP -Podpora budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre najmenej rozvinuté okresy

 • stiahnuť

  Formulár BR1 – Rybárstvo

 • stiahnuť

  Formulár BV – Podpora budovania vodovodov mimo najmenej rozvinutých okresov

 • stiahnuť

  Formulár BVAP - Podpora budovania vodovodov pre najmenej rozvinuté okresy

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov

 • stiahnuť

  Formulár C1 – Triedený zber komunálneho odpadu

 • stiahnuť

  Formulár C2 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • stiahnuť

  Formulár C3 – Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

 • stiahnuť

  Formulár C4 – Triedený zber komunálneho odpadu

 • stiahnuť

  Formulár C5 – Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • stiahnuť

  Formulár C6 – Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania