Podpora formou dotácie

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer 7 a vyššie a aktuálnu verziu Acrobat Reader.

Špecifikácie

Špecifikácia činností podpory na rok 2020

stiahnuť

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia

 • stiahnuť

  Formulár A1 - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov

 • stiahnuť

  Formulár A2 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

 • stiahnuť

  Formulár A3 – Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia

 • stiahnuť

  Príloha č. 10 – Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom)

 • stiahnuť

  Príloha č. 11 – Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť A1/A2 uvedených v „Špecifikácii činností podpory na rok 2020“

 • stiahnuť

  Príloha č. 11 – Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť A3 (aktivita: výsadba zelene) uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2020“

 • stiahnuť

  Príloha č. 11.1 – Výpočet %-neho vyjadrenia hospodárskej činnosti, ktorá sa vykonáva vo verejnej budove

 • stiahnuť

  Príloha č. 4 – Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

 • stiahnuť

  Formulár BK – Podpora budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd mimo najmenej rozvinutých okresov

 • stiahnuť

  Formulár BKAP -Podpora budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre najmenej rozvinuté okresy

 • stiahnuť

  Formulár BR1 – Rybárstvo

 • stiahnuť

  Formulár BV – Podpora budovania vodovodov mimo najmenej rozvinutých okresov

 • stiahnuť

  Formulár BVAP - Podpora budovania vodovodov pre najmenej rozvinuté okresy

 • stiahnuť

  Príloha č. 10 – Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom)

 • stiahnuť

  Príloha č. 11 – Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti BK1AP až BK5AP, BV1AP až BV4AP, BK1a, BK1b, BK1c až BK5a, BK5b, BK5c a BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c uvedených v „Špecifikácii činností podpory na rok 2020“

 • stiahnuť

  Príloha č. 12: Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť BR1 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2020“

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov

 • stiahnuť

  Formulár C1 – Triedený zber komunálneho odpadu

 • stiahnuť

  Formulár C2 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • stiahnuť

  Formulár C3 – Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

 • stiahnuť

  Formulár C4 – Triedený zber komunálneho odpadu

 • stiahnuť

  Formulár C5 – Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • stiahnuť

  Formulár C6 – Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

 • stiahnuť

  Príloha č. 11 – Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti C2 a C3 uvedených v „Špecifikácii činností podpory na rok 2020“

 • stiahnuť

  Príloha č. 11 – Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti C5 a C6 uvedených v „Špecifikácii činností podpory na rok 2020“

 • stiahnuť

  Príloha č. 2 – Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie

 • stiahnuť

  Príloha č. 7, 10 – Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2020“ (vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom)

 • stiahnuť

  Príloha č. 8 – Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C1 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2020“

 • stiahnuť

  Príloha č. 8 – Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť C4 uvedenú v „Špecifikácii činností podpory na rok 2020“

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2020