Podpora formou dotácie

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer 7 a vyššie a aktuálnu verziu Acrobat Reader.

Špecifikácie, predlohy vyhlásení

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019

stiahnuť

Predloha čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o podporu na účely posúdenia naplnenia podmienok štátnej pomoci

stiahnuť

Predloha vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

stiahnuť
Tlačivo - Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018 stiahnuť

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie - formuláre a príručky pre rok 2019

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

 • stiahnuť

  Formulár A1 - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov

 • stiahnuť

  Formulár A2 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

 • stiahnuť

  Formulár A3 – Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2019 – Oblasť A. Ochrana ovzdušia

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

 • stiahnuť

  Formulár BK – podpora budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd mimo najmenej rozvinutých okresov

 • stiahnuť

  Formulár BKAP - podpora budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre najmenej rozvinuté okresy

 • stiahnuť

  Formulár BP1 - Opatrenia na vodnom toku

 • stiahnuť

  Formulár BP2 – Opatrenia mimo vodného toku

 • stiahnuť

  Formulár BR1 – Rybárstvo

 • stiahnuť

  Formulár BV – podpora budovania vodovodov mimo najmenej rozvinutých okresov

 • stiahnuť

  Formulár BVAP - podpora budovania vodovodov pre najmenej rozvinuté okresy

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2019 – Oblasť B. Ochrana a využívanie vôd

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva

 • stiahnuť

  Formulár C1 – Triedený zber komunálneho odpadu

 • stiahnuť

  Formulár C2 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • stiahnuť

  Formulár C3 – Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2019 – Oblasť C. Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov

D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny

 • stiahnuť

  Formulár D - Ochrana prírody a krajiny (formulár D1 až D5)

 • stiahnuť

  Formulár D6 - Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2019 – Oblasť D. Ochrana prírody a krajiny

E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

 • stiahnuť

  Formulár E1 - Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2019 – Oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

 • stiahnuť

  Formulár F1 - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2019 – Oblasť F. Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

H. Oblasť: Environmentálne záťaže pre rok 2018

 • stiahnuť

  formulár H1 pre rok 2018 - Odstraňovanie environmentálnych záťaží

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 - Oblasť H. Environmentálne záťaže