Podpora formou dotácie pre rok 2018

Dôležité! Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač Internet Explorer 7 a vyššie a aktuálnu verziu Acrobat Reader.

Špecifikácie, príručky a formuláre

Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2018

stiahnuť

Predloha čestného vyhlásenia štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu na účely posúdenia naplnenia podmienok štátnej pomoci

stiahnuť

Predloha vyhlásenia žiadateľa o minimálnu pomoc ad hoc podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

stiahnuť

Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie - formuláre a príručky pre rok 2018

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

 • stiahnuť

  formulár A1 - Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko emisných zdrojov pre rok 2018

 • stiahnuť

  formulár A2 - Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov pre rok 2018

 • stiahnuť

  formulár A3 - Podpora projektov zameraných adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy pri súčasnom zlepšení kvality ovzdušia pre rok 2018

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 – Oblasť A. Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

 • stiahnuť

  formulár BK1a až BK5c - Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie pre rok 2018 (pre podporu mimo najmenej rozvinutých okresov)

 • stiahnuť

  formulár BK1AP až BK5AP - Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie pre rok 2018 (pre podporu najmenej rozvinutých okresov)

 • stiahnuť

  formulár BP1 - Protipovodňová ochrana - Opatrenia na vodnom toku pre rok 2018

 • stiahnuť

  formulár BP2 - Protipovodňová ochrana - Opatrenia mimo vodného toku pre rok 2018

 • stiahnuť

  formulár BR1 – Rybárstvo pre rok 2018

 • stiahnuť

  formulár BV1a až BV4c - Vodovody pre rok 2018 (pre podporu mimo najmenej rozvinutých okresov)

 • stiahnuť

  formulár BV1AP až BV4AP - Vodovody pre rok 2018 (pre podporu najmenej rozvinutých okresov)

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 – Oblasť B. Ochrana a využívanie vôd

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou úveru z Environmentálneho fondu pre rok 2018-Oblasť B. OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva

 • stiahnuť

  formulár C2 - Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov pre rok 2018

 • stiahnuť

  formulár C3 - Zavedenie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov pre rok 2018

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 – Oblasť C. Rozvoj odpadového hospodárstva

D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny

 • stiahnuť

  formulár D1 až D5 - Ochrana prírody a krajiny pre rok 2018

 • stiahnuť

  formulár D6 - Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických záhrad pre rok 2018

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 – Oblasť D. Ochrana prírody a krajiny

E. Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

 • stiahnuť

  formulár E1 - Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia pre rok 2018

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 – Oblasť E. Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

 • stiahnuť

  formulár F1 - Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia pre rok 2018

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 – Oblasť F. Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia pre rok 2018

H. Oblasť: Environmentálne záťaže

 • stiahnuť

  formulár H1 - Odstraňovanie environmentálnych záťaží

 • stiahnuť

  Príručka pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2018 - Oblasť H. ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE