Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2, kde minister životného prostredia SR nerozhodol o ich podpore

Žiadatelia, ktorých žiadosti prešli procesom kontroly formálnej správnosti a úplnosti žiadostí a odborného hodnotenia, avšak z dôvodu, že požiadavky vznesené na Environmentálny fond niekoľkonásobne prevýšili jeho finančné možnosti určené na podporu formou dotácie v rámci činnosti L2, minister životného prostredia Slovenskej republiky nerozhodol o ich podpore, sú uvedení v zozname, ktorý nájdete v tabuľke tu.

V prípade, že Environmentálny fond bude mať k dispozícii ďalšie finančné prostriedky určené pre dotácie v rámci činnosti L2, môže minister životného prostredia Slovenskej republiky na návrh Rady Environmentálneho fondu dodatočne rozhodnúť o ich podporení formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci činnosti L2.Poznámka: 
Činnosť L2: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

(08. 02. 2016)