Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, ktorých žiadosti neboli predmetom odborného hodnotenia z dôvodu vyradenia v procese formálnej kontroly

Poradové číslo Číslo projektu Názov žiadateľa Názov projektu
1 E2769 (f)ITcubator n.o. EKO NATO – environmentálne vzdelávania a výchova s podporou moderných technológií
2 E2529 Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava Technické zhodnotenie budovy CVČ Bratislava – Petržalka
3 E3 Centrum voľného času, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda Zabezpečenie vhodných podmienok na reprodukciu a produkciu pôvodných druhov rýb v jazere Thermalpark Dunajská Streda
4 E2766 Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie Klíma očami bádateľov
5 E2301 Domov sociálnych služieb v Jabloni Zateplenie fasády a rekonštrukcia strechy ubytovacieho objektu DSS v Jabloni
6 E2763 Energetická konzultačná agentúra n.o. Environmentálna výchova a vzdelávanie ako nástroj v oblasti efektívneho využívania energetických zdrojov v kontexte ochrany životného prostredia
7 E2297 Gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu, Komenského 4, Humenné Zateplenie obvodového plášťa – blok B a C Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné
8 E2734 Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa Zateplenie fasády a strechy
9 E2788 Hefaistos n.o. Informačné a vzdelávacie aktivity v oblasti mitigačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy
10 E1953 Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Budovy Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená – výmena výplní otvorov na budove psychiatrického oddelenia; návrh výmeny parných kotlov v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená
11 E610 Mesto Bánovce nad Bebravou E.2 – SO 22 Kanalizácia Biskupice, Napojenie novej ulice na kanalizáciu
12 E1383 Mesto Čadca Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Čadca.
13 E2013 Mesto Čadca Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca – stavebné úpravy
14 E248 Mesto Dubnica nad Váhom Obstaranie komunálneho vozidla pre potreby umývania plôch a komunikácii mesta Dubnica nad Váhom
15 E1588 Mesto Dubnica nad Váhom Podpora triedeného zberu kuchynského odpadu v meste Dubnica nad Váhom
16 E2245 Mesto Dubnica nad Váhom Komplexná rekonštrukcia polyfunkčného objektu na ul. A. Kmeťa č. p. 360/5
17 E1233 Mesto Gabčíkovo Zabezpečenie vybavenia pre zvýšenie efektívnosti zberu, triedenia a zhodnocovania BRO v domácnostiach
18 E2092 Mesto Giraltovce Obnova budovy MsÚ v Giraltovciach
19 E2629 Mesto Hlohovec MŠ Vinohradská 7 Hlohovec – zníženie energetickej náročnosti
20 E1169 Mesto Holíč Podporujeme zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
21 E1952 Mesto Holíč Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy na Kollárovej ulici, pavilón A
22 E2748 Mesto Hriňová Technické zabezpečenie zberných nádob pred prístupom medveďa hnedého.
23 E271 Mesto Ilava Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Ilava
24 E1050 Mesto Ilava Triedený zber komunálneho odpadu v meste Ilava
25 E2407 Mesto Kežmarok „Rekonštrukcia: Spoločensko-športové centrum, Kežmarok“, na pozemku parc. č. KN – C 1938/20, kat. územie Kežmarok
26 E1742 Mesto Košice Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Košice vznikajúcich pri starostlivosti o verejnú zeleň
27 E2717 Mesto Kráľovský Chlmec Zateplenie a obnova obvodového plášťa ZŠ a telocvične
28 E1082 Mesto Krásno nad Kysucou Dobudovanie zberného dvora v Krásne nad Kysucou SO 01 Spevnené asfaltové plochy, SO 02_P1 Navrhované prístrešky pre veľkokapacitné kontajnery, Krásno nad Kysucou, SO 02_P2 Navrhované prístrešky pre veľkokapacitné kontajnery, Krásno nad Kysucou, SO 02_P3 N
29 E2291 Mesto Krásno nad Kysucou Obnova Základnej umeleckej školy Krásno nad Kysucou
30 E219 Mesto Levice Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Levice
31 E2757 Mesto Liptovský Hrádok Zabezpečenie stanovísk odpadových nádob eliminujúcich škody spôsobené medveďom hnedým
32 E1204 Mesto Medzilaborce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v meste Medzilaborce
33 E2443 Mesto Nová Baňa Zateplenie Domu služieb Nová Baňa – zmena
34 E128 Mesto Piešťany Komunálne vozidlo pre mesto Piešťany
35 E1333 Mesto Poltár Zlepšenie vybavenosti mesta Poltár v oblasti kompostovania a triedeného zberu kuchynského odpadu
36 E1301 Mesto Považská Bystrica Podpora zhodnocovania kuchynského odpadu v meste Považská Bystrica
37 E1437 Mesto Rimavská Sobota Nákup zariadení na predchádzanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
38 E220 Mesto Rožňava Nákup komunálneho vozidla
39 E2715 Mesto Rožňava MŠ Ernesta Rótha č.4 – Zníženie energetickej náročnosti budov – Rožňava
40 E1871 Mesto Ružomberok Ružomberok- Biely Potok. Vodozádržné opatrenia
41 E1373 Mesto Ružomberok Zhodnocovanie kuchynského odpadu v meste Ružomberok
42 E2427 Mesto Sabinov Rekonštrukcia budovy MŠ Sabinov, ul. Švermová
43 E197 Mesto Sládkovičovo Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Sládkovičovo
44 E384 Mesto Sládkovičovo Kanalizácia a ČOV, Sládkovičovo, Nový Dvor
45 E2357 Mesto Sládkovičovo Zateplenie obvodového plášťa a zvýšenie energetickej účinnosti budovy na Abrahámskej ulici v Sládkovičove
46 E1378 Mesto Spišská Belá Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Spišská Belá
47 E1969 Mesto Spišská Stará Ves Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu
48 E617 Mesto Spišské Podhradie Obnova verejnej kanalizácie – stoka AA
49 E1961 Mesto Svidník Svidník – MŠ, Ul. Ľ. Štúra – zateplenie
50 E2342 Mesto Šamorín Rekonštrukcia MŠ Poľovnícka ulica v Šamoríne
51 E927 Mesto Šurany Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu
52 E2661 Mesto Tlmače ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ UMELECNEJ ŠKOLY V MESTE TLMAČE
53 E1936 Mesto Trebišov Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hviezdoslavova, Trebišov
54 E2781 Mesto Trebišov Náučný chodník v historickom parku Trebišova
55 E823 Mesto Trenčianske Teplice Zabezpečenie technického a materiálneho vybavenia pre triedený zber
56 E1290 Mesto Veľké Kapušany Predchádzanie vzniku BRKO v meste Veľké Kapušany
57 E1552 Mesto Veľké Kapušany Dobudovanie technickej infraštruktúry triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Veľké Kapušany
58 E2528 Mesto Veľký Meder Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi
59 E322 Mesto Veľký Šariš VEĽKÝ ŠARIŠ Rozšírenie kanalizácie a vodovodu
60 E719 Mesto Veľký Šariš VEĽKÝ ŠARIŠ Rozšírenie kanalizácie a vodovodu
61 E1010 Mesto Vysoké Tatry Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v meste Vysoké Tatry
62 E2119 Mesto Vysoké Tatry Obnova budovy Základná škola Tatranská Lomnica
63 E2750 Mesto Vysoké Tatry Vybudovanie kontajnerových staničiek v meste Vysoké Tatry
64 E2101 Mesto Žilina Zateplenie budovy ZPS na ul. Osikova, Žilina
65 E2085 Mestská časť Bratislava – Karlova Ves Obnova materskej školy Kolískova Bratislava-Karlova Ves
66 E1917 Mestská časť Bratislava – Lamač Nákup komunálneho vozidla a obmena drevín – Lamač
67 E929 Mestská časť Bratislava – Petržalka Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Mestskej časti Bratislava-Petržalka
68 E2741 Mestská časť Bratislava – Petržalka Veža pre dážďovníky a iné vtáctvo
69 E2776 Mestská časť Bratislava – Petržalka Klimatický akčný plán Bratislava-Petržalka
70 E904 Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice Vozidlo pre skvalitnenie triedeného zberu komunálneho odpadu
71 E2016 Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení a smart prvky v budovách ZŠ
72 E1137 Mestská časť Bratislava – Záhorska Bystrica Rekonštrukcia zberného dvoru vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a priestor na opätovné použitie
73 E2738 Mestská časť Košice – Krásna Zateplenie ZŠ a MŠ sv. Mareka Križina Košice – Krásna
74 E4 Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, Šamorín Rybník Hviezdoslavov
75 E2802 Nádej pre budúcnosť Environmentálne centrum
76 E2787 Národné environmentálne centrum n.o. Environemntálna výchova a vzdelávanie – mobilná aplikácia: ENVIROscout
77 E2780 Nezisková organizácia Barbora Pamäť kameňa
78 E2764 Občianske združenie Návrat do divočiny Praktické skúsenosti a vzdelávanie pre študentov a verejnosť pri záchrane zvierat
79 E2785 Občianske združenie Požičaná planéta pre školy Vzdelávacie semináre “Všetci máme zodpovednosť”
80 E2799 Obec Andovce Náučný chodník k parku
81 E669 Obec Andrejová Andrejová – rekonštrukcia vodovodu
82 E2665 Obec Báb Kultúrny dom
83 E541 Obec Babie ČOV a kanalizácia Babie
84 E1872 Obec Babindol Výstavba a rekonštrukcia chodníka v obci Babindol
85 E800 Obec Babindol Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu
86 E82 Obec Báč Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč
87 E2483 Obec Báč Zvýšenie energetickej hospodárnosti viacúčelovej budovy v obci Báč
88 E1342 Obec Bačkov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bačkov
89 E1561 Obec Bačkov Rozšírenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bačkov
90 E2243 Obec Badín Zateplenie stravovacieho zariadenia “Skalica”
91 E2447 Obec Bajerov Zateplenie budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu Bajerov
92 E1426 Obec Bajtava Obstaranie drviča drevnej hmoty – zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
93 E511 Obec Balog nad Ipľom Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Balog nad Ipľom
94 E798 Obec Baloň Triedený zber komunálneho odpadu v obci Baloň
95 E2576 Obec Bánov Telocvičňa – zateplenie
96 E1161 Obec Bara Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bara
97 E641 Obec Bartošovce Rozšírenie obecného vodovodu v obci Bartošovce – Podstavenec
98 E1560 Obec Baškovce Zber biologicky rozložiteľných odpadov
99 E586 Obec Bátorová Rozšírenie kanalizácie v obci Bátorová
100 E2130 Obec Beckov Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Beckov
101 E706 Obec Belá – Dulice Belá – Dulice, Rozšírenie vodovodu
102 E1869 Obec Bellova Ves Podpora domáceho kompostovania
103 E580 Obec Beloveža Beloveža-kanalizácia a ČOV
104 E1115 Obec Beluj Zberný dvor v obci Beluj
105 E552 Obec Benkovce Kanalizácia a ČOV Benkovce – Slovenská Kajňa
106 E1223 Obec Beša Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Beša
107 E1491 Obec Beša Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Beša
108 E543 Obec Betliar Čistiareň odpadových vôd Betliar – stavebná časť
109 E545 Obec Bežovce Kanalizácia obce Bežovce
110 E574 Obec Bijacovce Kanalizácia a ČOV Bijacovce – časť kanalizácia I. etapa
111 E1982 Obec Blatné Zvýšenie energetickej bilancie Obecného úradu
112 E2702 Obec Blatné Remety ZŠ Blatné Remety – zvýšenie energetickej účinnosti budovy na pozemku parc. KN C č. 199, v katastrálnom území Blatné Remety
113 E1624 Obec Blatnica Nákup techniky na dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Blatnica
114 E1854 Obec Blažice Podpora zhodnocovania BRKO v obci Blažice
115 E930 Obec Bodíky Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v Bodíkoch
116 E1390 Obec Boheľov Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Boheľov
117 E1156 Obec Boľ Boľ – zberný dvor
118 E1018 Obec Boľkovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Boľkovce
119 E1150 Obec Borinka Zberný dvor Borinka
120 E969 Obec Borský Svätý Jur Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Borský Svätý Jur
121 E433 Obec Bory Kanalizácia obce Bory – III. etapa
122 E280 Obec Bošany Nosič náradia s cisternou na vodu a zametákom pre Obec Bošany
123 E866 Obec Brehov Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Brehov
124 E121 Obec Brekov Kanalizácia Brekov
125 E1076 Obec Brekov Zefektívnenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Brekov
126 E1924 Obec Brekov Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Brekove
127 E556 Obec Bretka Kanalizáci a ČOV Bretka
128 E2039 Obec Brezina Brezina – Kultúrny dom a obecný úrad – Zníženie energetickej náročnosti objektu
129 E2591 Obec Breznica Zníženie energetickej náročnosti KSB Breznica
130 E1883 Obec Brusnica Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Brusnica
131 E2608 Obec Brusnica Zateplenie ZŠ Brusnica
132 E1771 Obec Bruty Obstaranie záhradných kompostérov, štiepkovača a mulčovača – obec Bruty
133 E116 Obec Búč Rekonštrukcia ČOV obec Búč
134 E401 Obec Bučany Splašková kanalizácia Bučany
135 E553 Obec Bukovce Kanalizácia a ČOV v obci Bukovce
136 E2456 Obec Bunkovce Obecný úrad Bunkovce – zvyšovanie energetickej účinnosti budov
137 E1460 Obec Bušince Kompostové hospodárstvo v obci Bušince
138 E2031 Obec Bušince ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU V BUŠINCIACH
139 E403 Obec Bystrá ČOV Bystrá – strojnotechnologická časť
140 E2752 Obec Bystrá ZABEZPEČENIE ODPADU PROTI PRÍSTUPU MEDVEĎA HNEDÉHO V OBCI BYSTRÁ
141 E920 Obec Bystré Zakúpenie malotraktora s vlečkou na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Bystré
142 E884 Obec Bystričany Triedený zber komunálneho odpadu v obci Bystričany
143 E1202 Obec Bzince pod Javorinou Zakúpenie technologického vybavenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
144 E2654 Obec Bzince pod Javorinou Obecný úrad – Zníženie energetickej náročnosti stavby
145 E2484 Obec Bzovík Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík
146 E924 Obec Bžany Zlepšenie odpadového hospodárstva v obci Bžany
147 E2615 Obec Bžany Zateplenie bývalej budovy Ocú Bžany
148 E295 Obec Cabov Cabov – Kanalizácia
149 E2337 Obec Cabov Zvýšenie energetickej efektívnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energie – Kultúrny dom Cabov
150 E846 Obec Cerovo Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Cerovo
151 E250 Obec Čab Zakúpenie komunálneho vozidla na zníženie znečistenia ovzdušia
152 E285 Obec Čab Čab – kanalizačná sieť a regionálna čistiareň odpadových vôd
153 E989 Obec Čab Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Čab
154 E1814 Obec Čab Zakúpenie technológie na spracovanie odpadov v obci Čab
155 E1098 Obec Čaka Zberný dvor Čaka
156 E2135 Obec Čaka Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúceho objektu obecného úradu Čaka
157 E725 Obec Čalovec Prívod vody do časti obce Violín z obce Čalovec
158 E399 Obec Častá Častá – splašková kanalizácia a ČOV (etapa roku 2021: časť Hlavnej ulice – stoka B od 22.metra za šachtou 12 po 26.meter za šachtou 19 t.j. 295 m úsek s 29 ks dom. kanaliz. prípojok /od P6 po P34/)
159 E425 Obec Častkov Častkov – kanalizácia a ČOV (zberač A 5 od šachty č. 45 po šachtu č. 50)
160 E2185 Obec Čechynce Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy šatne TJ- FC Čechynce
161 E1500 Obec Čeľovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čeľovce
162 E953 Obec Čereňany Nákup traktora s príslušenstvom
163 E1321 Obec Čereňany Triedenie a predchádzanie vzniku BRKO v obci Čereňany
164 E61 Obec Čerhov Modernizácia vykurovacieho systému ZŠ a MŠ Čerhov
165 E1562 Obec Čermany Efektívnejší triedený zber v Čermanoch
166 E2638 Obec Čermany Administratívny objekt
167 E482 Obec Černík Černík kanalizácia, zmena stavby pred dokončením
168 E39 Obec Červenica Komunitné centrum – zdroj tepla
169 E1109 Obec Červeník Výstavba zberného dvora
170 E1154 Obec Červeník Zberný dvor
171 E2382 Obec Červeník Rekonštrukcia zdrojov tepla, materskej škôlke v obci Červeník
172 E1501 Obec Čičarovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čičarovce
173 E1697 Obec Čierna Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čierna
174 E373 Obec Čierna Voda PREDĹŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU A VEREJNEJ KANALIZÁCIE
175 E748 Obec Čierna Voda PREDĹŽENIE VEREJNÉHO VODOVODU A VEREJNEJ KANALIZÁCIE
176 E409 Obec Čierny Brod Rozšírenie verejnej kanalizácie
177 E1471 Obec Čiližská Radvaň Zvýšenie efektívnosti triedeného zberu KO v Čiližskej Radvani
178 E474 Obec Čimhová Čimhová – Kanalizácia III. etapa A2-1
179 E1756 Obec Čimhová Novostavba malej kompostárne v obci Čimhová
180 E926 Obec Čimhová Triedený zber komunálneho odpadu v obci Čimhová
181 E422 Obec Čirč Ochrana rieky Poprad Kanalizácia a Rozšírenie kanalizácie Čirč
182 E2391 Obec Čirč Zníženie energetickej náročnosti školskej jedálne Čirč
183 E2510 Obec Čoltovo Rekonštrukcia obecného domu na podporu predaja miestnych výrobkov – Obec Čoltovo
184 E2674 Obec Čučma ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY
185 E1885 Obec Dechtice Protipovodňové opatrenia v obci Dechtice
186 E2556 Obec Dechtice Zdravotné stredisko Dechtice- zateplenie obvodového a strešného plášťa
187 E690 Obec Demjata Demjata – vodovod I. etapa
188 E1046 Obec Demjata Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva v obci Demjata
189 E1120 Obec Divina Vybudovanie zberného dvora v obci Divina
190 E1802 Obec Dlhé Stráže Podpora domáceho kompostovania v obci Dlhé Stráže
191 E1249 Obec Dobrá Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dobrá
192 E1700 Obec Dobrá Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dobrá
193 E2655 Obec Dobrá Niva Obnova hasičskej zbrojnice
194 E2808 Obec Dobrá Niva Revitalizácia pastevného lesa Gavurky
195 E821 Obec Dobrohošť Traktor s čelným nakladačom pre obec Dobrohošť
196 E2068 Obec Dobrohošť Rekonštrukcia objektu kultúrneho domu – Dobrohošť – Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
197 E699 Obec Dohňany Vodovod Zbora – I. etapa
198 E1992 Obec Dolinka Zvyšovanie energetickej účinnosti obecnej budovy – kultúrny dom Dolinka – etapa 2
199 E2599 Obec Dolná Krupá Obnova budovy kultúrneho strediska Dolná Krupá zateplením obvodového plášťa
200 E506 Obec Dolná Strehová Výmena technologickej časti čerpacej stanice Rákytie – Dolná Strehová
201 E1136 Obec Dolná Strehová Dobudovanie priestorov zberného dvora v obci Dolná Strehová
202 E462 Obec Dolné Dubové Celoobecná kanalizácia Dolné Dubové
203 E2420 Obec Dolné Dubové Kultúrny dom- zateplenie obvodového plášťa
204 E339 Obec Dolné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce – kanalizačná sieť
205 E638 Obec Dolné Mladonice Rekonštrukcia obecného verejného vodovodu I.Etapa, vetva B,C
206 E2602 Obec Dolné Saliby Stavebné úpravy pre zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy s VJS s.č. 666, Dolné Saliby
207 E2640 Obec Dolné Srnie Zateplenie kultúrneho domu Dolné Srnie. Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy zateplením.
208 E306 Obec Dolné Trhovište Dolné Trhovište – kanalizačná sieť
209 E1870 Obec Dolný Harmanec Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dolný Harmanec
210 E1581 Obec Dolný Lopašov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Dolný Lopašov
211 E977 Obec Dolný Ohaj Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Dolný Ohaj
212 E2144 Obec Dolný Ohaj Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Dolný Ohaj
213 E2743 Obec Donovaly Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred neoprávnenou manipuláciou
214 E1762 Obec Drábsko Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Drábsko
215 E2050 Obec Drahňov DRAHŇOV: Prestavba budovy obchodu a služieb na Obecný úrad – Prestavba dokončenej stavby
216 E2023 Obec Drahovce Zateplenie stien a strechy CVČ Drahovce
217 E362 Obec Dravce Obec Dravce – obecný vodovod, kanalizácia a ČOV Dravce
218 E1228 Obec Drienovská Nová Ves Zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Drienovská Nová Ves
219 E742 Obec Dubník Dubník – Dvor Mikuláš, prepojenie vodovodnej siete, 3. etapa
220 E2751 Obec Dúbravy Dúbravy – Iviny, kontajnery zabezpečené proti vniknutiu medveďa hnedého
221 E1399 Obec Dulovce Kompostovanie BRKO v meste Dulovce
222 E208 Obec Dunajská Lužná Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Dunajská Lužná.
223 E2546 Obec Dunajská Lužná Zateplenie budovy a výmena okien I. etapa – ,,Stacionár”
224 E2300 Obec Duplín ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBECNÉHO DOMU DUPLÍN
225 E1905 Obec Ďurčiná Podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy
226 E680 Obec Ďurčiná Rozšírenie verejného vodovodu v obci Ďurčiná
227 E1027 Obec Ďurďoš Nákup traktora na zabezpečenie triedenéhe zberu
228 E608 Obec Ďurkov Kanalizácia v obci Ďurkov – II. etapa, rozšírenie verejného vodovodu v obci Ďurkov
229 E2029 Obec Ďurkov Obnova telocvične ZŠ Ďurkov
230 E1356 Obec Dvorec Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi v obci Dvorec.
231 E614 Obec Dvorníky-Včeláre Splašková kanalizácia Dvorníky – Včeláre
232 E750 Obec Dvory nad Žitavou Dobudovanie vodovodu a kanalizácie Dvory nad Žitavou – časť Nový svet
233 E818 Obec Farná Obstaranie technologických zariadení za účelom zefektívnenia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Farná
234 E2473 Obec Figa Zvyšovanie energetickej účinnosti základnej školy a materskej školy v obci Figa
235 E303 Obec Forbasy FORBASY – ČOV
236 E291 Obec Fričovce Rozšírenie verejnej kanalizácie Fričovce
237 E2437 Obec Fulianka Obecná budova vo Fulianke – zníženie energetickej náročnosti
238 E1898 Obec Gajary Budovanie zberných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody pre obec Gajary
239 E187 Obec Gbelce Zrevitalizovanie centrálnej zóny v obci Gbelce
240 E597 Obec Geča Geča – rozšírenie vodovodu a kanalizácie
241 E634 Obec Geča Geča – rozšírenie vodovodu a kanalizácie
242 E901 Obec Gemer Triedenie komunálneho odpadu – kompostáreň Gemer
243 E2649 Obec Gemer Zateplenie materskej školy č.s. 202
244 E1604 Obec GemerObec Gemer Stroje na zber biologického odpadu odpadu Gemer
245 E655 Obec Gemerská Panica Dokončenie vodovodu v obci Gemerská Panica
246 E1739 Obec Gemerská Panica Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Gemerská Panica
247 E2474 Obec Gemerská Panica Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci Gemerská Panica
248 E438 Obec Gerlachov Gerlachov, Rozšírenie kanalizácie , Gerlachov, Rozšírenie gravitačnej vetvy E
249 E476 Obec Golianovo Golianovo – dobudovanie kanalizácie
250 E1329 Obec Golianovo Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Golianovo
251 E1580 Obec Golianovo Zber biologicky rozložiteľných odpadov
252 E615 Obec Granč – Petrovce Kanalizácia k IBV Lúčky v obci Granč- Petrovce
253 E2737 Obec Granč – Petrovce Zateplenie budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v obci Granč-Petrovce
254 E450 Obec Habovka Rozšírenie stokovej siete v obci Habovka
255 E765 Obec Habovka Budovanie verejného vodovodu v obci Habovka
256 E642 Obec Háj Háj-intenzifikácia vodovodu I.etapa, Obnova potrubného rozvodu vody
257 E689 Obec Haláčovce Vodovod Haláčovce – Otrhánky, časť Haláčovce
258 E1080 Obec Halič Zefektívnenie systému zberu a spracovania triedených zložiek komunálneho odpadu v obci Halič
259 E2718 Obec Halič Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Halič
260 E436 Obec Hankovce Splašková kanalizácia obce Hankovce
261 E1068 Obec Hankovce Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva v obci Hankovce
262 E2383 Obec Hažín Hažín – Komunitné centrum mladých – Stavebné úpravy
263 E1021 Obec Hažín Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Hažín
264 E1264 Obec Hodkovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Hodkovce
265 E379 Obec Hokovce Hokovce splašková kanalizácia a napojenie na ČOV Dudince
266 E2138 Obec Holčíkovce Rekonštrukcia ZŠ Holčíkovce
267 E290 Obec Holice Rozšírenie verejnej kanalizácie v obci Holice
268 E2375 Obec Holice Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Holice
269 E576 Obec Holumnica ČOV HOLUMNICA – REKONŠTRUKCIA STROJNOTECHNOLOGICKEJ ČASTI
270 E1285 Obec Holumnica Kompostéry a nádoby na kuchynský odpad pre obec Holumnica
271 E2418 Obec Holumnica Zateplenie budovy kultúrneho domu a obecného úradu Holumnica
272 E912 Obec Hontianska Vrbica Triedený zber komunálneho odpadu
273 E1167 Obec Hontianske Tesáre Kompostovanie v Hontianskych Tesároch
274 E2240 Obec Horná Kráľová Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy s.č.372 v Hornej Kráľovej
275 E1444 Obec Horná Krupá Obstaranie mobilného šptiepkovača / drviča drevnej hmoty
276 E103 Obec Horná Lehota Horná Lehota-ČOV III. Etapa (zmena č.1)
277 E2399 Obec Horná Lehota ZŠ Horná Lehota – zateplenie
278 E83 Obec Horná Potôň Rekonštrukcia ústredného vykurovania (modernizácia kotolne)základnej školy a materskej školy v obci H. Potôň
279 E1028 Obec Horná Potôň Nákup techniky pre triedený zber odpadu v obci Horná Potôň
280 E2455 Obec Horná Potôň Viacúčelový objekt Obecný dom – zníženie energetickej náročnosti a modernizácia budovy
281 E1636 Obec Horná Súča Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Horná Súča
282 E945 Obec Horná Ves Triedený zber komunálneho odpadu v obci Horná Ves
283 E357 Obec Horné Lefantovce Horné a Dolné Lefantovce – kanalizačná sieť, Horné Lefantovce – kanalizačná sieť – zmena a doplnenie kanalizačnej siete II
284 E1367 Obec Horné Lefantovce Nákup kompostérov do domácností v obci Horné Lefantovce
285 E990 Obec Horné Obdokovce Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Horné Obdokovce
286 E1805 Obec Horné Obdokovce Podpora domáceho kompostovania v obci v obci Horné Obdokovce
287 E200 Obec Horné Saliby Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Horné Saliby
288 E1434 Obec Horné Saliby Predchádzanie vzniku BRKO v obci Horné Saliby
289 E1459 Obec Horný Bar Domáce zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Hornom Bare
290 E1584 Obec Hostie Zabezpečenie efektívneho triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu v obci Hostie
291 E1554 Obec Hostovice Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Hostovice
292 E2098 Obec Hostovice Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v obci Hostovice
293 E2070 Obec Hôrka nad Váhom ZATEPLENIE A STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNE ZARIADENIE
294 E329 Obec Hrabovec nad Laborcom Hrabovec nad Laborcom – kanalizácia
295 E387 Obec Hrabušice Rozšírenie vodovodu, rozšírenie kanalizácie Hrabušice – Mýto
296 E746 Obec Hrabušice Rozšírenie vodovodu, rozšírenie kanalizácie Hrabušice – Mýto
297 E419 Obec Hrádok Hrádok – Kanalizácia
298 E2219 Obec Hrachovo Zateplenie kultúrneho domu
299 E985 Obec Hraň Zabezpečenie triedeného zberu BRO v obci Hraň
300 E2270 Obec Hrhov Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Základnej školy v obci Hrhov
301 E2749 Obec Hrochoť Nákup zberných nádob, ktorých technické prevedenie zabraňuje prístupu medveďa hnedého k odpadu
302 E193 Obec Hronovce Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom nákupu čistiacej techniky v obci Hronovce
303 E925 Obec Hronský Beňadik Intenzifikácia triedeného zberu v Hronskom Beňadiku
304 E1361 Obec Hrušov ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV
305 E1432 Obec Hul Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov
306 E510 Obec Huncovce ČOV Huncovce – II.etapa
307 E1260 Obec Chlmec Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Chlmec
308 E2356 Obec Chmeľov Pavilón ZŠ – stavebné úpravy – zníženie energetickej náročnosti školského pavilónu
309 E620 Obec Chmeľovec Rozšírenie vodovodu v obci Chmeľovec
310 E104 Obec Chminianska Nová Ves Intenzifikácia ČOV Chminianska Nová Ves
311 E1226 Obec Chminianska Nová Ves Kompostáreň Chminianska Nová Ves
312 E1493 Obec Chminianska Nová Ves Kompostáreň Chminianska Nová Ves
313 E2282 Obec Chminianska Nová Ves Zníženie spotreby energie administratívnej budovy v obci Chminianska Nová Ves časť Bunde
314 E1456 Obec Chorvátsky Grob Zakúpenie nádob na kuchynský odpad
315 E1944 Obec Chorvátsky Grob ZŠ II.Etapa – Zateplenie, tepelný zdroj TČ pre vykurovanie
316 E2074 Obec Chynorany Modernizácia a rekonštrukcia Obvodného zdravotného strediska Chynorany
317 E500 Obec Ihľany ČOV Ihľany II. etapa – rozšírenie strojnotechnologickej časti
318 E2387 Obec Imeľ Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy na vzdelávanie, vrátane zateplenia, využitia dažďovej vody a výsadby zelene
319 E1829 Obec Ipeľské Predmostie Podpora domáceho kompostovania v obci Ipeľské Predmostie
320 E1582 Obec Ipeľský Sokolec Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Ipeľský Sokolec
321 E492 Obec Ivanka pri Dunaji Doplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa (SO 07 Stoka Nádražná 7 a SO 10 Stoka Puškinova)
322 E154 Obec Ivanka pri Nitre „Zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie prašnosti prostredia využitím komunálnej techniky v obci Ivanka pri Nitre“
323 E2143 Obec Ivanka pri Nitre TJ Ivanka pri Nitre Šatne
324 E1878 Obec Ižkovce REKONŠTRUKCIA ODVODŇOVACÍCH RIGOLOV V OBCI IŽKOVCE
325 E575 Obec Jablonov Obecná kanalizácia a ČOV Jablonov – stavebný objekt SO 01 – kanalizačná sieť, ČOV Jablonov
326 E1058 Obec Jablonov Zber komunálneho odpadu v rómskej osade
327 E1352 Obec Jablonov Podpora domáceho kompostovania v marginalizovanej rómskej komunite v obci Jablonov
328 E2093 Obec Jabloňovce Znižovanie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Jabloňovce
329 E817 Obec Jahodná Efektívny triedený zber komunálneho odpadu v Jahodnej
330 E2344 Obec Jahodná Zvýšenie energetickej hospodárnosti domu smútku (márnica) v Jahodnej
331 E646 Obec Jakovany Vodovod obce Jakovany
332 E1794 Obec Jakubany, Jakubany 555 Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Jakubany
333 E726 Obec Jakubov Jakubov – intenzifikácia úpravne vody – I. etapa
334 E810 Obec Jakubov Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jakubany
335 E1547 Obec Jalová Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Jalová
336 E380 Obec Jamník Rozšírenie ČOV obec Jamník
337 E1071 Obec Jamník Nákup traktora s čelným nakladačom a návesom
338 E1019 Obec Janíky Triedený zber odpadu v obci Janíky
339 E645 Obec Janov Janov – verejný vodov
340 E2488 Obec Janova Lehota Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu, Janova Lehota
341 E175 Obec Jánovce Zlepšenie kvality ovzdušia obce Jánovce
342 E108 Obec Jánovce Rekonštrukcia ČOV Jánovce
343 E2467 Obec Jarabá Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Jarabej
344 E2747 Obec Jarabá Obstaranie zberných nádob na komunálny odpad, ktorých technické prevedenie zabraňuje prístupu medveďa hnedého k odpadu v obci Jarabá
345 E602 Obec Jasenov Jasenov – Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie
346 E1899 Obec Jasenovce Opatrenia mimo vodného toku v obci Jasenovce
347 E1318 Obec Jasov Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Jasov
348 E1921 Obec Jastrabie nad Topľou Protipovodňová ochrana intravilánu obce Jastrabie nad Topľou- SO 02 Protipovodňová hrádza
349 E2724 Obec Jastrabie nad Topľou Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej školy
350 E520 Obec Jovice Kanalizácia a ČOV Jovice
351 E883 Obec Kačanov Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Kačanov
352 E1042 Obec Kalinkovo Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kalinkovo
353 E653 Obec Kalinovo Kalinovo, predĺženie vodovodu Stefánikova ulica
354 E667 Obec Kalinovo „ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU KALINOVO – časť BRIEŽKY, 3. etapa“
355 E1354 Obec Kalná nad Hronom Materiálne zabezpečenie zberu kuchynského odpadu v obci Kalná nad Hronom
356 E2214 Obec Kalonda Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Kalonda
357 E2553 Obec Kamenín Riešenie havarijnej situácie a fasády a strechy obecného úradu v obci Kamenín
358 E13 Obec Kamenná Poruba Rekonštrukcia kotolne a rozvodov tepla – MŠ Kamenná Poruba
359 E2311 Obec Kamenné Kosihy Kultúrny dom súp.č. 115 v obci Kamenné Kosihy
360 E58 Obec Kamenný Most Podpora výroby elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
361 E978 Obec Kamenný Most Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Kamenný Most
362 E408 Obec Kapušany ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba
363 E1245 Obec Kapušany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Kapušany
364 E2078 Obec Kazimír Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – Kultúrny dom v obci Kazimír
365 E2514 Obec Kláštor pod Znievom PROJEKT ZVÝŠENIA ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI 2. BUDOVY GYMNÁZIA
366 E2713 Obec Klčov Výmena zdroja tepla kultúrneho domu Klčov
367 E838 Obec Klenová Triedený zber komunálneho odpadu v obci Klenová
368 E624 Obec Kľušov Rozšírenie verejného vodovodu v obci Kľušov
369 E1107 Obec Kočín – Lančár Zberný dvor Obce Kočín-Lančár
370 E1159 Obec Kokšov-Bakša Kokšov – Bakša – zberný dvor
371 E1876 Obec Kolbovce Opatrenia mimo vodného toku v obci Kolbovce
372 E1782 Obec Kolbovce Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kolbovce
373 E2127 Obec Kolíňany Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Kolíňany
374 E279 Obec Kolta Nákup komunálneho vozidla v obci Kolta
375 E1155 Obec Kolta Rekonštrukcia a dostavba zberného dvora v obci Kolta
376 E2585 Obec Kolta Rekonštrukcia a zateplenie základnej školy s materskou školou – Kolta
377 E2657 Obec Komárov Modernizácia zdroja tepla a rozvodov ÚK v KSB v Komárove
378 E656 Obec Komárovce IBV Komárovce
379 E2618 Obec Komoča Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Komoči
380 E2707 Obec Koňuš Rekonštrukcia verejnej budovy obce Koňuš
381 E663 Obec Koprivnica Rozšírenie Podčergovského skupinového vodovodu Koprivnica – rozvod vody
382 E2709 Obec Kordíky Rekonštrukcia obecného úradu obce Kordíky
383 E2123 Obec Korejovce Energetické zhodnotenie budovy Kultúrneho domu v obci Korejovce
384 E2246 Obec Koromľa Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy – Zariadenie pre seniorov v obci Koromľa, Pavilón A
385 E1983 Obec Kostolec Kostolec – Kultúrny dom, Zníženie energetickej náročnosti objektu stavebnými úpravami
386 E485 Obec Kostolište Kostolište, kanalizácia,III. etapa
387 E215 Obec Kostolná pri Dunaji Nákup komunálneho vozidla
388 E984 obec Kostolná Ves Zvýšenie efektivity triedeného zberu v obci Kostolná Ves
389 E777 Obec Kostolné Kračany Kračany – skupinový vodovod
390 E2404 Obec Kostolné Kračany Administratívna budova dobrovoľných hasičov – zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy dobrovoľných hasičov (budova obecného úradu)
391 E2393 Obec Košecké Podhradie Viacúčelová budova č.s. 359-obecný úrad,požiarna zbrojnica,kultúrny dom
392 E1909 Obec Kráľov Brod Protipovodňová ochrana Kráľov Brod – Rekonštrukcia odvodňovacieho zariadenia
393 E1139 Obec Kráľov Brod Nákup zberných nádob na triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu
394 E1083 Obec Kráľová nad Váhom Podpora aktivít zberu komunálneho odpadu – Zberný dvor Kráľová nad Váhom
395 E2729 Obec Kráľová pri Senci OBECNÝ DOM – Kráľová pri Senci
396 E2732 Obec Kraľovany Oprava havarijného stavu strechy viacúčelovej budovy v obci Kraľovany
397 E1394 Obec Kráľovičove Kračany Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Kráľovičove Kračany
398 E2017 Obec Krasňany Stavebné úpravy základnej školy – zateplenie, rekonštrukcia kotolne
399 E539 Obec Krásnohorská Dlhá Lúka Rozšírenie spol. ČOV Jovice, kanalizácia Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lipovník
400 E1449 Obec Krásny Brod Výstavba malej kompostárne a zakúpenie technologického vybavenia pre obec Krásny Brod
401 E2212 Obec Krásny Brod Zateplenie budovy obecného úradu v obci Krásny Brod.
402 E2141 Obec Kravany Zateplenie objektu Materskej školy
403 E46 Obec Kravany nad Dunajom Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov
404 E2429 Obec Krčava Energetické zhodnotenie budovy Domu smútku v obci Krčava
405 E701 Obec Krivosúd – Bodovka Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd-Bodovka
406 E1637 Obec Krivosúd – Bodovka Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Krivosúd- Bodovka
407 E2434 Obec Krnča ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY – MATERSKÁ ŠKOLA V KRNČI súp. č. 504
408 E1894 Obec Kružlová Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Kružlová
409 E2353 Obec Kuchyňa ZŠ Kuchyňa – zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy
410 E1343 Obec Kuklov Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Kuklov
411 E2722 Obec Kuklov Základná škola v obci Kuklov
412 E2149 Obec Kuraľany Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu v Kuraľanoch.
413 E937 Obec Kusín Technické vybavenie pre triedený zber odpadov v obci Kusín
414 E853 Obec Kvakovce Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v obci Kvakovce a rekreačnej oblasti Domaša
415 E2024 Obec Kvakovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Kvakovce
416 E2446 Obec Kvašov Stavebné úpravy materskej školy
417 E311 Obec Láb Kanalizácia obce Láb III.Etapa
418 E17 Obec Lada Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Lada
419 E472 Obec Ladce Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Ladce
420 E1735 Obec Ladmovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Ladmovce
421 E1559 Obec Ladomirov Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Ladomirov
422 E2711 Obec Ladomirová Zníženie energetickej náročnosti základnej školy
423 E1152 Obec Lastovce Lastovce – zberný dvor
424 E542 Obec Laškovce Kanalizácia Laškovce – 1.stavba
425 E727 Obec Lazy pod Makytou Budovanie vodovodu v obci Lazy pod Makytou – miestna časť Dubková
426 E2491 Obec Lazy pod Makytou “Školský areál – Lazy pod Makytou” SO-03 – Materská škola + Jedáleň s kuchyňou – Zníženie energetickej náročnosti stavby
427 E1067 Obec Lehota pod Vtáčnikom Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Lehota pod Vtáčnikom
428 E2565 Obec Lekárovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu – Lekárovce
429 E1718 Obec Leles Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Leles
430 E183 Obec Lemešany Zlepšenie kvality ovzdušia obce Lemešany
431 E2303 Obec Lenartov Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu
432 E402 Obec Lesnica ČOV a kanalizácia I.etapa Lesnica
433 E1515 Obec Letanovce Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Letanovce
434 E397 Obec Ličartovce LIČARTOVCE – rozšírenie stokovej siete a Rozšírenie kanalizácie v obci Ličartovce
435 E1279 Obec Ličartovce Ličartovce – vjazd na zberný dvor a kompostovisko
436 E1526 Obec Ličartovce Mechanizácia na zber, triedenie a zhodnotenie odpadu v Ličartovciach
437 E2517 Obec Ličartovce Zníženie energetickej náročnosti centra voľného času
438 E2226 Obec Limbach ZATEPLENIE BUDOVY MŠ
439 E662 Obec Lipníky Lipníky – rozšírenie verejného vodovodu
440 E1171 Obec Lipová Kompostér do každej domácnosti
441 E107 Obec Liptovská Kokava ČOV Liptovská Kokava
442 E1629 Obec Liptovská Lúžna Rozšírenie triedeného zberu komunálneho odpadu
443 E199 Obec Liptovská Osada Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Liptovská Osada
444 E991 Obec Liptovská Porúbka Zvýšenie separácie odpadov a zakúpenie techniky v obci Liptovská Porúbka
445 E1420 Obec Liptovské Revúce Obstaranie kompostérov pre obec Liptovské Revúce
446 E1934 Obec Liptovské Revúce Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania – SO 01 – Telocvičňa č.s. 264
447 E2631 Obec Lom nad Rimavicou Zateplenie objektu Obecného úradu Lom nad Rimavicou
448 E1991 Obec Lomná Zateplenie Materskej školy v obci Lomná
449 E715 Obec Lopašov Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa – 2. časť (SO 06 Vodovod Lopašov – časť z vodovodného radu 1 – od km 0,419 po km 0,633
450 E73 Obec Lovča Základná a materská škola Lovča – Rekonštrukcia vykurovania
451 E2607 Obec Lovča Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy Námestie SNP č.48, Lovča
452 E604 Obec Lubeník Lubeník – rozšírenie kanalizácie
453 E781 Obec Ľubietová Budovanie jednoduchých objektov protipovodňovej ochrany v obecných lesoch Ľubietová
454 E939 Obec Lubina Malotraktor s čelným nakladačom pre obec Lubina
455 E2125 Obec Lubina OBECNÝ ÚRAD – Zníženie energetickej náročnosti
456 E407 Obec Ľubotín Ľubotín-Kanalizácia-II.etapa (Budovanie kanalizácie)
457 E877 Obec Lučivná Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Lučivná
458 E1720 Obec Lučivná Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Lučivná
459 E415 Obec Lúčky Eliminácia balastných vôd v stokovej sieti v obci Lúčky
460 E1173 Obec Lúčky Domáce kompostovanie vracia pôde úrodnosť
461 E2160 Obec Lúčnica nad Žitavou Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy
462 E118 Obec Lúka Lúka, Modrovka, Modrová – kanalizácia a ČOV
463 E1198 Obec Lukavica Zlepšenie nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad a verejných plôch v obci Lukavica – II. etapa: nákup drviča drevnej hmoty
464 E1623 Obec Lukavica Zlepšenie nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad a verejných plôch v obci Lukavica – I. etapa: nákup univerzálneho multifunkčného kĺbového kolesového nakladača s nevyhnutným príslušenstvom
465 E396 Obec Lúky ROZŠÍRENIE KANALIZÁCIE v obci Lúky – Dielnice
466 E1962 Obec Lúky Zateplenie materskej škôlky – Lúky
467 E2108 Obec Lužianky Posúdenie objektu šatní OFK Lužianky – zníženie energetických nárokov budovy
468 E2032 Obec Lysá pod Makytou Obecný úrad – stavebné úpravy
469 E204 Obec Madunice Zvyšovanie kvality ovzdušia v obci Madunice
470 E2396 Obec Makov Obecný úrad Makov č.60 -zníženie energetickej náročnosti
471 E508 Obec Malá Domaša Rozšírenie ČOV Malá Domaša
472 E1573 Obec Malá Franková Triedený zber komunálneho odpadu v obci Malá Franková
473 E2604 Obec Malá Franková Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Malá Franková
474 E1237 Obec Malá nad Hronom Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Malá nad Hronom
475 E1475 Obec Malcov Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Maľcov
476 E1620 Obec Malé Kozmálovce Zber a odvoz biologického odpadu obce Malé Kozmálovce
477 E2690 Obec Malé Leváre Základná škola Malé Leváre – zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
478 E1888 Obec Malé Raškovce Oprava protipovodňových opatrení obci Malé Raškovce
479 E878 Obec Malé Trakany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Malé Trakany
480 E1721 Obec Malé Trakany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Malé Trakany
481 E495 Obec Málinec Rekonštrukcia ČOV Málinec
482 E1627 Obec Malý Horeš Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Malý Horeš
483 E105 Obec Malý Lapáš ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity
484 E1182 Obec Malý Lapáš Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Malý Lapáš podporou domáceho kompostovania
485 E587 Obec Malý Slavkov SO 08 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
486 E728 Obec Malý Šariš Malý Šariš – Rozšírenie vodovodu na parcele č. 902/2
487 E1072 Obec Malženice Posilnenie kapacít pri zbere vybraných triedených zložiek odpadu v obci Malženice
488 E1665 Obec Maršová – Rašov Výstavba malej kompostárne a podpora domáceho kompostovania v obci Maršová-Rašov
489 E2015 Obec Martinček Zateplenie Kultúrneho domu Martinček
490 E1978 Obec Medveďov Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy
491 E2169 Obec Melčice – Lieskové Rekonštrukcia kultúrneho domu Melčice -Lieskové
492 E819 Obec Michal na Ostrove Zvýšenie kvality triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Michal na Ostrove
493 E1195 Obec Michal nad Žitavou ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V OBCI MICHAL NAD ŹITAVOU
494 E632 Obec Michaľany Skupinový vodovod II. etapa Veľaty – Michaľany – Lastovce – Kazimír – Brezina
495 E2489 Obec Miklušovce ,,Zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy v obci Miklušovce”
496 E437 Obec Miloslavov Rozšírenie existujúcej stokovej siete v obci Miloslavov
497 E737 Obec Miloslavov Rozšírenie existujúceho verejného vodovodu v obci Miloslavov
498 E1219 Obec Miloslavov Podpora zhodnocovania BRKO – veľkokapacitný drvič drevnej hmoty
499 E558 Obec Milpoš Oprava budovy ČOV Milpoš
500 E2656 Obec Milpoš Prístavba Materskej školy v obci Milpoš
501 E1364 Obec Mirkovce Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Mirkovce
502 E2180 Obec Mlynica Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Mlynica
503 E1121 Obec Mníchova Lehota Zberný dvor – Mníchova Lehota
504 E23 Obec Moča Obec Moča – Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom OZE – 2.
505 E1216 Obec Moča Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Moča
506 E2278 Obec Moča Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Moča
507 E1734 Obec Modra nad Cirochou Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Modra nad Cirochou
508 E1035 Obec Modrany Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Modrany
509 E1435 Obec Modrany Podpora domáceho kompostovania zakúpením kompostérov v obci Modrany
510 E2515 Obec Modrovka Materská škola – zlepšenie energetickej náročnosti budovy
511 E2230 Obec Mojmírovce Zateplenie a výmena krytiny na verejnej budove
512 E1273 Obec Mojzesovo Kompostáreň
513 E205 Obec Mokrá Lúka Nákup komunálneho vozidla zameraného na čistenie a udržiavanie obecných komunikácií
514 E588 Obec Mokrance Mokrance – kanalizácia 1. stavba
515 E2678 Obec Mokrance ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI MŠ A ZŠ V OBCI MOKRANCE
516 E570 Obec Moravany Moravany – Kanalizácia
517 E2754 Obec Moravany Návrat jarabice poľnej do voľnej prírody s revitalizáciou jej prirodzeného prostredia
518 E2804 Obec Moravany Náučné chodníky a arborétum
519 E109 Obec Moravský Svätý Ján Moravský Svätý Ján – intenzifikácia ČOV
520 E2554 Obec Moravský Svätý Ján Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
521 E1208 Obec Mostová Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Mostová
522 E1632 Obec Muránska Huta Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov Muránska Huta a m. č. Predná Hora
523 E1849 Obec Muránska Lehota Likvidácia zelene zo záhrad a kuchynského odpadu
524 E44 Obec Mužla Kultúrny dom – Fotovoltaická elektráreň
525 E2231 Obec Mužla Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Mužla
526 E2805 Obec Mužla Vypracovanie stratégie odpadového hospodárstva – Obec Mužla
527 E296 Obec Myslina Myslina – Kanalizácia a ČOV
528 E975 Obec Mýtne Ludany Triedený zber komunálneho odpadu
529 E1206 Obec Nálepkovo Kompostéry v obci Nálepkovo
530 E47 Obec Nána Obec Nána – Výroba elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov – FVZ Materská škola a Základná škola Nána
531 E1900 Obec Ňárad Zníženie dopadov intenzívnych zrážok v obci Ňárad
532 E1296 Obec Nedašovce Skvalitnenie triedeného zberu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Nedašovce
533 E1864 Obec Neded Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Neded
534 E1414 Obec Nemčiňany Nákup kompostérov v obci Nemčiňany
535 E1619 Obec Nemčiňany Zber a odvoz biologického odpadu z verejných komunikácií obce
536 E578 Obec Nemešany Splašková kanalizácia Nemešany, ČOV pre obec Nemešany
537 E2687 Obec Nenince Zlepšovanie energetickej hospodárnosti obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nenince
538 E691 Obec Nesluša Vodovod Nesluša – Žiar – rekonštrukcia vodovodnej siete / udržiavacie práce
539 E1941 Obec Nitrianska Blatnica Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci Nitrianska Blatnica
540 E1124 Obec Nitrianska Streda Technika pre triedený zber odpadov v obci Nitrianska Streda
541 E2099 Obec Nitrianska Streda Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nitrianska Streda
542 E1877 Obec Nižná Jedľová BUDOVANIE PROTIPOVDOŇOVÝCH OPATRENÍ V OBCI NIŽNÁ JEDĽOVÁ
543 E2200 Obec Nižná Olšava Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrno-správnej budovy
544 E34 Obec Nižná Polianka Rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ s MŠ s výmenou zdroja tepla z tuhého na plynné
545 E2531 Obec Nižná Rybnica Energetické zhodnotenie budovy Domu smútku v obci Nižná Rybnica
546 E1960 Obec Nižná Slaná Budova ľudovej školy Nižná Slaná, Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie
547 E2359 Obec Nižné Repaše Zlepšenie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Nižné Repaše
548 E1943 Obec Nižné Ružbachy Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy súp. č. 134
549 E1857 Obec Nižný Čaj Podpora recyklácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Nižný Čaj
550 E2233 Obec Nižný Tvarožec Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Nižný Tvarožec
551 E2363 Obec Nolčovo Stavebné úpravy domu kultúry
552 E125 Obec Nová Dedinka Verejná kanalizácia obce Nová Dedinka s napojením na ČOV Veľký Biel
553 E1340 Obec Nová Kelča Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Nová Kelča
554 E2577 Obec Nová Kelča ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNEJ BUDOVY V OBCI NOVÁ KELČA
555 E2195 Obec Nová Lehota ZMENA DOKONČENEJ STAVBY zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
556 E481 Obec Nová Ves nad Váhom Nová Ves nad Váhom – rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie -časť SO 02 Splašková kanalizácia
557 E2188 Obec Nová Ves nad Žitavou Zateplenie obvodových konštrukcií budovy ZŠ Nová Ves nad Žitavou
558 E2062 Obec Novosad ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY II.ETAPA
559 E766 Obec Novoť NOVOŤ – LOKALITA POD KOPEC ROZŠÍRENIE VODOVODU
560 E1272 Obec Obid Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Obid
561 E297 Obec Obyce Obyce – kanalizácia
562 E1425 Obec Obyce Zefektívnenie triedenia BRKO v domácnostiach v obci Obyce
563 E333 Obec Olcnava Olcnava – vodovod, kanalizácia a ČOV
564 E2421 Obec Olcnava Zateplenie budovy ZŠ s MŠ v Olcnave
565 E584 Obec Olejníkov SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V OBCI OLEJNÍKOV
566 E589 Obec Oľka Oľka – kanalizácia 2. stavba
567 E664 Obec Ondavské Matiašovce Vodovod Ondavske Matiašovce –
568 E410 Obec Oponice OPONICE-KANALIZÁCIA-II.ETAPA
569 E799 Obec Oponice Nákup techniky na separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Oponiciach I
570 E1652 Obec Oponice Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov pre obec Oponice II
571 E72 Obec Orávka Modernizácia vykurovacieho systému kultúrneho domu v obci Orávka
572 E2167 Obec Oravská Lesná Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy centra voľného času, klubového domu
573 E77 Obec Oravská Polhora Zmena palivovej základne v kotolni objektu ZŠ a MŠ v obci Oravská Polhora s.č. 481
574 E471 Obec Oravská Polhora Rozšírenie verejnej kanalizácie, Oravská Polhora – Poľana
575 E123 Obec Oravský Podzámok Rekonštrukcia ČOV – Parkovisko, Oravský Podzámok
576 E1315 Obec Oreské Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Oreské
577 E1751 Obec Oreské Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Oreské
578 E117 Obec Orlov Rekonštrukcia strojnotechnologickej časti ČOV ORLOV
579 E720 Obec Ostrá Lúka Intenzifikácia ČOV, rozšírenie stokovej siete a vodovodu v obci Ostrá Lúka
580 E2723 Obec Ostrá Lúka Obnova objektu kultúrneho domu
581 E346 Obec Ostratice Kanalizácia a ČOV Ostratice
582 E814 Obec Ostratice Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Ostratice
583 E1737 Obec Ostratice Zabezpečenie zhodnocovania BRKO v obci Ostratice
584 E2438 Obec Ostratice Zvýšenie energetickej účinnosti – výmena otvorových výplní budovy Kultúrneho domu Ostratice
585 E666 Obec Otrhánky Haláčovce-Otrhánky vodovod
586 E2495 Obec Otročok Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepľovania
587 E668 Obec Ozdín zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad, Obec Ozdín, časť Bystrička – budovanie vodovodu pre MRK
588 E490 Obec Paňa Kanalizácia Paňa
589 E2511 Obec Panické Dravce Zateplenie a oprava strechy MŠ Panické Dravce č. 33
590 E591 Obec Parchovany Parchovany – dobudovanie kanalizačnej siete II. etapa
591 E1946 Obec Parchovany Zvýšenie energetickej účinnosti budovy základnej školy v obci Parchovany
592 E102 Obec Pastovce Čistiareň odpadových vôd Pastovce
593 E340 Obec Pastovce Rozšírenie kanalizácie obce Pastovce
594 E970 Obec Pastovce Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu
595 E2205 Obec Pastovce Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu obce Pastovce
596 E2457 Obec Pata Zateplenie obvodového plášťa – Budova šatne s.č. 928/3, Majerská ul., Pata v obci Pata
597 E2605 Obec Pavlovce Základná škola Pavlovce – Rekonštrukcia ÚVK a VZT
598 E1927 Obec Pavlovce nad Uhom Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v obci Pavlovce nad Uhom
599 E63 Obec Perín-Chym Rekonštrukcia kúrenia v budove obecného úradu – Perín-Chym
600 E1148 Obec Perín-Chym Perín – Chym – zberný dvor
601 E972 Obec Pernek Hákový nosič kontajnerov a kontajner k hákovému nosiču – Pernek
602 E657 Obec Petrovce nad Laborcom Vodovod Petrovce nad Laborcom
603 E1958 Obec Petrovce nad Laborcom Zateplenie polyfunkčného objektu v obci Petrovce nad Laborcom
604 E544 Obec Pinkovce Kanalizácia obce Pinkovce
605 E377 Obec Plavecký Mikuláš ČOV a splašková kanalizácia v obci Plavecký Mikuláš
606 E1528 Obec Plešivec Nákup kontajnerov na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností
607 E91 Obec Podhorie Podhorie – kanalizácia a ČOV
608 E372 Obec Podhradík Podhradík – kanalizácia
609 E457 Obec Podkonice Kanalizácia – lokalita Pod Bukovinou, Podkonice
610 E2579 Obec Podolie Rekonštrukcia plynovej kotolne ZŠ s MŠ v Podolí
611 E723 Obec Podzámčok Podzámčok – rozšírenie vodojemu
612 E232 Obec Polomka Elektrické zametacie vozidlo
613 E736 Obec Polomka Polomka-Hámor-vodovod
614 E1387 Obec Polomka Zlepšenie kompostovania v obci Polomka
615 E2600 Obec Porostov Zvýšenie energetickej účinnosti starej školy v obci Porostov
616 E2107 Obec Poruba pod Vihorlatom ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI NA BUDOVE MŠ + ZŠ
617 E1576 Obec Porúbka Zberný dvor
618 E538 Obec Poša Poša-splášková kanalizácia
619 E75 Obec Potônske Lúky Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného úradu Potônske Lúky
620 E1229 Obec Povoda Zakúpenie drviča drevnej hmoty pre obec Povoda
621 E2133 Obec Povoda Rekonštrukcia domu smútku
622 E435 Obec PovodaObec Povoda Kanalizácia – Povoda
623 E429 Obec Prečín Dobudovanie kanalizácie v obci Prečín
624 E791 Obec Prečín Úprava toku – Líščí potok , k. ú. Prečín
625 E1968 Obec Pribylina Stavebné úpravy,prístavba a nadstavba pôvodného obecného úradu s. č.60
626 E721 Obec Prietržka Prietržka – Široké padelky SO: Rozšírenie verejného vodovodu
627 E2162 Obec Prietržka Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Prietržka
628 E489 Obec Prievaly Prievaly – lokalita Záhrady – SO: Rozšírenie verejenej splaškovej kanalizácie a lokalita Pod Hájom – SO: Rozščírenie verejnej splaškovej kanalizácie
629 E778 Obec Prievaly Prievaly – lokalita Záhrady – SO:Rozšírenie verejného vodovodu a lokalita Pod Hájom – SO: Rozšírenie verejného vodovodu
630 E1487 Obec Prievaly Triedený zber komunálneho odpadu v obci Prievaly
631 E1890 Obec Pusté Čemerné Úprava odvodňovacích priekop v obci Pusté Čemerné
632 E1903 Obec Pušovce Chodník v centrálnej časti obce Pušovce, SO 03 Chodníky a odvodnenie – chodník A
633 E744 Obec Pušovce Vodovod, kanalizácia a ČOV v obci Pušovce
634 E1184 Obec Radava Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Radava
635 E2307 Obec Radimov Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Radimov
636 E2475 Obec Radnovce ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Radnovce – zvyšovanie energetickej účinnosti budov
637 E1380 Obec Radobica Výstavba malej kompostárne a nákup techniky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Radobica
638 E1424 Obec Radoma Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov v obci Radoma
639 E2679 Obec Radošovce Zvyšovanie energet. účinnosti budov základnej školy Radošovce
640 E536 Obec Radvaň nad Laborcom Radvaň nad Laborcom – kanalizácia Horb, ČOV
641 E2694 Obec Radvanovce Rekonštrukcia kultúrneho domu
642 E585 Obec Rakovec nad Ondavou Kanalizácia a ČOV Rakovec nad Ondavou
643 E1801 Obec Rakovec nad Ondavou Kompostér do každej domácnosti
644 E670 Obec Rapovce Rapovce – rozšírenie vodovodu za železnicou
645 E151 Obec Raslavice Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Raslavice
646 E1196 Obec Rastislavice Nákup kompostérov do obce Rastislavice
647 E688 Obec Ratkovské Bystré Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré
648 E2512 Obec Ratvaj Budova obecného úradu súp. č. 33
649 E2669 Obec Ráztočno Zvyšovanie energetickej účinnosti ZŠ a MŠ v obci Ráztočno
650 E644 Obec Rejdová Rekonštrukcia verejného vodovodu v obci Rejdová – I.etapa
651 E502 Obec Reľov Kanalizácia a ČOV obce Reľov
652 E2695 Obec Remetské Hámre Materská škola Remetské Hámre – zvyšovanie energetickej účinnosti
653 E722 Obec Rohov Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa – 2. časť
654 E1676 Obec Rohov Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Rohov
655 E2592 Obec Rohov Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy
656 E1605 Obec Rohožník Triedený zber komunálneho odpadu v Rohožníku
657 E567 Obec Roštár Roštár kanalizácia a ČOV, 2. stavba kanalizácia – zmena vodnej stavby pred dokončením
658 E703 Obec Rovné Rovné, Vyšný Hrušov – Zásobovanie vodou
659 E1051 Obec Rovné Nákup komunálnej techniky (traktor, čelný nakladač, vlečka, kontajnery na triedený zber)
660 E1108 Obec Rudňany Stavebné úpravy budovy zberného dvora v obci Rudňany
661 E563 Obec Rudník Kanalizácia a vodovod obce Rudník
662 E679 Obec Rudník Kanalizácia a vodovod obce Rudník
663 E1146 Obec Rudník Rudník – zberný dvor
664 E2087 Obec Rudník Zateplenie a výmena okien budovy ZŠ, MŠ a Ocú
665 E1922 Obec Rumince Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu vrátane zatepľovania – Rumince
666 E1545 Obec Runina Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Runina
667 E2637 Obec Ruská Zníženie energetickej náročnosti obecné domu,stavba s.č. 61 na pozemku C-KN p.č. 9 v k.ú. Ruská
668 E941 Obec Ruská Bystrá Triedený zber komunálneho odpadu v obci Ruská Bystrá
669 E426 Obec Ruská Nová Ves Splašková kanalizácia obce Ruská Nová Ves
670 E2644 Obec Ruská Poruba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ v obci Ruská Poruba
671 E559 Obec Ruskov Kanalizácia Ruskov
672 E647 Obec Ruský Hrabovec Vodovod Ruský Hrabovec
673 E1579 Obec Ruský Potok Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Ruský Potok
674 E2472 Obec Ruský Potok Obnova obalových konštrukcií základnej školy č.s. 5
675 E940 Obec Rybky Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu cestou obstarania komunálnej techniky
676 E1125 Obec Rybky Vybudovanie zberného dvoru v obci Rybky
677 E289 Obec Rybník Rybník kanalizačná sieť, II. etapa
678 E1897 Obec Sap Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov v obci Sap
679 E2403 Obec Sap Rekonštrukcia budovy – Denný stacionár
680 E775 Obec Sasinkovo Vodovod obce Sasinkovo zapojenie vodárenského zdroja HS-3
681 E2621 Obec Sečovská Polianka Zníženie primárnej energetickej náročnosti – Základná škola Sečovská Polianka
682 E2624 Obec Sedlice Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy v obci Sedlice
683 E915 Obec Sedliská Triedený zber komunálneho odpadu v obci Sedliská
684 E1748 Obec Sedliská Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Sedliská
685 E1218 Obec Sekule Nákup kompostérov pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Sekule
686 E1783 Obec Sekule Výstavba malej kompostárne a nákup techniky v obci Sekule
687 E1199 Obec Selce Nákup techniky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Selce
688 E2057 Obec Senné Senné: Obecný úrad a materská škola – stavebné úpravy, Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zatepľovania
689 E2716 Obec Senohrad Zateplenie budovy Obecného úradu Senohrad
690 E1597 Obec Sikenica Triedený zber KO – Sikenica
691 E1930 Obec Sirk Zvýšenie energetickej účinnosti budovy školskej jedálne
692 E1063 Obec Skačany Navýšenie technickej kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Skačany
693 E2333 Obec Skalka nad Váhom ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY – CENTRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI SKALKA NAD VÁHOM
694 E62 Obec Skároš Obnova obecného úradu v Skároši
695 E1291 Obec Skároš Zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v obci Skároš
696 E2056 Obec Skároš OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU V SKÁROŠI
697 E522 Obec Sklabiná Sklabiná – Kanalizácia Vetva AA-5
698 E2281 Obec Slatina Zateplenie obecnej budovy č.29 v Slatine
699 E126 Obec Sľažany Sľažany – kanalizácia 2.etapa, Intenzifikácia a rozšírenie ČOV
700 E1613 Obec Sľažany Technické vybavenie pre triedenie komunálneho odpadu v obci Sľažany
701 E678 Obec Sliepkovce Vodovod Sliepkovce
702 E1038 Obec Sliepkovce Triedený zber komunálneho odpadu v obci Sliepkovce
703 E1847 Obec Sliepkovce Zber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Sliepkovce
704 E557 Obec Slivník Slivník, Kuzmice – Kanalizácia a ČOV
705 E2682 Obec Slopná Obecný úrad – Kultúrny dom, Slopná 159″ – Zníženie energetickej náročnosti objektu, využitie OZE, p.č. 144/2, 144/3 v k.ú. Obce Slopná – časť, diel Akumulačná nádrž na dažďovú vodu”
706 E527 Obec Slovenská Kajňa Kanalizácia a ČOV Benkovce – Slovenská Kajňa
707 E293 Obec Slovenská Nová Ves Slovenská Nová Ves – splašková kanalizácia
708 E1565 Obec Slovenská Volová Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Slovenská Volová
709 E923 Obec Slovenské Krivé Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v obci Slovenské Krivé – I.
710 E1113 Obec Slovinky Zberný dvor v obci Slovinky
711 E2090 Obec Slovinky Zníženie energetickej náročnosti budovy pre šport
712 E1128 Obec Smižany Vybudovanie zberného dvora v obci Smižany
713 E2322 Obec Smolinské Rekonštrukcia ústredného vykurovania v Materskej škôlke a Základnej škole v obci Smolinské
714 E1428 Obec Soboš Podpora systému triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Soboš
715 E2054 Obec Sokoľ POLYFUNKČNÝ OBJEKT „Obecný úrad a Kultúrny dom – Sokoľ“ zateplenie
716 E596 Obec Somotor KANALIZÁCIA SOMOTOR – REKONŠTRUKCIA ČERPACÍCH STANÍC NA ULICIACH POBODROŽSKÁ A HLAVNÁ
717 E881 Obec Somotor Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Somotor
718 E1727 Obec Somotor Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Somotor
719 E113 Obec Spišské Tomášovce Dostavba a rekonštrukcia ČOV I. Spišské Tomášovce
720 E1379 Obec Spišský Hrušov Zhodocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
721 E2102 Obec Spišský Štvrtok Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu
722 E2736 Obec Stankovany SO 01 Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice – Rojkov č. 425
723 E1160 Obec Stará Voda Stará Voda – zberný dvor
724 E2712 Obec Staré Hory Rekonštrukcia Obecného úradu – Staré hory
725 E1316 Obec Starý Hrádok Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu v obci Starý Hrádok
726 E2174 Obec Starý Hrádok Zateplenie budovy Obecného úradu Starý Hrádok
727 E2000 Obec Stožok Rekonštrukcia kultúrneho domu Stožok
728 E2633 Obec Stráňany Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Stráňany
729 E1458 Obec Stratená Obstaranie kompostérov v obci Stratená
730 E216 Obec Strečno Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Strečno
731 E2145 Obec Strečno Budova obecného úradu a kultúrneho domu Strečňo, stavebné úpravy a zateplenie
732 E890 Obec Streda nad Bodrogom Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Streda nad Bodrogom
733 E1525 Obec Streda nad Bodrogom Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Streda nad Bodrogom
734 E917 Obec Strekov Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Strekov
735 E1893 Obec Strelníky vybudovanie vodozádržného opatrenia protipovodňovej ochrany, Strelníky, časť Hlinačky
736 E498 Obec Studenec IBV Studenec intenzifikácia ČOV
737 E1304 Obec Studenec Podpora domáceho kompostovania v obci Studenec
738 E467 Obec Studienka Kanalizácia a spoločná ČOV – Studienka – SO 10 Splašková kanalizácia (stoky A3-5-2, A3-5-2-1, A2, A2-1) a SO 11 Domové prípojky (na dotknutých stokách)
739 E2533 Obec Súľov – Hradná Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Súľov-Hradná
740 E716 Obec Svätoplukovo Svätoplukovo – celoobecný vodovod
741 E2193 Obec Svätoplukovo Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu
742 E1880 Obec Svätuše Opatrenie mimo vodného toku – rekonštrukcia odvodňovacích rigolov v obci Svätuše
743 E459 Obec Svätý Anton Svätý Anton – kanalizácia a ČOV
744 E449 Obec Svätý Kríž Rozšírenie splaškovej kanalizácie – STOKA A II. etapa
745 E751 Obec Sverepec Rozšírenie verejného vodovodu , objekty SO.01 – Rozšírenie Verejného vodovodu – Trasa 1 , SO.02 – Rozšírenie VV – Trasa 2, SO.03 Rozšírenie VV – Trasa 3 pre obec Sverepec
746 E571 Obec Svidnička Kanalizácia Svidnička
747 E1423 Obec Svinice Predchádzanie vzniku BRKO v obci Svinice
748 E2508 Obec Šalgovce Rekonštrukcia komunitného centra v obci Šalgovce
749 E519 Obec Šandal ŠANDAL – kanalizácia a ČOV
750 E2321 Obec Šarišská Poruba Zníženie energetickej náročnosti základnej školy (SO 01 a SO 02)
751 E1302 Obec Šarišské Michaľany Systém predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Šarišské Michaľany
752 E1553 Obec Šávoľ Zvýšenie efektívnosti triedeného zberu odpadov v Šávoli
753 E2326 Obec Šávoľ Zateplenie a stavebné úpravy budovy obecného úradu
754 E1594 Obec Šemetkovce Nákup techniky pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Šemetkovce
755 E120 Obec Šenkvice Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Šenkvice
756 E2744 Obec Špania Dolina Stojisko podzemných kontajnerov a kontajnerov so zabezpečením proti vniknutiu medveďa hnedého v obci Špania Dolina
757 E1101 Obec Šrobárová Zberný dvor Šrobárová
758 E2442 Obec Šterusy Zateplenie obvodových stien a strechy budovy obecného úradu Šterusy
759 E2790 Obec Štiavnické Bane Zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti o Banskoštiavnickom geoparku
760 E1821 Obec Štítnik Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných KO v obci Štítnik
761 E2758 Obec Štôla Zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa v Obci Štôla
762 E1906 Obec Štvrtok na Ostrove VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V ČASTI OBCE ŠTVRTOK NA OSTROVE
763 E832 Obec Šuja Triedený zber komunálneho odpadu pre obec Šuja
764 E477 Obec Šumiac Šumiac – ČOV a kanalizácia
765 E1550 Obec Šumiac Komunálna technika pre zber odpadu v obci Šumiac
766 E2329 Obec Šurice Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Šurice
767 E30 Obec Tachty Zmena dokončenej stavby-Plynová kotolňa pre OÚ a KD
768 E1838 Obec Tajná Podpora domáceho kompostovania v Tajnej
769 E1408 Obec Tekovské Nemce Podpora domáceho kompostovania v Tekovské Nemce
770 E1607 Obec Tekovské Nemce Technické vybavenie pre triedenie komunálneho odpadu v obci Tekovské Nemce
771 E1851 Obec Telgárt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Telgárte
772 E181 Obec Teplička Zlepšenie kvality ovzdušia obce Teplička
773 E1796 Obec Tepličky Kompostéry pre Tepličky
774 E405 Obec Teriakovce Teriakovce na kruhu, obytný súbor RD – 2. až 5. stavba
775 E779 Obec Teriakovce Teriakovce na kruhu, obytný súbor RD – 2. až 5. stavba, SO 02 Rozšírenie vodovodu
776 E2400 Obec Teriakovce Rekonštrukcia materskej škôlky – Teriakovce
777 E755 Obec Terňa Terňa – vodovod, rozšírenie vodovodu
778 E1064 Obec Tisinec Nákup techniky pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Tisinec
779 E2635 Obec Tisinec Stavebné úpravy Domu smútku Tisinec
780 E2784 Obec Tomášikovo Rekonštrukcia historického parku v Tomášikove
781 E1454 Obec Topoľčianky Malá kompostáreň v obci Topoľčianky
782 E1840 Obec Topoľčianky Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Topoľčianky
783 E2663 Obec Topoľčianky Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu obce Topoľčianky, jeho zateplenie a modernizácia plynovej kotolne
784 E684 Obec Torysky Torysky, obnova verejného vodovodu
785 E2507 Obec Torysky Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy SO 01 Obecný úrad
786 E1126 Obec Tôň Vybudovanie zberného dvora v obci Tôň
787 E734 Obec Trávnik REKONŠTRUKCIA VODOVODU TRÁVNIK
788 E1276 Obec Trenčianske Bohuslavice Oplotenie areálu kompostárne v obci Trenčianske Bohuslavice
789 E735 Obec Trnavá Hora Vodovod Trnavá Hora
790 E1957 Obec Trnavá Hora Projekt zvýšenia energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu obce Trnavá Hora
791 E2681 Obec Trnava pri Laborci Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v Obci Trnava pri Laborci
792 E68 Obec Trnávka Obnova obecného úradu v Trnávke
793 E1269 Obec Trnávka Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Trnávka
794 E1728 Obec Trnávka Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Trnávka
795 E2046 Obec Trnávka OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU TRNÁVKA
796 E2110 Obec Trstená na Ostrove Zníženie energetickej náročnosti centra voľného času – budova
797 E85 Obec Turčianske Kľačany Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania fotovoltaických panelov v obci Turčianske Kľačany
798 E2539 Obec Turčok Rekonštrukcia viacúčelového objektu v obci Turčok
799 E2086 Obec Tureň Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu – Tureň
800 E889 Obec Turňa nad Bodvou Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Turňa nad Bodvou
801 E1732 Obec Turňa nad Bodvou Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Turňa nad Bodvou
802 E2118 Obec Tušická Nová Ves Kultúrny dom Tušická Nová Ves, zníženie energetickej náročnosti objektu
803 E1639 Obec Údol Ucelený a zefektívnený zber biologicky rozložiteľného odpadu v obci Údol
804 E774 Obec Uhliská Uhliská – čiastkový vodovod, Rozšírenie vodovodu do miestnej časti Majere
805 E1104 Obec Uľany nad Žitavou Zhodnocovanie biologicky rozložitelného odpadu v obci Úľany nad Žitavou
806 E2502 Obec Úľany nad Žitavou Stavebné úpravy Materskej školy
807 E605 Obec Ulič Ulič – Rozšírenie kanalizácie IV. časť
808 E579 Obec Uloža Kanalizácia a ČOV Úloža
809 E2332 Obec Urmince Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu obci Urmince
810 E573 Obec Uzovské Pekľany Kanalizácia a ČOV Uzovské Pekľany
811 E448 Obec Váhovce Váhovce – splašková kanalizácia
812 E635 Obec Vajkovce Rekonštrukcia vodovodného potrubia v obci Vajkovce
813 E1200 Obec Valaská Obstaranie kompostérov pre obyvateľov Obce Valaská
814 E1440 Obec Valaská Dubová Predchádzanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Valaská Dubová
815 E1642 Obec Valaská Dubová Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Valaská Dubová
816 E974 Obec Včelince Zakúpenie techniky pre rozvoj odpadového hospodárstva obce Včelince
817 E1813 Obec Včelince Zhodnocovanie BRKO v obci Včelince
818 E2537 Obec Veľká Čalomija Zlepšenie energetickej hospodárnosti Klubu mládeže
819 E1257 Obec Veľká Ida Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľká Ida
820 E1305 Obec Veľká Mača Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnocovanie BRKO v obci Veľká Mača
821 E2685 Obec Veľká Mača Zateplenie budovy a modernizácia vykurovacieho systému ZŠ
822 E2040 Obec Veľká Tŕňa Zvýšenie energetickej účinnosti Budova OÚ a KD Veľká Tŕňa
823 E257 Obec Veľké Blahovo Zelená infraštruktúra – Obec Veľké Blahovo
824 E1551 Obec Veľké Dvorníky Zakúpenie technologického vybavenia pre obec Veľké Dvorníky
825 E2073 Obec Veľké Dvorníky Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu
826 E2505 Obec Veľké Kozmálovce Znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu Obce Veľké Kozmálovce s využitím OZE
827 E2201 Obec Veľké Lovce Zateplenie objektu – Kultúrny dom Veľké Lovce
828 E36 Obec Veľké Ludince Zmena vykurovania na budovách ZŠ vo Veľkých Ludinciach
829 E2170 Obec Veľké Ludince Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu vo Veľkých Ludinciach
830 E612 Obec Veľké Raškovce Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV – rozšírenie
831 E564 Obec Veľké Revištia Kanalizácia a ČOV Veľké a Blatné Revištia
832 E136 Obec Veľké Ripňany Zlepšenie kvality ovzdušia nákupom komunálneho vozidla
833 E487 Obec Veľké Ripňany IBV Lúka Veľké Ripňany-splašková kanalizácia
834 E1111 Obec Veľké Ripňany „Zberný dvor Veľké Ripňany – SO 03 Hala pre skladovanie separovaného odpadu“
835 E2570 Obec Veľké Ripňany ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI VEREJNEJ BUDOVY – KULTÚRNY DOM VEĽKÉ RIPŇANY
836 E1261 Obec Veľké Trakany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Veľké Trakany
837 E1513 Obec Veľké Trakany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľké Trakany
838 E236 Obec Veľké Úľany Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Veľké Úľany
839 E494 Obec Veľké Zlievce Rekonštrukcia ČOV Veľké Zlievce
840 E461 Obec Veľký Cetín Kanalizácia Veľký Cetín časť 2. etapa – Tlaková kanalizácia
841 E1461 Obec Veľký Cetín Predchádzanie vzniku BRKO a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Veľký Cetín
842 E2569 Obec Veľký Cetín Zvýšovanie energetickej účinnosti verejných budov Obec Veľký Cetín
843 E1048 Obec Veľký Kamenec Rozvoj odpadového hospodástva v obci Veľký Kamenec
844 E2647 Obec Veľký Klíž Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v obci Veľký Klíž
845 E349 Obec Veľký Lipník Kanalizácia a ČOV obce Veľký Lipník
846 E1793 Obec Veľký Lipník Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľký Lipník
847 E2794 Obec Vinica Náučný chodník Vinica
848 E2272 Obec Vislanka Zníženie energetickej náročnosti OcÚ a Kultúrneho domu v obci Vislanka
849 E341 Obec Vištuk Vištuk ČOV a Kanalizácia
850 E2412 Obec Víťaz ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY, SÚPISNÉ ČISLO 548 VO VÍŤAZE
851 E1138 Obec Vlčkovce Dobudovanie zberného dvora obce Vlčkovce
852 E873 Obec Vojany Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Vojany
853 E1711 Obec Vojany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Vojany
854 E581 Obec Vojčice ČOV a kanalizácia Vojčice
855 E2557 Obec Vojčice Zníženie energetickej náročnosti Telocvičňa – ZŠ Vojčice
856 E1485 Obec Voľa Nákup techniky odpadového hospodárstva obce Voľa
857 E741 Obec Vozokany Rekonštrukcia čerpacej stanice vo Vozokanoch
858 E1907 Obec Vrakúň Odvádzanie dažďových vôd z časti zastavaného územia obce Vrakúň
859 E366 obec Vrakúň Vrakúň kanalizácia – 3. etapa
860 E1544 Obec Vrakúň Technológia do zberného dvora vo Vrakúni
861 E2155 Obec Vrbová nad Váhom Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Obecného úradu Vrbová nad Váhom
862 E749 Obec Vrchteplá CELOOBECNY VODOVOD, VODOJEM, KANALIZÁCIA A ČOV v obci Vrchteplá
863 E1522 Obec Výčapy – Opatovce Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Výčapy – Opatovce
864 E2801 Obec Vydrany Udržateľné Vydrany
865 E1419 Obec Vydrník Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohl’adu odpadov
866 E1157 Obec Vyšná Kamenica Vzšná Kamenica – zberný dvor
867 E1172 Obec Vyšné Ružbachy Obstaranie kompostérov a zariadení na zhodnocovanie BRKO v obci Vyšné Ružbachy
868 E2298 Obec Vyšné Valice Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu
869 E629 Obec Vyšný Hrabovec Rekonštrukcia vodovodu Vyšný Hrabovec
870 E695 Obec Vyšný Hrušov Rovné, Vyšný Hrušov – Zásobovanie vodou
871 E228 Obec Vyšný Orlík Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Vyšný Orlík
872 E335 Obec Záborské Záborské- kanalizácia a rozšírenie vodovodu, časť kanalizácia
873 E565 Obec Záhor Kanalizácia Záhor
874 E2318 Obec Zákopčie Zateplenie objektu a stavebné úpravy
875 E1181 Obec Zalaba Zakúpenie kompostérov, mulčovača a drviča drevnej hmoty pre obec Zalaba
876 E1853 Obec Zamarovce Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Zamarovce
877 E497 Obec Závada Závada – rekonštrukcia ČOV
878 E1026 Obec Zavar Zákúpenie technickej infraštruktúry na triedený zber komunálneho odpadu v obci Zavar
879 E697 Obec Zbehy Verejný vodovod Zbehy – Andač
880 E2390 Obec Zbehy Zateplenie obecnej budovy s.č. 267 – administratívna budova
881 E789 Obec Zborov Objekty protipovodňovej ochrany v obci Zborov – Úprava bezmenného potoka
882 E2065 Obec Zbudza Energetické zhodnotenie budovy Materskej školy a kultúrneho zariadenia v obci Zbudza
883 E1904 Obec Zeleneč Protipovodňové opatrenia v obci Zeleneč
884 E2705 Obec Zeleneč Telovýchovné zariadenie Zeleneč
885 E392 Obec Zemianske Sady Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV
886 E2560 Obec Zemianske Sady Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy v obci Zemianske Sady
887 E1079 Obec Zemiansky Vrbovok Traktor pre Zemiansky Vrbovok
888 E1823 Obec Zemiansky Vrbovok Kompostéry pre Zemiansky Vrbovok
889 E1036 Obec Zemplín Rozvoj odpadového hospodárstva v obci Zemplín
890 E1886 Obec Zemplínske Kopčany  
891 E2364 Obec Zlaté Klasy Zateplenie budovy a výmena výplní otvorov
892 E1984 Obec Zliechov Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Zliechov
893 E2792 Obec Zvončín Ekopark Zvončín
894 E540 Obec Žalobín Rozšírenie kapacity ČOV pre rómsku osadu v obci Žalobín
895 E521 Obec Ždaňa ČOV Ždaňa
896 E797 Obec Želovce Zlepšenie zberu triedeného komunálneho odpadu v obci Želovce
897 E2128 Obec Želovce Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy v obci Želovce
898 E332 Obec Žirany Verejná kanalizácia – Žirany
899 E1283 Obec Žitavany Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Žitavany
900 E1531 Obec Žitavany Triedený zber komunálneho odpadu v obci Žitavany
901 E2768 Ochrana prírody USURUS NATURA Klubová činnosť environmentálnej výchovy USURUS NATURA
902 E2797 Ochrana prírody USURUS NATURA Stredisko environmentálnej výchovy a enviroučebne USURUS NATURA
903 E1275 REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ, REGIÓN STREDNÉ PONITRIE Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, región Stredné Ponitrie
904 E2800 SAVE APOLLO Spoznávame chránené živočíchy v CHKO Strážovské vrchy
905 E2304 Senior dom Svida REKONŠTRUKCIA, MODERNIZÁCIA A ZATEPLENIE STRECHY – HLAVNÁ UBYTOVACIA BUDOVA SO-01
906 E2796 Slovak Development Institute, n.o. Náučný chodník v obci Uhliská
907 E2771 Slovenská agentúra životného prostredia Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta 2021
908 E2775 Slovenská agentúra životného prostredia Klimatický a vzdelávací areál – prvá etapa
909 E5 Slovenský rybársky zväz Zabezpečenie kontinuity reprodukcie prirodzených populácií pstruha potočného (Samo trutta m. fario) a lipňa tymiánového (Thymallus thymallus) vo vybraných ekosystémoch horských a podhorských tokov na Slovensku – rybárskych revíroch so zvýšeným stupňom och
910 E1932 Spojená škola, Sídl. Medvedzie I. 133/1, Tvrdošín Výmena kotlov s nevyhnutnou rekonštrukciou kotolne
911 E2493 Stredná odborná škola pedagogická, SNP 509/116, Turčianske Teplice SOŠ pedagogická Turčianske Teplice – stavebné úpravy a zvýšenie EHB – strecha
912 E2642 Škola umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Zníženie energetickej náročnosti Školy umeleckého priemyslu Trenčín
913 E2746 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Realizácia opatrení na zlepšenie priaznivého stavu vybraných druhov chránených živočíchov
914 E2803 TUR Ekotopfilm – Envirofilm
915 E1088 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Nákup MOK a VOK
916 E1439 Verejnoprospešné služby, príspevková organizácia Výstavba malej kompostárne a technické vybavenie
917 E2761 Wannado Slovensko WANNADO ECO CHALLENGE
918 E2755 Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá Zlepšenie stavu vybraných druhov chránených živočíchov zefektívnením starostlivosti o ne v rehabilitačnej stanici Zázrivá
919 E2783 Záchranná stanica a Ekocentrum Zázrivá Envirnonmentálna výchova v Záchrannej stanici v Zázrivej
920 E2773 Základná škola s materskou školou Juraja Slávika Neresnického, Školská 447/3, Dobrá Niva Spoznávame Gavurky chránený areál v chotári obce Dobrá Niva
921 E2261 Základná škola s materskou školou, Želiarska 4, Košice Zateplenie obvodových stien ZŠ s MŠ Želiarska č. 4, Košice; Zateplenie pavilónu č. 2 – materská škola a rekonštrukcia strešného plášťa ZŠ s MŠ, Želiarska č. 4, Košice; Zateplenie strechy pavilónu č. 2 – materská škola
922 E2194 Základná škola, Postupimská 37, Košice Rekonštrukcia obvodového plášťa veľkej telocvične na ZŠ Postupimská 37 Košice a rekonštrukcia strechy telocvične na ZŠ Postupimská 37 Košice
923 E1409 Združenie mikroregiónu Údolie smrti Kompostéry pre Údolie smrti
924 E686 Združenie obcí Horná Krupá – Bíňovce Skupinový vodovod Trstín-Horná Krupá-Bíňovce-3. stavba
925 E111 ZDRUŽENIE OBCÍ HORNÉHO ŽITNÉHO OSTROVA pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd Rekonštrukcia ČOV Hubice
926 E1085 Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne Podpora triedeného zberu – nákup a uloženie veľkoobjemových kontajnerov
927 E623 Združenie obcí mikroregiónu Poondavie Zásobovanie obcí Trhovište,Moravany, Rakovec nad Ondavou, Horovce, Tušice, Tušická Nová Ves pitnou vodou, časť stavby: Zásobovanie obce Rakovec nad Ondavou pitnou vodou
928 E2782 Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku Zhotovenie časopisu Vodohospodársky spravodajca
929 E2753 Zoologická záhrada Bratislava Rekonštrukcia a obnova objektov a zariadení pre chov ohrozenej svetovej fauny v ZOO Bratislava
930 E2821 Obec Pusté Úľany Kanalizácia a rekonštrukcia obecných kanalizácií
931 E2826 Obec Pružina Pružina kanalizácia a ČOV – Rozšírenie kanalizačnej siete Pružina a Ďurďové
932 E2822 Obec Turčianska Štiavnička Turčianska Štiavnička – kanalizácia
933 E2823 Obec Stankovany Hubová, Ľubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV SO 01 Kanalizácia obce Stankovany, 2. etapa
934 E2825 Obec Tomášov Rozšírenie kanalizačnej siete v obci Tomášov, časť Doma a Podzáhradná
935 E2824 Obec Dvorníky-Včeláre Rozšírenie existujúcej stokovej siete v obci Dvorníky – Včeláre
936 E2827 Obec Bukovce Kanalizácia a ČOV obce Bukovce
937 E2828 Obec Kostolné Kračany Vodovod Moravské a Kynceľove Kračany