Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA
Činnosť A1: Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E16/A1-73/21 29.11.2021 Obec Sady nad Torysou Rekonštrukcia materskej školy a jedálne v obci Sady nad Torysou 50 275,00 50 275,00
2 E26/A1-35/21 29.11.2021 Obec Vyšný Kubín Obnova budovy MŠ Vyšný Kubín, vykurovanie, výmena zdroja vykurovania 48 208,00 48 208,00
3 E28/A1-47/21 29.11.2021 Obec Čabradský Vrbovok Rekonštrukcia kultúrneho domu Čabradský Vrbovok-kúrenie 74 159,00 74 159,00
4 E42/A1-52/21 29.11.2021 Obec Vinica Budova školy súp. č. 400 v obci Vinica 194 628,00 194 628,00
5 E65/A1-73/21 29.11.2021 Obec Trstené pri Hornáde Rekonštrukcia kúrenia novej budovy Základnej školy Trstené pri Hornáde 80 037,00 80 037,00
6 E67/A1-76/21 29.11.2021 Obec Bodza Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov Kultúrneho domu 18 995,00 18 995,00
7 E80/A1-26/21 29.11.2021 Obec Kalameny Nízkoemisné vykurovanie v budove kultúrneho domu a obecného úradu 148 968,00 148 968,00
8 E81/A1-65/21 29.11.2021 Obec Orlov Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v obci Orlov 31 104,00 31 104,00
9 E86/A1-40/21 29.11.2021 Obec Vlachovo Výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov v budove ZŠ a MŠ Vlachovo 78 495,00 78 495,00
Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E11/A2-65/21 29.11.2021 Obec Veľká Lesná Podpora výroby tepla prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov v budove kultúrneho domu 52 879,00 52 879,00
2 E27/A2-27/21 25.06.2021 Obec Lontov Rekonštrukcia materskej školy 50 451,00 50 451,00
3 E29/A2-17/21 29.11.2021 Obec Veľké Držkovce Inštalácia tepelného čerpadla a ostrovných fotovoltických panelov 187 089,00 187 089,00
4 E45/A2-26/21 29.11.2021 Obec Zemianska Olča Modernizácia zdroja tepla s využitím OZE ZŠ Zemianska Olča 174 706,00 174 706,00
5 E70/A2-19/21 29.11.2021 Mesto Brezová pod Bradlom Základná škola, Dolné Lúky 357, Brezová pod Bradlom 120 637,00 120 637,00
6 E78/A2-37/21 29.11.2021 Obec Kráľova Lehota Rekonštrukcia kotolne v materskej škole Kráľova Lehota na biomasu 162 098,00 162 098,00
7 E90/A2-15/21 29.11.2021 Obec Vrádište inštalácia tepelných čerpadiel vzduch – vzduch 125 124,00 125 124,00
Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E137/A3-28/21 25.06.2021 Mesto Nové Zámky Zmiernenie nepriaznivých dôsledkov klímy v meste Nové Zámky 156 604,00 130 000,00
2 E149/A3-16/21 29.11.2021 Mesto Trenčianske Teplice Zlepšenie kvality ovzdušia 136 143,00 136 143,00
3 E167/A3-40/21 29.11.2021 Obec Bešeňová ZLEPŠENIE KVALITY OVZDUŠIA ČISTENÍM PLÔCH A KOMUNIKÁCIÍ V SPRÁVE OBCE BEŠEŇOVÁ 148 200,00 148 200,00
4 E174/A3-12/21 29.11.2021 Mesto Hlohovec Adaptačné opatrenia mesta Hlohovec na zlepšenie kvality ovzdušia 145 979,00 145 979,00
5 E189/A3-79/21 29.11.2021 Obec Zemplínska Teplica Zlepšenie stavu ovzdušia v obci Zemplínska Teplica 167 454,00 167 454,00
6 E196/A3-23/21 29.11.2021 Obec Liešťany Nákup čistiaceho vozidla pre potreby obce Liešťany 79 192,00 79 192,00
7 E206/A3-38/21 25.06.2021 Obec Kláštor pod Znievom Zlepšenie kvality ovzdušia v Obci Kláštor pod Znievom prostredníctvom adaptačných opatrení v oblasti riadenia kvality ovzdušia 84 550,00 84 550,00
8 E222/A3-26/21 29.11.2021 Mesto Kolárovo Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Kolárovo 189 924,00 189 924,00
9 E239/A3-26/21 29.11.2021 Mesto Nesvady Komunálne elektrické vozidlo s cisternovou nadstavbou 52 326,00 52 326,00
10 E244/A3-38/21 25.06.2021 Mesto Turany Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Turany 142 060,00 142 060,00
11 E256/A3-06/21 29.11.2021 Obec Rohožník Zlepšenie kvality ovzdušia v Rohožníku 194 413,00 194 413,00
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
Činnosť BK1AP: Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd (pre najmenej rozvinuté okresy)
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E501/BK1AP-63/21 28.10.2021 Obec Rožkovany Rekonštrukcia ČOV a ČS Rožkovany 100 518,00 100 518,00
2 E505/BK1AP-49/21 28.10.2021 Obec Rovňany Intenzifikácia ČOV Rovňany 100 794,00 100 794,00
Činnosť BK4AP: Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (pre najmenej rozvinuté okresy)
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E550/BK4AP-59/21 25.06.2021 Obec Červený Kláštor ČOV 2 Smerdžonka a splašková kanalizácia časti obce Červený Kláštor – Smerdžonka 305 813,60 305 813,60
2 E530/BK4AP-73/21 28.10.2021 Obec Belža Kanalizácia Belža 204 130,00 204 130,00
3 E513/BK4AP-73/21 28.10.2021 Obec Kráľovce Kráľovce – kanalizácia a ČOV 2. Stavba – prívodná stoka do ČOV 199 044,00 199 044,00
4 E561/BK4AP-60/21 28.10.2021 Obec Buglovce Buglovce – Inžinierske siete pre IBV Konopiska 60 401,00 60 401,00
5 E532/BK4AP-73/21 29.11.2021 Obec Olšovany Olšovany – Kanalizácia 205 063,00 205 063,00
Činnosť BK5AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete (pre najmenej rozvinuté okresy)
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E606/BK5AP-52/21 28.10.2021 Obec Čebovce ČEBOVCE SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA IV. ETAPA 414 599,00 398 883,27
2 E594/BK5AP-79/21 28.10.2021 Obec Borša Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Borša 260 395,00 260 395,00
3 E601/BK5AP-73/21 28.10.2021 Obec Baška Rozšírenie inžinierskych sietí – Baška 200 000,00 200 000,00
4 E600/BK5AP-57/21 28.10.2021 Obec Bartošovce Rozšírenie splaškovej kanalizácie v obci Bartošovce 198 000,00 198 000,00
5 E607/BK5AP-73/21 28.10.2021 Obec Kalša Kalša – rozšírenie kanalizácie 112 253,00 112 253,00
6 E590/BK5AP-74/21 29.11.2021 Obec Margecany Margecany – miestne komunikácie, vodovod a kanalizácia pre novú IBV, časť Pod Horou – splašková kanalizácia – 1. etapa 204 228,00 204 228,00
Činnosť BV1AP: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity (pre najmenej rozvinuté okresy)
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E618/BV1AP-68/21 25.06.2021 Obec Vyšný Kazimír Vodovod v obci Vyšný Kazimír 421 300,00 365 986,00
2 E687/BV1AP-75/21 28.10.2021 Obec Hnojné Dom smútku Hnojné – vodovodná prípojka 64 785,00 64 785,00
3 E673/BV1AP-77/21 09.11.2021 Obec Svätuš Obecný vodovod Svätuš 199 990,00 199 990,00
4 E658/BV1AP-75/21 09.11.2021 Obec Horovce Horovce – obecný vodovod 199 405,00 199 405,00
5 E628/BV1AP-79/21 29.11.2021 Obec Brezina Skupinový vodovod II. etapa Veľaty – Michaľany – Lastovce – Kazimír – Brezina 204 660,00 204 660,00
Činnosť BV2AP: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov (pre najmenej rozvinuté okresy)
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E682/BV2AP-60/21 25.06.2021 Obec Klčov Vodovod a kanalizácia Klčov 111 613,00 100 451,70
2 E626/BV2AP-77/21 29.11.2021 Obec Beňatina VODOVOD BEŇATINA 171 130,00 171 130,00
Činnosť BV3AP: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu (pre najmenej rozvinuté okresy)
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E649/BV3AP-57/21 25.06.2021 Obec Becherov Verejný vodovod Becherov – obytný súbor Hrabník 141 943,00 127 748,70
2 E650/BV3AP-50/21 28.10.2021 Obec Gemerská Ves Rozšírenie verejného vodovodu obce Gemerská Ves 88 770,00 88 770,00
3 E671/BV3AP-61/21 28.10.2021 Obec Habura Habura – vodovod, 4. etapa, rekonštrukcia prívodného vodovodného rádu 60 082,00 60 082,00
4 E643/BV3AP-73/21 28.10.2021 Obec Hýľov Vodovod – Hýľov -Zásobné vodovodné potrubie 269 789,00 269 789,00
5 E637/BV3AP-79/21 28.10.2021 Obec Kazimír Skupinový vodovod II. etapa Veľaty – Michaľany -Lastovce – Kazimír – Brezina 204 720,00 204 720,00
6 E627/BV3AP-75/21 09.11.2021 Obec Klokočov Vodovod – Klokočov Paľkov, rozvodná sieť 370 486,00 370 486,00
7 E661/BV3AP-60/21 28.10.2021 Obec Buglovce Buglovce – Inžinierske siete pre IBV Konopiska – SO 03 Vodovod 31 089,00 31 089,00
8 E619/BV3AP-67/21 28.11.2021 Obec Kružlová Kružlová – Vodovod, Rozšírenie vodovodu, 2. etapa 94 780,00 94 780,00
9 E660/BV3AP-63/21 09.11.2021 Obec Pečovská Nová Ves Dobudovanie vodovodu a kanalizácie v obci Pečovská Nová Ves 116 860,00 116 860,00
10 E672/BV3AP-63/21 29.11.2021 Obec Uzovce Obec Uzovce – Rekonštrukcia vodovodu 283 579,00 283 579,00
Činnosť BK1a: Rozšírenie, intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozopstavanosť od 85,01 %
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E101/BK1a-18/21 09.11.2021 Obec Dulov Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov 16 264,00 16 264,00
Činnosť BK1c: Rozšírenie, intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozostavanosť do 60,00 %
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E99/BK1c-78/21 09.11.2021 Obec Arnutovce Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Arnutovce 201 681,00 201 681,00
2 E112/BK1c-62/21 09.11.2021 Obec Batizovce Rekonštrukcia ČOV Batizovce 165 003,00 165 003,00
Činnosť BK2c: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO do 10 000 EO rozostavanosť do 60,00 %
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E348/BK2c-13/21 09.11.2021 Obec Bašovce Vodovod obce Bašovce, Kanalizácia obce Bašovce – časť kanalizácia II 201 377,00 201 377,00
2 E345/BK2c-28/21 29.11.2021 Obec Svodín Svodín, celoobecná čistiareň odpadových vôd 500 000,00 500 000,00
Činnosť BK4b: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E393/BK4b-27/21 09.11.2021 Obec Hronské Kľačany Hronské Kľačany – kanalizácia obce 295 341,00 295 341,00
2 E381/BK4b-26/21 29.11.2021 Obec Martovce Martovce, obecná ČOV DUCI pre 1000 EO 95 000,00 95 000,00
Činnosť BK4c: Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO rozostavanosť do 60,00 %
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E367/BK4c-12/21 09.11.2021 Obec Jalšové Čistiareň odpadových vôd 141 238,00 141 238,00
2 E398/BK4c-14/21 09.11.2021 Obec Sobotište Sobotište – splašková kanalizácia I. etapa 500 000,00 500 000,00
3 E371/BK4c-15/21 09.11.2021 Obec Vrádište Odkanalizovanie združených obcí Viesky 461 545,00 461 545,00
4 E331/BK4c-37/21 29.11.2021 Obec Hybe Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v oblasti horného Liptova – Hybe, Východná, Važec, k.ú. Hybe – Východná- Važec 422 415,00 422 415,00
5 E312/BK4c-6/21 29.11.2021 Obec Pernek Verejná kanalizácia a ČOV – Pernek 241 845,00 241 845,00
6 E370/BK4c-9/21 29.11.2021 Obec Dolné Orešany Splašková kanalizácia Dolné Orešany II. etapa 202 314,00 202 314,00
7 E328/BK4c-16/21 29.11.2021 Obec Mníchova Lehota Trenčianske Stankovce a priľahlé obce Mníchova Lehota – kanalizácia 215 863,00 215 863,00
8 E302/BK4c-38/21 29.11.2021 Obec Šútovo Šútovo – kanalizácia 500 000,00 500 000,00
9 E324/BK4c-28/21 29.11.2021 Obec Bešeňov Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd, 1. Stavba súboru stavieb 263 204,00 263 204,00
Činnosť BK5b: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E421/BK5b-8/21 28.11.2021 Obec Tomášov Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej splaškovej kanalizácie, Záhradnícka ulica 143 025,00 143 025,00
Činnosť BK5c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť do 60,00 %
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E412/BK5c-47/21 09.11.2021 Mesto Dudince Stoková sieť a vodovod – IBV Dudince 40 281,00 40 281,00
2 E440/BK5c-39/21 09.11.2021 Obec Bobrov Bobrov – rozšírenie kanalizácie a vodovodu 104 541,00 104 541,00
3 E478/BK5c-9/21 09.11.2021 Obec Horné Orešany Kanalizácia IBV NIVA – Horné Orešany 102 985,00 102 985,00
4 E423BK5c-58/21 09.11.2021 Obec Pakostov Pakostov – kanalizácia a ČOV, II. etapa 170 900,00 170 900,00
5 E445/BK5c-39/21 09.11.2021 Obec Zákamenné Rozšírenie infraštruktúry pre IBV Zásihlie II 184 938,00 184 938,00
6 E439/BK5c-56/21 29.11.2021 Obec Kokošovce Kokošovce, miestna komunikácia “Štreka” , SO 04 Vodovod a SO 05 Splašková kanalizácia 93 000,00 93 000,00
7 E428/BK5c-25/21 29.11.2021 Mesto Nitra Rozšírenie kanalizačnej siete v Nitre 478 616,00 478 616,00
Činnosť BV1c: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť do 60,00 %
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E762/BV1c-58/21 09.11.2021 Obec Černina Černina – Vodovod 282 172,00 282 172,00
2 E763/BV1c-58/21 09.11.2021 Obec Hrubov Hrubov – Vodovod 499 924,00 499 924,00
3 E759/BV1c-58/21 09.11.2021 Obec Baškovce Baškovce – Vodovod 499 884,00 499 884,00
4 E729/BV1c-27/21 09.11.2021 Obec Drženice Vodovod Drženice, Vodovodné prípojky SO03 a SO05 500 000,00 500 000,00
5 E767/BV1c-56/21 09.11.2021 Obec Medzany Medzany – vodovod, rozšírenie vodovodu 498 428,00 498 428,00
6 E764/BV1c-25/21 09.11.2021 Obec Hruboňovo Prepojenie vodovodu Čermany – Hruboňovo, Šurianky 347 630,00 347 630,00
7 E693/BV1c-42/21 09.11.2021 Obec Oravský Biely Potok Oravský Biely Potok – Mlynisko, rozšírenie vodovodu 155 099,00 155 099,00
8 E740/BV1c-15/21 09.11.2021 Obec Oreské Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa, Senica – Radošovce, Senica – Holíč, prepojenie vodovodu 2. etapa – 2. časť 499 558,00 499 558,00
9 E760/BV1c-58/21 16.12.2021 Obec Turcovce Turcovce – Vodovod 325 139,00 325 139,00
Činnosť BV2b: Budovanie verejného vodovodu as využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E771/BV2b-22/21 09.11.2021 Obec Hatné Celoobecný vodovod Hatné 105 148,00 105 148,00
Činnosť BV2c: Budovanie verejného vodovodu as využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť do 60,00 %
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E758/BV2c-31/21 09.11.2021 Obec Ladice Ladice-vodojem Podskalie 204 663,00 204 663,00
2 E724/BV2c-16/21 09.11.2021 Obec Petrova Lehota Vodovod – Petrova Lehota 202 939,00 202 939,00
3 E704/BV2c-42/21 29.11.2021 Mesto Tvrdošín Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice, objekty: SO 01 Vodovod, SO 03 Stoková sieť, SO 04 ČOV 188 423,00 188 423,00
Činnosť BV3c: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť do 60,00 %
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E738/BV3c-30/21 09.11.2021 Obec Malé Ripňany Rozšírenie vodovodu Vetva A, B, C 101 984,00 101 984,00
2 E707/BV3c-13/21 09.11.2021 Obec Moravany nad Váhom Predĺženie vodovodu Moravany nad Váhom, Nábrežná ulica 89 765,00 89 765,00
3 E757/BV3c-25/21 09.11.2021 Obec Šurianky Šurianky – rozšírenie vodovodu Perkovce 32 247,00 32 247,00
4 E694/BV3c-53/21 29.11.2021 Mesto Sliač Sliač Kanalizácia Továrenská, Mlynská ulica (SO04 Továrenská ulica – Vodovod, Mlynská ulica – Vodovod 170 912,00 170 912,00
Činnosť BV4c: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení rozostavanosť do 60,00 %
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E692/BV4c-8/21 09.11.2021 Obec Hrubý Šúr Vodovod – Hrubý Šúr, stavebný objekt: Rekonštrukcia armatúrnej šachty a vystrojenia HŠ-10 94 463,00 94 463,00
Činnosť BP1: Opatrenia na vodnom toku
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E782/BP1-65/21 09.11.2021 Obec Hraničné Protipovodňové úpravy v obci Hraničné 126 830,00 126 830,00
Činnosť BP2: Opatrenia mimo vodného toku
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E1916/BP2-25/21 09.11.2021 Mesto Zlaté Moravce Odvedenie dažďových vôd v meste Zlaté Moravce 186 793,00 186 793,00
2 E1887/BP2-9/21 09.11.2021 Obec Kátlovce Protipovodňové a protierózne opatrenia v obci Kátlovce 102 121,00 102 121,00
3 E1915/BP2-8/21 09.11.2021 Obec Vlky Výstavba odvodňovacích zariadení v obci Vlky 34 197,00 34 197,00
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV (Oddiel I. Špecifikácie činností podpory na rok 2021)
Činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E905/C1-30/21 25.06.2021 Obec Ludanice Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Ludanice 73 150,00 70 000,00
2 E922/C1-13/21 25.06.2021 Mesto Vrbové Vybavenie zberného dvora v meste Vrbové 80 000,00 75 000,00
3 E948/C1-24/21 25.06.2021 Obec Horovce Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Horovce z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 78 850,00 72 000,00
4 E967/C1-28/21 25.06.2021 Obec Chľaba Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Chľaba 80 000,00 75 000,00
5 E976/C1-39/21 25.06.2021 Obec Mútne Rozšírenie efektivity triedeného zberu v obci Mútne 21 152,00 18 000,00
6 E983/C1-27/21 25.06.2021 Obec Plavé Vozokany Triedený zber komunálneho odpadu – obec Plavé Vozokany 79 686,00 60 000,00
7 E993/C1-10/21 25.06.2021 Obec Lúč na Ostrove Obstaranie technologického vybavenia na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lúč na Ostrove 73 531,00 68 000,00
8 E999/C1-28/21 25.06.2021 Obec Palárikovo Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu 72 200,00 70 000,00
9 E1012/C1-62/21 25.06.2021 Mesto Svit Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Svit z dôvodu zabezpečenia efektívneho zberu komunálneho odpadu 72 960,00 70 000,00
10 E1052/C1-03/21 25.06.2021 Mestská časť Bratislava – Vajnory Zabezpečenie efektívneho zberu BRKO v mestskej časti Bratislava – Vajnory 80 000,00 70 000,00
11 E1077/C1-27/21 25.06.2021 Obec Hronské Kľačany Zlepšenie podmienok triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Hronské Kľačany 79 781,00 73 000,00
12 E828/C1-79/21 06.12.2021 Obec Lastovce Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Lastovce 80 000,00 80 000,00
13 E949/C1-35/21 06.12.2021 Obec Bziny Triedime a zhodnocujeme biologicky rozložiteľný komunálny odpad 31 722,00 31 722,00
14 E872/C1-73/21 06.12.2021 Obec Čečejovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Čečejovce 80 000,00 80 000,00
15 E933/C1-19/21 06.12.2021 Obec Poriadie Nákup technického vybavenia pre triedený zber v obci Poriadie 67 260,00 67 260,00
16 E1011/C1-22/21 06.12.2021 Obec Vrchteplá ZVÝŠENIE KAPACITY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI VRCHTEPLÁ 49 704,00 49 704,00
17 E888/C1-52/21 06.12.2021 Obec Vinica Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Vinica 35 998,00 35 998,00
18 E911/C1-27/21 06.12.2021 Obec Tekovské Lužany Obstaranie technického vybavenia za účelom zefektívnenia jestvujúceho systému zberu a triedenia odpadu v obci Tekovské Lužany 79 686,00 79 686,00
19 E971/C1-25/21 06.12.2021 Obec Jelšovce Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Jelšovce 17 575,00 17 575,00
Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E1194/C2-28/21 25.06.2021 Obec Vlkas Nákup kompostérov do obce Vlkas 23 277,00 23 000,00
2 E1220/C2-38/21 25.06.2021 Obec Krpeľany Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Krpeľany 34 631,00 30 000,00
3 E1289/C2-11/21 25.06.2021 Mesto Galanta Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Galanta 150 000,00 150 000,00
4 E1299/C2-76/21 25.06.2021 Obec Gočovo Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Gočovo 10 944,00 10 000,00
5 E1307/C2-76/21 25.06.2021 Obec Kružná Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kružná 13 269,00 13 000,00
6 E1313/C2-73/21 25.06.2021 Obec Baška Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Baška 23 860,00 20 000,00
7 E1322/C2-45/21 25.06.2021 Obec Bacúch Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zakúpením kompostérov do domácností v obci Bacúch 59 850,00 59 000,00
8 E1328/C2-73/21 25.06.2021 Obec Zlatá Idka Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Zlatá Idka 13 269,00 13 000,00
9 E1334/C2-19/21 25.06.2021 Obec Jablonka Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Jablonka 38 304,00 38 000,00
10 E1347/C2-21/21 25.06.2021 Obec Veľké Kršteňany Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre obec Veľké Kršteňany 23 938,00 20 000,00
11 E1358/C2-37/21 25.06.2021 Obec Prosiek Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Prosiek 19 491,00 19 000,00
12 E1366/C2-14/21 25.06.2021 Obec Lakšárska Nová Ves Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Lakšárska Nová Ves 51 706,00 45 000,00
13 E1377/C2-43/21 25.06.2021 Obec Hrochoť Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Hrochoť 24 954,00 24 000,00
14 E1388/C2-21/21 25.06.2021 Obec Malé Kršteňany Riešenie bioodpadu v obci Malé Kršteňany 21 978,00 20 000,00
15 E1401/C2-76/21 25.06.2021 Obec Lúčka Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Lúčka 7 934,00 7 500,00
16 E1405/C2-26/21 25.06.2021 Mesto Hurbanovo Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Hurbanovo C2 78 017,00 75 000,00
17 E1406/C2-06/21 25.06.2021 Obec Rohožník Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Rohožníku 150 000,00 140 000,00
18 E1282/C2-61/21 14.10.2021 Obec Čertižné Podpora domáceho kompostovania v obci Čertižné 19 992,00 19 992,00
19 E1365/C2-16/21 29.11.2021 Obec Dolná Poruba Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba 35 575,00 35 575,00
20 E1193/C2-57/21 29.11.2021 Obec Stebník Kompostéry na spracovanie BRKO pre obyvateľov obce Stebník 27 550,00 27 550,00
21 E1265/C2-6/21 29.11.2021 Obec Sološnica Obstaranie kompostérov v obci Sološnica 112 093,00 112 093,00
22 E1384/C2-20/21 29.11.2021 Mesto Nové Mesto nad Váhom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Novom Meste nad Váhom 63 213,00 63 213,00
23 E1231/C2-23/21 29.11.2021 Obec Diviaky nad Nitricou Predchádzanie vzniku odpadu – kompostovaním v obci Diviaky nad Nitricou 70 680,00 70 680,00
24 E1339/C2 20/21 29.11.2021 Obec Kočovce Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kočovce 100 076,00 100 076,00
25 E1287/C2-37/21 29.11.2021 Mesto Liptovský Mikuláš Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov v Liptovskom Mikuláši 150 000,00 150 000,00
26 E1234/C2-39/21 29.11.2021 Obec Rabčice Predchádzanie vzniku odpadu – kompostovaním v obci Rabčice 59 850,00 59 850,00
27 E1240/C2-15/21 29.11.2021 Obec Brodské Nákup technológie pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Brodské 120 835,00 120 835,00
28 E1170/C2-25/21 29.11.2021 Mesto Vráble Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO vo Vrábľoch 142 678,00 142 678,00
29 E1225/C2-16/21 29.11.2021 Obec Mníchova Lehota Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Mníchova Lehota 116 171,00 116 171,00
30 E1370/C2-67/21 29.11.2021 Združenie mikroregiónu BESKYD Predchádzanie vzniku BRKO v mikroregióne BESKYD 149 985,00 149 985,00
31 E1451C2-25/21 29.11.2021 Obec Žitavce Zefektívnenie triedenia BRKO v domácnostiach v obci Žitavce 16 700,00 16 700,00
32 E1247/C2-75/21 29.11.2021 Obec Čierne Pole Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Čierne Pole 48 763,00 48 763,00
33 E1271/C2-28/21 29.11.2021 Obec Nová Vieska Predchádzanie vzniku BRKO a jeho ďalšie zhodnocovanie v obci Nová Vieska 53 846,00 53 846,00
34 E1350/C2-16/21 29.11.2021 Obec Motešice Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Motešice 40 698,00 40 698,00
35 E1178/C2-42/21 29.11.2021 Mesto Trstená Nákup zberných nádob na kuchynský odpad pre občanov mesta Trstená 18 114,00 18 114,00
36 E1239/C2-39/21 29.11.2021 Obec Klin Predchádzanie vzniku odpadu – kompostovaním v obci Klin 62 130,00 62 130,00
37 E1397/C2-37/21 06.12.2021 Obec Uhorská Ves Zabezpečenie efektívneho zberu komunálneho odpadu v obci Uhorská Ves 19 140,00 19 140,00
38 E1298/C2-17/21 06.12.2021 Obec Uhrovec Zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Uhrovec 47 367,00 47 367,00
39 E1368/C2-35/21 06.12.2021 Obec Dlhá nad Oravou Revitalizácia zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Dlhá nad Oravou 70 330,00 70 330,00
40 E1341/C2-27/21 06.12.2021 Obec Beša Nákup kompostérov pre domácnosti v obci Beša 34 505,00 34 505,00
41 E1306/C2-76/21 06.12.2021 Obec Dlhá Ves Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Dlhá Ves 13 566,00 13 566,00
42 E1177/C2-67/21 06.12.2021 Mesto Svidník Predchádzanie vzniku BRKO v meste Svidník 150 000,00 150 000,00
43 E1311/C2-55/21 06.12.2021 Obec Vyhne Podpora nakladania a zhodnocovania BRKO v obci Vyhne 33 250,00 33 250,00
44 E1238/C2-24/21 06.12.2021 Obec Kvašov Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kvašov 15 744,00 15 744,00
45 E1430/C2-68/21 06.12.2021 Obec Nižný Kručov Predchádzanie vzniku BRKO v obci Nižný Kručov 29 206,00 29 206,00
46 E1320/C2-27/21 06.12.2021 Obec Bory Predchádzanie vzniku BRKO domácim kompostovaním v obci Bory 20 936,00 20 936,00
47 E1398/C2-68/21 06.12.2021 Obec Skrabské Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Skrabské 142 462,00 142 462,00
48 E1186/C2-40/21 06.12.2021 Obec Liptovská Teplá Predchádzanie vzniku BRKO v obci Liptovská Teplá 68 685,00 68 685,00
49 E1281/C2-37/21 06.12.2021 Obec Važec Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Važec 55 670,00 55 670,00
50 E1385/C2-27/21 06.12.2021 Obec Podlužany Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Podlužany 31 121,00 55 670,00
51 E1222/C2-73/21 06.12.2021 Obec Beniakovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Beniakovce 34 771,00 34 771,00
52 E1348/C2-35/21 06.12.2021 Obec Malatiná Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Malatiná 44 118,00 44 118,00
53 E1203/C2-22/21 06.12.2021 Obec Dolná Mariková Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dolná Mariková 141 109,00 141 109,00
54 E1323/C2-21/21 06.12.2021 Obec Hradište Kompostéry pre obec Hradište 39 900,00 39 900,00
55 E1293/C2-79/21 06.12.2021 Obec Slovenské Nové Mesto Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Slovenské Nové Mesto 150 000,00 150 000,00
56 E1278/C2-24/21 06.12.2021 Obec Beluša Beluša – kompostéry 69 312,00 69 312,00
57 E1248/C2-79/21 06.12.2021 Obec Dargov Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dargov 61 527,00 61 527,00
58 E1457/C2-28/21 06.12.2021 Obec Dvory nad Žitavou Zhodnocovanie BRKO v obci Dvory nad Žitavou 126 158,00 126 158,00
59 E1308/C2-16/21 06.12.2021 Obec Trenčianske Mitice Podpora predchádzania vzniku a zhodnocovania BRKO v obci Trenčianske Mitice 60 990,00 60 990,00
60 E1317/C2-50/21 06.12.2021 Obec Gemerská Ves Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Gemerská Ves 23 501,00 23 501,00
Činnosť C3: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E1081/C3-26/21 25.06.2021 Obec Bátorove Kosihy Rekonštrukcia prevádzkovej budovy zberného dvora 60 000,00 50 000,00
2 E1092/C3-14/21 25.06.2021 Obec Dojč Zlepšenie triedeného zberu v obci Dojč 13 041,00 11 870,00
3 E1103/C3-40/21 25.06.2021 Obec Ľubochňa Zberný dvor 52 920,00 45 000,00
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV (Oddiel II. Špecifikácie činností podpory na rok 2021)
Činnosť C4: Triedený zber komunálneho odpadu
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E1467/C4-44/21 25.06.2021 Mesto Banská Štiavnica Nákup hákového nosiča a kontajnerov pre triedený zber komunálneho odpadu v Banskej Štiavnici 68 556,00 65 000,00
2 E1468/C4-15/21 25.06.2021 Mesto Holíč Podpora triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Holíč prostredníctvom nákupu malotraktora s vlečkou a čelným nakladačom 50 400,00 50 000,00
3 E1498/C4-56/21 25.06.2021 Obec Bretejovce Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bretejovce 60 340,00 58 000,00
4 E1503/C4-79/21 25.06.2021 Obec Dargov Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Dargov 79 704,00 73 000,00
5 E1508/C4-24/21 25.06.2021 Obec Kvašov Triedený zber komunálneho odpadu v obci Kvašov 80 000,00 75 000,00
6 E1512/C4-73/21 25.06.2021 Obec Veľká Ida Intenzifikácia triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Veľká Ida 79 704,00 73 000,00
7 E1529/C4-61/21 25.06.2021 Obec Zbudská Belá Triedený zber komunálneho odpadu v obci Zbudská Belá 62 428,00 60 000,00
8 E1538/C4-25/21 25.06.2021 Obec Čifáre Nákup techniky na zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu 78 940,00 75 000,00
9 E1549/C4-55/21 25.06.2021 Obec Ihráč Nákup komunálnej techniky určený na zber komunálneho odpadu v obci Ihráč 48 692,00 45 000,00
10 E1574/C4-27/21 25.06.2021 Obec Nýrovce Podpora triedenia zberu v obci Nýrovce 80 000,00 75 000,00
11 E1595/C4-59/21 25.06.2021 Obec Krížová Ves Triedený zber KO v obci Krížová Ves 79 572,00 73 000,00
12 E1610/C4-65/21 25.06.2021 Obec Litmanová Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Litmanová 76 020,00 75 000,00
13 E1614/C4-65/21 25.06.2021 Obec Kamienka Triedený zber komunálneho odpadu 51 169,00 50 000,00
14 E1622/C4-32/21 25.06.2021 Obec Dolný Hričov Nákup na dobudovanie technickej infraštruktúry v obci 80 000,00 75 000,00
Činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E1655/C5-51/21 25.06.2021 Mesto Hnúšťa Predchádzanie vzniku BRKO a zhodnotenie BRKO v meste Hnúšťa 150 000,00 150 000,00
2 E1666/C5-44/21 25.06.2021 Obec Svätý Anton Zhodnocovanie BRKO v obci Svätý Anton 100 970,00 93 000,00
3 E1677/C5-31/21 25.06.2021 Obec Tesárske Mlyňany Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Tesárske Mlyňany 74 071,00 74 000,00
4 E1704/C5-77/21 25.06.2021 Obec Podhoroď Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Podhoroď 62 664,00 62 000,00
5 E1705/C5-75/21 25.06.2021 Obec Pozdišovce Malá kompostáreň Pozdišovce 140 562,00 140 000,00
6 E1722/C5-73/21 25.06.2021 Obec Nováčany Malá kompostáreň 60 499,00 60 000,00
7 E1765/C5-47/21 25.06.2021 Obec Horné Mladonice Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Horných Mladoniciach 17 799,00 17 000,00
8 E1767/C5-52/21 25.06.2021 Obec Záhorce Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Záhorce 98 880,00 98 000,00
9 E1778/C5-16/21 25.06.2021 Obec Skalka nad Váhom Zabezpečenie zhodnocovania BRKO v obci Skalka nad Váhom 70 250,00 70 000,00
10 E1790/C5-33/21 25.06.2021 Obec Predmier Predchádzanie vzniku BRKO v obci Predmier 46 750,00 46 000,00
11 E1792/C5-47/21 25.06.2021 Obec Uňatín Podpora predchádzaniu vzniku BRKO v obci Uňatín 6 175,00 6 175,00
12 E1827/C5-47/21 25.06.2021 Obec Žibritov Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Žibritov 6 962,00 6 500,00
13 E1830/C5-11/21 25.06.2021 Obec Šintava Kompostovanie v obci Šintava 114 360,00 114 000,00
14 E1831/C5-73/21 25.06.2021 Obec Nový Salaš Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Nový Salaš 33 757,00 33 100,00
15 E1832/C5-08/21 25.06.2021 Obec Vlky Predchádzanie vzniku BRKO v obci Vlky 31 870,00 31 000,00
16 E1844/C5-18/21 25.06.2021 Mesto Nová Dubnica Zavedenie komunitného kompostovania pri bytových domoch v meste Nová Dubnica 130 500,00 128 000,00
17 E1819/C5-25/21 14.10.2021 Obec Babindol Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Babindol 24 676,00 24 676,00
18 E1683/C5-77/21 09.11.2021 Obec Bežovce Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Bežovce 33 800,00 33 800,00
19 E1812/C5-30/21 09.11.2021 Obec Krnča Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Krnča 101 640,00 101 640,00
Činnosť C6: Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E1117/C6-05/21 25.06.2021 Mestská časť Bratislava – Petržalka Nákup veľkoobjemových kontajnerov pre Mestskú časť Bratislava-Petržalka-Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov -C6 21 480,00 20 000,00
2 E1129/C6-39/21 25.06.2021 Obec Vavrečka Zberný dvor v obci Vavrečka 150 000,00 132 284,00
3 E1144/C6-26/21 25.06.2021 Mesto Komárno Zberný dvor Komárno 150 000,00 140 000,00
D. OBLASŤ: OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY
Činnosť D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E2806/D2-68/21 14.10.2021 Obec Nižný Kručov Revitalizácia oddychovej zóny v obci Nižný Kručov 105 946,00 105 946,00
Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov v mestách a obciach a ich blízkosti
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E2756/D5-76/21 14.10.2021 Obec Bohúňovo Bohúňovo revitalizácia mŕtveho ramena Slaná 189 549,00 189 549,00
2 E2745/D5-43/21 14.10.2021 Obec Poniky Obstaranie a inštalácia kontajnerových stojísk a nákup zberných nádob, ktorých technické prevedenie zabraňuje prístupu medveďa hnedého k odpadu 63 706,00 63 706,00
3 E2742/D5-38/21 14.10.2021 Obec Belá – Dulice Obmena a doplnenie medvedích kontajnerov v katastri Obce Belá-Dulice 8 907,00 8 907,00
Činnosť D7: Realizácia opatrení na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biotopov jaskýň a krasových javov
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E3961/D7-43/21 16.12.2021 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Realizácia opatrení na ochranu a trvalo udržateľné využívanie biotopov vybraných jaskýň 200 000,00 200 000,00
Činnosť D8: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je posilniť činnosť Zásahového tímu pre medveďa hnedého
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E3960/D8-43/21 16.12.2021 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Posilnenie činnosti Zásahového tímu pre medveďa hnedého 196 602,00 196 602,00
Činnosť D9: Realizácia opatrení na zefektívnenie činnosti stráže prírody a zlepšenie komunikácie s orgánmi starostlivosti o životné prostredie
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E3958/D9-43/21 16.12.2021 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Zabezpečenie vybavenia stráže prírody 199 880,00 199 880,00
Činnosť D10: Realizácia praktickej starostlivosti o chránené druhy rastlín a živočíchov
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E3959/D10-43/21 16.12.2021 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Realizácia praktickej starostlivosti o chránené druhy rastlín a živočíchov 200 000,00 200 000,00
E: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A OSVETA
Činnosť E1: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E2762/E1-43/21 14.10.2021 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Oprava náučných chodníkov a propagácia územia NP Muránska planina 48 811,00 48 811,00
2 E2767/E1-43/21 14.10.2021 Slovenské banské múzeum Inovácia expozície Baníctvo na Slovensku a Enviroučebne, III.etapa 155 565,00 155 565,00
L. OBLASŤ: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV VRÁTANE ZATEPĽOVANIA
Činnosť L7: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (mimo najmenej rozvinutých okresov)
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E1926/L7-30/21 29.11.2021 Obec Oponice Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej školy Oponice 161 506,00 161 506,00
2 E1939/L7-16/21 29.11.2021 Trenčiansky samosprávny kraj Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Považská Bystrica 400 000,00 400 000,00
3 E1948/L7-44/21 09.08.2021 Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica Rekonštrukcia a modernizácia AB za účelom zníženia energetickej náročnosti” Banská Štiavnica, E. M. Šoltésovej 1 308 070,00 308 070,00
4 E1959/L7-22/21 09.08.2021 Obec Vrchteplá ZATEPLENIE DOMU KULTÚRY 69 411,00 69 411,00
5 E1970/L7-45/21 09.08.2021 Obec Závadka nad Hronom Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy v obci Závadka nad Hronom 157 955,00 157 955,00
6 E1971/L7-65/21 29.11.2021 Obec Lesnica Stavebné úpravy polyfunkčnej budovy v obci Lesnica 142 100,00 142 100,00
7 E1973/L7-16/21 29.11.2021 Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správy ciest TSK 346 605,00 346 605,00
8 E1975/L7-35/21 09.08.2021 Obec Pokryváč Zateplenie Obecného Úradu v obci Pokryváč 103 524,00 103 524,00
9 E1976/L7-16/21 29.11.2021 Obec Bobot Zateplenie stavebných objektov obce Bobot 114 456,00 114 456,00
10 E1993/L7-23/21 29.11.2021 Obec Opatovce nad Nitrou Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Opatovce nad Nitrou 205 184,00 205 184,00
11 E1998/L7-20/21 29.11.2021 Obec Vaďovce Zvýšenie energetickej účinosti budový ZŠ v Obci Vaďovce 202 083,00 202 083,00
12 E2002/L7-25/21 29.11.2021 Mesto Vráble Materská škola sídlisko Lúky s.č. 1121, Vráble, parc. č. 374/1, 374/2, 374/3, 375/1, 375/2, 375/3 366 546,00 366 546,00
13 E2030/L7-58/21 09.08.2021 Obec Lieskovec Zvyšovanie energetickej účinnosti Materskej školy, Lieskovec 157 648,00 157 648,00
14 E2069/L7-28/21 09.08.2021 Obec Pozba Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy 136 800,00 136 800,00
15 E2082/L7-31/21 29.11.2021 Obec Machulince Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia vykurovania budovy ZŠ Sv. Dominika Sávia Machulince 72 599,00 72 599,00
16 E2084/L7-21/21 09.08.2021 Obec Pažiť Rekonštrukcia a prístavba obecnej budovy so zateplením 221 782,00 221 782,00
17 E2114/L7-24/21 09.08.2021 Obec Vydrná VYDRNÁ stavebné úpravy kultúrneho domu s. č. 51 125 069,00 125 069,00
18 E2150/L7-33/21 09.08.2021 Obec Maršová – Rašov Materská škola – Maršová-Rašov Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov 79 629,00 79 629,00
19 E2171/L7-10/21 14.10.2021 Obec Ňárad Rekonštrukcia domu smútku v obci Ňárad 170 000,00 170 000,00
20 E2203/L7-33/21 09.08.2021 Obec Hlboké nad Váhom Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu Kultúrneho domu s obecným úradom v obci Hlboké nad Váhom 219 242,00 219 242,00
21 E2204/L7-27/21 29.11.2021 Obec Dolný Pial REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU DOLNÝ PIAL PRESTAVBOU 98 440,00 98 440,00
22 E2207/L7-12/21 09.08.2021 Obec Koplotovce Zvýšenie energetickej účinnosti Kutúrneho domu 137 646,00 137 646,00
23 E2213/L7-14/21 29.11.2021 Mesto Senica Zateplenie ZŠ V. Paulínyho Tótha 32, Senica 400 000,00 400 000,00
24 E2222/L7-47/21 29.11.2021 Obec Hontianske Moravce Rekonštrukcia objektu školskej telocvične Hontianske Moravce 169 788,00 169 788,00
25 E2232/L7-28/21 29.11.2021 Obec Nána Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy a základnej školy v Náne 347 307,00 347 307,00
26 E2247/L7-35/21 29.11.2021 Obec Pribiš Obnova administratívnej budovy s. č. 141 obce Pribiš 73 443,00 73 443,00
27 E2266/L7-26/21 29.11.2021 OBEC KAMENIČNÁ Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Kameničná 338 830,00 338 830,00
28 E2269/L7-26/21 09.08.2021 Mesto Komárno Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM 301 558,00 301 558,00
29 E2283/L7-16/21 29.11.2021 Obec Kostolná – Záriečie Zvýšenie energetickej efektívnosti objektu obecného úradu Kostolná – Záriečie 55 603,00 55 603,00
30 E2289/L7-38/21 09.08.2021 Obec Turčiansky Ďur Stavebné úpravy objektu služieb v obci Turčiansky Ďur 87 688,00 87 688,00
31 E2331/L7-24/21 29.11.2021 Obec Nimnica Modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie 193 620,00 193 620,00
32 E2336/L7-31/21 29.11.2021 Obec Hosťovce Materská škola v obci Hosťovce – modernizácia – zateplenie budovy 135 509,00 135 509,00
33 E2339/L7-17/21 29.11.2021 Obec Podlužany Materská škola v Podlužanoch 261 965,00 261 965,00
34 E2350/L7-38/21 09.08.2021 Obec Slovany Modernizácia a stavebné úpravy Obecného úradu – II. etapa 175 908,00 175 908,00
35 E2371/L7-56/21 29.11.2021 Obec Ľubovec Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Ľubovec 202 650,00 202 650,00
36 E2377/L7-58/21 09.08.2021 Obec Hrabovec nad Laborcom KLUB MLÁDEŽE – výmena strechy, zateplenie obvodových stien 109 215,00 109 215,00
37 E2389/L7-45/21 29.11.2021 Obec Drábsko Zateplenie obecného úradu s kultúrnym domom 58 980,00 58 980,00
38 E2406/L7-62/21 29.11.2021 Obec Spišské Bystré Zateplenie budovy Základnej školy Spišské Bystré 317 816,00 317 816,00
39 E2409/L7-34/21 29.11.2021 Mesto Turzovka Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS v Turzovke 349 893,00 349 893,00
40 E2460/L7-13/21 09.08.2021 Obec Prašník ENERGETICKÁ ÚSPORA BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU S KULTÚRNYM DOMOM OBCE PRAŠNÍK 145 011,00 145 011,00
41 E2477/L7-23/21 09.08.2021 Obec Čavoj Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu 204 427,00 166 018,89
42 E2480/L7-58/21 29.11.2021 Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné Riešenie energetickej úspornosti Centra voľného času DÚHA v Humennom 394 925,00 394 925,00
43 E2482/L7-78/21 29.11.2021 Obec Danišovce Zvýšenie energetickej účinnosti materskej školy v obci Danišovce 104 425,00 104 425,00
44 E2487/L7-55/21 29.11.2021 Obec Stará Kremnička Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ SO-03 Telocvičňa Stará Kremnička 372 500,00 372 500,00
45 E2509/L7-35/21 29.11.2021 Obec Pucov Zateplenie obecného úradu v obci Pucov 118 488,00 118 488,00
46 E2518/L7-40/21 29.11.2021 Obec Liptovské Sliače Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu Liptovské Sliače 185 554,00 185 554,00
47 E2558/L7-19/21 29.11.2021 Obec Bukovec Zvýšenie energetickej účinnosti objektu Obecný úrad Bukovec 203 815,00 203 815,00
48 E2616/L7-10/21 29.11.2021 Obec Veľké Blahovo Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy 119 604,00 119 604,00
49 E2636/L7-37/21 09.08.2021 Obec Vavrišovo Stavebné úpravy kultúrneho domu s. č. 237 so zmenou účelu prístavby KD na materskú školu – prístavba 150 102,00 150 102,00
50 E2639/L7-30/21 29.11.2021 Obec Ludanice Zníženie energetickej náročnosti budovy úradovne 56 949,00 56 949,00
51 E2670/L7-44/21 09.08.2021 Obec Podhorie Zateplenie Materskej školy v obci Podhorie č. 85 108 959,00 108 959,00
52 E2692/L7-28/21 29.11.2021 Obec Branovo Rekonštrukcia OcÚ a Kultúrneho domu 71 497,00 71 497,00
53 E2697/L7-10/21 29.11.2021 Obec Kráľovičove Kračany Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu Kráľovičove Kračany 171 110,00 171 110,00
54 E2698/L7-38/21 29.11.2021 Obec Vrícko Rekonštrukcia kultúrneho domu 97 140,00 97 140,00
55 E2728/L7-09/21 09.08.2021 Obec Lošonec Obnova kultúrneho domu 194 038,00 194 038,00
Činnosť L7AP: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (pre najmenej rozvinuté okresy)
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 E1925/L7AP-60/21 29.11.2021 Obec Kurimany Zníženie energetickej náročnosti objektu administratívnej budovy 190 027,00 190 027,00
2 E1964/L7AP-76/21 29.11.2021 Obec Henckovce Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Henckovce 173 159,00 173 159,00
3 E1979/L7AP-52/21 29.11.2021 Obec Veľká Ves nad Ipľom Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy v obci Veľká Ves nad Ipľom 167 737,00 167 737,00
4 E1987/L7AP-75/21 29.11.2021 Obec Žbince Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu v obci Žbince 98 570,00 98 570,00
5 E1988/L7AP-67/21 09.08.2021 Obec Vagrinec Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu 181 180,00 181 180,00
6 E2026/L7AP-67/21 29.11.2021 Obec Kuková Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kuková 203 698,00 203 698,00
7 E2034/L7AP-75/21 29.11.2021 Obec Bracovce Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy 400 000,00 400 000,00
8 E2037/L7AP-79/21 29.11.2021 Obec Brehov Kultúrny dom Brehov – SO 01 Zateplenie a SO 02 Stavebné úpravy 211 180,00 211 180,00
9 E2042/L7AP-73/21 29.11.2021 Obec Čečejovce STAVEBNÉ ÚPRAVY NA ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBJEKTOV ZŠ V AREÁLI ZŠ ČEČEJOVCE 400 000,00 400 000,00
10 E2048/L7AP-79/21 29.11.2021 Obec Svätuše Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Svätuše 125 253,00 125 253,00
11 E2049/L7AP-79/21 29.11.2021 Obec Svätá Mária Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu 116 468,00 116 468,00
12 E2058/L7AP-75/21 09.08.2021 Obec Ptrukša Zníženie energetickej náročnosti obecných budov – Ptrukša SO 02 – Kultúrny dom 82 646,00 82 646,00
13 E2059/L7AP-79/21 29.11.2021 Obec Kysta ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI MŠ V OBCI KYSTA S.Č. 93/10A 96 374,00 96 374,00
14 E2146/L7AP-67/21 29.11.2021 Obec Kalnište ZÁKLADNÁ ŠKOLA KALNIŠTE – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY 134 649,00 134 649,00
15 E2165/L7AP-73/21 29.11.2021 Obec Nižný Klátov Obecný úrad Nižný Klátov- zvýšenie energetickej účinnosti 202 684,00 202 684,00
16 E2191/L7AP-75/21 29.11.2021 Obec Slavkovce Obecný úrad Slavkovce – Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy – Stavebné úpravy 202 335,00 202 335,00
17 E2228/L7AP-51/21 29.11.2021 Obec Abovce Zvyšovanie energetickej účinnosti kultúrneho domu v obci Abovce 125 600,00 125 600,00
18 E2249/L7AP-76/21 29.11.2021 Obec Krásnohorská Dlhá Lúka Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Krásnohorská Dlhá Lúka súp. č. 3 182 639,00 182 639,00
19 E2259/L7AP-52/21 29.11.2021 Obec Vinica Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Vinica 400 000,00 400 000,00
20 E2280/L7AP-49/21 09.08.2021 Obec Ozdín Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OÚ v obci Ozdín 116 692,00 116 692,00
21 E2287/L7AP-48/21 29.11.2021 Obec Radzovce Rekonštrukcia Obecného úradu- Radzovce 295 000,00 295 000,00
22 E2366/L7AP-75/21 29.11.2021 Obec Bajany ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OBECNEJ BUDOVY BAJANY 133 310,00 133 310,00
23 E2368/L7AP-57/21 29.11.2021 Obec Beloveža Rekonštrukcia materskej školy v obci Beloveža 175 730,00 175 730,00
24 E2388/L7AP-77/21 29.11.2021 Obec Bežovce ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY BEŽOVCE 176 357,00 176 357,00
25 E2410/L7AP-75/21 09.08.2021 Obec Lesné LESNÉ – ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU p. č. 2 204 800,00 204 800,00
26 E2413/L7AP-68/21 29.11.2021 Mesto Vranov nad Topľou Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ Kukučínova Vranov n. T. 400 000,00 400 000,00
27 E2416/L7AP-76/21 09.08.2021 Obec Jablonov nad Turňou Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy knižnice vrátane zatepľovania 70 118,00 70 118,00
28 E2426/L7AP-57/21 29.11.2021 Obec Kochanovce Stavebné úpravy budovy materskej školy Kochanovce 202 759,00 202 759,00
29 E2440/L7AP-52/21 29.11.2021 Obec Hrušov Zateplenie kultúrno a administratívneho spoločenského zariadenia č. 526 Hrušov 400 000,00 400 000,00
30 E2459/L7AP-48/21 29.11.2021 Obec Ábelová Prestavba budovy a zníženie spotreby energetickej náročnosti budovy – Obecný úrad Abelová 207 569,00 207 569,00
31 E2461/L7AP-67/21 09.08.2021 Obec Kružlová Rekonštrukcia verejno-prospešnej budovy v obci Kružlová 99 400,00 99 400,00
32 E2524/L7AP-57/21 09.08.2021 Obec Dubinné Zníženie energetickej náročnosti kultúrno-správnej budovy Dubinné 224 560,00 224 560,00
33 E2532/L7AP-75/21 09.08.2021 Obec Markovce Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu 113 054,00 113 054,00
34 E2573/L7AP-75/21 29.11.2021 Obec Kaluža Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Obecného úradu v Kaluži vrátane zatepľovania 143 635,00 143 635,00
35 E2610/L7AP-67/21 29.11.2021 Obec Mlynárovce Stavebné úpravy OcÚ Mlynárovce 200 000,00 200 000,00
36 E2641/L7AP-57/21 09.08.2021 Obec Nemcovce Investície do využívania OZE-modernizácia KSB a MŠ v obci Nemcovce 185 711,00 185 711,00
37 E2668/L7AP-48/21 29.11.2021 Obec Ružiná Zvýšenie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy v obci Ružiná 85 685,00 85 685,00
38 E2680/L7AP-52/21 29.11.2021 Obec Kiarov Zvýšenie energetickej hospodárnosti obecného domu v obci Kiarov 159 896,00 159 896,00
39 E2703/L7AP-60/21 09.08.2021 Obec Domaňovce ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI MULTIFUNKČNEJ BUDOVY V OBCI DOMAŇOVCE 321 783,00 321 783,00
40 E2726/L7AP-76/21 29.11.2021 Obec Rudná REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY RUDNÁ 188 111,00 188 111,00
ODSTRAŇOVANIE NÁSLEDKOV HAVÁRIE
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 151592/HV-01/21 18.05.2021 Slovenská inšpekcia životného prostredia Odstraňovanie následkov mimoriadnych zhoršení kvality vôd alebo mimoriadnych ohrození kvality vôd na území Slovenskej republiky pre rok 2021 30 000,00 30 000,00
ÚHRADA NÁKLADOV SÚVISIACICH S OCHRANOU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ZA SLUŽBY VO VEREJNOM ZÁUJME
Poradové číslo Číslo rozhodnutia zo dňa Názov žiadateľa Názov projektu Požiadavka v EUR Schválená dotácia v EUR
1 20491/2021 16.04.2021 Slovenská inšpekcia životného prostredia Dofinancovanie služieb SIŽP 1 090 000,00 1 090 000,00