Najčastejšie dôvody vyradenia žiadostí:
Najčastejšie dôvody vyradenia žiadostí:
 • Nesprávna činnosť, nesprávne zaradenie žiadateľa do činností
 • Neoprávnený žiadateľ – ak sa nenájde v zozname žiadateľov priamo v špecifikácií alebo výzve
 • Neplatne podaná žiadosť:
 1. po termíne – žiadosť nebola podaná na pošte alebo zaslan
 2. §9 (nesprávne tlačivo, neuvedenie výšky podpory, chýbajúce IČO)
 3. chýbajúci podpis a pečiatka – musí byť presne na mieste na tom určenom
  • chýbajúca / neplatná: Doložka o autorizácií / Osvedčovacia doložka – návod
Najčastejšie chyby žiadateľov:
Najčastejšie chyby žiadateľov:
 • Pri osvedčovacej doložke neplatná autorizácia a / alebo chýbajúci podpis a pečiatka
 • Neplatné stavebné povolenie (chýbajúce predĺženie / povolenie stratilo platnosť)
 • Podpisovanie – chýbajúci podpis, pečiatka a dátum
 • Projektová dokumentácia – neoverená v stavebnom konaní
 • Verejné obstarávanie – zadávanie zákaziek v súlade so zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Neoprávnené náklady – oprávnenosť, neoprávnenosť nákladov je uvedená v špecifikácií / výzve