Environmentálny fond získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ Environmentálneho fondu,  slávnostne prevzal dňa 7.decembra 2022, z rúk podpredsedu Ing. Tomáša Petráka PhD. z úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako aj za účasti riaditeľky odboru kvality JUDr. Mgr. Anny Budiakovej PhD., medzinárodne uznávaný titul „Efektívny používateľ modelu CAF“ .

Environmentálny fond sa zapojil do národného projektu „Zavádzanie a podpora kvality v organizáciách verejnej správy“,  ktorého  garantom je ÚNMS SR. Vďaka tomu Environmentálny fond úspešne implementoval model CAF ( Commmon Assessment Framework- Spoločný rámec hodnotenia).

Počas dvanástich mesiacov prešiel Environmentálny fond procesom samohodnotenia podľa stanovených kritérií modelu a procesom zlepšovania, v rámci ktorého nastavil plán aktivít na celkové zefektívnenie činnosti organizácie.  Po ich ukončení požiadalo vedenie Environmentálneho fondu o hodnotenie „Externej spätnej väzby modelu CAF“.

Hodnotenie dopadlo úspešne a Environmentálny fond získal titul „Efektívny používateľ modelu CAF.“

„Externá spätná väzba modelu CAF“ je nástrojom na zhodnotenie správnosti postupu desiatich krokov pri implementácii modelu CAF a je podporou pre pokračovanie inovácie procesov organizácie s modelom CAF. 

„Titul je platný dva roky a udeľuje sa organizáciám verejnej správy, ktoré efektívne implementovali model CAF a preukázali určitý stupeň zrelosti v napĺňaní princípov výnimočnosti, ktoré predurčujú organizáciu sa správnu cestu k trvalej udržateľnosti,“ uvádza UNMS SR.

Udelením titulu sa však práca Environmentálneho fondu na zefektívnení fungovania organizácie nekončí. Naopak, nastáva čas na dokončenie úloh naplánovaných v „Akčnom pláne zlepšovania“. Veríme, že sa počas budúceho kalendárneho roka zapojíme sa do ďalšieho kola samohodnotenia.