Environmentálny fond vyhlasuje VÝZVU MoF – 1/ 2022

Environmentálny fond ako vykonávateľ schémy štátnej pomoci z prostriedkov Modernizačného fond na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti

vyhlasuje VÝZVU MoF – 1/ 2022

na predloženie žiadostí na poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na projekty z prostriedkov Modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenia energetickej efektívnosti.

Účelom schémy pomoci je podpora investícií najmä do

(i)               zariadení na vysokoúčinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla

(ii)              rozvodov tepla pre účinné systémy CZT s cieľom zníženia energetickej náročnosti distribúcie tepla alebo chladu, vrátane systémov na akumuláciu tepla a chladu a smart riešení ako súčasť systému energeticky účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom ako aj pripojením nových a existujúcich zariadení na výrobu tepla z kombinovanej výroby elektriny a tepla alebo tepla z obnoviteľných zdrojov energie do rozvodov CZT.7

Pripravujeme webinár k výzve MoF – 1/ 2022  pre žiadateľov, o termíne konania Vás budeme včas informovať.